Novads

Sabiedrības līdzdalība

ROJAS NOVADA DOMES
BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS SADARBĪBAS GRUPAS NOLIKUMS

Izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 545 (12.09.2017.)

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1.1. Rojas novada domes Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa (turpmāk – Sadarbības grupa) ir Rojas novada domes izveidota konsultatīva koleģiāla institūcija, kuras darbības teritorija ir Rojas novada administratīvā teritorija.
1.2. Sadarbības grupas mērķis – veicināt vienotu izpratni par bērnu interešu prioritātes principa ievērošanu pašvaldības un valsts rīcībpolitikās, kā arī veicināt institūciju saskaņotu darbību bērnu tiesību aizsardzībā.

2. SADARBĪBAS GRUPAS DARBĪBAS UZDEVUMI

2.1. Izskatīt individuālus gadījumus saistībā ar iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem, ja ir nepieciešama ātra rīcība vai vairāku institūciju sadarbība, kā arī ja radušos situāciju nav iespējams atrisināt vienas institūcijas ietvaros vai nav izdevies atrisināt ilgstošā laika posmā;
2.2. Analizēt situāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā un sniegt pašvaldībai priekšlikumus novada bērnu tiesību aizsardzības programmas izstrādei;
2.3. Sniegt Labklājības ministrijai priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidei un sadarbības uzlabošanai bērnu tiesību aizsardzības jomā. Labklājības ministrija minētos priekšlikumus virza izskatīšanai Bērnu lietu sadarbības padomē;
2.4. Informēt sabiedrību par aktuāliem bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.

3. SADARBĪBAS GRUPAS SASTĀVS

3.1. Pašvaldības policijas pārstāvis;
3.2. Sociālā dienesta pārstāvis;
3.3. Izglītības speciālists;
3.4. Bāriņtiesas pārstāvis;
3.5. Pēc Sadarbības grupas locekļu iniciatīvas var pieaicināt pārstāvjus no izglītības iestādēm, administratīvās komisijas, Valsts policijas, nevalstiskām organizācijām u.c.

4. SADARBĪBAS GRUPAS DARBA ORGANIZĀCIJA

4.1. Sadarbības grupa darbojas saskaņā ar šo Nolikumu, ko apstiprinājusi Rojas novada dome un kurš publicēts pašvaldības tīmekļvietnē www.roja.lv;
4.2. Pirmajā Sadarbības grupas sanāksmē pārstāvji no sava vidus uz gadu ievēlē Sadarbības grupas vadītāju;
4.3. Sanāksmes notiek pēc vajadzības, bet ne retāk kā četras reizes gadā. Sanāksmes sasauc Sadarbības grupas vadītājs;
4.4. Ja kādam Sadarbības grupas pārstāvim ir informācija par šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajiem gadījumiem saistībā ar iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem, ikviens Sadarbības grupas pārstāvis var ierosināt steidzami sasaukt Sadarbības grupas sanāksmi, kurā iekļauj jautājumu par attiecīgā gadījuma izskatīšanu;
4.5. Sadarbības grupas darbu materiāltehniski nodrošina domes sekretāre, kura sanāksmes protokolē, sagatavo izskatāmos materiālus, kā arī nodrošina informācijas apmaiņu starp Sadarbības grupas pārstāvjiem, ievērojot normatīvo aktu regulējumu fizisko personu datu aizsardzības jomā;
4.6. Sadarbības grupas sanāksmes darba kārtībā paredzētos jautājumus var izskatīt, ja sanāksmē piedalās vismaz puse no Sadarbības grupas pārstāvjiem;
4.7. Izskatot individuālo gadījumu, Sadarbības grupas pārstāvji sniedz un analizē viņu rīcībā esošo informāciju un saskaņo turpmāko rīcību, vienojoties par katras pārstāvētās institūcijas veicamajiem pasākumiem atbilstoši kompetencei. Panākto vienošanos ieraksta Sadarbības grupas sanāksmes protokolā;
4.8. Ja Sadarbības grupa, izskatot individuālo gadījumu, nevar vienoties par saskaņotu un koordinētu sadarbību, tā informē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija sniedz konsultatīvu un metodisku atbalstu, lai tiktu ievērotas bērna intereses.

Domes priekšsēdētāja E.Kārkliņa

Novads