Novads

Plānošanas dokumentu izstrādes maratons tuvojas finišam

Kopš 2106. gada rudens norit aktīvs darbs, izstrādājot Rojas novadam būtiskus plānošanas dokumentus – Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un Attīstības programmu.

Darba gaitā sistematizēti apjomīgi datu apcirkņi par būtiskākajām ar novadu saistītajām jomām, apkopoti iedzīvotāju viedokļi, kas iegūti 40 dažādās iedzīvotāju aptaujās, un galvenais – plānošanas dokumentos iekļautas aptuveni 70 īpaši aktīvo novadnieku idejas, priekšlikumi un labās domas, kas izteiktas plānošanas darbnīcās un pārtapušas nākotnes redzējumā, dažāda termiņa mērķos, aptuveni 200 īstenojamās rīcībās. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas projekts paredz īstenošanas uzraudzības kārtību, kas neļaus abiem plānošanas dokumentiem noputēt plauktā, bet liks atbildīgajām amatpersonām aktīvi rīkoties.

16.06.2015. novada dome lēma nodot sagatavotos Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas projektus sabiedriskajai apspriešanai, un no 21.07.2015. līdz 18.08.2015 ikviens interesents ir varējis iepazīties ar dokumentiem, gan izšķirstot sagatavoto plānošanas dokumentu grāmatas Rojā, gan lasot dokumentu projektus novada Interneta lapas sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.

Četrās nedēļās saņemti iedzīvotāju iesniegumi, 30.07.2015. Rojā aizritējusi sabiedriskās apspriešanas sanāksme. Iedzīvotāju aktivitāte gan nebija visai liela, taču izteiktie priekšlikumi un papildinājumi ir ļoti vērtīgi, ļaujot redakcionāli precizēt un pilnveidot plānošanas dokumentu projektus.

Lai jums pietiek radošās enerģijas līdzdarboties iecerēto rīcību īstenošanā!

Rojas novadā darbojas 34 nevalstiskas organizācijas (pēc Kurzemes NVO atbalsta centra datiem). Uzsverot nevalstiskā sektora nozīmi novadā un atbalstot organizāciju aktivitātes, Rojas novada dome ik gadus budžetā paredz līdzekļus LEADER programmas un citu projektu līdzfinansējumam. Sadarbībā ar NVO ir izstrādāta Rojas novada attīstības programma 2015.- 2021.gadam.

Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par attīstības plānošanas dokumentiem, kas izteikti publiskās apspriešanas laikā.
Indra Kļaviņa
Rojas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas izstrādātāju vārdā.

Novads
Mājas lapa pašreiz atrodas testa stadijā. Par pamanītajām kļūdām, lūdzu, ziņot uz e-pastu majas.lapa@roja.lv