Pārvalde

SIA „Rojas DzKU”

Adrese – Selgas iela 8, Roja

Tālrunis: 63232237, 63232347
E-pasts:  dzku@roja.lv
Banka: AS"Swedbank", Bankas kods: HABALV22
Konts: LV79HABA0551033712885
Banka: AS "SEB BANKA", Bankas kods: UNLALV2X
Konts: LV28UNLA0050019195095

Valdes loceklis - Jānis Podnieks, t. 63232237, mob.t. 29117283;
Galvenais grāmatvedis – Dace Praulīte, t. 63232346, mob.t. 28624434;

Namu apsaimniekotājs - Edgars Murāns, t.63269637, mob.t. 28377623;
Grāmatvede-lietvede – Ilvija Vērpēja, t. 63232347, mob.t. 29405228;
Ražošanas un transporta daļas vadītājs – Jānis Podnieks, t. 63269858, mob.t. 29117283;
Ūdenssaimniecības vadītājs – Haralds Valdemārs, t. 63269140, mob.t. 29136442;
Ires grāmatvede – Aija Segliņa, t. 63232236;
Grāmatvedības uzskaitvedis – Anna Dubure, t.63232236.

 


 SIA "Rojas DzKU" kases darba laiks

  • Pirmdiena: 8:00-17:00 (12:00-13:00 pusdienas pārtraukums)
  • Otrdiena - ceturtdiena: 8:00-16:00 (12:00-13:00 pusdienas pārtraukums)
  • Piektdiena: 8:00-14:00  bez pusdienas pārtraukuma

Ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas


Paziņojums par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nākamajam kalendāra gadam

Ar aprēķināto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nākamajam 2019. kalendāra gadam elektroniskā veidā var iepazīties šeit: Obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānotā ieņēmumu un izdevumu tāme 2019. gadam (ievietots 2018. gada 15. oktobrī). un pie SIA „ Rojas DzKU” namu apsaimniekotāja. 6 (seši) nedēļu laikā pēc paziņojuma publiskošanas, dzīvokļu īpašnieki dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē  pieņem lēmumu par dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu nākamajam kalendāra gadam. Kopsapulce ir tiesīga pilnvarot personu dzīvokļu īpašnieku saziņai ar pārvaldnieku. Ja dzīvokļu īpašnieki 6 (seši) nedēļu laikā pēc šā paziņojuma saņemšanas nav sasaukuši kopsapulci un nolēmuši apstiprināt dzīvojamai mājai aprēķināto pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nākamajam kalendāra gadam, dzīvojamās mājas pārvaldnieka aprēķinātā maksa, nākamajam kalendāra gadam, stājas spēkā ar 1. janvāri vai ar citu pārvaldnieka noteiktu termiņu.

 

 


Rojas novada pašvaldības SIA “Rojas DzKU” informē, ka pamatojoties uz Ministru kabineta  noteikumiem Nr. 408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”, sabiedrība ir sastādījusi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2018. gadu. Ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2018. gadu dzīvokļu īpašnieki var iepazīties SIA “Rojas DzKU” birojā Selgas ielā 8, Rojā sākot no 2019. gada 1. aprīļa.