Pārvalde

Sociālais dienests

Adrese: Celtnieku iela 6, Roja, Rojas pagasts,

Talsu novads, LV-3264

 

Tālr.: 63269551

E-pasts: socialaisdienests@roja.lv

 Darbinieki

 Kontakti

Klientu pieņemšanas laiki

Vecākā sociālā darbiniece/darbiniece darbā ar ģimenēm ar bērniem

Iveta Briede

27234287

iveta.briede@roja.lv

Pirmdien: 9-13; 14-18

Trešdien: 9-13; 14-17

Piektdien: 9-15

Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja/ Sociālā darbiniece darbā ar veciem cilvēkiem un personām ar funkcionāliem traucējumiem

Baiba Trūbiņa

27234288

baiba.trubina@roja.lv

Pirmdien: 9-13; 14-18

Trešdien: 9-13; 14-17

Piektdien: 9-15

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm ar bērniem

Linda Gerucka

27234286

linda.gerucka@roja.lv

Pirmdien: 9-13; 14-18

Trešdien: 9-13; 14-17

Piektdien: 9-15

Biroja administratore/sekretāre

Iveta Neimane

 

28909271

iveta.neimane@roja.lv

Pirmdien: 9-13; 14-18

Otrdien: 9-13; 14-17

Trešdien: 9-13; 14-17

Ceturtdien: 9-13; 14-17

Piektdien: 9-15

Sociālās palīdzības organizatore 

Iveta Neimane

28909271

iveta.neimane@roja.lv

 

Pirmdien: 9-13; 14-18

Trešdien: 9-13; 14-17

Piektdien: 9-15

 

Sociālais dienests realizē likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 7.punktā noteiktās funkcijas: nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.)

Darbības virzieni un mērķi

Sociālā dienesta mērķis ir nodrošināt Rojas novada iedzīvotāju sociālo vajadzību profesionālu izvērtēšanu, kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, veicinot šo personu pašpalīdzību un integrāciju sabiedrībā.

Sociālā dienesta uzdevumi ir:

 • veikt profesionālu, kvalitatīvu sociālo darbu ar Rojas novadā dzīvojošām personām, ģimenēm un personu grupām;
 • novērtēt Rojas novadā dzīvojošo klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus;
 • sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu Rojas novadā dzīvojošajiem iedzīvotājiem savas kompetences ietvaros atbilstoši klienta vajadzībām un noteiktajiem kritērijiem;
 • noteikt Rojas novadā dzīvojošo klientu līdzdarbības pienākumus;
 • sniegt sociālo palīdzību saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti Sociālajam dienestam pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai;
 • novērtēt dienesta administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti;
 • līdzdarboties Eiropas Savienības finansēto un citu projektu realizācijā;
 • nodrošināt veco, vientuļo un nespējīgo pašvaldības iedzīvotāju aprūpi mājās, nepieciešamības gadījumā organizēt un nodrošināt personu ievietošanu sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādēs,
 • pilnveidot starpinstitucionālo tīklu darbam ar klientiem krīzēs un problēmu risināšanas procesā;
 • organizēt darbu ar sociālā riska grupām (alkoholiķiem, narkomāniem, bezpajumtniekiem, bezdarbniekiem u.c.) un veicināt atbalsta un pašpalīdzības grupu veidošanos;
 • nodrošināt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus bērniem bāreņiem, bez vecāku apgādības palikušiem bērniem un ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi;
 • plānot, koordinēt, analizēt un prognozēt sociālā darba attīstību pašvaldības teritorijā;
 • izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai, kā arī esošo pakalpojumu pilnveidošanai;
 • informēt novada iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem, sociālo palīdzību un to saņemšanas kārtību, par iedzīvotāju tiesībām un līdzdarbības pasākumiem sociālās palīdzības saņemšanā, kā arī par sociālā dienesta darba organizāciju un citiem ar sociālo darbu saistītiem jautājumiem;
 • izveidot datu bāzi par sociālās palīdzības pieprasītājiem un saņēmējiem, sniegto pakalpojumu veidiem, institūcijām, kuras var palīdzēt sociālās palīdzības sniegšanā klientiem, finanšu līdzekļu izlietojumu;
 • nodrošināt saņemtās informācijas par sociālās palīdzības pieprasītāju un saņēmēju konfidencialitāti;
 • veikt sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtēšanu un kontroli saskaņā ar spēkā esošo LR likumdošanu un normatīvajiem aktiem;
 • veicināt aktīvu sadarbību sociālās palīdzības jautājumu risināšanā starp valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskām organizācijām, kā arī fiziskām un juridiskām organizācijām;
 • sadarboties ar ārvalstu un starptautiskajām institūcijām, nodrošinot savstarpēju informācijas apmaiņu;
 • izstrādāt Domes normatīvo aktu projektus sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā;
 • iesniegt priekšlikumus Rojas novada domei sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un budžeta tāmju projektus jaunu pakalpojumu ieviešanai Rojas novadā;
 • sekmēt dažādu iedzīvotāju grupu ar kopīgām vērtībām, interesēm, vajadzībām, apvienošanos, sniedzot iespēju apmainīties ar domām, viedokļiem, pieredzi, lai sniegtu ieguldījumu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā un palīdzētu iekļauties sabiedrībā;
 • veicināt sociālā darba profesionālās kompetences pilnveidošanu;
 • pilnveidot sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas iespējas un efektivitāti, organizējot sadarbību ar citu pašvaldību kolēģiem un iesaistoties sadarbības projektos;
 • veicināt atkarību profilakses darbu novadā;
 • piedalīties darba grupās un komisijās ar sociālā dienesta uzdevumiem saistīto jautājumu risināšanā un normatīvo aktu izstrādē;
 • izskatīt iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros, sniegt atbildes vai sagatavot atbilžu projektus uz institūciju vai privātpersonu iesniegumiem, priekšlikumiem, sūdzībām vai jautājumiem;
 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un no tā izrietošo Ministru kabineta noteikumu noteiktajā kārtībā lemt par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu;
 • patstāvīgi lemt par normatīvajos aktos noteikto sociālo pakalpojumu nepieciešamību un piešķiršanu, un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. pantā noteikto pašvaldības sociālo pabalstu (t.sk. pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai, vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ tā nespēj apmierināt savas pamatvajadzības, citus pabalstus saskaņā ar Domes saistošajiem noteikumiem vai noteikumiem) piešķiršanu;
 • patstāvīgi lemt par sociālās palīdzības mērķim ziedoto līdzekļu izlietojumu atbilstoši to mērķim un atskaitās ziedotājiem par to izlietojumu.