Ziņas

2 attēli

Atjaunos pastaigu laipu uz Valgalciema jūrmalu

Atpakaļ

Rojas tūrisma biedrība, pagājušajā gadā startēja biedrības “Talsu partnerība” pārraudzītajā  LEADER projektu konkursā ar projektu pieteikumu “Valgalciema atpūtas vietas labiekārtojuma atjaunošana”. Iesniegtais projektu pieteikums ir apstiprināts un projekta īstenošanai tiks piesaistīts ES finansējums no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda rīcības “Zivsaimniecību teritoriju dabas un vides resursu saglabāšana un atjaunošana, klimata pārmaiņu mazināšana”. Projekta mērķis ir uzlabot vides pieejamību Valgalciema jūrmalā, saaudzējot krasta kāpu aizsargjoslu, nodrošinot visiem apmeklētājiem pieejamu un drošu vidi.

2014. gadā izveidotā atpūtas vieta Valgalciemā, šo gadu laikā bija fiziski novecojusi, gājēju laipa uz jūru bija kļuvusi apmeklētājiem bīstama, tāpēc nācās meklēt risinājumu šīs vietas sakārtošanai.

Projekta īstenošanas darbi sāksies ar pastaigu laipas būvniecības dokumentu sagatavošanu un apstiprināšanu Talsu novada būvvaldē. Pēc tam cenu izpētes rezultātā tiks slēgts sadarbības līgums ar uzņēmumu, kas veiks pastaigu laipas būvniecību.

Kopējās projekta izmaksas sastāda 59 836,20 eur, no tām 53 852,58 eur ir ES finansējums un 5983,62 eur ir biedrības līdzfinansējums, kurš tiks piesaistīts no Talsu novada pašvaldības līdzekļiem. Projekta aktivitātes tiks īstenotas līdz š.g. 30. septembrim.

 

Rojas tūrisma biedrības valdes priekšsēdētājs Justs Dzedons

Ziņas