Ziņas

Par ziņošanas pienākumu piekrastes zvejniekiem

Atpakaļ

Valsts vides dienesta Dienvidrietumu reģionālā vides pārvalde (turpmāk Pārvalde) informē Jūs par izmaiņām Ministru Kabineta noteikumos Nr. 296 “Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos” (turpmāk – Noteikumi).

2024.gada 9.martā stājās spēkā grozījumi Nr. 152 (saite uz rīkojumu: https://likumi.lv/ta/id/350366-grozijumi-ministru-kabineta-2007-gada-2-maija-noteikumos-nr-296-noteikumi-par-rupniecisko-zveju-teritorialajos-udenos-un-ekonomiskas),  kuri nosaka, ka piekrastes zvejniekam, ja zvejo piekrastē, ir pienākums ziņot Valsts vides dienestam par kuģa paredzamo iziešanas laiku jūrā vismaz vienu stundu pirms paredzamās iziešanas jūrā atbilstoši šo Noteikumu 5. pielikuma II daļā norādītajam kuģa ziņojuma saturam, izņemot gadījumus, ja kuģis ir aprīkots ar automātiskās identifikācijas sistēmu atbilstoši Padomes 2009. gada 20. novembra Regulas EK Nr. 1224/2009 10. panta 1. punktam. Ja pēc minētā ziņojuma iesniegšanas faktiskie apstākļi mainās un iepriekšplānotā zvejas darbība nenotiek, zvejnieks informācijas sistēmā reģistrē ziņojuma anulēšanu. 

Informāciju par jaunu iziešanas laiku jūrā iesniedz kā jaunu ziņojumu. Šī ziņošana ir iesniedzama Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēmā (LZIKIS), veicot ierakstu zvejas žurnālā.

Pārvaldes amatpersonas līdzšinējo reidu laikā ir konstatējušas, ka vairums zvejas veicēju nezina par izmaiņām noteikumos. Tādēļ, atbilstoši Zemkopības ministrijas lūgumam ievērot pārejas periodu saistībā ar Noteikumu izmaiņām, Pārvaldes amatpersonas par šo noteikumu ievērošanu sākotnēji nesodīs, bet pielietos principu “Konsultē vispirms”.

Pārvalde lūdz pašvaldību atbildīgās personas, izmantojot tām pieejamos saziņas līdzekļus, par šīm izmaiņām informēt gan komerciālās zvejas, gan pašpatēriņa zvejas zvejniekus, kuriem ir noslēgti līgumi un saņēmuši zvejas atļaujas (licenci) konkrētajā pašvaldībā zvejai piekrastes ūdeņos Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī.

Ziņas