Ziņas

RŪPNIECISKĀS ZVEJAS TIESĪBU NOMA PIEKRASTES ŪDEŅOS 2024.GADAM

Atpakaļ

Atbilstoši zvejas rīku skaita limita sadalījumam attiecīgajā pagastā, pašvaldība iedala konkrētu limita apjomu, slēdzot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu. 

Pakalpojuma saņēmējs

  • Komerczvejnieks (juridiskām personām – derīga speciālā atļauja (licence) komercdarbībai attiecīgajos ūdeņos. Iznomājot zvejas tiesības, priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas reģistrēta un darbojas attiecīgā pagasta teritorijā
  • Pašpatēriņa zvejnieks

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

Juridiskas vai fiziskas personas (pašpatēriņa zvejnieks) iesniegums (veidlapa pielikumā) adresēts Talsu novada attiecīgā pagasta pārvaldei, norādot reģistrācijas Nr./personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, pieprasīto zvejas rīku skaitu, laivas Nr., telefona numuru un e-pastu. Iesniegumam jāpievieno laivas apliecības kopija (ja nepieciešams, vienošanās/līgums)

Iesniegumu iesniegšanas iespējas līdz 15.novembrim

  • Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu sūtīt uz e-pastu pasts@talsi.lv

Klātienē iespējams iesniegt iesniegumus:

  • Kolkas pagasta pārvaldē, “Brigas”, Kolka, Kolkas pagasts, Talsu novads,

  tālrunis 63220551; 26324975.

  • Rojas pagasta pārvaldē, Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas pagasts, Talsu novads,

     tālrunis 63232050; 27234281.

  • Mērsraga pagasta pārvaldē, Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga pagasts, Talsu novads,

    tālrunis 28757923.

 

Normatīvie akti, kas reglamentē zvejniecību  

SVARĪGI:

  • Zvejas žurnāls TIKAI elektroniski
  • Piekrastes zvejā 1 zvejas laivu drīkst izmantot ne vairāk kā 3 zvejnieki
  • Ja pašpatēriņa licence  un protokols netiek parakstīts līdz 28.februārim, tiesības izmantot piešķirtos  zvejas rīkus tiks anulēta 
Ziņas