Pakalpojumi

Būvvalde

Būvvaldes vadītājs Agris Jansons
tālr. 63232057; mob. 29273310
e-pasts: buvvalde@roja.lv

Zvejnieku ielā 3, Rojas pagastā, Talsu novadā, LV-3264

2. stāvs, 15. kabinets
tālrunis: 63232057, fakss: 63232054
e-pasts: buvvalde@roja.lv

Kas ir būvvalde?
Būvvalde ir Rojas novada domes izveidota struktūrvienība, lai veiktu pašvaldības kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā Rojas un Mērsraga novados.

Būvniecības ieceres publiskā apspriešana

Ministru kabineta noteikumi Nr.671 “Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” nosaka būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtību.

Publisko apriešanu, ārpus normatīvajos aktos noteiktajiem gadījumiem, institūcijas ir tiesīgas organizēt pēc vajadzības, it sevišķi gadījumos, kad tiek ietekmētas, skartas, būtiski mainītas publiskas teritorijas, bet publiskās apspriešanas par būvniecības ieceri tiek rīkotas pamatojoties uz izstrādāto projektu tad, ja projekta risinājums, vai pati būve var radīt būtisku ietekmi – smaku, troksni, vibrāciju vai kāda cita veida piesārņojumu, bet būvei nav piemērots ietekmes uz vidi novērtējums.

 

Pakalpojumi