Pakalpojumi

Sociālais dienests

Lūdzu apmeklējiet adresi: https://www.talsunovads.lv/lv/strukturvieniba/socialais-dienests


Celtnieku iela 6, Roja,
Rojas pagasts, LV-3264
Tālrunis: 63221889; 28909271
e-pasts: socialais.dienests@talsi.lv 

 
Apmeklētāja pieņemšanas laiks
pirmdienās, ceturtdienās 9.00–12.00; 13.00–16.00

Materiālie pabalsti Rojas pagastā

  • Dzīves jubilejās – 70; 75; 80; 85; 90; 95 un 105 gadu dzimšanas dienās
  • Vienreizējs pabalsts 100.gadu jubilejā
  • Ikgadējais vienreizējais pabalsts politiski represētām personām
  • Vienreizējais pabalsts sakarā ar bērna dzimšanu
  • Vienreizējais materiālais pabalsts Zelta kāzu jubilejā

Atbalstot ģimenes ar bērniem, kuri ir aizbildniecībā vai dzīvo audžuģimenē, vai ir adoptēti bērni  (izņemot gadījumus, kad viens laulātais adoptējis otra laulātā bērnu), un daudzbērnu ģimenes – ģimenes, kuras aprūpē trīs vai vairāk nepilngadīgus bērnus (par nepilngadīgu bērnu šo noteikumu izpratnē tiek uzskatīts arī izglītojamais, kurš sasniedzis  18 gadu vecumu, bet turpina apgūt vidējo izglītību), tiek piešķirts

  • Ēdināšanas pabalsts PII bērniem, kuri apmeklē Rojas novada pirmsskolas izglītības iestādes
  • Brīvpusdienas (ēdināšanas pabalsts) izglītojamajiem, kuri iegūst pamatizglītību vai vispārējo izglītību Rojas novada pašvaldības izglītības iestādē
Pakalpojumi