Pārvalde

Brīvprātīgo darbs

Rojas novadā, kā viena no svarīgākajām aktivitātēm jauniešiem tiek popularizēts brīvprātīgais darbs!

Brīvprātīgais darbs ir visā pasaulē atzīts un populārs veids, kā iedzīvotāji iesaistās sabiedriskajā dzīvē, pārveido, uzlabo savu un apkārtējo dzīves kvalitāti, darbojoties dažādās valsts iestādēs, organizācijās vai pie privātpersonām.

Brīvprātīgais darbs dod iespējas:

 • jaunietim iegūt bagātīgu pieredzi, attīsta sociālās prasmes un kompetences dažādās nozarēs;
 • veicināt jauniešu ideju īstenošanu, atklāt savas prasmes un talantus;
 • paplašināt jauniešu sociālos kontaktus;

Ar jaunieti tiek slēgta vienošanās par Brīvprātīgā darba veikšanu. Jaunietis saņem brīvprātīgo darba grāmatiņu, kurā veic ierakstus par nostrādātām stundām un paveikto darbu. Jaunietis saņems sertifikātu par brīvprātīgā darba veikšanu, ja ir nostrādātas 60 st. gada laikā. Jaunietim ir iespēja papildināt savu CV, kas var noderēt nākotnē, meklējot darba piedāvājumus, prezentēt savas prasmes.

 Atbildīgā persona par brīvprātīgā jauniešu darba popularizēšanu Rojas novadā:
Brīvprātīgā darba grāmatiņu saņemt un līgumu slēgt var pie Kopienas sociālās darbinieces Lienītes Voronovas MFC “Strops”.

Veicot aptauju Rojas novada Pašvaldības iestādēs, tiek piedāvāts brīvprātīgais darbs jauniešiem no 13-25 gadiem.

Piesakies brīvprātīgajam darbam Rojas novadā!

Darba uzdevumi muzejā:

 • praktiski darbi muzeja krājuma sakārtošanā – kartona kārbu locīšana;
 • muzeja krājumā esošo „Bangas” avīžu pētīšana, kartotēkas veidošana;
 • darbs ar datoru - muzeja krājuma datu ievadīšana kopkatalogā;
 • ekskursiju tulkošana angļu valodā, u.c.

Darba uzdevumi tūrisma informācijas centrā:

 • maršrutupastaigas takas izstrāde pa Roju;
 • novada tūrisma apskates objektu apsekošana;
 • tūrisma maršrutu izstrāde- velosipēdu maršruti, automašīnu maršruti;
 • citi veicamie uzdevumi.

Darba uzdevumi Rojas PII „Zelta Zivtiņa”:

 • palīdzēt skolotājām un skolotāju palīdzēm gatavot dažādus mācību materiālus, noformējumus;
 • rotaļāties ar bērniem;
 • inpiduāli darboties ar bērnu;

Darba uzdevumi Rojas bibliotēkā:

Rojas novada bibliotēkas telpās ir pieejami datori visiem Rojas novada iedzīvotājiem. Ņemot vērā pašreizējo situāciju, ka senioriem trūkst praktiskās zināšanas un iemaņas strādāt ar datoru, jaunieši var sadarboties ar senioriem- apmācīt datora pamata prasmēs, palīdzēt iegūt nepieciešamo informāciju par interesējošām tēmām. Bērnu bibliotēkā- grāmatu labošana, popularizēt grāmatu lasīšanu bērniem un jauniešiem. Piesakies pie bibliotekāres!

Darba uzdevumi Rojas MFC centrā "Strops'":

 • nepieciešams brīvprātīgais jaunietis / jauniete, kas ar savu dejot prasmi var apmācīt citus (var būt dažāda stila dejas- ielu dejas, hip-hop, breiks u. c. dejas);
 • nepieciešams brīvprātīgais jaunietis / jauniete, kas ar savu ģitāras spēles prasmi apmācītu citus ( veidot jauniešu grupu.);
 • darboties radošajās darbnīcās- apsveikumu kartiņu gatavošanā, suvenīru gatavošana, piedalīties Rojas dienā organizētajā radošajā darbnīcā u.c.;
 • vadīt dažādus tematiskus pasākumus bērniem un jauniešiem centrā.;

Darba uzdevumi Rojas invalīdu biedrībā-palīdzēt pensionāriem un invalīdiem:

 • mājas darbu veikšana: sakrāmēt malku, grābt lapas, uzrakt dobes, atnest pārtiku no veikala, utt;
 • veicamie darbi, ko piedāvā Invalīdu biedrība.

Darba uzdevumi Rojas vidusskolā:

 • veicamie darbi, ko piedāvā skola, jautāt saviem klases audzinātājiem, skolotājiem.