Pakalpojumi

Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Liāna Bērziņa
tālr. 63232056; mob. 29231680
dzimtsaraksti@roja.lv

Dzimtsarakstu nodaļa nodrošina svinīgu laulību reģistrāciju gan dzimtsarakstu nodaļas telpās gan ārpus tām.
Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumu izmaksas:
• par svinīgas Laulību ceremonijas sagatavošanu un vadīšanu Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļas Laulību zālē ar ceremonijas vadītāja un viena mākslinieka piedalīšanos – 30,00 EUR;
• par svinīgas Laulību ceremonijas sagatavošanu un vadīšanu Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļas Laulību zālē ar ceremonijas vadītāja, par mākslinieku piedalīšanos un apsveikumu uzrunām dzejā un prozā – 50,00 EUR;
• par svinīgas Laulību ceremonijas sagatavošanu un vadīšanu Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļas Laulību zālē ar ceremonijas vadītāju, trīs mākslinieku piedalīšanos un apsveikumu uzrunām dzejā un prozā – 80,00 EUR;
• par laulības noslēgšanas svinīgās ceremonijas sagatavošanu un vadīšanu ārpus dzimtsarakstu nodaļas, citā piemērotā telpā – 100,00 EUR;
• par laulības noslēgšanas svinīgās ceremonijas sagatavošanu un vadīšanu ārpus dzimtsarakstu nodaļas, citā piemērotā vietā – 150,00 EUR;
• reizi gadā, septembra mēneša otrajā svētdienā – Tēva dienā, savu dzīvesvietu Rojas novadā deklarējušie vecāki, kuri nav noslēguši laulību un ir atzinuši paternitāti kopīgajam/iem bērnam/iem, reģistrējot laulību Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļas Laulību zālē, tiek atbrīvoti no minētā pakalpojuma samaksas;
• par izrakstiem, izziņām, apliecinātām kopijām no dzimtsarakstu arhīva – 5,00 EUR.

Norēķinu var veikt Rojas novada domē skaidrā vai bezskaidrā naudā, vai ar bankas pārskaitījumu.
Bankas rekvizīti:
Rojas novada dome
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, LV – 3264
Reģistrācijas Nr. 90002644930

A/S Swedbank,
kods: HABALV22
Konts: LV95HABA0551022109166

A/S SEB Banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV77UNLA0028700130014

Pieprasiet atkārtotus civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošus dokumentus elektroniski, izmantojot www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv.

Pakalpojumi