Pārvalde

Īpašumi

Rojas novada pašvaldība, saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta 1.6 daļu paziņo, ka ir izdoti šādi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumi 2021.gadam:

  • Sergejam Kazus izdots maksāšanas paziņojums Nr. RND/2021/5-51/954/MP;
  • Veronikai Monikai Minzat maksāšanas paziņojums Nr. RND/2021/5-51/1502/MP;
  • Kārlim Lācim maksāšanas paziņojums Nr. RND/2021/5-51/1262/MP.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ar sev adresētu dokumentu var iepazīties portāla www.epakalpojumi.lv sadaļā “Mans nekustamā īpašuma nodoklis” vai  klātienē Rojas novada domē.

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu

Izskatot un izvērtējot informāciju no Rojas novada domes Nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas sistēmas NINO, pārmaksas veidojušās mainoties īpašniekiem laika posmā no 2017.gada sākuma līdz 2017. gada oktobrim.

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20. panta 3. punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli administrē pašvaldība atbilstoši likumam „ Par nekustamā īpašuma nodokli”.

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 16. panta pirmās daļas 10. punktu, kas nosaka, ka nodokļu maksātājiem ir tiesības pieprasīt pārmaksātās nodokļu summas atmaksāšanu vai novirzīšanu kārtējo nodokļu maksājumu segšanai triju gadu laikā pēc konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa.

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 251. panta 2.punktu, kas nosaka, ka pārmaksātās nodokļu summas, ja nodokļu maksātājs ir likvidēts un izslēgts no nodokļu maksātāju reģistra vai triju gadu laikā no konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa nav pieprasījis pārmaksātās nodokļa summas atmaksu vai novirzīšanu kārtējo vai nokavēto nodokļu maksājumu segšanai, vai attiecībā uz to Valsts ieņēmuma dienests pieņēmis lēmumu atteikt pārmaksātās nodokļu summas atmaksāšanu un minētais lēmums stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, vai stājies spēkā attiecīgs tiesas nolēmums, dzēš: pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas - attiecīgās pašvaldības.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20. panta 3. punktu, 16. panta pirmās daļas 10. punktu, 251. panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,

 

Rojas novada nolemj:

 

  1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas par kopējo summu EUR 5.01 (pieci euro un 1 cents):

 

N.p.k.

Īpašnieks

Īpašuma nosaukums

Konts

Pārmaksa, EUR

1.

Lilija Barovska

“Senči”

214

0.01

2.

Inna Bengarde

“Sillīdumi”

8122

0.20

3.

Agris Eglītis

“Jaundiļķi”

3161

4.21

4.

Eva Irbe

Upes iela 8-1

22101

0.19

5.

Jānis Kļava

Plūdoņa iela 16

9505

0.05

6.

Ingrīda Liepa

Celtnieku iela 4A-33

501109

0.07

7.

Guntis Otomers

“Zivtiņas”

3079

0.14

8.

Kristaps Ozoliņš

“Krukšas”

477 3238

0.14