Ziņas

Rojas apvienotā būvvalde informē

Rojas apvienotās būvvaldes vadītājs Agris Jansons (mob.tālr. 29273310) atvaļinājuma laikā no 12. augusta līdz 3. septembrim apmeklētājus pieņems15.08., 22.08., un 29.08.

Informē SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” no 2018. gada 29. marta nodrošina nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu  Jūrmalas pilsētā, Tukuma, Talsu, Jaunpils, Engures, Kandavas, Rojas, Mērsraga, Dundagas novadā. Viens no uzņēmuma sakārtošanas soļiem ir arī jauna tarifa apstiprināšana, kas spēkā stājas 1. augustā.

 

Maksa

(līdz 31.07.)

Maksa

(no 01.08.)

Izmaiņas

Pozīcijas

1m3 = 0,158 t

1m3 = 0,105 t

EUR

NSA apglabāšanas pakalpojuma komponente, EUR/m3

4,49

4,27

- 0,22

DRN, EUR/m3

4,42

2,11

- 2,31

NSA savākšanas pakalpojuma maksa, EUR/m3

1,70

6,76

5,06

NSA apsaimniekošanas maksa bez PVN, EUR/m3

10,61

13,14

2,53

NSA apsaimniekošanas maksa ar PVN, EUR/m3

12,84

15,90

3,06

* NSA – nešķiroti sadzīves atkritumi                                                               

* DRN - dabas resursu nodoklis

 

Lai iedzīvotājiem nodrošinātu iespēju par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem maksāt mazāk, Ē. Zaporožecs aicina piekopt atkritumu šķirošanu un izmantot uzstādītos dalīti vākto atkritumu konteinerus tuvākajā apkaimē. Tā iedzīvotāji var samazināt izmaksas par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, savukārt apsaimniekotājs – ietaupīt līdzekļus par dalīti vāktā iepakojuma pāršķirošanu un noglabāšanu. Tuvākajā laikā SIA “AAS “Piejūra”” sakārtos dalīti vāktā iepakojuma šķirošanas laukumus, saskaņojot adreses un to nepieciešamību ar pašvaldībām, izvietos savus zvanveida konteinerus dalīti vāktajam iepakojumam, vairs neapsaimniekojot SIA “Eco Baltia Vide” konteinerus, jo 10.08.2019. iepriekš minētais uzņēmums pieteica līguma darbības pārtraukšanu. Tā rezultātā būs panākta konsekventa pakalpojumu sniegšana. Jau šobrīd uzņēmuma mājaslapā www.piejuraatkritumi.lv (sadaļā “pakalpojumi” – “šķirošanas konteineri”) ir publicētas kartes, kur norādītas dalīti vākto atkritumu konteineru atrašanās vietas. Atkritumu šķirošana ilgtermiņā dos iespēju iedzīvotājiem samazināt savus izdevumus, jo pakalpojuma izmaksas zemākas nepaliks – valstiskā līmenī tiek runāts arī par turpmāku Dabas resursa nodokļa likmes un degvielas akcīzes nodokļa palielināšanos.

“Esam uzsākuši darbu pie pilotprojekta “Privātmāju iedzīvotāju dalīto atkritumu savākšanas pakalpojums Tukuma pilsētā”. Tukuma pilsētas privātmāju iedzīvotājiem tiks piedāvāts jauns pakalpojums: stikla iepakojuma (tīru pudeļu un burku) savākšana. Šobrīd apzinām klientus, kuri gribētu izmantot šo pakalpojumu. Plānojam pilotprojektu rudenī uzsākt arī Talsos,”  pastāstīja uzņēmuma valdes loceklis. Uzkrātais stikla iepakojums tiks savākts bez maksas, bet iesākumā tāda iespēja būs blīvāk apdzīvotajos privātmāju rajonos.

Šobrīd uzņēmumā izveidota jauna organizatoriskā struktūra, darbiniekiem precīzi definēti amata pienākumi, un tiek strādāts individuāli pie pakalpojumu sniegšanas kvalitātes paaugstināšanas, sastādīts divu gadu stratēģiskais plāns, ņemot vērā arī auditoru rekomendācijas. “Ja darbiniekiem ir kādi ieteikumi vai vajadzības, jāsagatavo redzējums. Arī problēmsituāciju risināšanā speciālistiem ir jāsniedz savs plāns – es uzdodu jautājumus, viņi atbild,” nosaka valdes loceklis.

“Lejupslīde ir apturēta, strādājam ar augšupejošu tendenci. Ļoti labi noslēdzām pirmo pusgadu, lai gan bija jātiek galā ar kreditoru saistībām un ar atlaišanas pabalstu izmaksām,” sacīja Ē. Zaporožecs. Izdevies pārtraukt uzņēmumam nelabvēlīgos līgumus, uzsākta pakāpeniska inventāra un tehniskā aprīkojuma atjaunošana. Piemēram, iegādāta rezerves atkritumu savācējmašīna, dalīto atkritumu savākšanas un atkritumu pārvadāšanas mašīna. Tāpat klientiem tiek nomainīti iepriekšējie SIA “Eco Baltia Vide” atkritumu konteineri pret jauniem.

Neskatoties uz pārmaiņām, sniegto pakalpojumu kvalitāte un izpilde nav traucēta. Joprojām tiek slēgti jauni līgumi – no 31. marta līdz 30. jūnijam noslēgti 780 jauni līgumi, palielinot izvesto atkritumu apjomu. Uzņēmumam izdevies sakārtot iepakojuma materiālu pāršķirošanas un tā materiāla realizēšanas sistēmu, bet kopš jūlija Tukuma pārkraušanas – šķirošanas stacijā ir iespēja nodot bīstamos atkritumus. Bez maksas var nodot svina akumulatorus un elektropreces, par maksu – atstrādātas motoreļļas, eļļas filtrus, absorbējošos materiālus un luminiscentās spuldzes. Uzņēmuma birojos Talsos un Tukumā ieviests maksājuma terminālis, kas klientiem par pakalpojumiem sniedz iespēju maksāt ar bankas kartēm. Uzņēmums gatavo informatīvos materiālus, ko izplatīt izglītības iestādēm.

“Iedzīvotāju izglītošana ir ļoti būtiska. Arī atkritumus šķirojot, jāzina, ko šajos dalītajos konteineros drīkst mest un ko nedrīkst, jo par pāršķirošanu, kas ir manuāls darbs, ir jāmaksā,” uzsvēra Ē. Zaporožecs.

SIA “AAS “Piejūra”” turpina darbu, arī darbinieki, redzot, ka uzņēmums nav izputējis un sāk atkopties, attīstīties, ar lielāku degsmi un pašaizliedzīgu darbu veic savus dienesta pienākumus. Man patiešām ir prieks, ka tik īsā laika sprīdī (četros mēnešos) izdevās saliedēt kolektīvu, mobilizēt daudziem darbiem, kas līdz šim viņiem nebija. Un tā, kopīgiem spēkiem, visiem piedaloties un sadarbojoties šajā atdzimšanas procesā, tapa “zelta” ola.

Tomēr aktuāls paliek jautājums par kapitāldaļu turētāju ieguldījumu uzņēmuma pamatkapitālā. Šis jautājums, kā sola Ē. Zaporožecs, tiek aktualizēts.

Rojas novada bāriņtiesas paziņojums!

Rojas novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas Intas Zaķes atvaļinājuma laikā no 1. augusta līdz 30. augustam, visos bāriņtiesas kompetences jautājumos, apmeklētājus Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, 16.kabinetā pieņem bāriņtiesas locekle Linda Frīdenberga (tālr. 663269173).

Pieņemšanas laiki: no pirmdienas līdz piektdienai no plkst.9.00-13.00.

Informācija par gadījumiem, ja ir pamatotas aizdomas, ka bērns cieš no vecāku vai citu personu vardarbības, bērns atrodas viņa veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos vai bērns palicis bez vecāku aprūpes un gādības, tiek pieņemta jebkurā laikā. Bērni tiek pieņemti un uzklausīti arī ārpus  pieņemšanas laikiem.

Īstenots projekts “Rojas Romas katoļu baznīcas teritorijas labiekārtošana”

2019. gada jūlijā Rojas Romas katoļu draudze ir īstenojusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam atbalstīto projektu Nr. 18-08-AL35-A019.2202-000002  “Rojas Romas katoļu baznīcas teritorijas labiekārtošana”.

Projekta kopējās izmaksas ir   29891,45 eiro, tai skaitā   publiskais  finansējums – 26902,30 eiro, Rojas novada domes līdzfinansējums 5% apmērā - 1494,58 eiro, Rojas katoļu draudzes līdzfinansējums  5% apmērā – 1494,57 eiro.

Darbus veica būvuzņēmējs SIA “ Kalvas”, darbu kvalitāti kontrolēja būvuzraugs Imants Kupšis, objektu regulāri apsekoja Rojas būvvaldes vadītājs Agris Jansons.

Saskaņā ar izstrādāto un būvvaldē akceptēto Būvprojektu, ir paveikti sekojoši darbi:

  • izveidota automašīnu stāvvieta ar šķembu – grants segumu 216 m2 platībā, tai skaitā 2 invalīdu stāvvietas;
  • ieklāts betona bruģis 451 m2 platībā;
  • izbūvēta dabīgo laukakmeņu atbalsta siena gar auto stāvlaukumu 36 t/m;
  • no Kāpu ielas puses uzstādīts metāla kaluma žogs ar betona stabiem un pasētu, ieejas/ iebraucamie vārti (4m + 1m) ar kopējo garumu 26 t/m;
  • uzstādīts drāšu paneļu žogs gar privātīpašumu Kāpu ielā4 42 t/m;
  • izbūvēta lietus un sniega kušanas ūdeņu kanalizācija;
  • izgatavoti un uzstādīti 3 atpūtas soli ar metāla pamatni;
  • nolīdzināta un apzaļumota baznīcas ēkai pieguļošā teritorija.

Teritorijas labiekārtošanas projekta īstenošana ļāva baznīcas ēkas būvniecības ierosinātājam – Romas katoļu Liepājas diecēzei – saņemt Veselības inspekcijas atzinumu par objekta gatavību darbības uzsākšanai.

Rojas Romas katoļu draudze pateicas biedrībai “ Talsu rajona partnerība” un Ziemeļkurzemes reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei par atklāta konkursa projektu iesniegumu kārtās paredzēto finansējumu arī sakrālā mantojuma saglabāšanai , kvalitatīvu baznīcas pakalpojumu pieejamības un sasniedzamības nodrošināšanai.

Pateicamies Rojas novada domei par līdzfinansējumu, būvdarbu veicējiem par apzinīgu un kvalitatīvu darbu, visiem iesaistītajiem dienestiem  un cilvēkiem par atbalstu, pretimnākšanu, sapratni projekta sagatavošanas, īstenošanas un nodošanas etapā.

Valentīna Kaža

Ziņas