Ziņas

Īstenots projekts “Rojas Romas katoļu baznīcas teritorijas labiekārtošana”

2019. gada jūlijā Rojas Romas katoļu draudze ir īstenojusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam atbalstīto projektu Nr. 18-08-AL35-A019.2202-000002  “Rojas Romas katoļu baznīcas teritorijas labiekārtošana”.

Projekta kopējās izmaksas ir   29891,45 eiro, tai skaitā   publiskais  finansējums – 26902,30 eiro, Rojas novada domes līdzfinansējums 5% apmērā - 1494,58 eiro, Rojas katoļu draudzes līdzfinansējums  5% apmērā – 1494,57 eiro.

Darbus veica būvuzņēmējs SIA “ Kalvas”, darbu kvalitāti kontrolēja būvuzraugs Imants Kupšis, objektu regulāri apsekoja Rojas būvvaldes vadītājs Agris Jansons.

Saskaņā ar izstrādāto un būvvaldē akceptēto Būvprojektu, ir paveikti sekojoši darbi:

  • izveidota automašīnu stāvvieta ar šķembu – grants segumu 216 m2 platībā, tai skaitā 2 invalīdu stāvvietas;
  • ieklāts betona bruģis 451 m2 platībā;
  • izbūvēta dabīgo laukakmeņu atbalsta siena gar auto stāvlaukumu 36 t/m;
  • no Kāpu ielas puses uzstādīts metāla kaluma žogs ar betona stabiem un pasētu, ieejas/ iebraucamie vārti (4m + 1m) ar kopējo garumu 26 t/m;
  • uzstādīts drāšu paneļu žogs gar privātīpašumu Kāpu ielā4 42 t/m;
  • izbūvēta lietus un sniega kušanas ūdeņu kanalizācija;
  • izgatavoti un uzstādīti 3 atpūtas soli ar metāla pamatni;
  • nolīdzināta un apzaļumota baznīcas ēkai pieguļošā teritorija.

Teritorijas labiekārtošanas projekta īstenošana ļāva baznīcas ēkas būvniecības ierosinātājam – Romas katoļu Liepājas diecēzei – saņemt Veselības inspekcijas atzinumu par objekta gatavību darbības uzsākšanai.

Rojas Romas katoļu draudze pateicas biedrībai “ Talsu rajona partnerība” un Ziemeļkurzemes reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei par atklāta konkursa projektu iesniegumu kārtās paredzēto finansējumu arī sakrālā mantojuma saglabāšanai , kvalitatīvu baznīcas pakalpojumu pieejamības un sasniedzamības nodrošināšanai.

Pateicamies Rojas novada domei par līdzfinansējumu, būvdarbu veicējiem par apzinīgu un kvalitatīvu darbu, visiem iesaistītajiem dienestiem  un cilvēkiem par atbalstu, pretimnākšanu, sapratni projekta sagatavošanas, īstenošanas un nodošanas etapā.

Valentīna Kaža

Projekta ietvaros labiekārto peldvietas Rojā un Kaltenē

Latvijas Pašvaldību savienība kā nacionālas nozīmes projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” vadošais partneris, ar Latvijas vides aizsardzības fondu ir noslēgusi līgumu par projekta finansēšanas un izpildes kārtību, kurā Rojas novada dome ir viens no sadarbības partneriem.

Projekta realizācijai tika noslēgts divpusējs sadarbības līgums starp Latvijas Pašvaldību savienību un Rojas novada domi par projekta aktivitāšu izpildi. Tā uzdevumos ietilpa: 1. Uzlabot Rojas pludmales peldvietas labiekārtojumu, izbūvējot 3 pārģērbšanās kabīnes, kuru vizuālais izskats atbilstu jau peldvietā esošajiem labiekārtojuma objektiem; 2. Izbūvēt jaunas koka laipas Kaltenes Akmeņainajā jūrmalā, lai tādējādi kontrolēti novirzītu atpūtnieku un tūristu plūsmu; 3. Atjaunot un padarīt apmeklētājiem komfortablāku sanitāro mezglu un sabiedrisko tualeti..

Rojas novads atrodas Rīgas jūras līča piekrastē un kopējā pludmales teritorija ir 42 km gara. Tā ir gara josla gar piekrasti, un tās uzturēšanai un attīstībai ir izstrādāti ilgtermiņa plānošanas dokumenti, pamatojoties uz kuriem, tiek piesaistīts finansējums, lai īstenotu ieplānoto, un rezultātu varētu baudīt gan novada ļaudis, gan tūristi.  Bieži piekrastes teritorija cieš no apmeklētāju darbībām, jo atpūtnieku un tūristu skaits Rojas novada pludmalēs ar katru gadu pieaug, tāpēc pašvaldībai vēl skrupulozāk jāstrādā pie krastu kāpu joslas aizsargāšanas, precīzāk jānodala katrai atpūtnieku mērķauditorijai teritorija un jāveido atbilstošs atpūtas vietu labiekārtojums, kas atbilstu mūsdienu prasībām.

Projekts ilga no 01.05.2019. gada līdz 01.08.2019. gadam un tā ietvaros, kā plānots, tika izbūvētas 3 pārģērbšanās kabīnes, atjaunota un labiekārtota sabiedriskā tualete un izbūvētas koka laipas Kaltenes Akmeņainajā jūrmalā. Rezultātā Rojas peldvietas apmeklētājiem tiek nodrošināts lielāks komforts un iekārtota ērtāk lietojama infrastruktūra; Kaltenes Akmeņainajā jūrmalā dabas objektu vērotāju un tūristu plūsmai nodrošināta komfortablāka piekļūšana pludmalei un jūras krastam, un aizsargāta kāpu josla, ikvienam apmeklētājam pieejams labiekārtots sanitārais mezgls.

 Rojas un Kaltenes labiekārtojuma darbus veica uzņēmums SIA „Kalvas”. Kopējās būvniecības izmaksas sasniedza 14 689,50 eiro, bet projekta kopējas izmaksas ir 14 072,00 eiro, no kurām 617,50 eiro ir Rojas novada domes līdzfinansējums. Projektu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.

 Agnese Veckāgane,

Rojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja

Informācija kultūras pasākumu apmeklētājiem

Lai izveidotu vienotu biļešu iegādes sistēmu pasākumiem, kas notiek Rojas kultūras centrā un Rojas brīvdabas estrādē, no 2019. gada 1. augusta ir noteikta sekojoša kārtība:  biļetes uz kultūras pasākumiem, kurus neorganizē Rojas pašvaldības kultūras darbinieki, iepriekšpārdošanā varēs iegādāties tikai ROJAS  NOVADA  DOMES  KASĒ (Zvejnieku ielā 3, Rojā), no pirmdienas līdz ceturtdienai no pl.8.00 – 17.00 (pārtraukums no pl.13.00 – 14.00),  piektdienās no pl.8.00 – 15.00.

Pasākumu norises vietās ieejas biļetes varēs iegādāties arī pasākuma dienā  2 stundas iepriekš.

Uz daudziem pasākumiem ieejas biļetes iespējams iegādāties interneta vietnē: www.bilesuparadize.lv. Sekojiet līdzi informācijai!

Lai ikvienam izdodas izbaudīt sev tīkamāko kultūras pasākumu!

Eva Kārkliņa,

Rojas novada domes priekšsēdētāja

 

Kapu svētki Rojas novadā

4. augustā

14.00 Melnsila kapos;

15.00 Ģipkas kapos.

 

18. augustā

10.30 Valgalciema kapos;

11.30 Kaltenes baznīcas kapos;

13.00 Rojas kapos.

Ziņas