Ziņas

Noslēdzies projekts “Videonovērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā”

Projekts tika uzsākts pagājušā gada jūnijā, un tā vispārējais mērķis ir uzlabot projekta partneru teritorijās esošo tiesībsargājošo institūciju kapacitāti un veicināt juridisko un administratīvo pārrobežu sadarbību. Projektā tika attīstīts videonovērošanas kameru tikls, un izveidota pārrobežu sadarbības sistēma 17 Ziemeļu Lietuvas un Kurzemes pašvaldību tiesībsargājošo institūciju starpā.

Projekta ietvaros Rojā tika uzstādītas trīs videonovērošanas kameras – Selgas un Lašu ielas krustojumā, laukumā netālu no veikala “Maksima”, kur krustojas Selgas, Plūdoņa un Jūras iela un pie gājēju pārejas Selgas ielā blakus autoostai. Kā stāsta Rojas novada pašvaldības policisti, uzstādītās videonovērošanas kameras stipri atvieglo viņu darbu un palīdz gan novērst, gan atklāt pārkāpumus.

Dace Klabere

Apsveikums

Sveicam mūsu novada rakstnieci Dzintru Žuravsku ar jaunā romāna „Kā pa plānu ledu” iznākšanu! Grāmatas atvēršanas svētki un tikšanās ar autori Rojas novada svētkos 1. jūnijā 11.00 bibliotēkā. Būs arī izdevniecības „Sol Vita” grāmatu galds, kur varēsiet iegādāties gan jauno romānu, gan iepriekšējos gados izdotos Dzintras Žuravskas un citu autoru darbus. Būsiet laipni gaidīti!

Rojas novada bāriņtiesas paziņojums

Rojas novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieka Jāņa Pāvuliņa atvaļinājuma laikā no 29.04.2019. līdz 10.05.2019., visos bāriņtiesas kompetences jautājumos, apmeklētājus Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, 5. kabinetā pieņems un izdarīs apliecinājumus Rojas bāriņtiesas locekle Linda Frīdenberga (tālr.63269173).

Pieņemšanas laiki:

otrdienās  no plkst.09.00-13.00

ceturtdienās no plkst.09.00-13.00

Jautājumos par apliecinājumu veikšanu lūdzu iepriekš telefoniski vienoties par pieņemšanas laiku.

Nekustamā īpašuma izsole

Rojas novada dome 2019.gada 29.maijā, plkst. 12ºº, domes zālē, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, rīko nekustamā īpašuma - “Dravas”, Rojas novads, kadastra Nr. 8882 009 0540, sastāvoša no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0540 1,1000 ha platībā un uz tās esošās dzīvojamās mājas, kūts un šķūņa, kas uz Rojas novada pašvaldības vārda reģistrēts Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 841, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nosacītā cena– EUR 12 000.

Objekta apskate piesakāma pa tālruni 27052492.

Drošības nauda 10% apmērā, kas sastāda - EUR 1 200 un izsoles reģistrācijas maksa (reģistrācijas maksā ietilpst maksa par izsoles noteikumiem un materiāliem) EUR 30 apmērā ar atzīmi „Nekustamā īpašuma “Dravas, Rojas novadā, izsoles drošības nauda un reģistrācijas maksa, ieskaitāma Rojas novada domes  kontā LV95HABA0551022109166, a/s „Swedbank” vai jāiemaksā Rojas novada domes kasē, līdz 29.05.2019.  Samaksa par nosolīto objektu 100% jāveic euro.

Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, divu nedēļu laikā no izsoles dienas pilnībā jānorēķinās par nosolīto objektu. Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo nekustamo īpašumu, tās jāpiesaka Rojas novada domē, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Rojas novada domē, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, līdz 29.05.2019.  darba dienās: no pirmdienas līdz ceturtdienai, no plkst. 9:00 līdz 12:00 un no plkst. 14:30 līdz 16:30, piektdienās no plkst. 9:00 līdz 14:00.”

Ziņas