Ziņas

SIA “AAS “Piejūra”” pakalpojumu sniegšanas kvalitāte un izpilde nav bijusi traucēta, un tā tas būs arī turpmāk

2019. gada 12. marta ārkārtas sapulcē SIA “AAS “Piejūra”” pašvaldību (Jūrmalas pilsētas dome, Talsu, Tukuma, Kandavas, Engures, Rojas, Mērsraga, Dundagas un Jaunpils novada dome) kapitāla daļu turētāja pārstāvji nolēma pilnā sastāvā atsaukt uzņēmuma valdi. Dalībniekiem vienojoties, tika pieņemts lēmums par uzņēmuma pagaidu valdes locekli iecelt Ēriku Zaporožecu, kura galvenais uzdevums – nodrošināt pakalpojumu nepārtrauktību un veikt pilnu uzņēmuma finanšu auditu.

No 21. marta SIA “AAS “Piejūra”” sāk strādāt jauni struktūrvienību vadītāji, kuriem ir doti uzdevumi un noteikti pienākumi. Uzņēmums sadarbojas ar regulatoru un banku, lai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai varētu tikt iesniegts sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projekts. Tiek veikta arī analīze, lai uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti un optimizāciju. Finansiālu problēmu uzņēmumam nav, visas regulārās izmaksas tiek segtas.

Kopš uzņēmuma valdes maiņas ir pagājusi jau vairāk nekā nedēļa. Šajā laikā pakalpojumu sniegšanas kvalitāte un izpilde nav bijusi traucēta, un tā tas būs arī turpmāk.

Jautājumu, neskaidrību vai ieteikumu gadījumā SIA “AAS “Piejūra”” aicina sazināties, zvanot uz kontakttālruni: 63123306 vai rakstot e-pastu - info@piejuraatkritumi.lv.

Pārdod vieglo pasažieru automašīnu NISSAN PRIMASTAR

Rojas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod vieglo pasažieru automašīnu NISSAN PRIMASTAR, valsts reģistrācijas numura zīme GO 8689, tehniskā apskate derīga līdz 11.09.2019., odometra rādītājs: 520515 km.

Sākuma cena – 2250,00 EUR, izsoles solis –100,00 EUR, nodrošinājums – 10% no izsolāmās kustamās mantas nosacītās cenas – 225,00 EUR. Nodrošinājums jāiemaksā līdz 2019. gada 17. aprīlim, plkst. 16.00, Rojas novada domes norēķinu kontā LV95HABA0551022109166, A/S „SWEDBANK”.

 Automašīnu var apskatīt Akas ielā 3, Rojā, Rojas novadā, no 2019. gada 19. marta līdz 2019. gada 17. aprīlim darba dienās darba laikā, iepriekš zvanot pa mobilo tālruni 27052492 (Rojas novada domes izpilddirektors Jānis Pūce).

 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rojas novada domē, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, darba dienās darba laikā un Rojas novada domes mājaslapā www.roja.lv.

 Pieteikums par piedalīšanos izsolē kopā ar dokumentiem iesniedzams personīgi Rojas novada domē – Zvejnieku ielā 3, Roja, Rojas novads, LV – 3264, domes sekretārei, vai nosūtāms uz e pastu roja@roja.lv ar elektronisko parakstu līdz 2019. gada 17. aprīlim, plkst. 16:00.

Par neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu

No 2019. gada 1. februāra būtiski ir mainījies Neatliekamās medicīniskās palīdzības Rojas punkta darbalaiks, kas satrauc novada iedzīvotājus. Novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa vērsās Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā ar lūgumu paskaidrot esošo situāciju. Publicējam saņemto atbildi.

Atbildot uz Rojas novada domes priekšsēdētājas Evas Kārkliņas 2019. gada 2. februāra vēstuli Nr.3-2/90, Neatliekamās medicīniskās palīdzības (turpmāk – NMP) dienests sniedz informāciju par NMP brigāžu darba organizāciju Rojas novadā.

NMP dienesta mērķis ir nodrošināt izmaksu efektīvu un kvalitatīvu pakalpojumu esošo finanšu un cilvēkresursu ietvaros. Lai sasniegtu šo mērķi un pieņemtu uz pierādījumiem balstītus lēmumus, NMP dienests uzrauga un regulāri izvērtē brigāžu darba rādītājus, t.sk. brigāžu noslodzi, izsaukumu intensitāti un izpildes operativitāti. NMP dienesta vienotā elektronisko datu uzskaites sistēma dod iespēju datus analizēt ilgākā laika periodā, kas ļauj objektīvi izvērtēt dažādu izmaiņu un procesu ietekmi uz pakalpojuma nodrošināšanu, kā arī modulēt situācijas un izteikt prognozes, izvērtējot riskus un to iestāšanās varbūtību.

Izvērtējot iespējas pakalpojumu sniegt savlaicīgi atbilstoši Ministru kabineta 28.08.2018. noteikumu Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” (turpmāk – Noteikumi) 122. punktā noteiktajām prasībām (brigādes izvietot tā, lai izsaukuma apkalpošana līdz 75% gadījumu pēc neatliekama izsaukuma saņemšanas tiktu nodrošināta 12 minūtēs republikas nozīmes pilsētās, 15 minūtēs novadu pilsētās un 25 minūtēs lauku teritorijās), NMP dienestā ir pieņemts lēmums sabalansēt dežūrā esošo dienas un diennakts brigāžu skaitu atbilstoši izsaukumu intensitātei, kas dienā ir četras reizes lielāka, nekā naktī. Saskaņā ar Noteikumos noteikto, 2018. gadā Rojas novadā visaugstākās un augstas prioritātes izsaukumus NMP dienests apkalpoja savlaicīgi 85,5% gadījumu.

Lai pieņemtu šādu lēmumu, kopīgi ar NMP dienesta Kurzemes reģionālā centra (turpmāk – RC) vadību detalizēti izvērtēta situācija katrā NMP punktā un brigādē - saņemto izsaukumu skaits pa diennakts stundām, izsaukumā pavadītais laiks, slimnīcu tuvums, stratēģiskais nozīmīgums, brigāžu izvietojums reģionā un iespēja piesaistīt citu NMP punktu brigādes u.c. Turklāt ik gadu Latvijas iedzīvotāju skaits sarūk, īpaši reģionos. 2018. gadā tas pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, ir par 8,8% (n=186125) mazāks nekā 2010. gadā, kad tika izveidots vienots NMP dienests, taču kopējais brigāžu skaits NMP dienestā nav būtiski mainījies. Vērtējot citu valstu pieredzi NMP nodrošināšanā, secināts, ka Latvijā NMP brigāžu skaits uz 10 000 iedzīvotājiem ir lielākais starp Baltijas valstīm un ir ievērojami augstāks nekā Pasaules Bankas ieteiktais rādītājs (1 brigāde uz 15 000 iedzīvotājiem).

Tāpat katrā vietā vērtēta reālā iespēja nodrošināt brigādes ar personālu. Būtiski NMP dienesta darbu no 2019. gada 1. janvāra ietekmē pāreja no normālā pagarinātā uz normālo darba laiku (168 h mēnesī), ko nosaka Ārstniecības likuma pārejas noteikumu 30. punkts, sakarā ar ko NMP dienestā pastāv ārstniecības personāla trūkums, lai nokomplektētu esošo brigāžu skaitu. Lai nodrošinātu NMP brigāžu darbu, personāls šobrīd strādā virsstundas, kuras, pārejot uz normālo darba laiku, no 2019. gada 1. janvāra vairs nevar strādāt neierobežotā apjomā, tādējādi radot lielu darbinieku deficītu, tai skaitā Kurzemes RC.

Ievērojot iepriekš minēto, NMP dienests ir izvietojis un turpmāk arī plāno izvietot Rojas NMP punktā 1 diennakts brigādi. Rojas NMP brigāde dienas stundās (6.00-21.59) izpilda vidēji 1 - 2 izsaukumus dienā, bet nakts stundās (22.00-5.59) vidēji 1 - 2 izsaukumus nedēļā. Jebkurā gadījumā, dzīvībai un veselībai kritiskos stāvokļos iedzīvotājiem palīgā dosies izsaukuma vietai tobrīd tuvākā jebkura NMP brigāde teritorijā, neatkarīgi no NMP punkta. Jāuzsver, ka izsaukumu apkalpošanas operativitāte nav atkarīga tikai no noteiktā punktā lokalizēto brigāžu skaita, bet gan no daudziem citiem faktoriem, piemēram, brigāžu pārdislokācijas operatīvā darba režīmā, brigāžu kustības uz/no stacionāriem, masu pasākumiem, negadījumiem ar daudz cietušajiem u.c., tādējādi noteiktā teritorijā esošo brigāžu skaits var būt gan mazāks, gan lielāks, nekā noteiktai teritorijai piesaistīto brigāžu skaits. Tāpat kā līdz šim, uz izsaukumu tiek izsūtīta brigāde, kas atrodas vistuvāk izsaukuma vietai.

Pamatojoties uz cilvēkresursu trūkumu NMP dienestā, 2018. gada 4. decembrī tika veikti grozījumi 20.01.2009. Ministru kabineta noteikumos Nr. 60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēs un to struktūrvienībām”, 190. punktā nosakot, ka var tikt veidotas NMP brigādes arī ar vienu ārstniecības personu un operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītāju.

 

2019. gada februārī personālresursu trūkuma dēļ, piecas dienas bija izveidojusies situācija, kad Rojas NMP punktā dežūrēja brigāde ar vienu ārstniecības personu, nodrošinot NMP pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem.

Izklāstot esošo situāciju, NMP dienests izprot Rojas pašvaldības vadības satraukumu par NMP pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. NMP dienests meklē operatīvus risinājumus, lai racionāli izmantotu visus savus pieejamos resursus, nodrošinot NMP pakalpojumu pieejamību, organizējot gan darbinieku, gan brigāžu pārdislokācijas, veidojot gan NMP brigādes ar divām ārstniecības personām, gan brigādes ar vienu ārstniecības personu un OMT vadītāju, organizējot NMP brigādes darbam dienas laikā, kad lielākais izsaukumu skaits.

NMP dienests ir atvērts sarunām ar pašvaldību, kā arī ar augstu atbildību pilda un pildīs valsts deleģēto funkciju, un katrā situācijā meklē un meklēs labākos risinājumus, lai nodrošinātu iedzīvotājiem NMP sniegšanu iespējami augstākajā operativitātē un kvalitātē.

Direktore L. Cipule

Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļa aicina pieteikties

jaunos vecākus, kuri savu dzīvesvietu deklarējuši mūsu novadā, bet nav noslēguši laulību, kaut arī ir atzinuši paternitāti kopīgajam/iem bērnam/iem, līdz 2019. gada 7. augustam iesniegt pieteikumu par laulību reģistrāciju un laulību ceremoniju Laulību zālē bez maksas 2019. gada 8. septembrī.

Nepalaidiet garām vienreizēju iespēju!

Ziņas