Ziņas

EIROPAS JŪRLIETU UN ZIVSAIMNIECĪBAS FONDA FINANSĒJUMS ROJAS UN MĒRSRAGA NOVADU ATTĪSTĪBAI

Rojas un Mērsraga novadu uzņēmējiem vai tiem, kuri plāno uzsākt uzņēmējdarbību, ir iespēja piedalīties projektu konkursā un saņemt atbalstu no Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF).

Projektus var iesniegt jaunu uzņēmumu veidošanai vai esošo uzņēmumu darbības uzlabošanai, attīstībai vai paplašināšanai.  Ja projektu iesniedz esošs uzņēmums vai uzņēmējs, tam jābūt reģistrētam un reāli strādājošam uzņēmumam un uzņēmējam (ne mazāk kā 12 mēnešus pirms projekta iesniegšanas). Projektu var iesniegt arī fiziska persona, kas atbalsta saņemšanas gadījumā reģistrē savu uzņēmējdarbību.

Atbalstu variet saņemt, iesniedzot projektu vienas rīcības (turpmāk – EJZF1)  divās aktivitātēs ekonomiskās izaugsmes veicināšanai. Piemēram,  ražošanas procesa uzlabošanai, tirdzniecības veicināšanai, uzņēmumu darbības uzsākšanai, esošo uzņēmumu darbības uzlabošanai, uzņēmuma teritorijas labiekārtošanai. Iespējama speciālā transporta iegāde (saldētava, autoveikals), pamatlīdzekļu iegāde, uzglabāšanas telpu un/vai remonta telpu nodrošināšana.

    Otra aktivitāte saimniecisko darbību dažādošanai zivsaimniecības un jūras ekonomikas nozarēs (jūras transports, piekrastes tūrisma attīstīšana un pakalpojumu dažādošana, zivju produkcijas tirdzniecība).

EJZF 1 projektu konkursa kārtas termiņš ir līdz 2019. gada 28. februārim un jums ir iespēja saņemt atbalstu jebkurai jūsu biznesa idejai piekrastes teritorijā.

Piedāvāju nelielu ieskatu EJZF projektu konkursa rezultātā īstenotajos projektos.

Uzņēmējdarbība

 • Budreika īstenoja projektu “Zivju kulinārijas produktu mājas gaumē ražošana, izmantojot inovatīvu iepakojumu tehnoloģiju", izveidojot nelielu zivju produkcijas ražotni Mērsragā.
 • Lakšmane īstenoja projektu Rojā “Stand Up Paddle nomas punkts "Spura"", kurš 2017. gadā bija kā pilnīga inovācija mūsu darbības teritorijā.
 • Ar projekta "Jauna speciālā transporta iegāde IK "Vanadziņi" zivju produktu autoveikala iegādei" IK “Vanadziņi JL” palīdzību, iegādāts specializēts transports zivju produkcijas tirgošanai.

Vides saglabāšana un klimata pārmaiņu mazināšana

Rojas novada dome īstenojusi divus apjomīgus projektus:

 • "Apgaismotas pastaigu takas izveide Rojas pludmalē", uzstādot apgaismojuma stabus un saules bateriju paneļus” Rojas pludmalē;
 • "Mazupītes krasta stiprināšana", uzlabojot Mazupītes krastu.

Mērsraga novada pašvaldība ar divu projektu palīdzību uzlabojusi vides pieejamību:

 • Pie Mērsraga bākas izveidojot gājēju celiņu "Gājēju celiņa uz jūru izveidošana Mērsraga pludmalē";
 • Projekts "Vides resursu vairošana Engures ezerā" ir neliela daļa no ezera apsaimniekošanas pasākumiem.

Ņemot vērā, ka Mērsraga novadā atrodas Engures ezera viena daļa, ir īstenoti vēl daži projekti tā apsaimniekošanai.

 • Nodibinājums "Sporta makšķerēšanas un atpūtas atbalsta fonds "MĒRSRAGS" īsteno projektu "Engures ezera vides uzlabošana", kurā nodrošinās piekļuvi ezeram pie skatu torņa Mērsragā;
 • Mednieku-makšķernieku biedrība "Nurme" ar projekta “Putnu ezers” palīdzību daļēji attīra ūdens platību putniem.

Kultūrvēsturiskais mantojums zivsaimniecības teritorijās

Rojas novada dome īstenojusi divus projektus:

 • "Rojas Jūras zvejniecības muzeja brīvdabas teritorijas labiekārtošana, nodrošinot novada kultūras mantojuma popularizēšanu un pieejamību”, kā rezultātā labiekārtots laukums un uzstādīts interaktīvs informatīvs stabs;
 • "Kaltenes kluba pārbūve par jūras kultūras mantojuma ekspozīciju centru" rezultātā rekonstruēts Kaltenes klubs, nomainot jumta segumu un rekonstruējot sanitāro mezglu. Projekts izvirzīts VRG konkursam “Dižprojekts 2018”.
 • Mērsraga novada pašvaldība īstenojusi projektu "Pasākumi Upesgrīvas Saieta nama infrastruktūras uzlabošanai", kura rezultātā ierīkota apkure un ūdensapgāde.

Sīkāku informāciju variet saņemt, ieskatoties mūsu mājaslapā www.talsupartneriba.lv, rakstot uz e pastu: talsu.partneriba@inbox.lv vai, zvanot pa tālruni 22328884, Lolitai Pļaviņai.

Tā kā administrējam vēl vienu fondu, kas vairāk zināms kā ELFLA LEADER, tad par turpmākajām biedrības “Talsu rajona partnerība” izsludinātajām projektu kārtām abos fondos informāciju variet saņemt, ieskatoties Talsu novada, Rojas un Mērsraga novadu mājaslapās, arī laikrakstā “Talsu Vēstis”, kā arī www.lad.gov.lv mājaslapā. Aicinu sekot līdzi informācijai.

Lolita Pļaviņa,

Administratīvā vadītāja

ROJAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS INFORMĒ

Sākot ar šā gada 11. janvāri, stājušās spēkā izmaiņas sociālo pabalstu un maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa iegūšanas nosacījumos. Informējam par pašvaldības nodrošinātajiem sociālajiem pabalstiem šajā gadā.

Ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz:

 • 220 eiro ģimenei, kurā vismaz viens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir persona darbspējīgā vecumā, izņemot personas vecumā līdz 24 gadiem, ja tās turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs, kas ir tiesīgas izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības, vai valsts atzītus profesionālās izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošus dokumentus, dienas maiņā un nav nodarbinātas;
 • 250 eiro ģimenei, kurā vecāks vai likumiskais pārstāvis viens audzina vienu vai vairākus bērnus;
 • 240 eiro ģimenei, kurā ir personas ar invaliditāti, vai neviens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem nav darbspējīgā vecumā, izņemot personas vecumā līdz 24 gadiem, ja tās turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs, kas ir tiesīgas izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības, vai valsts atzītus profesionālās izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošus dokumentus, dienas maiņā un nav nodarbinātas;
 • 260 eiro atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai personai ar invaliditāti, kas nesastāv laulībā un dzīvo viens.

Sociālie pabalsti trūcīgām un maznodrošinātām personām:

 • Dzīvokļa pabalsts – līdz 480 eiro gadā, kur ietilpst pabalsts kurināmā iegādei (līdz 200 eiro) un pabalsts īres un komunālo maksājumu segšanai. Mēnesī šis pabalsts nedrīkst pārsniegt 40 eiro;
 • Pabalsts veselības aprūpei – trūcīgai personai līdz 70,00 eiro gadā, trūcīgai ģimenei līdz 100 eiro gadā, maznodrošinātai personai līdz 50 eiro un maznodrošinātai ģimenei līdz 70 eiro gadā;
 • Pabalsts bērnu izglītības procesa nodrošināšanai - trūcīgām ģimenēm 40 eiro, bet maznodrošinātām ģimenēm 30 eiro gadā vienam bērnam;
 • Ēdināšanas pabalsts pirmsskolas izglītības iestādē bērnam – līdz 20 eiro mēnesī;
 • Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai – līdz 120 eiro gadā;
 • pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI) – trūcīgām personām līdz 53 eiro mēnesī;

Citi sociālie pabalsti:

 • pabalsti bērnam bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību un kuram beidzas ārpusģimenes aprūpe - dzīvokļa pabalsts par īri/apsaimniekošanu, pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu – līdz 60 eiro mēnesī, vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 250 eiro, vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai - divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā, kā arī ikmēneša pabalsts, turpinot mācības – reizi mēnesī viena valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā (līdz 24 gadu vecumam).
 • Pabalsti audžuģimenēm - ikmēneša pabalsts uzturam ir divkāršā Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā. Uz šo brīdi tie ir 215 eiro par bērnu līdz 7 gadu vecumam un 258 eiro par bērnu no 7-18 gadu vecumam.

[Minimālos uzturlīdzekļus aprēķina sekojoši: 25% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas katram bērnam no viņa dzimšanas līdz 7 gadu vecumam (šogad - 107,50 eiro mēnesī);

30% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas katram bērnam no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai (šogad - 129 eiro mēnesī).]

 Par nepilnu mēnesi pabalsta apmērs tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam. Vienreizējs pabalsts apģērba, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir attiecīgā gada 1. janvārī spēkā esošās minimālās darba algas valstī apmērā, bet pēc gada un turpmāk vienu reizi gadā audžuģimene var saņemt pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei līdz 250 eiro apmērā.

 • Pabalsta krīzes situācijā apmērs Rojas novadā tiek noteikts līdz 500 eiro vienai ģimenei (personai) kalendārā gada laikā, nepārsniedzot faktisko izdevumu apmēru.
 • Apbedīšanas pabalsts - maksimālais apmērs ir 450 eiro, bet ne vairāk par faktiskajiem izdevumiem mirušās personas apbedīšanai. Pabalsta apmēru samazina par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vai citas institūcijas izmaksātā apbedīšanas pabalsta apmēru.

Trūcīgas un maznodrošinātas personas (ģimenes), kuru ienākumu līmenis mēnesī nepārsniedz 242 eiro (vienam cilvēkam), var saņemt ES atbalsta pakas – pārtikas, higiēnas un skolas piederumu komplektus.

Vairāk informācijas :

www.atbalstapakas.lv

www.roja.lv

Rojas novada Sociālais dienests – Celtnieku ielā 6, Rojā.

socialaisdienests@roja.lv

linda.gerucka@roja.lv

tel.: 63269551; 27234286

Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laiki:

P. 08:00 – 13:00, 14:00 – 18:00

T. 08:00 – 13:00, 14:00 – 17:00

P. 08:00 – 15:00.

  

ROJAS NOVADA DOME INFORMĒ

par pašvaldības papildus piešķirtajiem pabalstiem, pamatojoties uz pieņemtajiem Rojas novada domes Saistošajiem noteikumiem:

 - dzīves jubilejās – 70; 75; 80; 85; 90; 95 un 105 gadu dzimšanas dienās, piešķirot naudas pabalstu 50 eiro apmērā;

- vienreizējs pabalsts 100 gadu jubilejā 150 eiro apmērā;

- ikgadējs vienreizējs pabalsts politiski represētām personām, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu 20 eiro apmērā;

- vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna dzimšanu 100 eiro apmērā tiek izmaksāts pēc jaundzimušā bērna dzīves vietas deklarēšanas Rojas novadā, tam no bērnu vecākiem, kurš savu dzīvesvietu ir deklarējis Rojas novadā, bet gadījumos, kad abu bērna vecāku dzīvesvietas ir deklarētas Rojas novadā,  pabalsts tiek izmaksāts jaundzimušā mātei (jaundzimušā mātes nāves gadījumā bērnu tēvam); 

- daudzbērnu ģimenēm ēdināšanas pabalsts pirmsskolas izglītības iestādēs bērniem, kuri apmeklē Rojas novada pirmsskolas izglītības iestādes – 100% apmērā;

- brīvpusdienas (ēdināšanas pabalsts) izglītojamajiem, kuri iegūst pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību Rojas novada pašvaldības izglītības iestādē. Pusdienu maksas apmēru vienam izglītojamajam vienai dienai ar lēmumu nosaka Rojas novada dome (Rojas vidusskolas 6. -12. klašu daudzbērnu ģimeņu bērniem);

Godinot ģimeniskās vērtības, kas garantē tautas pastāvēšanu, izdzīvošanu un attīstību, piešķir vienreizēju materiālo pabalstu 50 eiro apmērā katram no laulātiem, kuri vienā reģistrētā laulībā nodzīvojuši piecdesmit gadus un vairāk, ar sekojošiem nosacījumiem un kārtībā: vienreizējais materiālais pabalsts kāzu jubilejā tiem laulātiem, kuri attiecīgajā kalendārajā gadā vienā reģistrētā laulībā nodzīvojuši piecdesmit, piecdesmit piecus, sešdesmit, sešdesmit piecus, septiņdesmit un septiņdesmit piecus gadus, un no kuriem vismaz viens laulātais savu dzīvesvietu ir deklarējis Rojas novada administratīvajā teritorijā jau pirms kalendārā gada sākuma, kurā laulātie sasniedz šajos noteikumos minēto kāzu jubileju.

Vairāk informācijas :

www.dzimtsaraksti@roja.lv

www.roja.lv

Rojas novada dome – Zvejnieku iela 3, Rojā.

tel.: 63232050; 27234281

Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laiki:

P.- C. 08:00 – 13:00, 14:00 – 17:00

P. 08:00 – 15:00.

Par nekustamā īpašuma nodokli

Rojas novada dome ir sākusi izsūtīt nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumus. Personas, kuras norādījušas savas elektroniskās pasta adreses, tos jau ir saņēmušas. Atgādinām, ka pirmais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums veicams līdz 1. aprīlim. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” šogad noteikti sekojoši maksāšanas termiņi: 1. aprīlis, 15. maijs, 15. augusts un 15. novembris.

Aicinām ievērot šos likumā noteiktos termiņus, lai nerastos pārpratumi ar nokavējuma naudas aprēķiniem. Lai novērstu termiņa kavējuma faktoru, aicinām izmantot e-pakalpojumu sniegtās iespējas – pieteikties nekustamā īpašuma nodokļa paziņojuma saņemšanai elektroniskā veidā, turklāt ir iespēja pieteikties atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS) par NĪN apmaksas termiņa tuvošanos.

Pateicamies visiem Rojas novada nekustamā īpašuma īpašniekiem par izmantoto iespēju saņemt NĪN paziņojumus elektroniskā veidā. Tas ievērojami samazina papīra patēriņu, līdz ar to esam dabai draudzīgāki!

 Nekustamā īpašuma nodokļu administratore

A. Lakšmane

Rojā atvērta slidotava

No 24. janvāra Rojas stadionā sākusi darboties publiskā slidotava. Slidotava atvērta no plkst. 8.00 līdz 23.30. Hokeja spēles laiks (vecums no 15 gadiem) - katru dienu no plkst. 19.00 līdz 21.00. Ledus uzkopšanas laikā slidotava ir slēgta un tajā laikā uz ledus atrasties nav atļauts! Paldies SIA "Rojas DzKU" vīriem par ledus sagatavošanu.  

Armands Indriksons,

stadiona vadītājs

Ziņas