Ziņas

Burāšanas sezonas noslēgums

29.septembrī, sestdien, ar spirgtu un rudenīgu vēju noslēdzām burāšanas aktīvo sezonu. Sacensībās piedalījās visas laivu klases. Neiztikām arī bez pēdējām rudens peldēm. Lai arī laiks bija pavēss, notika visi pieci plānotie starti. “Optimist” klasē labākā bija Estere Jansone, 2. vieta Ralfam Gnevoham, bet 3. vieta Markusam Pēdam. “Laser 4,7” klasē labākais rezultāts Rihardam Bramanim, 2. vieta Miķelim Gitendorfam, 3. vieta Patrikam Upneram. “RS Feva” klasē 1. vieta Ivo Kiršteinam ar Hannu Elizabeti Zanderi. Sacensībās vēl piedalījās Donāts Livčāns, Ilva Kučere, Adriāna Gaile un Jolanta Skujiņa.

Oktobrī vēl jāieziemo laivas, un pie labvēlīgiem laika apstākļiem, jānobrauc ar laivām pa Rojas upi.

Treneris Gunārs Reinholds

INFORMĀCIJA ROJAS NOVADA DAUDZBĒRNU ĢIMENĒM

Sociālais dienests aicina daudzbērnu ģimenes pieteikties dalībai ikgadējā, Ziemassvētkiem veltītajā pasākumā. Sakarā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti stāšanos spēkā, lūdzam pieteikt dalību līdz šā gada 16. novembrim, aizpildot reģistrācijas veidlapu un iesniedzot to Rojas novada Sociālajā dienestā – Celtnieku ielā 6, Rojā, vai ar elektronisko parakstu nosūtot uz e-pasta adresi: socialaisdienests@roja.lv. Veidlapa pieejama interneta vietnē www.roja.lv

Sociālā dienesta pieņemšanas laiki:

             Pirmdiena: 9.00-13.00; 14.00-18.00

             Trešdiena: 9.00-13.00; 14.00-16.00

          Piektdiena: 9.00-15.00

Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt uz sociālā dienesta tālruņiem: 63269551; 27234285 vai rakstīt uz  e-pastu: socialaisdienests@roja.lv.

 Atgādinām, ka, balstoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likumu, par daudzbērnu ģimeni tiek uzskatīta ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Biedrības „Talsu rajona partnerība” sludinājums

Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas Nepārtraukto kārtu Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības (EJZF) fonda Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātēs: 43.02.1. „Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas akvakultūras produktu piegādes posmos” un 43.02.2. „Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas veicināšana, kā arī zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs – darbību dažādošana”.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

2018. gada 2. novembris – 2019. gada 28. februāris

Sludinājuma kopsumma

 

485887,56 EUR

Projektu īstenošanas termiņš

1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana - projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2.  Pārējiem projektiem projektu  īstenošanas  termiņš  ir 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

 

Mērķis

Veicināt ekonomisko izaugsmi, sniedzot atbalstu piekrastes uzņēmumu attīstībai un inovāciju ieviešanai.

Rīcība - EJZF 1

„Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darbību dažādošana un sezonalitātes ietekmes mazināšana piekrastes teritorijā”

Atbalsta apmērs 

 

485887,56 EUR

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.605 6.punktā minētā darbība

6.1) Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes posmos.

6.2) Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas veicināšana, kā arī zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs – darbību dažādošana.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts atbalsts jaunu uzņēmumu veidošanai un esošo uzņēmumu darbības uzlabošanai, attīstībai vai paplašināšanai Rojas un Mērsraga novados. Atbalsts tiks sniegts reģistrētiem un reāli strādājošiem uzņēmumiem un uzņēmējiem (uzsācēji ne mazāk kā 12 mēnešus pirms projekta iesniegšanas).

Ekonomiskās izaugsmes veicināšanai - ražošanas procesa uzlabošanai, tirdzniecības veicināšanai, uzņēmumu darbības uzsākšanai, esošo uzņēmumu darbības uzlabošanai, uzņēmuma teritorijas labiekārtošanai. Atbalsts iespējams speciālā transporta iegādei (saldētava, autoveikals), pamatlīdzekļu iegādei, uzglabāšanas telpu un/vai remonta telpu nodrošināšanai.

Saimniecisko darbību dažādošanai zivsaimniecības un jūras ekonomikas nozarēs (jūras transports, piekrastes tūrisma attīstīšana un pakalpojumu dažādošana, zivju produkcijas tirdzniecība).

Piekrastes tūrisma attīstīšanai un pakalpojumu dažādošanai atbalsts tiks sniegts:

1. Jaunu uzņēmumu darbības uzsākšanas gadījumā tikai kvalitatīvu un eksportspējīgu risinājumu, kam piemīt augsta pievienotā vērtība, un, kas skar visas tūristu mītnes darbību (tūristu mītnes ar labiekārtotiem numuriņiem, gultasvietu skaits vienā mītnē 10-40).

2. Jauniem uzņēmumiem būvniecība tūrisma mītņu un tūrisma pakalpojumiem izmantojamo ēku kvalitātes uzlabošanai, pakalpojumu dažādošanai, aktivitātēm, kas vērstas uz sezonalitātes mazināšanu, tiks atbalstīta TIKAI tajā gadījumā, ja projekta iesniegumam būs pievienota pamatota tirgus situācijas izpēte un Biznesa plāna kopsavilkums ar uzņēmējdarbības attīstības redzējumu turpmāko 5 gadu laikā.

3. Esošo uzņēmumu darbības uzlabošanai, attīstībai vai paplašināšanai - tūrisma mītņu un tūrisma pakalpojumiem izmantojamo ēku kvalitātes uzlabošanai, pakalpojumu dažādošanai, aktivitātēm, kas vērstas uz sezonalitātes mazināšanu.

4. Esošie uzņēmumi pievieno dokumentu, kas apliecina pirms projekta iesniegšanas - iepriekšējā noslēgtā gada apgrozījumu ne mazāku kā 5000,00 eiro.

5. Atbalstu iespējams saņemt investīcijām infrastruktūras vai servisa ēku būvniecībai, kas nepieciešamas lai nodrošinātu tūrisma pakalpojumus, kas saistīti ar aktīvo atpūtu, veselīgu dzīvesveidu, vietējo tradīciju (t.sk. amatu, kultūras un dabas) saglabāšanu un attīstību, vides izglītību (piemēram, sniega, velosipēdu utml. trases, pacēlāji, vēsturiski nozīmīgu eksponātu apskates vietas, ēdināšanas pakalpojumi)

Īpašs atbalsts ir projektiem inovatīvu produktu un pakalpojumu radīšanai.  Inovatīvs projekts ir projekts, kuru īstenojot, tiek radīti jauni vai uzlaboti produkti, procesi vai metodes, un kurš atbilst vietējā attīstības stratēģijā noteiktajam par inovatīvo risinājumu identificēšanu un atbilstības kritērijiem to noteikšanai (sk. Stratēģijas 2.3. nodaļu „Inovatīvo risinājumu identificēšana un attīstības kritēriji to noteikšanai”).

Iespējams veidot kopprojektus – projektus, kurā investīcijas paredzēts izmantot kopīgi un kuru iesniedz:

1)        Biedrība, kas vismaz gadu pirms projekta iesniegšanas reģistrēta un kuras biedriem (vismaz trīs) komercdarbības joma pārsvarā ir zvejniecība un akvakultūra.

2)        Vietējā pašvaldība, lai nodrošinātu zivsaimniecības uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidi vismaz divām juridiskām personām, kas veic saimniecisko darbību zvejniecībā vai akvakultūrā.

Rīcības ietvaros atbalsts paredzēts jaunu pamatlīdzekļu un programmu nodrošinājuma iegādei, būvniecībai un ar to saistītām aktivitātēm, jaunu būvmateriālu iegādei, teritorijas labiekārtošanai. Ja kopprojektu plāno sniegt biedrība, tad atbalsts tiks sniegts arī vietējās produkcijas mārketinga izmaksām:

§   Reklāmas izdevumi vietējās rīcības grupas teritorijā;

§   Internetveikala izveides izdevumi.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro)

70 000 euro - būvniecības projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas.

50 000 euro pārējiem projektiem.

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)

70 % - inovatīviem projektiem

80 % - kopprojektam

80% - ja projekts ir saistīts ar piekrastes zvejniecību

50 % - MVU, sīkie (mikro)

30 % - lielie uzņēmumi

Darbības teritorija

·         Rojas novads,

·         Mērsraga novads.

 

 

EJZF VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

11.tabula

I

EJZF 1 „ Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darbību dažādošana un sezonalitātes ietekmes mazināšana piekrastes teritorijā

1.

Atbilstības kritēriji

1.1.

Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz biedrības „Talsu rajona partnerība” sabiedrības virzītu attīstības stratēģiju, tas atbilst Rīcībai.

Ja iesniegtais projekta pieteikums nav atbilstošs Rīcībai, tas tālāk netiek vērtēts.

1.2.

Projekta īstenošanas vieta ir biedrības „Talsu rajona partnerība” teritorija (Rojas un Mērsraga novadi).

Ja iesniegtā projekta pieteikuma īstenošanas vieta nav biedrības „Talsu rajona partnerība” teritorija, projekta pieteikums tālāk netiek vērtēts.

II.

Administratīvie kritēriji

Max punktu skaits

Atsauce uz veidlapu[4]

Izvērsts skaidrojums par katru kritēriju pieejams Vērtēšanas kritēriju Metodikā.

2.1.

Projekta iesnieguma iesniegšana. Projekta iesniegumam pievienoti visi pavaddokumenti.

0,5

Projekta iesniegums kopumā. D.daļa

2.2.

Atbalsta pretendenta iesniegto projektu skaits izsludinātajā projektu konkursa kārtā, konkrētajā rīcībā

0,5

Projekta iesniegumu saraksts

 

Kopā

1

 

III.

Kvalitatīvie kritēriji

 

 

3.1.

Projektā plānotā rīcība, mērķis, darbības, īstenošanas vieta un nepieciešamība ir skaidri saprotama un pamatota.

2

B1; B2; B4.1.; B5

3.2.

Projekta iesniedzēja pamatdarbība ir zivsaimniecība

Atbilst - 2

A1;A2; C1

Neatbilst - 0

3.3.

Plānotais projekts ir inovatīvs VRG teritorijā.[5]

Atbilst - 2

B3

Neatbilst - 0

3.4.

Veikta tirgus izpēte, aprakstīta produkta/pakalpojuma pārdošanas stratēģija, skaidri pamatota mērķauditorija.

Obligāta prasība -

 pievienota dokumentācija, kas apliecina:

1.    par tirgus izpētes veikšanu.

2.    Pievienots “Biznesa plāna kopsavilkums, pielikums nr. 1

2

B4; B4.1.

3.5.

Aprakstīta projekta rezultāta uzturēšana pēc projekta ieviešanas (projekta dzīvotspēja).

2

B14

3.6.

Aprakstīti riski, to novēršanas iespējas.

2

B4.1; B14

3.7.

Projekta rezultāts nodarbinātības veicināšanā – radītas jaunas darba vietas (par vienu jaunradītu darba vietu – 1, par divām un vairāk  jaunradītām darba vietām - 2).

2

B6

Radīta darba vieta ir noslēgts darba līgums ar darbinieku, nosakot normālu darba laiku, vai pašnodarbinātas personas saimnieciskās darbības uzsākšana, vai vairākas darbavietas sezonas rakstura darbu veikšanai, ja tajās kopā nostrādāto stundu skaits kalendārā gadā atbilst normālam darba laikam un ja par šādu darbinieku tiek samaksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Tas nozīmē, ka pilna laika darbiniekam ir jānodrošina vismaz minimālās algas likme, ko nosaka LR likumdošana. Projekta C sadaļā ir jābūt informācijai par atalgojuma un VSAOI samaksu darbiniekiem.

3.8.

Norādīta projekta izmaksu atbilstība projekta rezultātiem.

2

B4.3.; B7; B8; B9

3.9.

Pretendenta projektā plānotais darbības virziens

Vērtējums kritērijā nesummējas – tiek ņemts vēŗā prioritārais darbības virziens.

 

B4.1.

Ražošana

2

Pakalpojums

1

Ražošana un pakalpojums

0

3.10.

Atbalsta pretendenta pieprasītā finansējuma apmērs.

 

Projekta iesniegums

0,00 – 19 999,99 eiro

2

20 000,00 – 39 999,99 eiro

1

40 000,00 un vairāk

0

3.11.

Tiek īstenots kā kopprojekts.

Atbilst - 2

B3

Neatbilst - 0

 

Maksimālais iegūstamais punktu skaits

23

 

 

Minimālais iegūstamais punktu skaits

12

 

IV.

Specifiskie kritēriji

4.1.

Pie vienāda punktu skaita, priekšroka projektam, kas ieguvis augstāku punktu skaitu  3.7. kritērijā.  Ja kritērijs 4.1. nenosaka vērtējumu, tiek piemērots kritērijs 4.2.

Papildus tiek piešķirti 0,01 punkti

Vērtēšanas kopsavilkums

4.2.

Ja vairākiem projektiem vienāds vērtējums, lielāko punktu skaitu saņem projekts ar mazāko pieprasīto publisko finansējumu, pārējie projekti saņem punktus atbilstoši samazinošā secībā.

Papildus tiek piešķirti 0,01 punkti

Vērtēšanas kopsavilkums

 

Ar biedrības „Talsu rajona partnerība” SVVA stratēģiju 2015.-2020. gadam un Vērtēšanas kritēriju METODIKU var iepazīties biedrības birojā Kr.Valdemāra iela 21a, Talsi, Talsu novads, LV - 3201.

Elektroniski SVVA stratēģija, Vērtēšanas kritēriju METODIKA un pielikumi pieejami biedrības mājaslapā: www.talsupartneriba.lv, Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājaslapā: www.lad.gov.lv. Kontaktpersona: administratīvā vadītāja Lolita Pļaviņa – tel. 22328884, talsu.partneriba@inbox.lv.

Dzejas svētki Rojas bibliotēkā

Septembris jau vairāk nekā 50 gadus ir dzejas mēnesis, jo tieši šajā laikā tiek atzīmēta dzejnieka Raiņa dzimšanas diena un visā Latvijā notiek Dzejas dienu pasākumi, ikgadēji publiski dzejas lasījumi. Rojas novada bibliotēkā dzejas svētki tika svinēti un dzeja dzirkstīja septembra noslēgumā.

Šoruden bibliotēkas lasītavā ieklausījāmies novada rakstošo apvienības „Dzintarlāse” autoru darbos. Latvijai, tās dabai, valodai, cilvēkiem veltītu dzeju lasīja Dzintra Dzeguze, Dina Veinberga, Marta Lāce, Inese Šulca. Prieks, ka rakstošo pulciņam pievienojušies vēl divi novadnieki – Gunta Kraulere un Gunārs Kuģenieks, kuru dzejā ieklausījāmies pirmoreiz. Uztraukušies bija visi, tomēr ceram, ka klausītāju atzinīgie vārdi un siltie paldies autoriem raisīs jaunas ieceres, jo tos pašus vārdus, kas visiem ir doti, ne visiem lemts ieraudzīt un savienot poētiskā tekstā.

Pēc tradicionālā autoru dzejas skandējuma arī klausītāji labprāt dalījās atmiņās, pastāstot, kā radusies viņu dzejas izpratne un mīlestība pret to. Mūsu mudināti, četri no pasākuma dalībniekiem norunāja dzejoļus, kuri palikuši atmiņā saistībā ar kādu notikumu viņu dzīvē. Daži no dzejoļiem sasaucās ar pirmsvēlēšanu noskaņām, un, tā kā kultūras centrā tajā pašā laikā bija tikšanās ar deputātu kandidātiem, secinājām, ka pasākuma norise ir ne tikai ar simtgades, bet arī politisku piesitienu.

Prieks, ka mūsu Dzejas dienu pasākumā dzejai ir izdevies pavedināt uz atklāšanos un uzdrošināšanos iesaistīties. Tas ļauj mums cerēt, ka labprāt apmeklēsiet bibliotēkas pasākumus arī turpmāk.

Irēna Svitiņa

Foto Daiga Dambīte

Ziņas