Ziņas

Mācību sasniegumi skolā

Kārtējais mācību gads aizskrējis straujiem soļiem. Klāt eksāmenu un izlaidumu laiks. 31. maijā oficiāli tika noslēgts 2017./2018. mācību gads. Bet pāris dienu iepriekš Kultūras centrā pulcējās lūgtie skolēni, viņu vecāki un skolotāji, lai saņemtu pateicību par sasniegumiem mācību darbā, olimpiādēs, ZPD un konkursos. Patīkamu gaisotni radīja trīs mūzikas skolotājas no Talsiem: Baiba Veismane-Rezonga (balss), Anda Kostanda (vijole) un Egita Ķīviča (ģitāra). Rojas domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa pateicās visiem par ieguldīto darbu. Naudas balvas no Rojas novada domes saņēma  olimpiāžu dalībnieki Paula Feldmane (9. klase), Kristaps Ričards Freimanis (9. klase) /skolotāja Aigita Sprince/, Eva Kiršteine (9. klase) /skolotāja Inga Puntule/, Dāvids Liepa (6. b klase) /skolotāja Anita Kurmiņa/. ZPD aizstāvētāji valsts mērogā 11. klases skolēni: Kārlis Puntulis /skolotāja Inga Puntule/, Toms Kolosko /skolotāja Sarmīte Engīzere/, Annija Šulce /skolotāja Svetlana Mediņa/ un Agita Aukmane /skolotāja Lāsma Jaunozola/. Pateicība tika izteikta arī visu audzēkņu vecākiem. 

Rojas vidusskolas balvas un pateicības saņēma visi olimpiāžu, konkursu un aktīvā darba darītāji – kopā 29 skolēni un viņu vecāki. Tika godināti arī skolotāji: Rudīte Bārdiņa, Raida Koroļova, Ilze Krišjāne, Anda Sebre-Līkopa, Māra Folkmane, Maija Brusbārde, Maija Leitarte, Virgīnija Mūrniece, Egils Mūrnieks, Ingrida Ķauķe, Velta Mitenberga, Egija Hazena, Ilga Mazkalniņa, Daiga Kirkopa, Evita Riekstiņa-Maure, Juta Volanska, Jānis Volajs, Vita Freimane, Inta Plāte, Lelde Ešenvalde, Aiga Sīpola. 

Pēdējā skolas dienā īpašais skolas zvans skanēja sākumskolas 4. klasēm, kurām šogad pievienojās arī 3. klase, jo savu izglītošanos viņi turpinās “lielajā galā”. Pašiem skolēniem gan žēl šķirties no pazīstamās vides un pierastās un iemīļotās skolotājas. Bet nākošgad viņus sagaida citas klases telpas un citas klases audzinātājas. 4. klašu audzinātājas Ilga Mazkalniņa, Egija Hazena un 3. klases audzinātāja Jolanta Švarcbaha ar sirsnību un mīļumu runā par saviem “lielajiem bērniem”, jo nākošgad jau atkal jāpierod un jāiepazīst citi.

Gada noslēguma pasākums notika 1. – 4. un 5. – 12. klašu grupām. Tika sveikti  visi sportiskie skolēni, kā arī tie, kuri aktīvi piedalījušies dažādos konkursos. Un, protams, skolas mācību sasniegumu TOP ar augstāko vidējo atzīmi un  HOP ar individuāli paaugstināto vidējo atzīmi 2. mācību semestrī. SVEICAM!

Rojas vidusskolas TOP un HOP laureāti:

 

 

                5.-9.klašu TOP

 

 

               10.-12. klašu TOP

1.

Līna Jaunozola

6.a

9.14

1.

Adriana Zembaha

12.kl.

8.92

2.

Patrīcija Kleinberga

8.b

9.13

2.

Una Dravniece

12.kl.

8.85

3.

Kristaps Vecbērzs

5.a

9.00

3.

Estere Sīpliņa

12.kl.

8.69

4.

Kristaps Ričards Freimanis

9.kl.

8.94

4.

Rūta Jaunozola

10.kl.

8.67

5.

Elizabete Olīvija Tarlapa

5.b

8.91

5.

Celova Laura

10.kl

8.40

 

 

 

 

5.

Hanna Kristiāna Voroņuka

10.kl.

8.40

 

 

 

               4.-8 klašu HOP

 

 

             9.-12.klašu HOP

1.

Miķelis Gitendorfs

8.a

1.00

1.

Mārtiņš Pauls

9.kl.

0.69

2.

Liāna Indriksone

8.a

0.69

2.

Eva Kiršteine

9.kl.

0.68

3.

Selēna Kursina

8.a

0.62

3.

Marta Šermukšne

10.kl.

0.54

4.

Patriks Āboliņš

7.b

0.59

4.

Dāvis Jaņķevics

9.kl.

0.50

5.

Ieva Linda Grosbaha

9.kl.

0.48

5.

Valters Sigai

9.kl.

0.50

5.

Roberta Eisaka

4.a

0.48

5.

 

 

 

9. jūnijā Rojas kultūras centrā 51. izlaidums Rojas vidusskolas 12. klasei. Eksāmeni nolikti, lai arī atestātus viņi saņems 29. jūnijā, 12. klases absolventi izlēmuši šajā datumā būt kopā ar saviem vecākiem, radiniekiem, draugiem un skolotājiem, lai atzīmētu vienu savas dzīves noieto posmu. Citi jau izlēmuši par savu nākotni, citi vēl nogaida un apdomā, kurā virzienā spert nākošo soli. Vēlēsim viņiem veiksmi un izturību! Bet 16. jūnijā savu izlaidumu atzīmēs 9. klase. Gaidīsim viņus atpakaļ Rojas vidusskolas draudzīgajā pulkā, nu jau kā vidusskolēnus 10. klasē!

Lai mums visiem jauka vasara!

 Antra Ozollapa

Projekts ‘’Rojas Romas katoļu baznīcas teritorijas labiekārtošana”

2017. gada septembrī biedrība "Talsu rajona partnerība" izsludināja atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA ) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātēs 19.2.2." Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" Rīcība ELFLA-4 "Publiskās infrastruktūras uzlabošana un attīstība, kas paredzēja atbalstīt partnerības teritorijas apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras izveidošanu, labiekārtošanu, kultūras materiālā un nemateriālā mantojuma un sakrālā mantojuma saglabāšanu.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 30 000 eiro, maksimālais ELFLA atbalsts –  90 % apmērā no iesniegtās projekta tāmes.
Rojas Romas katoļu draudze 2017. gada 15. oktobrī draudzes kopsapulcē vienbalsīgi nolēma piedalīties izsludinātajā konkursā ar projektu "Rojas Romas katoļu baznīcas teritorijas labiekārtošana". Lai nodrošinātu līdzfinansējumu 10 % apmērā no projekta summas, nolēma lūgt līdzfinansējumu 5 % apmērā Rojas novada domei, bet 5 % apmērā nodrošināt no draudzes locekļu ziedojumiem.
Visi ar projektu saistītie dokumenti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr 590 tika iesniegti biedrībai "Talsu rajona partnerība" 2017. gada 23. novembrī. Projektam tika piešķirts reģistrācijas Nr 18-08-AL35-A019.2202.

Lauku atbalsta dienests pēc projekta pieteikuma izvērtēšanas 2018. gada 2. martā pieņēma lēmumu par atbalsta saņēmēja – Rojas Romas katoļu draudzes – atbilstību konkrētam pasākumam.
Projekta kopējās izmaksas ir 29985.95 eiro, publiskais finansējums –  26902.30 eiro.
Saskaņā ar būvprojekta tehnisko specifikāciju tiks veikti šādi teritorijas labiekārtošanas darbi:

  • izveidota autostāvvieta  ar šķembu /grants segumu 216 m2 platībā/;
  • ieklāts betona bruģis 451 m2 platībā;
  • izbūvēta dabīgo laukakmeņu atbalsta siena gar auto stāvlaukumu 36 t/m;
  • uzstādīts metāla kaluma žogs ar betona stabiem un pasētu, ieejas/iebraucamie          vārti no Kāpu ielas puses 26 t/m;
  • uzstādīts drāšu paneļu žogs gar privātīpašumu Kāpu ielā 4;
  • izbūvēta lietus un sniega kušanas ūdeņu kanalizācija;
  • uzstādīti atpūtas soli ar metāla pamatni.

Draudze ir noslēgusi līgumus ar būvuzņēmēju SIA "Kalvas", būvuzraugu Imantu Kupši, Valsts kasē atvērusi norēķinu kontu, lai nodrošinātu atsevišķu grāmatvedības sistēmu projekta īstenošanai.
Projekta īstenošanas beigu termiņš ir 2020. gada 23. februāris.

Darbi ir sākušies. Saskaņā ar būvprojektu novākti traucējošie koki, izrauti celmi, saņemtas nepieciešamās zemes rakšanas atļaujas, notiek materiālu iepirkums.
Izsakām pateicību visiem iesaistītajiem dienestiem un cilvēkiem par atbalstu, pretimnākšanu, sapratni un iecietību projekta pieteikuma sagatavošanas laikā.

Rojas Romas katoļu draudzes vārdā

Valentīna Kaža

Latvijas simtgadei veltītā romāna atvēršana Rojas dienā

Mūsu novada rakstnieces un dzejnieces Dzintras Žuravskas grāmatu atvēršanas svētki Rojas dienā svinēti jau vairāk nekā 10  gadus. Šoreiz pie lasītājiem dodas Latvijas simtgadei veltītais romāns „Vieta, kur sirds silst”.

Foto: I. Graudiņa. Bibliotēkas darbinieces un izdevniecības pārstāve kopā ar rakstnieci  Dzintru Žuravsku grāmatas atvēršanas svētkos.

Mūsu novada rakstnieces un dzejnieces Dzintras Žuravskas grāmatu atvēršanas svētki Rojas dienā svinēti jau vairāk nekā 10  gadus. Šoreiz pie lasītājiem dodas Latvijas simtgadei veltītais romāns „Vieta, kur sirds silst”.

Tā kā grāmata tikko iznākusi, bibliotekāres Iluta, Daiga un Irēna apmeklētājiem nolasīja dažus fragmentus no jaunā darba, lai būtu neliels priekšstats par romānā atspoguļoto laika posmu, spilgti tēlotajām jūras ainām, bet pārāk neatklājot sižeta pavērsienus. Atzinīgus vārdus par autori un viņas darbiem teica izdevniecības Sol Vita sekretāre Anita, un varēja noprast, ka lasītie fragmenti ir patikuši un ieinteresējuši  izlasīt grāmatu.

Sveicot Dzintru Žuravsku, ikviens teica mīļu paldies par jau iepazītajiem darbiem un iespēju atkal lasīt jaunu autores grāmatu un vēlēja nākošā gada Rojas dienā atkal svinēt kāda viņas darba atvēršanu bibliotēkā. Svinīgajā Rojas dienas atklāšanā Dzintru Žuravsku ar jaunās grāmatas iznākšanu sveica arī novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, iesakot to izlasīt ikvienam, jo pati izlasījusi ļoti raiti – iesākot pusdeviņos vakarā un pabeidzot pustrijos rīta pusē.

Irēna Svitiņa

Uzsākas projekts ,,Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā’’ (VideoGuard)

2018.gada 29.maijā starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kura ir arī Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam Vadošā iestāde un Kurzemes plānošanas reģionu, kā projekta vadošo partneri, tika noslēgts finansēšanas līgums projekta Nr. LLI-258 ,,Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā’’/,,Installation of video security surveillance cameras for ensuring safety in towns of Latvia and Lithuania’’ (VideoGuard) īstenošanai.

Projekta vispārējais mērķis ir  uzlabot projekta partneru teritorijās esošo tiesībsargājošo institūciju kapacitāti un veicināt juridisko un administratīvo pārrobežu sadarbību starp tām, lai uzlabotu un padarītu efektīvāku sabiedriskās drošības aizsardzību. 

Šāda projekta realizācija pašlaik ir būtiski svarīga, jo viens no izaicinājumiem ar ko saskaras Ziemeļu Lietuvas un Kurzemes reģioni cīņā pret noziedzību ir projekta partneru pašvaldībās esošo tiesībsargājošo institūcija kapacitātes trūkums, runājot par tehniskajiem risinājumiem ar šīm institūcijām pieejamajām iekārtām, kā arī pārrobežu tiesiskās un administratīvās sadarbības trūkums starp minētajām institūcijām. Projekta mērķis ir to novērst, uzstādot progresīvas, modernas video novērošanas iekārtas un izstrādāt mūsdienīgu programmatūru datu apmaiņai, tā uzlabojot institūciju tehnisko kapacitāti ātrākai informācijas apmaiņai starp sadarbības partneriem. Projektā tiks attīstīts videonovērošanas kameru tīkls un izveidota pārrobežu sadarbības sistēma starp 17 Ziemeļu Lietuvas un Kurzemes pašvaldību tiesībsargājošajām institūcijām. Tiek plānots, ka sadarbības sistēmā iekļausies arī Valsts policija. Šīs sadarbības sistēmas pamatmērķis ir ātrāka informācijas apmaiņa starp sadarbības partneriem, izvairoties no lēna, formāla  pieprasījumu sūtīšanas procesa, tā padarot cīņu ar noziedzību efektīvāku. 17 pašvaldībās tiks instalētas 172 video novērošanas kameras un tās tiks apvienotas vienotā tīklā. Tiks arī izveidots digitālais informācijas apmaiņas rīks, datu apmaiņai un partneru tiesībsargājošajām institūcijām, kā arī valsts līmeņa institūcijām būs autorizētas piekļuves tiesības šim rīkam. Izmantojot šo info rīku, būs iespēja ātri iegūt informāciju piemēram, numura zīmes  automašīnām, kas šķērso videonovērošanas kameru skata lauku. Lai izveidotu pārrobežu sadarbības tīklu, tiks organizētas 2 kopēju darba grupu sanāksmes un 2 pieredzes apmaiņas vizītes. Šo pasākumu laikā tiesībsargājošās institūcijas diskutēs par sadarbības tiesiskajiem un tehniskajiem aspektiem esošās Latvijas un Lietuvas likumdošanas ietvaros.  Kā rezultāts tiks izveidota pārrobežu sadarbības sistēma informācijas no videonovērošanas kamerām apmaiņai, kas ļaus efektīvāk nodrošināt cīņu ar noziedzību reģionā.

Projektā ir iesaistījušies sekojoši partneri:

Latvijā :

Kurzemes plānošanas reģions –vadošais partneris; Aizputes novada pašvaldība; Brocēnu novada pašvaldība; Dundagas novada pašvaldība; Durbes novada pašvaldība; Grobiņas novada pašvaldība; Nīcas novada pašvaldība; Priekules novada pašvaldība; Rojas novada pašvaldība; Rucavas novada pašvaldība; Saldus novada pašvaldība; Skrundas novada pašvaldība; Talsu novada pašvaldība; Vaiņodes novada pašvaldība; Ventspils novada pašvaldība.

Lietuvā:

Kretingas rajona pašvaldība;  Pluņģes rajona pašvaldība; Skuodas rajona pašvaldība.

Projekta kopējais budžets ir 588 760,81 Eiro, tajā skaitā ERAF līdzfinansējums 500 446,69 Eiro (85%), Nacionālais publiskais līdzfinansējums  88 314,12 Eiro (15%)

Projekta realizācija sākas ar 2018.gada 1.jūniju un ilgs 18 mēnešus – līdz 2019.gada 30.novembrim.

Ziņas