Ziņas

Rojas upes zivju krājumi papildināti ar 7000 taimiņu smoltu mazuļiem

Šī gada 17. maijā Rojas upē tika ielaisti 7000 (septiņi tūkstoši) viengadīgie taimiņu smolti, kas izaudzēti z/i “BIOR” zivju audzētavas „Tome” filiālē „Pelči”. Šo pasākumu nu jau var saukt par tradīciju, jo zivju mazuļi Rojas upē tiek ielaisti no 2007. gada. Taimiņu mazuļus ieguva no Rojas upē nozvejotiem vaisliniekiem. Taimiņu palaišanā piedalījās pārstāvji no Valsts vides dienesta Ventspils un Liepājas reģionālās pārvaldes, pārstāvji no zinātniskā institūta „BIOR” zivju audzētavas „Tome” filiāles „Pelči” un pārstāvji no Rojas novada domes.

 

Taimiņu mazuļu ielaišanā upē piedalījās arī Rojas novada domes izpilddirektors Jānis Pūce (no kreisās) un zivju inspektors Rūdolfs Kalējs. L. Šnores foto

Zivju audzētavas pārstāvji taimiņu mazuļus Rojā nogādāja divas reizes, lai nodrošinātu lielāku iespēju zivju mazuļiem izdzīvot. Zivju mazuļu svars vidēji sasniedza 19 g un garums 5 cm. Tos ielaida Rojas upē pie tilta, lai īsāks ceļš līdz jūrai. “Šie mazuļi ir ļoti ņipri un dzīvīgi,” norādīja zivju inspektors Rūdolfs Kalējs. 

Zivju fonda pasākums „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs un ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana” projekts Nr. 1.44. „Taimiņu mazuļu smoltu ielaišana publisko ūdenstilpju ihtiofaunas struktūras pilnveidošanai un resursu papildināšanai Rojas novadā” norisināsies par kopējo summu 7 172,88 EUR, no kuriem Rojas novada domes līdzfinansējums ir 1 434,58 EUR, bet pārējo finansē Zivju fonds.

Ligita Šnore

Rojas novada svētki

Te Rojas osta, ielas, dārzi,

Te skolas nams un stārķu pāris,

Kurus visi zina vārdā saukt,

Te mūsu mājas, te mums augt.

Šīs ir  astotās klases skolēna Miķeļa Gitendorfa veltītās dzejas rindas Rojai. Visu dzejoli rojniekiem bija iespēja dzirdēt Rojas dienu atklāšanas koncertā.

Nu jau vairāk nekā desmit gadus maija pēdējā sestdienā Roja svin svētkus – Rojas dienas! Pēdējo gadu laikā svētki sākas jau dienu iepriekš. Par to ir prieks un lepnums, jo tas nozīmē, ka mums ir cilvēki, ar kuru darbu, aizraušanos mēs gribam dalīties, lai par viņiem zina arī plašāka sabiedrības daļa, ne tikai viņu ģimene un tuvākie draugi.

Svētku pasākumi sākās ar izstādi Rojas izstāžu zālē. Tā bija mūsu novadnieka Eināra Kalniņa medību trofeju izstāde. Izstādē bija un ir joprojām apskatāmas patiešām lieliskas zelta, sudraba un bronzas medaļas ieguvušas trofejas. Skatītājam ir iespējas apskatīt gan nomedītu dzīvnieku ragus, gan mežā vienkārši atrastus. Einārs stāsta, ka pirmos ragus atradis, kad mācījies ceturtajā klasē. Izstādes atklāšanā Einārs dalījās ar saviem mednieku stāstiem, kas bija lielisks papildinājums izstādei, jo kā gan citādi mēs uzzinātu, ka medību laikā zvēram ir sekots tikai ar zeķēm kājās, ka pie Kaltenes, ķerot lūsi, lai nomainītu baterijas tam pievienotajam raidītājam, ar kura palīdzību zinātnieki pēta lūša dzīvi, tas izsprucis paša švāģerim starp kājām. Man personīgs jaunums bija tas, ka, lai noskaidrotu aļņa vecumu, nav jāskaita pēc tā, cik ragos žuburu. Izrādās, ka tos milzīgos un smagos ragus alnis izaudzē nepilna gada laikā. Nobeigumā Einārs atzinās, ka vēlētos nomedīt āpsi, iespējas ir bijušas, bet neizskaidrojumu iemeslu dēļ tas nav izdarīts.

Einārs Kalniņš pie savām medību trofejām

Nākamais, īpašais pasākums notika Kultūras centrā, kur bija iespēja skatīt dokumentālo filmu "ZIEDONIS". Atklājot pasākumu, Dace Broka sacīja: "Ziedonis Linde muzicēja, radīja un visu kultūras dzīvi vadīja Rojā 30 gadus. Nu jau divdesmit gadus nav šī īpašā cilvēka mūsu vidū, bet šī māja glabā viņa soļus, vēl atceramies viņa jokus, mūziku, darbus.” Pasākumu atklāja Kultūras centra ZELTA FONDS – senioru koris "Banga" jeb Ziedoņa meitenes. Tas ir kolektīvs, kuru dibināja Ziedonis Linde un kurš darbojas joprojām. Vislielāko komplimentu kora dziedātājām izteica kāds skatītājs aiz manis – MANAS SKAISTĀS MEITENES. Koncertā piedalījās arī otrs Ziedoņa Lindes izveidotais kolektīvs – sieviešu vokālais ansamblis "Con Vita", kurš, starp citu, ir ceturtais labākais senioru sieviešu ansamblis valstī. Stāstot klausītājiem stāstu par Ziedoni caur mūziku, pasākums turpinājās ar filmu par Ziedoni. Kā teica Dace Broka: "Dziesmas tiek dziedātas ar mīlestību, un skatītāju aplausi ir mīlestības apliecinājums. Tādēļ arī radās doma, ka stāstu par Ziedoni ir jāsaglabā nākamajām paaudzēm. Paša Ziedoņa divdesmit gadus nav mūsu vidū, un mēs atvadāmies arī no daudziem viņa laikabiedriem, bet šķita svarīgi šos stāstus saglabāt un apkopot filmā. To uzņēmās kāda jauna, drosmīga un uzņēmīga meitene Kristīne Vanaga. Tikai viņa pati zina, cik viegli vai grūti viņai bija šajā veidošanas procesā, jo Kultūrkapitāla fonda atbalsts tā arī netika sagaidīts. Bet neskatoties ne uz ko, filma ir gatava un tā izdevusies, jo veidota ar lielu cieņu pret cilvēkiem un mīlestību pret savu darbu. "

Dokumentālās filmas ZIEDONIS režisore Kristīne Vanaga

Pašā vakarā, pļaviņā pie kultūras centra izskanēja "Klusais koncerts" ar Kārli Kazāku. Šajā koncertā labi jutās ikviens klausītājs, pat tas, kura gaumē īsti nav Kārļa izpildītā mūzika. Siltais vakars, vasaras smarža, zilās debesis, pozitīvi un mierīgi klausītāji sasēduši uz plediņiem zālē... Pat uzmācīgie odi atvirzījās otrajā plānā, jo visam pāri skanēja VASARA. Ar savu vienkāršību, nesamāksloto sirsnību, saprotamo humora izjūtu Kārlis ar mūzikas palīdzību mūs apveda apkārt Latvijai. Koncerta pirmā dziesma izskanēja mums pazīstamā izloksnē, tā nāk no Vandzenes puses, un pēc dziesmas Kārlis smej: "Kurzemnieku lepnums nav dzīvs bez straujās valodas un lieki netērētajām vārda galotnēm. Forši, ka var tik ātri izrunāt un nav jāvelk garumā."

Muzicē Kārlis Kazāks

 Iluta Graudiņa

SIA „Rojas DzKU” izsludina iepirkumu: “Jaunu kanalizācijas tīklu izbūves un pārbūves darbi Rojā”

Iepirkuma id.Nr.: SIA „Rojas DzKU” 2018/8

Pasūtītājs: SIA „Rojas DzKU”, reģ. Nr. 49003000396, Selgas iela 8, Roja, Rojas novads, kontaktpersona: ūdenssaimniecības vadītājs Haralds Valdemārs, tālrunis 29136442, dzku@roja.lv.

Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma priekšmets ir būvdarbi – kanalizācijas tīklu izbūvei Rojā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Būvprojektu. Būvdarbu apjoms: jaunu kanalizācijas tīklu izbūvei: 1530 m, t.sk. kanalizācijas spiedvads - 225 m, kanalizācijas tīklu pārbūve - 200 m, jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve – 3 gab. un 2 gab. kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukcija.

 

CPV kods 45200000-9 Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi.

Papildus CPV kodi: 45232400-6 Kanalizācijas ierīkošanas būvdarbi; 45231300-8 Ūdens un notekūdeņu cauruļvadu būvdarbi; 45454000-4 Pārbūves darbi.

Iepirkuma nolikumu var saņemt vai iepazīties: www.roja.lv  vai Selgas iela 8, Roja, Rojas novads, darba dienās plkst. 9.00-16:00 līdz 29.06.2018. plkst.: 10:00.

Piedāvājumi jāiesniedz: darba dienās plkst. 9.00-16.00 Selgas iela 8, Roja, Rojas novads, līdz 29.06.2018. plkst.: 10:00.

Iepirkums tiek veikts projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā, III kārta” (Identifikācijas Nr. 5.3.1.0/17/I/024) ietvaros.

Publicēts: 28.05.2018.

PASŪTĪTĀJAM IR TIESĪBAS PIEŅEMT LĒMUMU PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS PĀRTRAUKŠANU, GADĪJUMĀ, JA PIEDĀVĀJUMA CENA PĀRSNIEGS PASŪTĪTĀJA BUDŽETA IESPĒJAS.

Pārdod nekustamo īpašumu Miera ielā 72, Rojā, Rojas novadā

Rojas novada dome pārdod par brīvu cenu nekustamo īpašumu Miera ielā 72, Rojā, Rojas novadā, kadastra apzīmējums 8882 008 0561, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0561 (platība 0,1656 ha), un uz tā esošās dzīvojamās mājas, trim šķūņiem, kūts un pagraba, nosakot, ka gadījumā uz objektu piesakās vairāki pretendenti, rīkojama izsole.

Sākumcena - 15 000,00 EUR, solis - 200,00 EUR, drošības nauda - 10% apmērā, kas sastāda 1500,00 EUR, reģistrācijas maksa - 30,00 EUR. Samaksa veicama divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz pārdodamo nekustamo īpašumu, tās jāpiesaka Rojas novada domē viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas.

Pretendenti pārdošanai par brīvu cenu vai izsolei var pieteikties līdz 2018.gada 20.jūnijam, plkst. 10ºº, darba dienās: no pirmdienas līdz ceturtdienai, no plkst. 9:00 līdz 12:00 un no plkst. 14:30 līdz 16:30, piektdienās no plkst. 9:00 līdz 14:00. Ja pieteiksies vairāki pretendenti, izsole notiks 2018.gada 20.jūnijā, plkst. 11.ºº, Rojas novada domes sēžu zālē, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā. Drošības nauda un reģistrācijas maksa ieskaitāma Rojas novada domes  kontā LV95HABA0551022109166, a/s „Swedbank” vai jāiemaksā Rojas novada domes kasē līdz 20.06.2018. plkst.10.ºº. Ar atsavināšanas noteikumiem var iepazīties mājas lapā www.roja.lv

Ziņas