Ziņas

Rojas apļi

3. aprīlī pulksten 19.00 renovētajā Rojas stadionā atsāksies iknedēļas pusstundas skrējiens “Rojas apļi”. Nekad nav par vēlu sākt trenēties, tādēļ aicinu piebiedroties jaunus dalībniekus! Svarīgākā cīņa ir cīņa pašam ar sevi. Uz tikšanos Rojas stadionā!

Armands Indriksons, Rojas stadiona vadītājs

Rojas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases noteikšana vasaras sezonā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 2.apakšpunktu, kas nosaka, ka pašvaldībām ir autonomā funkcija gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu; ielu laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu) un Ministru kabineta 09.03.2010 noteikumu Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 2.sadaļā “Autoceļu ikdienas uzturēšanas prasības” noteiktajam 2018.gada 20.martā, Rojas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr.43, kur noteikts visiem Rojas novada pašvaldības autoceļiem vasaras sezonā (no 01.aprīļa līdz 31.oktobrim) autoceļu ikdienas uzturēšanas C klasi (vidējā transportlīdzekļu satiksmes intensitāte – automašīnu skaits diennaktī no 100 – 499 automašīnām), saskaņā ar 2.pielikumu Ministra kabineta 2010.gada 9.marta noteikumiem Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”.

Rojas novada domes izpilddirektors Jānis Pūce

Pārdod nekustamo īpašumu Miera ielā 72, Rojā, Rojas novadā

Rojas novada dome pārdod par brīvu cenu nekustamo īpašumu Miera ielā 72, Rojā, Rojas novadā, kadastra apzīmējums 8882 008 0561, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0561 (platība 0,1656 ha), un uz tā esošās dzīvojamās mājas, trim šķūņiem, kūts un pagraba, nosakot, ka gadījumā uz objektu piesakās vairāki pretendenti, rīkojama izsole.

Sākumcena - 17 000,00 EUR, solis - 200,00 EUR, drošības nauda - 10% apmērā, kas sastāda 1700,00 EUR, reģistrācijas maksa - 30,00 EUR. Samaksa veicama divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz pārdodamo nekustamo īpašumu, tās jāpiesaka Rojas novada domē viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas.

Pretendenti pārdošanai par brīvu cenu vai izsolei var pieteikties līdz 2018.gada 23.aprīlim, plkst. 11ºº, darba dienās: no pirmdienas līdz ceturtdienai, no plkst. 9:00 līdz 12:00 un no plkst. 14:30 līdz 16:30, piektdienās no plkst. 9:00 līdz 14:00. Ja pieteiksies vairāki pretendenti, izsole notiks 2018.gada 23.aprīlī, plkst. 11.ºº, Rojas novada domes sēžu zālē, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā. Drošības nauda un reģistrācijas maksa ieskaitāma Rojas novada domes  kontā LV95HABA0551022109166, a/s „Swedbank” vai jāiemaksā Rojas novada domes kasē līdz 23.04.2018. plkst.10.ºº. Ar atsavināšanas noteikumiem var iepazīties zemāk.

2 attēli

25. marts – komunistiskā terora upuru piemiņas diena

25. martā, Latvijas tautai tik nozīmīgajā dienā, Rojā pie Likteņakmens pulcējās Rojas novada ļaudis, lai kopīgi gremdētos mūsu tautas atmiņās par 1949. gada 25. martu – dienu, kad vairāk nekā 40 000 nevainīgiem Latvijas iedzīvotājiem sākās moku pilnais ceļš nezināmajā. Ceļš uz svešu zemi, no kurienes 5231 cilvēks vairs savā zemē nekad neatgriezās.

Klātesošos uzrunāja Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa. Viņa pateicās klātesošajiem par kopīgo atceres brīdi un pauda gandarījumu par to, ka Latvijas simtgades gadā liels uzsvars tiek likts uz to, lai mēs atcerētos tos cilvēkus, kas bija spiesti daļu sava mūža pavadīt tālajā Sibīrijā, un tos, kuri no piespiedu izsūtījuma tā arī neatgriezās. Arī dokumentālajā kino ir atvēlēta sadaļa tiem cilvēkiem, kuri ir tik ļoti stipri garā, ka ne tikai spēja atgriezties Latvijā, bet ar savu skaudro dzīvesstāstu dalās arī ar mums. Arī Rojas novada pašvaldība palīdzēja tapt dokumentālajai filmai par vienu no šādiem cilvēkiem - Lidiju Doroņinu-Lasmani – garā spēcīgu cilvēku, kura spējusi iznest dzīves grūtumu un saglabāt prieku par dzīvi un saviem līdzcilvēkiem.

Pasākumu pagodināja arī Saeimas deputāts, Nacionālās apvienības biedrs Gaidis Bērziņš. Nolikdams ziedus Likteņakmens pakājē un aizdegdams svecīti, Gaidis Bērziņš iepazīstināja klātesošos ar likteņstāstu, kurš tik ļoti līdzinājās tūkstošiem citu ģimeņu stāstiem Latvijā, kuru vienīgais nodarījums bija mīlestība pret savu zemi un savu valsti Latviju. “Mums ir jābūt pateicīgiem, ka dzīvojam brīvā valstī, mums ir sava zeme, savs karogs, sava valoda. Leposimies ar to!” aicināja Gaidis Bērziņš.

Pasākumu kuplināja Rojas Mūzikas un mākslas skolas audzēknes Emīlija Ozoliņa un Betija Ābolkalna skolotājas Ineses Ozoliņas vadībā un Rojas kultūras centra skatuves runas pulciņa meitenes Kitija Maišele, Patrīcija Kleinberga un Eva Kiršteine.

Dace Klabere

Ziņas