Ziņas

Kopsapulcē pulcējas invalīdu biedrības ļaudis

7. martā savā gadskārtējā kopsapulcē pulcējās Rojas novada invalīdu biedrības ļaudis. Pasākums sākās ar klusuma brīdi, pieminot mūžībā aizgājušos biedrus. Par paveikto 2017. gadā un nākotnes iecerēm, pastāstīja biedrības priekšsēdētāja Erna Grīnvalde. Invalīdu biedrības mērķi ir joprojām nemainīgi - apvienot Rojas novadā dzīvojošos invalīdus, veicināt viņu integrāciju sabiedrībā, atbalstīt invalīdus fiziskās vai garīgās nespējas gadījumos, kopīgi apmeklēt dažādus kultūras pasākumus, nodarboties ar labdarību, tā sekmējot dzīves līmeņa paaugstināšanos vientuļiem un maznodrošinātiem ļaudīm.

Pagājušajā gadā biedrībā bija 157 biedri. No tiem 9 – 1. grupas invalīdi, 56 – 2. grupas, 20 – 3. grupas invalīdi un 72 – pensijas vecuma cilvēki. Slimības dēļ invalīdu biedrības aktivitātēs nevar piedalīties 45 personas. 2017. gadā invalīdu biedrības biedru skaits palicis nemainīgs – seši jauni biedri piepulcējušies, un seši aizgājuši aizsaulē.

 Ar ziediem tikuši sveikti 50 jubilāri apaļajās un pusapaļajās jubilejās. Nevienos svētkos aizmirsti netika arī tie cilvēki, kuri ikdienas pasākumos slimības dēļ piedalīties nevar, savukārt svecīšu vakarā ar invalīdu biedrības svētību pie katra mūžībā aizgājušā biedra kapu kopiņas tiek iedegta svecīte.

Ikdienā biedrībai izveidojusies lieliska sadarbība ar Rojas novada domi, sociālo dienestu, kultūras centru, muzeju, bibliotēku, uzņēmējiem. Ar katru gadu audzis arī biedrības draugu pulciņš un šodien viņi par savējiem sauc Talsu, Dundagas, Valmieras, Mērsraga, Aizputes, Ventspils, Saldus invalīdu biedrības, Siguldas dāmu klubu “Madaras”, Liepājas Diakonijas centru, “Aspazijas” un Sustento.

Trīs reizes nedēļā pulcējoties kopā, biedrības ļaudīm laiks paskrien nemanot. Dažādo projektu ietvaros tiek šūts, adīts, pērļots, apgleznots, apgūtas jaunas receptes un spēlētas spēles. Domājat, ka zolīti spēlē tikai vīri? Nekā nebija, to itin labi pieprot arī dažas biedrības dāmas, liekot vīriem trūkties.

Pagājušajā gadā biedrībā tika ieviesta jauna tradīcija – mēneša pēdējā trešdienā tika sveikti attiecīgā mēneša dzimšanas un vārda dienas gaviļnieki. Tā kā skaisto mirkļu nekad nevar būt par daudz, tā ir lieliska iespēja atkal pabūt kopā. Ikvienam taču ir patīkami, ja svētku dienā viņu atceras, apsveic, un pēc tam visi kopā var pasēdēt pie kafijas tases. Pēc neviltotā prieka cilvēku sejās var saprast, ka jaunā tradīcija trāpījusi desmitniekā un jāturpina arī šajā gadā.

Viena no skaistākajām tradīcijām ir arī ikgadējā Narcišu balle, kas nu jau uzņēmusi apgriezienus un tiek kopīgi veidota ar Rojas novada domi, senioru klubiem “Liedags” un “Rūķi”. Tie biedrības godājamie laulātie pāri, kuri kādu iemeslu dēļ neierodas ballē kultūras centrā, tiek sveikti pašu mājās “Stropā”. Pagājušā gada augusts invalīdu biedrībai bija īpašs arī ar to, ka 10 gadu pastāvēšanas laikā pirmo reizi tika sveikts jaunlaulāto pāris.

Sporta svētki divas reizes gadā, pagrabiņa svētki, kad tiek degustēti rudenī sarūpētie gardumi un apbalvoti interesantāko recepšu autori, Sieviešu dienas, Lieldienu, Saulgriežu un Ziemassvētku balles, tā ir tikai daļa no šīs biedrības aktivitātēm. Gatavošanās pasākumiem, kopīga lustēšanās un kopīgs darbs Lielajā talkā – tas viss satuvina, dara gaišāku ikdienu un dod enerģiju nākamajām aktivitātēm. To visu var paveikt tikai, darbojoties komandā, tādēļ invalīdu biedrības priekšsēdētāja pateicās saviem aktīvajiem palīgiem Baibai Rozefeldei, Jautrītei Megnei, Mārītei Ļeonovai, Ērikam Jugbārdim, Mārītei Dēringai, Silvijai Kalmanei, Līvijai Semičenkovai, Valentīnai Žurovskai, Brigitai Heinsbergai, Ainai Reinholdei, Dinai Čubai un Renātei Žurovskai.

Kopsapulcē piedalījās arī Rojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Agnese Veckāgane un teritorijas plānotāja Ligita Šnore. No Agneses stāstītā klātesošie uzzināja par jaunās estrādes būvniecību, kas sāksies uz pavasara pusi, Mazupītes tīrīšanu, sporta laukuma sakārtošanu, izgaismotajām gājēju laipām pludmalē un citiem projektiem.

Biedrībai labus vārdus veltīja arī jaunizveidotās struktūrvienības “Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centra “Strops” vadītāja Inga Lēmane, vēlot biedrībai dzīvesprieku un ilgu kopā būšanu.

Dace Klabere

ESF projekta „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” apmācību piedāvājumi Rojā

No 12. marta pieaugušām, nodarbinātām personām ir iespējams pieteikties apmācībās dažādās izglītības programmās. Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” aktivitātes tika uzsāktas jau pagājušā gada rudenī, un 12. martā ir izsludināta otrā pieteikšanās kārta pieaugušo apmācībām šī projekta ietvaros, 12 dažādās tautsaimniecības nozarēs.

Mācībām var pieteikties ikviens strādājošs vai pašnodarbināts iedzīvotājs vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam. Pieteikšanās otrajā kārtā izsludinātajās izglītības programmās ilgs līdz 16. aprīlim. Šajā projekta kārtā divas Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma piedāvātās izglītības programmas varēs apgūt arī Rojā.

Uz vietas Rojā būs iespējams apgūt šādas programmas:

  • Neformālās izglītības programma personām ar priekšzināšanām Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā”, programmas ilgums 44.st. divu mēnešu garumā, nodarbības plānotas piektdienu vakaros un sestdienās. Apmācību dalībnieka līdzmaksājums – 19.80 EUR. Nodarbību norisei nepieciešamās grupas lielums: 10-12 cilvēki.
  • Profesionālās pilnveides programmu Latviska arhitektūra, interjers un ainava lauku tūrisma uzņēmējiem”, programmas ilgums 160 stundas, 3-4 mēnešu garumā, nodarbības plānotas piektdienu vakaros un sestdienās. Apmācību dalībnieka līdzmaksājums - 36 EUR. Nodarbību norisei nepieciešamās grupas lielums: 10-12 cilvēki.

Plānotais apmācību uzsākšanas laiks - jūnijs.

Ja apmācību dalībniekam ir maznodrošinātās vai trūcīgās personas statuss, mācību izdevumi tiek segti 100% apmērā.

 Lielāko daļu mācību izmaksu sedz ES fondi un valsts, savukārt strādājošajiem iedzīvotājiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru, pēc savstarpējās vienošanās, var apmaksāt arī darba devējs. Maznodrošinātām un trūcīgām personām mācības ir pilnībā bez maksas. Šī projekta ietvaros pieejams arī atbalsts reģionālajai mobilitātei, savukārt strādājošajiem ar invaliditāti - asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija.

Pieteikšanās apmācībām notiek, iesniedzot dokumentus izglītības iestādēs klātienē, vai, ja tas nav iespējams, konsultēties un pēc palīdzības griezties pie pašvaldības vietējā projektu koordinatora.

Pēc 16. aprīli, tiks izvērtēts, vai visas pieteikušās personas atbilst projekta mērķgrupai un ir tiesīgas piedalīties apmācībās. Plānots šī gada jūnijā sākt grupu komplektēšanu un uzsākt mācības. Tā kā ikviens strādājošais vecumā pēc 25 mācīties šajā projektā var tikai vienu reizi, interesenti tiek aicināti izdarīt pārdomātu izvēli un izglītības iestādē rūpīgi izpētīt izvēlētās izglītības programmas saturu, iepazīties ar plānoto nodarbību grafiku, pasniedzējiem un noskaidrot, vai izvēlēto mācību apguvē nepieciešamas priekšzināšanas.

 Vēl šī projekta ietvaros ir lieliska iespēja ikvienam strādājošajam pieteikties arī ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai. Šis pakalpojums ir pieejams visās profesijās jebkurā laikā bez noteikta pieteikšanās termiņa.

Ārpus formālās izglītības profesionālās kompetences novērtēšana ir pakalpojums, kas Latvijas iedzīvotājiem pieejams kopš 2011. gada. Tā ir iespēja iegūt kvalifikāciju, ja darba tirgum nepieciešamās prasmes ir iegūtas darba vidē vai citur, bet nav diploma, kas apliecinātu kompetenci. Ir jānokārto eksāmens, kura izmaksas strādājošajiem vecumā no 25 gadiem kompensē projekts. Sīkāka informācija par šo iespēju www.ikvd.gov.lv, sadaļā ārpus formālā izglītība.

Tuvākās vietas, kur arī tiks nodrošināta iespēja mācīties šī projekta ietvaros, citās izglītības programmās, ir Talsos un Laidzē.

Talsos būs iespējams apgūt sekojošas izglītības programmas: „Tūrisma produktu izstrāde” – 160 stundas; „Konferenču un semināru apkalpošana”- 160 stundas; "Datorprogrammas interjera noformējumam (SweetHome 3D, SketchUP, CorelDraw) pamati"- 80 stundas, nodarbību norise plānota darba dienu vakaros.

Par plānotajām nodarbībām Talsos interesēties pie Talsu PIC vadītājas  Ingas Sokolovas, tālrunis 26518464; e-pasts: inga.sokolova@talsi.lv

Talsos mācību centrs “BUTS” arī piedāvā vairākas apmācību programmas: “Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā”- 40 .st.; “Apmācības darbam ar motorzāģi un krūmgriezi” – 16.st.; “Punktveida metināšana” – 80.st.; “Datu analīze un sagatavošana MS Excel”- 40 st.

Sīkāka informācija: pa tālruni 63291123; e-pasts: talsi@buts.lv

Laidzē tiks piedāvāts apgūt šādas izglītības programmas:

  • Profesionālās tālākizglītības programma „Būvdarbi”, kvalifikācija „Apdares darbu strādnieks” – 640 st.
  • Neformālās izglītības programma „Jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā” - 80.st. Bez priekšzināšanām.
  • Neformālās izglītības programma Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā” - st. Bez priekšzināšanām.

Sīkāka informācija: PIKC RVT Laidzes teritoriālās struktūrvienības lietvede:

Sarmīte Rozenberga, tālrunis 63221886; e-pasts: laidze@rvt.lv

 

 Ar visām projektā piedāvātajām izglītības programmām un apmācību iespējām Kurzemē un pārējā Latvijā, iespējams iepazīties internetā – www.macibaspieaugusajiem.lv

Sīkāka informācija par pieteikšanos apmācībām un projekta nosacījumiem Rojas Tūrisma informācijas centrā, kontaktpersona – Kristīne Voldemāre, telefons 28630590; e-pasts: tic@roja.lv

 

Informāciju sagatavoja Kristīne Voldemāre, projekta koordinatore

Ziemeļkurzemes reģiona akordeonistu festivālā

Katru gadu Ziemeļkurzemes reģiona mūzikas skolu akordeona klases audzēkņi un pedagogi tiekas festivālā. Šogad, 9. martā, par festivāla norises vietu tika izraudzīta Ernesta Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola, kas var lepoties ar labiekārtotām, atjaunotām un paplašinātām skolas telpām. Festivālu kuplināja akordeonisti no PIKC Ventspils Mūzikas vidusskolas, Talsu, Kandavas, Valdemārpils, Rojas un Ernesta Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolām.

Uz skatuves kāpa gan solisti, gan dueti, gan orķestri. Audzēkņi un pedagogi bija gatavojušies, rūpīgi izvēloties koncertprogrammas. Rojas Mūzikas un mākslas skolu festivālā pārstāvēja 2. akordeona klases audzēkne Krista Jana Reinholde (ped. Baiba Beraģe), kas visus turpina priecēt ar savu stabilo, pārliecinošo sniegumu. Ar katru uzstāšanos aug Kristas izaugsme. Lai Kristai un viņas vecākiem nepietrūkst enerģijas arī turpmāk attīstīties!

6. akordeona klases audzēknim Ingum Andrim Pērkonam (ped. Baiba Beraģe) šis mācību gads ir ne tikai skolas absolvēšanas gads, bet arī ļoti piepildīts ar piedalīšanos vairākos konkursos, festivālos. Daži jau aiz muguras, taču lielākie izaicinājumi vēl tikai priekšā. Šajā festivālā Ingus uzstājās ar pārliecinošu un muzikāli izjustu skanējumu.

Festivālu noslēdza mūsu skolas pedagogu ansamblis, kurā muzicēja direktors Jānis Kivils, pedagogi – Maruta Zemture, Helga Gūtšmite, Inese Ozoliņa, Baiba Beraģe (domās noteikti kopā ar mums mājās bija mūsu ansambļa dalībniece Irēna Svitiņa).

Lai audzēkņiem pavasarīgi saulainas brīvdienas, pedagogiem jauna iedvesma un kopā – lai veiksmīgs mācību semestra noslēguma posms, jo tūlīt jau pie durvīm klauvē vērienīgs pasākums – konkurss Rojas ritmi 2018, kas atkal pie mums Rojā pulcēs konkursantus no visas Latvijas mūzikas skolām, tai skaitā arī no mūsu skolas.

Rojas MMS pedagoģe Baiba Beraģe

Starptautiskajā akordeona mūzikas izpildītāju konkursā

24. februārī Rojas Mūzikas un mākslas skolas 6.akordeona klases audzēknis Ingus Andris Pērkons (ped. Baiba Beraģe) devās uz Kokneses mūzikas skolu, lai pēc ilgas un mērķtiecīgas sagatavošanās, piedalītos I Starptautiskajā akordeona mūzikas izpildītāju solistu un kolektīvās muzicēšanas konkursā. Šāda veida konkurss tika rīkots pirmo reizi, taču jau spēja pulcēt ievērojamu skaitu jauno akordeonistu – kopskaitā 60 solistus un 22 dažāda veida un sastāva ansambļus.

Ingus Andris, startēja solistu grupā ar ļoti sarežģītu programmu, spējot parādīt labu tehnisko un muzikālo izpildījumu un savā vecuma grupā ierindojoties 4. vietā pēc iegūto punktu skaita un saņemot žūrijas Atzinības rakstu, atpaliekot vienīgi no Rīgas Pāvula Jurjāna Mūzikas skolas, Viļņas mūzikas skolas un J.Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas audzēkņiem.

Es esmu ļoti gandarīta un apmierināta par audzēkņa dalību konkursā, iegūto rezultātu un par Ingus Andra uzcītīgo gatavošanos, jo startējot starptautiskajā konkursā, starptautiskas žūrijas priekšā ir jāaizstāv ne vien Rojas, bet arī Latvijas vārds. Paldies Ingu Andra Pērkona vecākiem, kas vienmēr atbalstījuši un motivējuši Ingu ne vien apmeklēt mūzikas skolu, bet arī gūt no tās pēc iespējas vairāk zināšanu un prasmju, kas noteikti noderēs turpmākajās dzīves gaitās.

Audzēknim priekšā vēl vairākas nozīmīgas uzstāšanās un dalības konkursos – lai pietiek spēka un uzdrīkstēšanās turpināt iekarot jaunas virsotnes.

Paldies direktoram Jānim Kivilam un Rojas novada domei, par doto iespēju apmeklēt konkursu, šoferim Imantam Krauzem, paldies visiem, kas domās bija kopā ar mums.

Rojas MMS pedagoģe Baiba Beraģe

Šodien piedalīties konkursā, pie tam Starptautiskā, ir varoņdarbs gan no pedagoga, gan audzēkņa puses. Pirmkārt, ir jābūt programmai, kura atbilst konkursa prasībām, otrkārt – jābūt audzēknim, kurš var to apgūt, izpildīt, un treškārt, ir jābūt audzēknim, kurš var šo varēšanu un izpratni par skaņdarbu atskaņot žūrijas priekšā. Man ir liels prieks, ka mums tāds audzēknis ir – Ingus Andris Pērkons, un arī tāds pedagogs – Baiba Beraģe, kurš spēj audzēkni sagatavot šim starptautiskajam vērtējumam. Tā ir mūsu skolas skolotāja Baiba Beraģe. Lai veicas arī turpmāk!

Rojas MMS direktors Jānis Kivils

Ziņas