Ziņas

Talsu novada pašvaldība iznomā lauksaimniecības zemi

1. Nomas objekts – Talsu novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0513 daļa, 2,4 ha platībā, Rudē, Rojas pagastā, Talsu novadā. Saskaņā ar Rojas novada teritorijas plānojumu (Rojas novada domes 20.09.2011. saistošie noteikumi Nr.22/2011 „Rojas novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam”), zemes vienības funkcionālais zonējums ir Lauksaimniecības teritorija (L).

2. Saskaņā ar Talsu novada domes 24.11.2022. lēmumu Nr.584 “Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas maksu Talsu novada Rojas pagasta teritorijā” nomas maksa ir  64,00 EUR par 1 ha gadā, neieskaitot PVN. Zemes nomas līguma termiņš ir pieci gadi.

3. Pretendenti uz nomas tiesībām var pieteikties līdz 2023.gada 1.februārim plkst. 17:00 elektroniski uz e-pasta adresi – pasts@talsi.lv

4. Kontaktpersona par nomas objektu – Ieva Krontāle - Pēda, tālr. 28310622, e-pasts: krontale@talsi.lv

Aicinām iesaistīties Lielās Talkas aktivitātēs un sakopt Talsu novadu!

Ar moto „Zaļa Latvija = Zaļa pasaule” 16. gadu pēc kārtas notiks Lielā Talka, kas pulcē tūkstošiem talcinieku visā Latvijā. Pavasara talkas ir ikgadēja tradīcija arī Talsu novadā, sakopjot un labiekārtojot gan pilsētu, gan pagastu teritorijas. Kustība „Lielā Talka” sadarbībā ar desmit pašvaldībām, tostarp Talsu, šogad Lielās Talkas dienā, 22. aprīlī, organizēs arī atsevišķas latvāņu apkarošanas talkas. Jau šobrīd ikviens var pieteikt savas atkritumu savākšanas vai vides labiekārtošanas talkas vietas Lielās Talkas mājaslapā www.talkas.lv sadaļā „Lielās Talkas’23 karte”.

Sakopt savas mājas pagalmu, kādu parku vai ceļa malu – izvēle, kā talkot, ir katras ģimenes ziņā. Taču skaidrs ir viens – virzoties uz mērķi par zaļākās valsts pasaulē statusu, ir svarīgi ikdienā saudzēt apkārtējo vidi un dabu.

  1. aprīlī notiks Lielā Talka vienlaicīgi visā Latvijā. Šajā dienā tradicionāli arī Talsu novada 18 pagastos un četrās pilsētās notiks vides sakopšanas akcija, un tajā aicināti līdzdarboties gan mazi, gan lieli novadnieki.

Šogad talkas ietvaros talkotāji aicināti papildus atkritumu vākšanai un šķirošanai veikt arī dažādus labiekārtošanas darbus, lai kopīgiem spēkiem padarītu Talsu novadu tīrāku un skaistāku. Talkotājiem ieteicams sazināties ar koordinatoriem no pagastu vai pilsētu pārvaldēm un paziņot par savu piedalīšanos, kā arī noskaidrot, kas jāņem līdzi, piemēram, cimdi, grābekļi, zāģi vai kādi citi darbarīki.

Dodot startu pirmstalkas mēnesim, Lielās Talkas ieskandināšanas pasākumā, kas 21. martā notika Rīgas pilī, savā uzrunā Lielās Talkas patrons Valsts prezidents Egils Levits atzina, ka Lielā Talka ne tikai rosina uz kopīgu rīcību, bet arī mudina domāt un meklēt atbildes uz lielajiem zaļākas nākotnes jautājumiem.

„Mums šajā pasaulē var būt katram savs viedoklis par kādu jautājumu, bet daba ir tā, kas mūs visus vieno, neatkarīgi no mūsu piederības kādai valstij vai kādai viedokļu grupai. Ūdens savieno visu pasauli, gaisa straumes virzās no vienas debespuses uz otru, nejautājot par valstu robežām. Tas nozīmē, ka zaļa Latvija var iespaidot arvien zaļāku pasaules tapšanu, un citu valstu iedzīvotāju centieni attīrīt savu zemi vai to nedarīt, var iespaidot Latvijas nākotni. Bet, protams, to, ko Latvija dara, tas iespaido arī citas valstis. Mēs Latvijā izvēlamies būt aktīva pasaules daļa, rīcības cilvēki, kas ir gatavi gan cīnīties ar piesārņojuma sekām, gan mainīt ieradumus, lai padarītu Latviju brīvu no sārņiem un ar veselīgu, skaistu vidi saviem iedzīvotājiem,” uzsvēra E.Levits.

Līdzīgi kā citus gadus, pašvaldības uzdevums ir organizēt talku un gādāt par talkas laikā savākto atkritumu nogādāšanu atkritumu poligonos. Lūgums ņemt vērā, ka Lielās Talkas dienā savāktie atkritumi uz poligonu tiks izvesti tikai no oficiālajām talkošanas vietām vai vietām,  kas iepriekš saskaņotas ar pagastu vai pilsētu kontaktpersonām, kā arī maisos savāktie atkritumi jānovieto redzamās un viegli piekļūstamās vietās.

Arī šogad maisi atkritumu savākšanai būs baltā krāsā, ko varēs saņemt pie talkas koordinatoriem visas nedēļas garumā pirms talkas vai talkas dienā talkošanas vietās. Iedzīvotāji aicināti būt godprātīgi un maisus izmantot tikai publiskajās teritorijās savāktajiem atkritumiem.

„Šogad Lielās Talkas dienā mēs organizēsim ne vien ikgadējo talkošanu, bet arī latvāņu iznīcināšanas talku. Diemžēl latvāņu izplatība ir aktuāla gan novada teritorijā, gan Talsu pilsētā, kur gadiem ilgi nav izdevies latvāņus iznīcināt pilnībā. Tāpēc šogad talkosim īpaši aktīvi. Būs gan apkārtnes sakopšanas un labiekārtošanas talkas – katrai pagasta pārvaldei jau ir zināmas vietas, kas jāsakopj, gan latvāņu talka Talsu pilsētā pie Vilkmuižas ezera un Sabiles pusē gar Abavas un Rambules krastiem. Visus interesentus talkas rīkotāji lūdz rūpīgi iepazīties ar drošības pasākumiem un latvāņu apkarošanas instrukcijām, kas atrodamas Lielās Talkas mājas lapā un Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) tīmekļvietnē,” stāsta Īpašumu un vides aizsardzības nodaļas Īpašumu pārvaldības daļas vides speciāliste Ieva Krotova.

Novada pilsētās un pagastos atbildīgie par talkas norisi ir pārvalžu vadītāji vai to darbinieki. Talkas dienā atbildīgie un koordinatori būs sasniedzami telefoniski, lai iedzīvotājus informētu par talkas norisi, maisu sadali un savākšanu.

Kā ierasts, daudzās Latvijas skolās un citās iestādēs, tostarp Laidzes, Lībagu, Strazdes un Valdgales pagastos, darbi pie apkārtnes sakopšanas tiks uzsākti dienu pirms oficiālā Lielās Talkas datuma − 21. aprīlī.

Atgādinām, ka talciniekiem iespējams pieteikt savu talkas vai vides labiekārtošanas vietu Lielās Talkas mājaslapā www.talkas.lv. Sadaļā „Lielās Talkas’23 karte” var pieteikt trīs veidu talkas – atkritumu savākšanas talkas, labiekārtošanas talkas vai apvienotās talkas – labiekārtošanas un atkritumu savākšanas talkas.

Arī tu esi aicināts piedalīties, lai mūsu novads būtu tīrs uz zaļš!

 

Renāte Freiberga

 

Teritorijas, ko plānots sakopt un pulcēšanās laiks:

  1. aprīlī

Laidzē 9.00 – „Ziedgravas”

Lībagos 13.00 – Mundigciema parks

Strazdē 9.00 – Strazdes muižas parks

Valdgalē 13.00 - Valdgales centrs.

  1. aprīlī

Talsos 10.00 – tikšanās pie āra trenažieru laukuma Vilkmuižas ezera galā – dabiskās pļavas sēšana Dzirnavkalna pakājē, putnu būrīšu krāsošana; Vilkmuižas ezera apkārtnē – latvāņu izduršana, ņemot līdzi lāpstas, kā arī darbam atbilstošu ūdens necaurlaidīgu apģērbu.

Talsos 9.00 – tikšanās Jauno kapu teritorijā pie galvenajiem kapsētas vārtiem Miera ielā

Sabilē/Abavas pagastā 9.00 – tikšanās pie Brīvības un Lāčplēša ielas krustojuma – latvāņu izduršana gar Abavas un Rambules  krastiem. Līdzi lāpstas, kā arī darbam atbilstošs ūdens necaurlaidīgs apģērbs.

Valdemārpilī/ Ārlavas pagastā 9.30 – Elku liepas apkārtnes sakopšana un Lubezeres ezera peldvietas un apkārtnes sakopšana

Stendē 10.00 –„Rododendru dārzā” Brīvības ielā un pie „Kultūras krātuves” Lielajā ielā

Balgales pagastā 10.00 – Dursupes ciema un estrādes teritorija

Ģibuļu pagastā 9.00 – Spāres kapi

Īves pagastā 9.30 - Tiņģeres muiža un parks

Ķūļciema pagastā 10.00

Laucienes pagastā 10.00 – Laucienes teritorija, parks un Pļavu sporta bāze

Lubes pagastā 9.00 – Anužu centrs

Mērsraga pagastā 9.00 – Mērsraga kanālam pieguļošā teritorija, Bānīša ceļa un piekrastes teritorijas

Rojas pagastā 9.00 – Rojas ambulances apkārtne Selgas ielā 7.

Virbu pagastā 10.00 – Nākotnes parks

Talkas koordinatori Talsu novadā:

Sabilē un Abavas pagastā - Zigmunds Brunavs (29241605)

Valdemārpilī un Ārlavas pagastā – Andris Grīnbergs (26514956)

Stendē – Egils Alsbergs (26686765)

Balgales pagastā – Kaspars Boters (29153362)

Dundagas pagastā – Andris Kojro (26563742)

Ģibuļu pagastā – Baiba Barone-Vanaga (26554681)

Īves pagastā – Aigars Maurišs (25726165)

Kolkas pagastā – Juris Orinskis (29410421)

Ķūļciema pagastā – Gints Upesjozups (26467004)

Laidzes pagastā – Einārs Ronis (22402202)

Laucienes pagastā – Juris Upmalis (26162380)

Lībagu pagastā – Ivars Maķevics (29378778)

Lubes pagastā – Aija Jansone (27152247)

Mērsraga pagastā – Madara Brāle (28757923)

Rojas pagastā – Dace Zembaha (26714333)

Strazdes pagastāIvars Maķevics (29378778)

Valdgales pagastā – Jana Robalde (26164923)

Vandzenes pagastā – Einārs Ronis (22402202)

Virbu pagastāDainis Krievāns (26336135)

“Stropam” jau 5 gadi!

Ļoti kuplā skaitā mēs Brīvā laika pavadīšanas bērnu un jauniešu centrs “Strops” kolektīvs kopā ar bērniem, jauniešiem un sev nozīmīgiem cilvēkiem atzīmējām savu 5. jubileju.

Atskatoties uz piecos gados paveikto skaitļos, tie ir vērā ņemami – esam apmeklēti 12 319 reižu! Tas nozīmē, ka tieši tik daudz reižu esam bijuši vajadzīgi un noderīgi. Projektos ir apgūti 128 461,43 eiro, novadītas 557 radošas nodarbības, kopā ar jauniešiem organizēti 43 dažādi pasākumi (šie skaitļi varēja būt lielāki, ja vien pasaulē un Latvijā nebūtu ienācis vīruss). Tāpēc ir prieks par komandas spēju strādāt bērnu un jauniešu labā, lai viņiem būtu kur pavadīt kvalitatīvi brīvo laiku, rast zināšanas un pieredzi, kas noderēs arī turpmākajā dzīvē. 

Tāpēc lielu paldies sakām ikvienam bērnam un jaunietim, kurš bija kopā ar mums mūsu nozīmīgajā dienā! Paldies par labiem vārdiem arī Talsu novada pašvaldības pārstāvēm Agnesei Veckāganei un Ligitai Šnorei, Talsu novada bērnu un jauniešu centram,  Rojas Jūras zvejniecības muzejam, Rojas kultūras centram, Rojas Tūrisma informācijas centram. Un vēlreiz paldies jauniešu domes “Rajo” pārstāvēm Madarai un Līgai un ikvienam bērnam un jaunietim par laba vēlējumiem turpmākajiem gadiem!

Uz sadarbību arī turpmāk!

 

Rojas pagasta pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste Marita Pāvuliņa

4 attēli

Grāmatas atvēršana Rojas bibliotēkā

Decembra pēdējās nedēļas ceturtdienā Rojas pagasta bibliotēkā svinējām novadnieces, sertificētas psihoterapijas speciālistes Ilzes Graudiņas Akmenes romāna “Šeit nav nekāda bēdu leja” atvēršanas svētkus.

Autores pirmā publikācija bija raksts par rakstnieku Jāni Veseli “Teiksma par kādu mūžu” laikrakstā “Izglītība”, pirmās prozas publikācijas – stāsti “Cietuma mirdzums” un “Siena” laikrakstā “Literatūra. Māksla. Mēs”. Pirmais romāns  “Papīra debesis, audekla zeme” 1998. gadā godalgots žurnāla “Karogs” un R.Gerkena romānu konkursā. 2000. gadā šī konkursa godalgu ieguva arī viņas romāns “Bēgošais krasts”.

“Ir vēls rudens 21. gadsimta sākumā, un psihiatriskajā slimnīcā praksē ierodas psiholoģijas studente Helga, kura ir apņēmības pilna palīdzēt slimnīcas pacientiem un pierādīt, ka vieta, kurā viņi nokļuvuši, nav vis nedzēšams zīmogs un bēdu leja, bet gan ceļš uz atveseļošanos un sevis pieņemšanu. Palīdzot risināt pacientu problēmas, kaislīga psiholoģijas studente mēģina tikt skaidrībā pati ar savu privāto dzīvi, kurā pieņemt svarīgus lēmumus nesokas nemaz tik viegli…” – rakstīts Ilzes Graudiņas Akmenes jaunās grāmatas “Šeit nav nekāda bēdu leja” anotācijās. Jāpiebilst, ka romāns iznācis laikā, kad sabiedrībā valda liela spriedze, kad psihologu un psihoterapeitu palīdzība vajadzīga daudziem.

Tikšanās laikā uzzinājām, ka sākotnēji romāna nosaukums bijis iecerēts “Tālās balsis”, kā tapis esošais nosaukums un,  protams, atbildes uz klausītāju uzdotajiem jautājumiem. Gan par grāmatu – kā un kad radās ideja, kā top autores darbi, vai var rakstīt jebkur un jebkurā laikā, un ko darīt tad, ja nerakstās.  Gan uz jautājumiem autorei kā psihoterapeitei – kad cilvēks ir laimīgs, vai psihiskās slimības ir pārmantojamas, kādas mēdz būt pirmās depresijas pazīmes u.c.

Bija prieks, ka pasākuma apmeklētāji, kuri bija paspējuši jauno romānu izlasīt, izsacīja savas domas un izjūtas. Pirms pasākuma mudinājām grāmatu lasīt ātri, lai paspētu to piedāvāt arī citiem. Vairāki izlasījušie atzina, ka noteikti gribēs romānu izlasīt vēlreiz, jo tā ir  “grāmata, kas paliek prātā, grāmata ar pēcgaršu. Piesaistīja optimisms ar dubulto noliegumu jau virsrakstā – “Šeit nav nekāda bēdu leja”. Uzrunāja galvenās varones Helgas attieksme pret darbu un pacientiem. Ja dakteri būtu tādi, mūsu medicīna būtu citādāka nekā šodien. Interesanti bija sekot mīlestības trijstūrim /Helga – Eižens – Ritums/ un Helgas izvēlei. Grāmata iznēsāta, pārdomāta, sapilināta kā skaista smilšu pils jūrmalā. Uzteicama valoda. Spilgti raksturoti tēli – gan ārējā izskata tēlojumā, gan viņu rīcībā.”

Lai autorei radošs noskaņojums jaunas grāmatas tapšanā! Kāda tā būs? Gaidīsim!

I.Svitiņa

D.Dambītes un I.Graudiņas foto

Ziņas