Ziņas

Noslēdzies Rojas Invalīdu biedrības projekts “Sociālās palīdzības sniegšana”

28. decembrī Rojas Invalīdu biedrībā ar plašu izstādi noslēdzās projekts “Sociālās palīdzības sniegšana” (līguma nr. 7.5/LVM/17/63), ko Invalīdu biedrība realizēja kopā ar fondu “Ziedot.lv”.

Projekts sākās pagājušā gada 1. martā un ilga līdz 2017. gada 31. decembrim. Tā ietvaros tika iegādāti materiāli adīšanai, pērļošanai, zīda un stikla apgleznošanai, sveču liešanai un apsveikuma kartiņu gatavošanas nodarbībām. Projekta laikā tika organizētas radošās darbnīcas projekta mērķgrupām, kurās piedalījās pieaugušie ar īpašām vajadzībām un seniori. Ilzes Šelkovas, Līvijas Semičenkovas, Valentīnas Žurovskas un Tatjanas Kirilovas vadībā projekta dalībnieki ne tikai apguva dažādus rokdarbus, bet treneres Tatjanas Kirilovas vadībā arī aktīvi sportoja, tādējādi uzlabojot un nostiprinot savu veselību. Projekta noslēguma pasākumā Invalīdu biedrības priekšsēdētāja Erna Grīnvalde pateicās visiem projekta dalībniekiem, bez kuru atbalsta nebūtu iespējama vērienīgā projekta īstenošana, tostarp grāmatvedei Ingai Lēmanei un sociālai darbiniecei Baibai Trūbiņai. Savukārt Baiba Trūbiņa pateicās Invalīdu biedrības priekšsēdētājai par nesavtīgo darbu un visai Invalīdu biedrības komandai, kuru pūles un uzņēmība atspoguļojas noslēguma izstādē. Patiesībā jau izstādē redzamais ir tikai daļa no projekta laikā tapušajiem darbiem, jo liela daļa no tapušajiem darbiņiem tika nogādāti fondam “Ziedot.lv” un mūsu novada ļaudīm, kuri savas vecumdienas vada Laucienes pansionātā un Ārlavas pansijā. Netika aizmirsti arī biedrības atbalstītāji un tie biedrības ļaudis, kuri domās ir kopā ar savu biedrību, bet veselības stāvokļa dēļ paši biedrības pasākumos piedalīties nevar.

Mairita Briģe

Baibas  Rozefeldes foto

Paziņojums par tarifu projektu

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””, LV40003525848, Pils iela 18, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, 2017. gada 29. decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk − Regulators)  iesniedza sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu atkritumu poligonā “Janvāri” Laidzes pagasts, Talsu novads, kas aprēķināts saskaņā ar Regulatora padomes 2017.gada 16.februāra lēmumu Nr.1/5 "Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika".

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””  spēkā esošais sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ir 28,44 EUR/t (bez PVN un bez DRN), un tas ir spēkā no 2014. gada 21. jūlija (SPRK lēmums 18.06.2014.).

Regulatorā iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu veido:

 

SADZĪVES ATKRITUMU APGLABĀŠANAS TARIFS (bez PVN un DRN): 

Sadzīves atkritumu apglabāšanas komponente*, EUR/t 

53,28

DRN starpības komponente, EUR/t 

 

pie DRN  likmes 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu

25,80

pie DRN  likmes 43 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu

31,70

pie DRN  likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu

36,86

Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs bez DRN, EUR/t

 

pie DRN  likmes 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu

27,48

pie DRN  likmes 43 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu

21,59

pie DRN  likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu

16,43

* atbilst jēdzienam “spēkā esošais sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs”

  

Kopējais maksājums, kāds veidojas sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma lietotājiem pēc plānotajām izmaiņām varētu būt:

 

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs (bez PVN un bez DRN), EUR/t

DRN likme saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu, EUR/t

Maksājums ar DRN (bez PVN), EUR/t

Laikposmā

27,48

35,00

62,48

01.01.2018. – 31.12.2018.

21,59

43,00

64,59

01.01.2019. – 31.12.2019.

16,43

50,00

66,43

no 01.01.2020.

 

Tarifu izmaiņas ir saistītas ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 41. panta un pārejas noteikumu 31. punkta prasību izpildi un ES Kohēzijas fonda projekta “Piejūras reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība-II kārta” projekta ietvaros izveidoto infrastruktūras objektu ekspluatācijas izmaksām.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu projektu lietotājs var SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””  birojā, Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā, katru darba dienu no plkst. 8:00 līdz 17:00, iepriekš sazinoties ar SIA “AAS “Piejūra”” valdes priekšsēdētāju Indru Rassoni, tālr. 63123306, mob.tālr. 29186332.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifu projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””, LV40003525848, Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101, e-pasta adrese: piejura@tukums.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277)), e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Rojas novads svētku laikā – košs un krāsains

Pagājušā gada nogalē, gatavojoties svētkiem, Roja un apkārtējie ciemi kļuva ar katru dienu košāka un krāsaināka. Rojā pie kultūras centra visā krāšņumā iezaigojās egle, turpat netālu bērniem par prieku iekārtojās sniegavīru ģimenīte, gaumīgi izrotāta novada domes ēka, bet skaisti izrotāto Zvejnieku ielu posmā no domes līdz Selgas ielai, ļaudis nosaukuši par Elizejas laukiem. Kā allaž, krāšņa egle rotājās arī pie veikala Maxima, turpat netālu garāmgājējus priecēja gaumīgi izgaismotās tirdzniecības vietas laivas, Rojas centrā dižojās izrotātā rožu dobe, un šogad pirmoreiz krāsainām spuldzītēm rotāta egle un izgaismotie Rojas burti sagaidīja braucējus no Rīgas puses. Par visu šo skaistumu bija parūpējušies Rojas novada domes izpilddirektors Jānis Pūce un Rojas DzKU valdes loceklis Ivars Jaunozols ar saviem vīriem, par ko viņiem vislielākais paldies.

No šiem vīriem neatpalika arī iestāžu, veikalu un uzņēmumu vadītāji. Katru gadu priecājamies par izgaismoto Sociālā dienesta ēku Celtnieku ielā, Rojas DzKU, vidusskolu, Mūzikas un mākslas skolu, bērnudārza “Zelta zivtiņa” ēku. Jau iztālām pamanāms bija koši izrotātais zivju namiņš, konditoreja “Rita”, Rojas galdniecība Krasta ielā, viesnīca “Roja”, stalta egle dižojās ostas teritorijā. Par to, lai pircējiem un garāmgājējiem priecīgāk, bija parūpējušies arī veikali “Ķīpītis” un “Cimboliņš”. Jāpiebilst, ka “Cimboliņš” arvien izceļas ar gaumīgu telpas rotājumu.

Par savu māju un pagalmu ietērpšanu svētku rotā bija padomājuši arī privātmāju īpašnieki. Viena no pirmajām rotājās Renckulbergu ģimenes māja Sporta ielā, un jau drīz tai pievienojās arī pārējās – Šīferu, Dīriņu, Freimaņu, Ozolu, Zemturu, Sustriņu, Kleinbergu, Dzegužu, Fīrmaņu, Štālu, Bērziņu, Rutkovsku, Landmaņu, Haselbaumu, Kivilu, Pēterhofu, Pastoru, Veckāganu, Sproģu ģimenes mājas. Par gaišu noskaņu māju pagalmos bija parūpējušās arī Rozefeldu, Svitiņu un Varbu ģimenes Ķirķraga ielā. Vienmēr pārstāvētas šajā krāšņajā parādē ir arī daudzdzīvokļu mājas Zvejnieku ielā 14 un Celtnieku ielā 4.

Krāšni rotājās arī Rojas novadā ietilpstošie ciemi.  Ģipkā Bārdiņu ģimenes pagalmā dižojās vairāku ģimeņu kopīgi gādātā ciema galvenā egle. Turpat arī Pirmajā Adventē, Kraužu ģimeņu aicināti, pulcējās ciema ļaudis, lai kopīgi nodotos svētku priekam, baudot karstu zupu un saņemot dāvaniņas. Šis jaukais notikums vēl ilgi sildīja ciema veco ļaužu sirsniņas. Savus pagalmus un namus bija izrotājuši arī Svitiņu, Rozenbergu, Briežu, Veinbergu, Kraužu, Langzāmu ģimenes.

Svētku rotājumā tērpās arī Rude. Par skaistu noformējumu bija parūpējušies pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe” ļaudis, “Rojupes Silmači”, brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrs “Varavīksne”, Gunta Pirvica, Ints Ķiršteins un citi. Savukārt Kaltenē priecēja Rapšu, Krūmiņu, Jaunbērzu, Dobeļu, Rožkalnu, Podiņu un Goldmaņu ģimenes mājas.

Protams, ka šeit nosauktie ir tikai maza daļiņa no visiem tiem cilvēkiem, kas bija parūpējušies par to, lai apkārtējo sirdīs ielītu Ziemassvētku un Jaunā gada gaidīšanas prieks, tāpēc paldies ikvienam, kas vērsa gaišāku un acij tīkamāku šo vienu no gada tumšākajiem mēnešiem.

Dace Klabere

Normunda Indāna foto

Rojas novada dome informē

Rojas novada pašvaldības autoceļiem ziemas sezonā (no 01.novembra līdz 31.martam) ir noteikta autoceļu ikdienas uzturēšanas D klase.

Ziņas