Ziņas

"Mana līdzdalība Rojas nākotnei"

No š. g. 21. novembra līdz 2018. gada 31. janvārim Rojas novadā tiek realizēts projekts “Mana līdzdalība Rojas nākotnei ” (Nr. 2-25/58).

Projekta  mērķis ir: veicināt dialogu starp jauniešiem un politikas veidotājiem Rojas novadā.

Lai sasniegtu projekta mērķi, tiks organizētas šādas aktivitātes:  jauniešu un Rojas pašvaldības darbinieku diskusija ”Kā pilnveidot darbu ar jaunatni Rojas novadā?”, jauniešu un politikas veidotāju forums “Kāpēc man palikt/ atgriezties Rojā?”, jauniešu un lēmumu pieņēmēju dialogs „Es - Eiropai”, jauniešu un Rojas pašvaldības darbinieku diskusija ”Mēs Rojas nākotnei”.

Projekta laikā tiks izstrādātas rekomendācijas jaunatnes darba uzlabošanai Rojas novadā,  izstrādāts politikas veidotāju un jauniešu sadarbības plāns, izstrādātas rekomendācijas iesniegšanai Eiropas Savienības Padomē par tēmu „Jaunietis Eiropā – ko tālāk?”. Izstrādātās rekomendācijas tiks iekļautas Rojas novada jaunatnes politikas attīstības programmā.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Biedrības „Talsu rajona partnerība” sludinājums.

Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs: 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

 

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

2017.gada 23.oktobris – 23.novembris.

Sludinājuma kopsumma

 

322 939,35 EUR

Projektu  īstenošanas termiņš

1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana  - projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2. Ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas nepārsniedz 15 % no kopējās attiecināmo izmaksu summas – projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

3. Pārējiem  projektiem projektu  īstenošanas  termiņš  ir 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Mērķis

Veicināt kvalitatīvas dzīves vides attīstību un attīstīt pilsoniskās sabiedrības veidošanos un iedzīvotāju apvienību darbību.

Rīcība – ELFLA 3

Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, sabiedrības ierosināto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu attīstībai.”

Atbalsta apmērs 

165 661,47 EUR

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

5.2.2.) Sabiedrisko aktivitāšu, ieskaitot apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu, dažādošana vietējiem iedzīvotājiem.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt sabiedrisko organizāciju aktivitātes iedzīvotāju interešu jomā, mūžizglītības un sociālo pakalpojumu attīstībai. Atbalsts tiks sniegts jaunu pamatlīdzekļu iegādei, telpu izveidei, labiekārtojumam, būvniecības izmaksām, jaunu būvmateriālu iegādei, apmācībām.

Papildus tiks piešķirti punkti projektiem, kas vērsti uz bērnu un jauniešu[2] interešu un fizisko spēju attīstīšanu, brīvā laika iespēju nodrošināšanu un lietderīgu izmantošanu, kā arī projektiem, kas paredz vienlīdzīgu iespēju radīšanu sociālās atstumtības riska grupām iekļauties sabiedrībā.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro).

20 000 euro

 

2000 euro apmācību projektiem

 

Maksimālā atbalsta intensitāte ( %)

90 % - sabiedriskā labuma projektiem

Darbības teritorija

·         Talsu novads – Talsu pilsēta, Sabiles pilsēta, Stendes pilsēta, Valdemārpils pilsēta, Abavas pagasts, Ārlavas pagasts, Balgales pagasts, Ģibuļu pagasts, Ķūļciema pagasts, Laidzes pagasts, Laucienes pagasts, Lībagu pagasts, Strazdes pagasts, Vandzenes pagasts un Virbu pagasts,

·         Rojas novads,

·         Mērsraga novads.

 

 

Mērķis

Veicināt publiskās infrastruktūras attīstību partnerības teritorijā - sabiedrībai pieejamu objektu, infrastruktūras  atjaunošana un labiekārtošana, jaunas infrastruktūras izveidošana.

Rīcība – ELFLA 4

„Publiskās infrastruktūras uzlabošana un attīstība”

 

Atbalsta apmērs 

157 277,88 EUR

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

5.2.1.) Vietējās teritorijas, t.sk. dabas un kultūras objektu sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

 

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt partnerības teritorijas apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras izveidošanu, labiekārtošanu un uzlabošanu, kultūras materiālā un nemateriālā mantojuma, un sakrālā mantojuma saglabāšanu. Atbalstu iespējams saņemt dabas taku, veloceliņu, brīvdabas estrādes, parku, sporta un bērnu rotaļu laukumu, u.c. publiskās infrastruktūras labiekārtošanai/izbūvei/izveidošanai. Ja plānots īstenot infrastruktūras projektu, tā nepieciešamība ir apstiprināta pašvaldību attīstības plānos

Atbalsts tiks sniegts jaunu pamatlīdzekļu iegādei un uzstādīšanai, jaunai būvniecībai, būves pārbūvei, atjaunošanai, jaunu būvmateriālu iegādei, teritorijas labiekārtošanai.

Papildus tiek piešķirti punkti par vienlīdzīgu iespēju radīšanu sociālās atstumtības riska grupām iekļauties sabiedrībā.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro).

30 000 euro

Maksimālā atbalsta intensitāte ( %)

90 % - sabiedriskā labuma projektiem

Darbības teritorija

·         Talsu novads – Talsu pilsēta, Sabiles pilsēta, Stendes pilsēta, Valdemārpils pilsēta, Abavas pagasts, Ārlavas pagasts, Balgales pagasts, Ģibuļu pagasts, Ķūļciema pagasts, Laidzes pagasts, Laucienes pagasts, Lībagu pagasts, Strazdes pagasts, Vandzenes pagasts un Virbu pagasts,

·         Rojas novads,

·         Mērsraga novads.

 

ELFLA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

10.tabula

II

ELFLA 3 „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, sabiedrības ierosināto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu attīstībai.”

ELFLA 4 „Publiskās infrastruktūras uzlabošana un attīstība”

I.

Atbilstības kritēriji

1.1.

Projekts ir izstrādāts pamatojoties uz biedrības „Talsu rajona partnerība” sabiedrības virzītu attīstības stratēģiju, tas atbilst Rīcībai.

Ja iesniegtais projekta pieteikums nav atbilstošs Rīcībai, tas tālāk netiek vērtēts.

1.2.

Projekta īstenošanas vieta ir biedrības „Talsu rajona partnerība” teritorija.

Ja iesniegtā projekta pieteikuma īstenošanas vieta nav biedrības „Talsu rajona partnerība”, projekta pieteikums tālāk netiek vērtēts.

II.

Administratīvie kritēriji

Max punktu skaits

Atsauce uz veidlapu[3]

2.1.

Projekta iesnieguma iesniegšana.

1

Projekta iesniegums kopumā

2.2.

Projekta iesniegumam pievienoti visi pavaddokumenti.

0,5

D.daļa

2.3.

Atbalsta pretendenta iesniegto projektu skaits izsludinātajā projektu konkursa kārtā, konkrētajā rīcībā.

0,5

Projektu iesniegumu saraksts.

 

Kopā

2

 

 

Kvalitatīvie kritēriji

 

 

3.1.

Projektā plānotā rīcība, nepieciešamība, mērķis, īstenošanas vieta, gaita un laika grafiks ir skaidri saprotams un pamatots.

2

B1, B5, B6, B7

 

3.2.

 

Plānotais pasākums ir inovatīvs VRG teritorijā (sk.28.lpp).

2

B3; B3.1.

3.3.

Projekta nozīmīgums - mērķis un aktivitātes ir virzītas uz VRG teritorijas iedzīvotāju vajadzībām, skaidri norādīta potenciālā mērķa grupa, kādi būs tās ieguvumi pēc projekta īstenošanas.

2

B4; B6.1.

3.4.

Projekta rezultāti ir skaidri aprakstīti un pārbaudāmi.

2

B4; B6.1.

3.5.

Norādīta projekta izmaksu atbilstība projekta rezultātiem.

2

B6.3; B8; B9

3.6.

Norādīti iespējamie riski, to novēršanas iespējas.

2

B13

3.7.

Projekta rezultātā sociālās atstumtības riska grupām uzlabojas iespējas iekļauties sabiedrībā.

2

B6.1.; B4

3.8.

Projekts vērsts uz bērnu un jauniešu interešu un fizisko spēju attīstīšanu, brīvā laika iespēju nodrošināšanu un lietderīgu izmantošanu.

2

B6.1.

3.9.

 

Norādīta atbalsta pretendenta kapacitāte (pieredze, cilvēkresursi, finanšu kapacitāte) īstenot projekta iesniegumā paredzēto. Ja projektā plānotas apmācības, papildus tiek vērtēts vai:

1) apmācības atbilst uzņēmuma/biedrības/nodibinājuma pamatdarbībai. 

2) notiek aktīva darbība (tiek īstenoti projekti, rīkotas diskusijas, pasākumi, dažādas aktivitātes, informēta sabiedrība) vismaz 2 gadus.

2

A1; B4; B6; B13

 

3.10.

Projekts tiek īstenots ārpus attīstības, novadu un pagastu centriem[6].

Atbilst - 2

B7

Neatbilst - 0

 

Minimālais iegūstamais punktu skaits

12

 

IV.

Specifiskie kritēriji

4.1.

Priekšroka tiek dota projektiem, kuri tiks īstenoti iepriekšējā plānošanas periodā izveidotajās telpās vai objektos. Ja kritērijs 4.1. nenosaka vērtējumu, tiek piemērots kritērijs 4.2.

Papildus tiek piešķirti 0,01 punkti

Biedrības Datu bāze par 2007.-2013.gada plānošanas periodu

4.2.

Projektu īstenošanas vietā vismazāk piesaistītais LEADER ELFLA finansējums uz vienu iedzīvotāju (realizēto projektu finansējums/ iedzīvotāju skaitu pagastu teritoriju ietvaros).

Papildus tiek piešķirti 0,01 punkti

Biedrības Datu bāze par 2007.-2013.gada plānošanas periodu vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai

/ ar projektu iesniegumu 2.kārtu - jaunā plānošanas perioda informācija.

[6]  Projekts tiek realizēts ārpus Talsu pilsētas, Rojas novada centra Rojas ciema, Mērsraga novada centra Mērsraga ciema, Talsu novada pagastu centriem.

 

Ar biedrības „Talsu rajona partnerība” SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam un Vērtēšanas kritēriju METODIKU var iepazīties un projekta iesniegumus iesniegt papīra dokumenta formā biedrības birojā Kr.Valdemāra iela 21a, Talsi, Talsu novads, LV - 3201.

Elektroniski SVVA stratēģija un Vērtešanas kritēriju METODIKA pieejama biedrības mājas lapā: www.talsupartneriba.lv (LEADER 2014.-2020.plānošanas periods), Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājas lapā: www.lad.gov.lv.

Kontaktpersona: Administratīvā  vadītāja Lolita Pļaviņa  – tel. 22328884, talsu.partneriba@inbox.lv.

Projekta iesniegumus var iesniegt arī elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), kā arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā. Projekta iesniegums nosūtāms uz e-pastu: lad@lad.gov.lv.

Burāšanas sezona noslēgusies

Oktobra pirmajā dienā, pūšot spirgtam DA vējam, tika noslēgta aktīvā burāšana uz ūdens. Sacensībās piedalījās pieci “Optimist” klases un trīs “Laser” klases braucēji. Tā kā vējš pieņēmās spēkā, tika izvesti tikai trīs starti. “Optimist” klasē labākais rezultāts Miķelim Gitendorfam, 2.vieta Ivo Kiršteinam, bet 3.vieta mūsu jaunajai burātājai Adriānai Gailei. “Laser” klasē labākais bija Valters Sigai. Pirms tam, 23.septmbrī, noslēguma sacensības norisinājās starp šīs burāšanas sezonas iesācējiem. Pavisam piedalījās septiņi jaunie burātāji uz “Optimist” klases laivām vecumā no 8-11 gadiem. Labākais rezultāts Esterei Jansonei, 2.vietā Markuss Pēda, bet 3.vieta Aigaram Bērziņam.

Augusta otrajā pusē tika sarīkotas jauna veida sacensības, nosaucot tās - “ Rojas novada Sporta skolas kauss”, kā izturības brauciens garākā distancē gar piekrasti. Distance bija no 10 km “Optimist” klases laiviņām līdz 50 km “Laser” klases braucējiem. Diemžēl laika apstākļi nebija no labvēlīgākajiem, un izturības braucienā piedalījās tikai trīs “Laser” un divas “RS Feva” laivas. Distanci līdz Žocenei un atpakaļ spēja veikt tikai Valters Sigai ar “Laser” laivu un abas “RS Feva” divvietīgās laivas, no kurām labākie Miķelis Gitendorfs ar Eduardu Olektu. Savukārt “Optimist” klases burātāji sacentās citā dienā, ļoti lēna vēja apstākļos, braucot klasisku burāšanas distanci. Jaunākajā grupā (8 dalībnieki, 7-9 gadi) pēc četriem braucieniem labākais Aigars Bērziņš, otrais - Matiass Valts Carniglia, trešais - Markuss Pēda. Vecākajā grupā (5 dalībnieki, 10-11 gadi) 1.vieta Ivo Kiršteinam, 2.vieta Kristeram Patrikam Feldbergam, 3.vieta Adriānai Gailei.

Kā viens no skaistākajiem notikumiem, ir mūsu centīgāko burātāju dalība starptautiskā burāšanas nometnē no 23. - 28. septembrim Melnkalnē. Šo nometni jau otro gadu sponsorē jahtas “Roccabella”, kas pierakstīta Rojas ostā, īpašnieks. Šogad nometne bija īpaša, jo piedalījās arī jaunieši no Lietuvas, Krievijas, Ukrainas un pašas Melnkalnes. Bagātus iespaidus un pieredzi tajā guva mūsu sporta skolas burātāji  Ivo Kiršteins, Alise Elizabete Reinholde un Rihards Bramanis.

  1. septembrī sporta skolas jaunie burātāji apguva airēšanas prasmes nobraucienā pa Rojas upi. Šis aktīvās atpūtas pasākums ir izveidojies kā tradīcija, kurā labprāt piedalās burāšanas nodaļas audzēkņi.

Jaunajā 2017./2018. mācību gadā burāšanas nodaļā ir 21 audzēknis.     

Burāšanas treneris G.Reinholds

Zem foto: Pēc “Burāšanas sezonas noslēguma” sacensību apbalvošanas.

Rojas vidusskolai – jauna direktore

Šajā mācību gadā Rojas vidusskolā sāka strādāt jauna direktore – Santa Veide. Kā atzīst pati Santa, no brīža, kad viņa apstiprināta jaunajā amatā, viņas dzīve sagriezusies kājām gaisā un neviena diena nepaiet tā, kā saplānota. Bet enerģijas un uzņēmības Santai pietiek. Kā smējušies viņas tuvinieki, mudinot Santu pieteikties direktores amatam – tev jau ar vienu klasi nepietiek!

Pedagoģiskais darbs Santai bijis tuvs kopš bērnības, jo skolotāja bijusi arī viņas omīte un skolas un burtnīcu smarža mazo meitēnu vilinājusi jau kopš mazām dienām. Izvēloties profesiju, nav bijis ne mazāko šaubu – tikai un vienīgi pedagoģija! Viņas pirmā darba vieta – Rojupes bērnudārzs “Saulespuķe”, pēc kura drīz vien sekojis darbs Rojas vidusskolā. Šis ir Santas darba jubilejas gads – izglītībā nostrādāti apaļi 30 gadi, no tiem 15 – par direktores vietnieci audzināšanas darbā. Šo gadu laikā nemitīgi papildinātas zināšanas, absolvējot Liepājas universitāti, pēc tam iegūts maģistra grāds izglītības zinātnē Latvijas universitātē, bet pagājušā gada decembrī Santa Veide sekmīgi absolvējusi Rīgas pedagoģijas un izglītības augstskolu.

Garajos darba gados Rojas vidusskolā, jaunajai direktorei allaž svarīgs bijis it viss, kas notiek skolā, un arī tagad viņas lielākā vēlēšanās ir padarīt skolu par vietu, ar kuru lepotos tās absolventi, bet pedagogi uz darbu nāktu ar prieku. Santa atzīst, ka tas nebūs viegli, bet viņa ir gatava arī grūtībām. Pēc viņas domām, iepriekšējā direktore Gundega Pole skolā ir izdarījusi daudz labu lietu, ko atliek vien turpināt. Visvairāk jauno direktori un skolotājus satrauc jaunā kompetenču pieejā balstītā izglītības modeļa ieviešana, kas pagaidām nes sev līdzi daudz nezināmā, taču Santa ir pārliecināta, ka pa vecam strādāt arī vairs nevar, jo šodienas bērni vairs nav tie, kas uz skolu nāca pirms gadiem desmit. Viņi ir aktīvāki, kustīgāki, reti kurš spēj nosēdēt mierā. Direktore smej, ka gluži bez mierā sēdēšanas jau gan iztikt nevarēs, jo kā tad iemācīsies glīti rakstīt! Katrai jaunai pārmaiņai izglītībā līdzi nāk arī negatīvā puse, tāpēc pedagogiem būs jāpiedalās dažādās apmācībās, apspriedēs, un aktīvi jāizsaka savs viedoklis, ko vēlāk aprobēs. Santa ir pārliecināta – gribas to vai nē, bet visam kolektīvam būs jāpārkārtojas un jāmaina domāšana. Viņa  atzīst, ka tas nebūs viegli, bet ir izdarāms. Santa uzsver, ka skolā ir tik daudz talantīgu skolotāju, no kuriem daļa jau ir tūliņ gatava nākt palīgā. Viņa ir pārliecināta, ka šis pulciņš tikai palielināsies un kopā kā vesela komanda pedagogu kolektīvs varēs paveikt daudz.

Dace Klabere

Ziņas