Ziņas

Konkurss "Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai"

Biedrības „Talsu rajona partnerība” sludinājums.

Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē: 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Ar biedrības „Talsu rajona partnerība” SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam un Vērtēšanas kritēriju METODIKU var iepazīties un projekta iesniegumus iesniegt papīra dokumenta formā biedrības birojā Kr.Valdemāra iela 21a, Talsi, Talsu novads, LV - 3201.

Elektroniski SVVA stratēģija un Vērtešanas kritēriju METODIKA pieejama biedrības mājas lapā: www.talsupartneriba.lv, Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājas lapā: www.lad.gov.lv.

Administratīvā  vadītāja Lolita Pļaviņa  – tel. 22328884, talsu.partneriba@inbox.lv

Projekta iesniegumus var iesniegt arī elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), kā arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā. Projekta iesniegums nosūtāms uz e-pastu: lad@lad.gov.lv.

2 attēli

Aicina kopīgi veidot 2018. gada Rojas novada kalendāru

Rojas Tūrisma informācijas centrs aicina ikvienu kopīgi piedalīties 2018. gada Rojas novada kalendāra izveidē! Ja tev ir kaut viena skaista fotogrāfija, kurai pēc tavām domām būtu jāatrodas Rojas novada kalendārā, tad sūti savu foto uz e-pastu: tic@roja.lv vai atnes to uz Rojas Tūrisma informācijas centru, Selgas ielā 14e līdz š. g. 9. septembrim.

Fotogrāfijas minimālā izšķirtspēja – 300 dpi. Fotogrāfijām jābūt uzņemtām Rojas novadā, vēlams, lai tās atspoguļotu visus četrus gada laikus - tie var būt dabas skati, ainavas, cilvēki, sadzīves ainas, dabas, kultūras, arhitektūras, sadzīves objektu detaļas vai viens elements (piemēram, viens akmens, gliemežvāks vai kāda mākslas objekta detaļa). Viens autors drīkst iesniegt arī vairākas fotogrāfijas.

Plānots izveidot divu veida kalendārus – sienas kalendāru un pāršķiramu galda kalendāru.

Nosūtot savas fotogrāfijas, norādīt sekojošu informāciju: foto Rojas novada kalendāru izveidei, fotogrāfijas autora vārdu un uzvārdu, pēc paša vēlēšanās iespējams pievienot nelielu fotogrāfijas aprakstu.

Fotogrāfiju autori, kuru izvēlētās fotogrāfijas tiks publicētas kalendārā, pēc kalendāra izdošanas dāvanā saņems jauno, kopīgi veidoto novada kalendāru!

Visi fotogrāfiju autoru vārdi tiks publicēti kalendārā kopā ar fotogrāfiju.

Sīkāka informācija pa telefonu 28630590 vai Rojas tūrisma informācijas centrā.

Kristīne Voldemāre,
Rojas TIC vadītāja

Rojas apvienotā būvvalde informē

Rojas apvienotās būvvaldes darba laiki atvaļinājuma laikā

Atvaļinājuma laikā no š.g. 17.07.
Rojas apvienotās būvvaldes Zvejnieku ielā 3, Rojā
vadītājs Agris Jansons (mob.tālr. 29273310) apmeklētājus pieņems –
25.07., 01.08., 08.08., 15.08., 22.08., 29.08.

Konkurss "EJZF Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai"

Biedrības „Talsu rajona partnerība” sludinājums.

Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības  (EJZF) fonda Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam.

Apakšpasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātēs: 43.02.1. „Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas akvakultūras produktu piegādes posmos” un 43.02.2. „Darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs”.

Ar biedrības „Talsu rajona partnerība” SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam un Vērtēšanas kritēriju METODIKU var iepazīties un projekta iesniegumus iesniegt papīra dokumenta formā biedrības birojā Kr.Valdemāra iela 21a, Talsi, Talsu novads, LV - 3201.

Elektroniski SVVA stratēģija un Vērtēšanas kritēriju METODIKA pieejama biedrības mājas lapā: www.talsupartneriba.lv, Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājas lapā: www.lad.gov.lv.

Kontaktpersona: administratīvā  vadītāja Lolita Pļaviņa  – tel. 22328884, talsu.partneriba@inbox.lv

Projekta iesniegumus var iesniegt arī elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), kā arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā. Projekta iesniegums nosūtāms uz e-pastu: lad@lad.gov.lv.

Ziņas