Ziņas

Konkurss "Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai"

Biedrības „Talsu rajona partnerība” sludinājums

Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam.

Apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē: 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Ar biedrības „Talsu rajona partnerība” SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam un Vērtēšanas kritēriju METODIKU var iepazīties un projekta iesniegumus iesniegt papīra dokumenta formā biedrības birojā Kr.Valdemāra iela 21a, Talsi, Talsu novads, LV - 3201.

Elektroniski SVVA stratēģija un Vērtešanas kritēriju METODIKA pieejama biedrības mājas lapā: www.talsupartneriba.lv, Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājas lapā: www.lad.gov.lv.

Administratīvā  vadītāja Lolita Pļaviņa  – tel. 22328884, talsu.partneriba@inbox.lv

Projekta iesniegumus var iesniegt arī elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), kā arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā. Projekta iesniegums nosūtāms uz e-pastu: lad@lad.gov.lv.

2 attēli

Konkurss "Par Rojas vidusskolas direktora amatu"

Rojas pagasta dome izsludina konkursu "Par Rojas vidusskolas direktora amatu".

Konkursa nolikumu var saņemt Rojas novada domē, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Talsu novadā, vai internetā: PDF fails.
Pieteikumi un tiem pievienotie dokumenti jāiesniedz Rojas pagasta domē, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas pagasts, Talsu novads, vai jānodrošina tā iesūtīšana uz e-pastu roja@roja.lv līdz 2017.gada 28.jūlijam, plkst.12.00.

Izrotāsim Roju Zvejnieksvētkos!

Rojenieki! Palīdzēsim Rojai 8. jūlijā pārtapt par Zvejnieksvētku galvaspilsētu, piedodot savai mājai, sētai, apkārtnei, terasei, lodžijai utt. kādu ar jūru saistītu rotājumu vai akcentu.

Būs prieks gan pašiem, gan Rojas viesiem, gan, protams, Neptūnam, kas, dosies savā ikgadējā apsveicināšanās izbraucienā pa Rojas ielām.
Būs fein`- ka es tev teic`!

Rojas logo

Rojas novada bāriņtiesa informē

Izmaiņas apmeklētāju pieņemšanā Rojas novada Bāriņtiesā.

Rojas novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieka Jāņa Pāvuliņa atvaļinājuma laikā  no 26.06.2017. līdz 07.07.2017. jautājumos par apliecinājumu veikšanu apmeklētājus pieņem Rojas bāriņtiesas locekle Linda Frīdenberga (tālr. 63269173), Zvejnieku ielā 3, Rojā, 5. kabinetā. Lūdzu iepriekš pa tālruni vienoties par pieņemšanas laiku.
Pieņemšanas laiki: pirmdienās un ceturtdienās no 9.00 – 13.00.

Ziņas