Ziņas

Sakārtots Rojas, Kolkas, Mērsraga un Dundagas pagasta ģerboņu jautājums

Ģerbonis ir katras pilsētas un pagasta identitātes, goda un lepnuma simbols. Pēc administratīvi teritoriālās reformas pagājušā gada jūlijā pagastu ģerboņu jautājums aktualizējās Rojas, Kolkas, Dundagas un Mērsraga pagastā. Tagad šo pagastu ģerboņi ir reģistrēti Ģerboņu reģistrā un izmantojami pašvaldības komunikācijā.

Lai sakārtotu Talsu novadu veidojošo pagastu simboliku pēc administratīvi teritoriālās reformas un būtiski nemainītu vēsturiskos pagastu ģerboņus, Talsu novada pašvaldība Kultūras ministrijai lūdza izskatīt, akceptēt un reģistrēt Rojas pagasta ģerboni (Valsts Heraldikas komisijā apstiprināts 1998. gadā), Kolkas pagasta ģerboni (Valsts Heraldikas komisijā apstiprināts 2000. gadā), Dundagas pagasta ģerboni (Valsts Heraldikas komisijā apstiprināts 1998. gadā), savukārt Mērsraga novada ģerboni (Valsts Heraldikas komisijā apstiprināts 2012. gadā) tika lūgts izskatīt, akceptēt un reģistrēt kā Mērsraga pagasta ģerboni.

Augusta sākumā Latvijas Vēstnesī tika publicēts Kultūras ministrijas paziņojums par Rojas, Kolkas un Mērsraga pagasta ģerboņu reģistrēšanu Ģerboņu reģistrā, savukārt procesa gaitā tika konstatēts, ka Dundagas pagasta ģerbonis tajā bija reģistrēts 2007. gadā un tā pārreģistrācija nebija nepieciešama.

Patlaban tiek precizēts jautājums par šo pagastu karogiem, lai iespēju robežās nemainītu to vizuālo noformējumu, bet ietvertu sasaisti ar reģistrētajiem pagastu ģerboņiem.

Inita Fedko

IZVIRZI SAVU PRETENDENTU TALSU NOVADA PAŠVALDĪBAS APBALVOJUMIEM!

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajos svinīgajos pasākumos, kas novembrī tiks organizēti Talsu novada pilsētās un pagastos, ar Talsu novada pašvaldības apbalvojumiem godināsim Talsu novada iedzīvotājus un organizācijas. Līdz 1. oktobrim izvirzi savu pretendentu kādam no apbalvojumiem!

Pretendentus Talsu novada pašvaldības apbalvojumu “Talsu novada Izcilības balva”, “Talsu novada Atzinības balva” un “Talsu novada Goda balva” piešķiršanai var izvirzīt Talsu novada pašvaldības amatpersonas, Talsu novada pašvaldības iestādes, Talsu novadā reģistrētās juridiskās personas, personas, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Talsu novadā vai kurām Talsu novadā pieder nekustamais īpašums, fiziskas personas, kuras Talsu novada teritorijā veic uzņēmējdarbību vai strādā algotu darbu, un Talsu novada iedzīvotāju grupas.

Apbalvojumu “Talsu novada Izcilības balva” piešķir par izciliem un nozīmīgiem sasniegumiem, kas nesuši Talsu novada vārdu valstī un pasaulē. Apbalvojumu “Talsu novada Atzinības balva” piešķir par būtiskiem nopelniem Talsu novada attīstībā, saimnieciskajā darbībā, veselības aizsardzībā, kultūras, sporta, izglītības, sabiedriskajā un starptautiskajā darbībā, vai citās novadam nozīmīgās jomās. Apbalvojumu “Talsu novada Goda balva” piešķir par augsti profesionālu, godprātīgu, brīvprātīgu darbu kādā atsevišķā nozarē, novada vides vizuālā vai pozitīva tēla veidošanā, vai mūža ieguldījumu novadam nozīmīgās jomās.

Iesniegumi par pretendentu izvirzīšanu apbalvojumu “Talsu novada Izcilības balva” un “Talsu novada Atzinības balva” piešķiršanai ir adresējami Talsu novada pašvaldības Apbalvojumu izvērtēšanas komisijai. Iesniegumi par pretendentu izvirzīšanu apbalvojuma “Talsu novada Goda balva” piešķiršanai ir adresējami attiecīgās Talsu novada pašvaldības pilsētas un pagasta pārvaldes Apbalvojumu komisijai.

Iesniegumi par pretendentu izvirzīšanu apbalvojumu piešķiršanai Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajos svinīgajos pasākumos, kas tiek organizēti Talsu novada pilsētās un pagastos, ir iesniedzami līdz 1. oktobrim personīgi Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Kareivju ielā 7, Talsos vai jebkurā no Talsu novada pašvaldības pilsētu un pagastu pārvaldēm, vai nosūtāmi pa pastu.

Plašāka informācija par apbalvojumiem, par kārtību, kādā notiek izvirzīto pretendentu izvērtēšana un lēmumu pieņemšana par apbalvojumu piešķiršanu, kā arī – par to, kāda informācija ir norādāma iesniegumos par pretendentu izvirzīšanu apbalvojumu piešķiršanai, ir pieejama nolikumā “Par Talsu novada pašvaldības apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” (pieejams: www.talsi.lv /dokumenti).

Inita Fedko

Vasaras nometnes Rudē, BLPJC “Varavīksne’’

Šī gada vasara mums ir dāsni dāvājusi silto laiku. Lai pagarinātu vasaru  pēc iespējas garāku un interesantāku, arī šajā gadā Rojas pagasta bērniem un jauniešiem tika piedāvātas divas vasaras dienas nometnes „Spirgts un vesels”, kas notika no 8.- 12.augustam un no 22.– 26.augustam Rudē,  BLPJC “Varavīksne”. Šajās nometnēs piedalījās  bērni un jaunieši vecumā no 9-12 gadiem un  no 13-15 gadiem.  Bērnu nometnes tika realizētas ar  ES fonda projekta “Esi vesels - ieguldījums tavai nākotnei !” Nr.9.2.4.2./16/I/044 finansiālu atbalstu.

Abas vasaras dienas nometnes notika piecas dienas un deva iespēju 24 Rojas pagasta bērniem un jauniešiem piedalīties  dažādas aktivitātēs, kas popularizē  veselīgu dzīvesveidu.

Nometnes dalībnieki katru dienu tika iesaistīti sportiskās aktivitātēs ar dažādām sporta spēlēm, kā piemēram, populārākās spēles bērnu un jauniešu vidū bija - volejbols, futbols. No netradicionālām sporta spēlēm- dvieļu bols, tautas bumba, jautrās stafetes, saliedēšanās spēles, kur tika izmantots sporta inventārs, kas iegādāts par projekta līdzekļiem.

Nometnes dalībnieki devās pārgājienā gar Rojas upi uz ierīkoto atpūtas vietu, kur viņus sagaidīja bibliotekāre-Iluta Graudiņa , kas bija iejutusies laupītāja meitas Ronjas lomā ar dažādiem, interesantiem uzdevumiem kā dzīvot veselīgi. Dalībnieki tika sadalīti komandās, tika iesaistīti dažādu atjautības uzdevumu veikšanā, kā arī dārzeņu un augļu degustācijā, ko varēja atpazīt tikai  pēc garšas un smaržas ar aizvērtām acīm. Katram komandas dalībniekam bija jāatrod apslēptais uzdevums mežā, pēc dotajām norādēm, kas tika veiksmīgi izpildīts. Pēc labi padarītā darbiņa, dalībnieki varēja baudīt gardo veselības dzērienu un apēst augļus, kā balvu no “laupītāja meitas Ronjas ”.

Dalībnieki tika iesaistīti radošajās darbnīcās, ko vadīja interešu pulciņu vadītāja Kristīne Rudzīte. Bērni un jaunieši apgleznoja stikla burciņas, audumu somas, kā arī izgatavoja magnētus no Fimo masas, kur tika attēloti veselīgā uztura produkti, lai popularizētu to vērtību.

Nometņu programmā tika iekļauta veselības veicināšanas tēma, kas ir saistīta ar veselīgu uzturu, kā praktiski pagatavot dažādus dārzeņu salātus. Nometnes dalībnieki katrs izdomāja saviem salātiem nosaukumu, kā arī pastāstīja, kā to pagatavojis. Īpašu prieku bērniem sagādāja enerģijas batoniņu gatavošana no žāvētiem augļiem, riekstiem un dažādām sēkliņām.

Nometnes dalībniekiem bija iespēja darboties kopā ar uztura speciālisti Kristīni Sekaci, kur tika apgūtas prasmes, kā garšīgi, veselīgi un interesanti pagatavot ēdienu, veidot izpratni par sabalansētu un veselīgu uztura šķīvi. Bērni ieguva vērtīgu informāciju par to, ka saldumi un našķi ikdienas uzturā nav nepieciešami tik daudz, cik tie tiek patērēti, un to var aizvietot ar veselīgiem augļiem un dārzeņiem.

Vienas dienas ietvaros  nometnes dalībniekiem bija paredzēta ekskursija uz Tukuma novadu, kur fiziskās aktivitātes varēja turpināt izejot, baskāju taku “Valgumu pasaulē” un radoši izpaust sevi darbojoties, “Salmu muzejs- darbnīca” Tukuma pilsētā.

Nometnes pēdējā dienā dalībniekus iesaistīja “Dārgumu meklēšanas aktivitātē” ar uzdevumiem pa Rudes teritoriju, kas pilnveidoja bērnu zināšanas un izpratni par veselīgu dzīvesveidu kopumā. Nometņu dalībnieku komandas prezentēja un izvērtēja visu,  ko bija uzzinājuši un apguvuši piecu dienu laikā.

Šī projekta ietvaros bērnu un jauniešu nometnes ir noslēgušās. Ceram, ka nākošajā gadā būs jaunas iespējas, lai realizētu  vasaras dienas nometnes bērniem un jauniešiem, lai popularizētu aktīvu, veselīgu dzīvesveidu un interesanti pavadītu savu brīvo laiku.

 

Informāciju sagatavoja nometnes vadītāja Lienīte Voronova

3 attēli

Draudzībā ir spēks!

Jūlija izskaņā Rojas BLPJC “Strops” jauniešu domei “Rajo” bija darba pilnas rokas, jo bija jāuzņem ilgi gaidīti viesi – Jelgavas novada pašvaldības Ānes jauniešu iniciatīvu centra jaunieši. Par laimi, laiks mūs lutināja un dalībnieki varēja izbaudīt sporta priekus visā pilnībā.

Sadraudzības sporta spēļu “Draudzībā ir spēks!” norisē 28 jaunieši brauca ar SUP dēļiem pa Rojas upi. Prieks, ka daudziem šī bija pirmā pieredze ar šādu peldlīdzekli, bet jauniešus tas neatturēja mēģināt un izbaudīt aktivitāti. Pasākums turpinājās Rojas pludmalē, kur norisinājās dažādas jautras un draudzību stiprinošas aktivitātes – futbols, dvieļbols, dažādas stafetes, ūdens liešanas sacensības, kaušanās ar spilveniem un citas aktivitātes. Pasākuma noslēgumā katrs dalībnieks tika pie pateicības balvas un gabaliņa garda kliņģera, kā arī gandarījumu par iespēju kopā pavadīt brīvo laiku un stiprināt draudzību!

Jauniešu dome “Rajo” aprīlī piedalījās Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursā un guva finansiālu atbalstu savas ieceres īstenošanai – sadarbības turpināšanu ar Ānes jauniešu iniciatīvu centra jauniešiem. Tāpat plānojam arī nākamajā gadā rīkot līdzīgu pasākumu, iespējams, jau ar citu pašvaldību jauniešiem.

Jaunieši saka lielu paldies visiem, kuri piedalījās un palīdzēja ar organizatorisko darbu – BLPJC “Strops” un “Varavīksne” darbiniekiem. Paldies arī Talsu novada pašvaldībai, SPURA komandai par lielisko iespēju un burvīgo atmosfēru, Rojas stadionam par iespēju izmantot sporta inventāru, SKIM gardumiem par jaukajām dāvaniņām un visiem citiem, kuri iesaistījās un palīdzēja ar padomu un atbalstīja!

 

Rojas pagasta BLPJC “Strops” jaunatnes lietu speciāliste Marita Pāvuliņa

Ziņas