Ziņas

Aicina pieteikties rūpnieciskās un pašpatēriņa zvejas tiesību nomai 2022. gadam

Talsu novada domes Licencēšanas komisija informē, ka ir izsludināta pieteikšanās rūpnieciskās un pašpatēriņa zvejas tiesību nomai 2022. gadam. Iesniegums jāiesniedz līdz 3. decembrim 14.00.

Iesniegumu iespējams iesniegt elektroniski, aizpildot iesnieguma veidlapu, to parakstot un ieskenējot vai parakstot ar elektronisko parakstu un nosūtot uz pasts@talsi.lv, kā arī klātienē attiecīgajā pagasta pārvaldē, kurā zvejas rīks tiek pieprasīts (iesniegumi par zvejas rīku limitu katrā no pagastu teritorijām ir jāiesniedz atsevišķi).

Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas limitu izsole juridiskām personām un izsole pašpatēriņa zvejai fiziskām personām tiek organizēta tikai tad, ja pretendentu pieteikumā norādīto zvejas rīku skaits pārsniegs attiecīgajā pagasta teritorijā piešķiramo zvejas rīku kopējo apjomu.

Tālruņi saziņai:

  • Kolkas pagasta pārvalde – Eva Frišenfelde, 26324975;
  • Rojas pagasta pārvalde – Jānis Pāvuliņš, 29421943;
  • Mērsraga pagasta pārvalde – Roberts Šiliņš, 29474420.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas jāreģistrē visiem novada iedzīvotājiem

Jau 2017. gadā tika apstiprināti Ministru kabineta noteikumi par decentralizēto kanalizācijas iekārtu apsaimniekošanu un reģistrēšanu. Tie paredz, ka līdz šī gada beigām it visiem decentralizēto notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu īpašniekiem pilsētu un pagastu teritorijās savas iekārtas ir jāreģistrē pašvaldībā.

Līdz 31. decembrim visiem decentralizēto notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu īpašniekiem savas iekārtas ir jāreģistrē  pašvaldībā. Iedzīvotāji tiek aicināti reģistrēt iekārtas, iesniedzot iesniegumu savas attiecīgās teritorijas ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam.

Talsu novadā tie ir SIA „Talsu ūdens” (bijušā Talsu novada teritorija), SIA „Rojas DzKu” (Rojas pagasts), SIA „Ziemeļkurzeme” (Dundagas pagasts), SIA „Kolkas ūdens” (Kolkas pagasts), SIA „Mērsraga ūdens” (Mērsraga pagasts). Pieteikumus var iesniegt elektroniski, nosūtīt elektroniskajā pastā, iemest pie uzņēmumiem izvietotajās pastkastītēs, vai nosūtīt pa pastu.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas ir visas izbūvētās un izveidotās tilpnes, kur uzkrājas notekūdeņi – krājtvertnes, asenizācijas bedres, nosēdbedres, septiķi.

Novembris – patriotu mēnesis

Pieliec delnu pie acīm un skaties:

līdz pat pēdējam olim viss tavs.

Neatdod, dzirdi, neatdod

mazo Latviju – lielākas nav.

Leons Briedis

Nedēļa starp Lāčplēša dienu – 11. novembri – un Latvijas Republikas Proklamēšanas dienu 18. novembrī tiek dēvēta par patriotu nedēļu. Patiesībā mēs visu novembri droši varam dēvēt par patriotu mēnesi, jo jau novembra pirmajās dienās daudziem Latvijas iedzīvotājiem pie apģērba parādās sarkanbaltsarkanās lentītes, bet automašīnas tiek rotātas ar sarkanbaltsarkanajiem karodziņiem. Šis ir laiks, kad mūsu sabiedrībai, sevišķi jau jaunajai paaudzei, vēlreiz tiek atgādināts par mūsu valsts vēsturi un tās neatkarības cenu, kas maksāta ar cilvēku dzīvībām.

Mūsdienās 11. novembra ideja ir nedaudz mainījusies. Godinot visus Latvijas brīvības un neatkarības cīnītājus un viņu devumu Latvijas Republikas neatkarības nosargāšanā, Lāčplēša diena arvien vairāk kļūst par karavīru un Latvijas armijas svētku dienu. Un kā gan citādi – 11. novembris iegājis vēsturē kā Latvijas armijas lielākās militārās uzvaras diena, kas sasniegta visas tautas kopīgiem spēkiem.

Sakarā ar nelabvēlīgo epidemioloģisko situāciju valstī šogad izpaliek kopīga svētku atzīmēšana, taču tas neliedz radīt svētku sajūtu katram savā sirsniņā, savās mājās. Piespraudīsim pie apģērba sarkanbaltsarkano lentīti un Lāčplēša dienā un 18. novembrī, godinot mūsu valsts brīvības cīnītājus, iedegsim logos svecītes kā apliecinājumu mīlestībai uz savu valsti, savu Dzimteni – vienīgo, visdārgāko.

Dace Klabere

Publiskā apspriešana lokālplānojumam Rojā, Dārza ielā 8 un Plūdoņa ielā 13

Saskaņā ar Talsu novada domes 25.11.2021. lēmumu Nr. 341 „Par lokālplānojuma Dārza ielā 8 un Plūdoņa ielā 13, Rojā, Rojas pagastā, Talsu novadā redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”, tiek nodota izstrādātā lokālplānojuma redakcija un vides pārskats publiskai apspriešanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 13.12.2021. līdz 12.01.2022. Lokālplānojuma un vides pārskata publiskās apspriešanas sanāksme notiks 5.01.2022. plkst. 15.00 videokonferenču platformā Zoom.

Lai pieteiktos dalībai sanāksmē, līdz 4.01.2022. plkst. 17.00 var nosūtīt pieteikumu uz e-pastu: ligita.snore@talsi.lv, norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, uz kuru nosūtīt sanāksmes ielūgumu. Sanāksmi būs iespējams vērot tiešsaistē Youtube platformā Talsu novada pašvaldības kontā (precīza saite tiks publicēta pirms sapulces sākuma).

Rakstiskie priekšlikumi un ierosinājumi lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā sūtāmi par pastu vai iesniedzami Talsu novada pašvaldībai Kareivju ielā 7 Talsos, LV-3201 vai Rojas pagasts pārvaldē Zvejnieku ielā 3 Rojā, LV-3264; elektroniski parakstīti iesniegumi nosūtāmi uz e-pastu: pasts@talsi.lv vai pašvaldības e - adresi norādot: Lokālplānojums Rojā.

Lokālplānojuma un vides pārskata materiāli papīra formātā pieejami Valsts vienotajā klientu apkalpošanas centrā Zvejnieku ielā 3 Rojā. Informācija pieejama arī publiskajā ārtelpā un apskatāma Rojas pagasta pārvaldē. Elektroniski – pašvaldības tīmekļvietnē www.talsunovads.lv un https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20286, un tīmekļvietnē www.roja.lv.

Kontaktinformācija konsultācijām attālināta, kā arī, iepriekš piesakoties klātienē, zaļajā režīmā: Rojas pagasta pārvaldes teritorijas plānotāja Ligita Šnore (tālrunis: 29533662, e-pasts: ligita.snore@talsi.lv).

Ziņas