Ziņas

Rudens Rojas Mūzikas un mākslas skolā

Rudens cēliens ar dažādām aktivitātēm iesācies Rojas Mūzikas un mākslas skolā. Vēl oktobra sākumā paspējām izbaudīt saulaino atvasaras laiku un kopā ar skolas izglītības pārvaldi organizējām izglītojamo pārgājienu ar dažādām aktivitātēm gan bērniem, gan vecākiem. Pie mums viesojās sitaminstrumentu spēles pasniedzējs un mūziķis Gundars Lintiņš, sniedzot jaunajiem censoņiem savus padomus.

Blakus visam mācību procesam un sarežģītajiem apstākļiem pasaulē mūsu skolas bērni turpina aktīvi piedalīties arī konkursos.

Pedagoģe Ilze Šelkova: “Jau ceturto gadu Bauskas Mūzikas un mākslas skola organizē vizuālās mākslas plenēra darbu konkursu “PILS.SĒTA PILSĒTA”. Konkursā tiek aicināti piedalīties bērni no Latvijas mākslas skolām ar darbiem, kas tapuši vasaras prakses laikā, zīmējot un gleznojot, brīvā dabā. Šogad konkursam izvēlētā tēma bija “Industriālā ainava”. Konkursa mērķis ir mudināt bērnus ieraudzīt savas tuvākās apkārtnes daudzveidību un skaistumu, veidot piederības izjūtu un pozitīvu attieksmi pret savu pilsētu, ciematu un tuvāko apkārtni.

Mākslas nodaļas audzēkņi konkursā piedalījās ar piecu audzēkņu darbiem – Kitijas Lāces, Megijas Smilgaines, Elzas Alkšbirzes, Martas Jansones un Esteres Jansones, kuros tika attēlota Rojas osta un kuģi.  Lepojamies ar Esteres Jansones iegūto 2. vietu par darbu “Bubis” (ped. Ilze Šelkova).  Diemžēl tikšanās klātienē atjaunotajā Bauskas pilī izpalika arī šogad. Visi godalgotie darbi būs skatāmi īpašā nākamā gada kalendārā.

Tāpat mūsu skolas mākslas nodaļas audzēkņi iesaistījās Rojas pagasta kopējā kalendāra veidošanā, fotografējot krāšņo rudeni.  Izvēlētas dažādas fotogrāfijas, kas nosūtītas uz Rojas tūrisma centru.

 Šis darba cēliens mākslas audzēkņiem ir bijis ļoti ražīgs, tāpēc vēlējāmies parādīt audzēkņu veikumu.  Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, rudens darbu izstādei izvēlējāmies netradicionālu formātu. Rudens darbu izstāde būs apskatāma skolas logos. Aicinām to aplūkot ikvienu.”

Pedagoģe Lita Krūmiņa: “Šis mācību gads Rojas Mūzikas un mākslas skolā norit skolas 55 gadu jubilejas zīmē. Atskatoties uz paveikto, ar prieku var secināt, ka mūsu skolas audzēkņi, blakus tiešajam mācību darbam, nodarbojas arī ar mūzikas sacerēšanu. Teorijas nodaļas skolotāji mudinājuši un pamācījuši komponēšanas prasmēs. Gadus atpakaļ pedagoģe Skaidrīte Brūšniece ar saviem audzēkņiem aktīvi piedalījās dažādos kompozīcijas konkursos. Stafeti pārņēma skolotāja Lita Krūmiņa, kurai arī ir tuva dziesmu sacerēšana. Pēdējos gados kompozīciju konkursos aktīvi piedalījās audzēknes Beate un Katerīna Olektes, kā arī Eva Kirilova. Eva pagājušajā mācību gadā ieguva Grand Prix balvu J. Ivanova konkursā Preiļos. Arī šogad varam priecāties par atzinību konkursā “Kas mēs bijām, būsim, esam”, ko rīkoja Alojas pašvaldība. Eva (ped. L. Krūmiņa) ar latviešu tautas dziesmas apdari “Kur, vilciņi, čunčināji?” iekļuva 2. kārtā un saņēma veicināšanas prēmiju. Tādu pašu atzinību ieguva arī mūsu skolas pedagoģe Sana Lukševica par latviešu tautas dziesmas apdari “Kas tie tādi, kas dziedāja?”.

Konkursa uzvarētāji saņems Limbažu novada pašvaldības Alojas administrācijas naudas prēmijas.

Apsveicam Evu un Sanu! Lai nenodziest radošā dzirksts!”

Saistībā ar valstī pieņemto ārkārtējo situāciju, mainīts arī Rojas Mūzikas un mākslas skolas mācību organizācijas plāns. Ar to var iepazīties vecāki un izglītojamie skolvadības sistēmā E-klase.

Mācību organizācija Rojas Mūzikas un mākslas skolā:

 • Līdz29. oktobrim pagarinātas rudens brīvdienas;
 • No 1. novembra līdz 14. novembrimpārtraukts mācību process klātienē un tiek nodrošināts profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības programmu apguve process attālinātiizmantojot tiešsaistes stundas E-klases video saziņā vai Zoom platformas saziņā, ko pedagogs pievienojis stundas tēmai vai nosūtījis privātā sarakstē (attiecināms uz interešu izglītības izglītojamajiem);
 • Stundu saraksts un stundu laiki netiek mainīti, katrs audzēknis pieslēdzas tiešsaistes stundai pēc stundu saraksta. Ja tas kādu iemeslu dēļ neizdodas, jāsazinās ar attiecīgā priekšmeta pedagogu, lai rastu risinājumu;
 • Nepieslēgšanās stundaibez attaisnojoša iemesla tiks fiksēta E-klasē;
 • No 1. novembra skola atvērta no plkst. 12.00 - 18.00, kuru laikā izglītojamajiem atļauts izmantot skolas telpas, mūzikas instrumentus, skolas resursus, lai apgūtu mācību vielu  (bez tiešas pedagoga klātbūtnes). Lūgums izmantot šo doto iespēju!

Šajā laikā, kas varbūt mums mazliet liek pierimt savā steigā, ikviens var izmantot izdevību un skolas logos ieraudzīt mākslas nodaļas audzēkņu darbus. Laipni lūgti brīvdabas izstādē!

Cerot uz tikšanos 15. novembrī,

Rojas MMS direktore

Baiba Beraģe

Talsu novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz SIA “Mērsraga ūdens” valdes locekļa amatu

Prasības SIA “Mērsraga ūdens” valdes locekļa amata pretendentiem:

 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas prasībām un likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām;
 • nevainojama reputācija (valdes locekļa amata kandidāts ir uzskatāms par personu ar nevainojamu reputāciju, ja nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo, un nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju);
 • maģistra, akadēmiskā bakalaura vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā, vides vai inženierzinātnē, vides un ūdenssaimniecības specialitātē, uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā vai jurisprudencē;
 • vismaz 2 (divu) gadu pieredze līdzvērtīgā vadošā amatā, vai vismaz 2 (divu gadu) pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus;
 • zināšanas par kapitālsabiedrības darbības principiem;
 • zināšanas un praktiskā darba pieredze projektu ieviešanā, vadībā un uzraudzībā;
 • izpratne vai pieredze iestādes finanšu līdzekļu plānošanā un izlietojuma uzraudzībā;
 • stratēģiskās plānošanas prasme, prasme formulēt viedokli, pamatot savu rīcību un lēmumus;
 • analītiska un sistēmiska domāšana, pozitīva attieksme pret inovācijām, mērķtiecība, precizitāte, pašdisciplīna;
 • spēja veidot pozitīvas attiecības, prasme konfliktu risināšanā, labas komunikācijas prasmes, psiholoģiska noturība stresa situācijās;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • teicamas latviešu valodas (augstākā pakāpe C1);
 • labas datorprasmes Microsoft Offce (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint u.c.);
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

SIA “Mērsraga ūdens” valdes locekļa galvenie pienākumi:

 • pamatdarbības nodrošināšana atbilstoši kapitālsabiedrības statūtiem;
 • nodrošināt kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādi, iesniegšanu;
 • nodrošināt nepieciešamās informācijas par kapitālsabiedrību publiskošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • kapitālsabiedrības darbības analīze un novērtēšana, dibinātāju informēšana par rezultātiem;
 • budžeta plānošana un izpildes kontrole;
 • nodrošina kapitālsabiedrības rīcībā esošo finanšu līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem;
 • projektu ieviešana un uzraudzība;
 • operatīvās, grāmatvedības, statistiskās uzskaites un finanšu pārskatu sagatavošanas organizēšana;
 • ikdienas operatīvo darba procesu vadīšana;
 • personāla vadības procesu nodrošināšana;
 • rīkoties ar kapitālsabiedrības mantu un naudas līdzekļiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • atbilstoši savai kompetencei pārstāvēt kapitālsabiedrības intereses dažādās iestādēs, institūcijās un komercsabiedrībās;
 • nodrošināt kapitālsabiedrības darbību obligātajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām – darba tiesībās, darba aizsardzībā, ugunsdrošībā, veselības aizsardzībā, apkārtējās vides aizsardzībā, darba drošības noteikumu ievērošanā un citās jomās.

Pretendentam jāiesniedz:

 • motivēts pieteikums (iekļaujot informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādīto pieredzi un prasmes);
 • dzīves gaitas apraksts (CV), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām, un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;
 • izglītības un papildu apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • citi dokumenti, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi;
 • redzējums par kapitālsabiedrības darbības jomu, tās organizēšanu, attīstības prioritātēm un virzību, problēmām un iespējamiem risinājumiem (ne vairāk kā divas A4 formāta lapaspuses);
 • valdes locekļa amata kandidāta apliecinājumu (ŠEIT), ka nepastāv Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtajā daļā, kā arī Komerclikumā minētie šķēršļi valdes locekļa amata ieņemšanai.

 

Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu novada pašvaldība, Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, 1.stāvā, Klientu apkalpošanas centrā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei “Par kandidātu atlasi uz Pašvaldības SIA “Mērsraga ūdens” valdes locekļa amatu”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram; ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus ar norādi “SIA “Mērsraga ūdens” valdes locekļa amata kandidātu konkursam” var iesūtīt Talsu novada pašvaldībai uz e-pastu pasts@talsi.lv.

Pa pastu iesūtītajiem vai personīgi iesniegtajiem pieteikumiem jābūt parakstītiem, e-pastā iesūtītajiem pieteikumiem jābūt elektroniski parakstītiem.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2021. gada 22. oktobra plkst.15.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Pieteikumu izvērtēšanas komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti dalībai otrajā kārtā.

Mēnešalga 950-1150 EUR.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām TNP: personas datu apstrādes pārzinis ir TNP Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, tālr. Nr. 63232110; datu apstrādes juridiskais pamats - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b )apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts un Darba likums.

Informējam, ka ārkārtējās situācijas laikā, no 2021.gada 11.oktobra līdz 2022.gada 11.janvārim, Rojas pagasta pārvalde un Klientu apkalpošanas centrs strādā attālināti.

Klātienes pakalpojumi tiek nodrošināti pēc iepriekšējā pieraksta:

tālrunis: +371 27234281

e-pasts: roja.parvalde@talsi.lv

 

Kases darba laiks: otrdienās 8.00-12.00, trešdienās 13.00-17.00, ceturtdienās 8.00-12.00

 

Dzimtsarakstu nodaļa: 29231680;

Finanšu jautājumi: 26375053;

Būvvalde: 29273310

Nekustamo īpašumu jautājumi: 28230035; 29533662

Kase: 63232055; 26384170

Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu vēja elektrostaciju parka būvniecībai

Vairāk informācijas Talsu novada mājaslapā: saite

Ziņas