Ziņas

Aicina pieteikt bērnus vasaras dienas nometnei

Eiropas Sociālā fonda projekta „Esi vesels - ieguldījums tavai nākotnei!” līguma Nr.9.2.4.2./16/I/044 ietvaros aicina Rojas pagasta iedzīvotājus pieteikt savus bērnus vasaras dienas nometnei „Spirgts un vesels ”. Dalība nometnē ir bezmaksas.

Dienas nometne tiek organizēta Rojas novada jauniešiem vecumā no 13 gadiem līdz 15 gadiem. Nometne notiks Rudē, BLPJC „Varavīksne” no šī gada 16. augusta līdz 20. augustam, tajā tiks uzņemti 15 dalībnieku.

Dalībnieku nokļūšanai līdz nometnes vietai un atpakaļ tiks nodrošināts transports, izbraukšana no Rojas, laukumā pie Rojas pagasta pārvaldes ēkas.

Lai pieteiktu bērnus nometnē, nepieciešams aizpildīt nometnes iesnieguma veidlapu, noslēgt līgumu par bērna dalību nometnē Rojas pagasta pārvaldes darba laikā. Ir jābūt ģimenes ārsta medicīniskai izziņai par bērnu ne vecākai kā 7 dienas pirms nometnes darbības sākuma. Lai nometnē varētu piedalīties, dalībniekiem būs nepieciešams veikt Covid -19 testu, kuram pēdējo 48 stundu laikā pirms nometnes sākuma jābūt negatīvam. Tiks organizēta rutīnas siekalu paraugu nodošana nometņu norises vietā Rudē, BLPJC „Varavīksne” 14. augustā no plkst. 9:00 - 11:00. Nometnes dalībniekiem jābūt līdzi mutes un deguna aizsegiem.

 Bērnu uzņemšana nometnē notiks iesniegumu reģistrēšanas secībā. Nometnes laikā bērniem, kuriem ir nepieciešams asistenta pakalpojums, vecāki tos nodrošina paši.

Sīkāka informācija pa tālruni 28356568.

Informāciju sagatavoja nometnes vadītāja Lienīte Voronova

Par sociālo pakalpojumu sniegšanu jaunajā Talsu novadā

No 1. jūlija Talsu novada teritorijā ietilpst arī Rojas, Dundagas, Kolkas un Mērsraga pagasti. Katrā no šīm teritorijām iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus turpina nodrošināt līdzšinējie sociālie dienesti.

Visi jaunā Talsu novada sociālie dienesti, kā arī pastarpinātās pārvalžu iestādes, turpina darbu līdz jaunā novada dome tos likvidēs vai reorganizēs. Tas nozīmē, ka no 1. jūlija līdz cita lēmuma pieņemšanai, jaunajā novadā sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem nodrošina vairāki sociālie dienesti.

Līdz saistošo noteikumu unificēšanai  darbosies novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi. Pārejas periodā sociālais atbalsts iedzīvotājiem tiks piešķirts pēc deklarētās dzīvesvietas atbilstoši bijušās (apvienojamās) pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Informācijas par norēķinu kontiem pēc 2021. gada 1. jūlija

Rojas pagasta pārvalde (reģistrācijas nr. – 90002644930, juridiskā adrese – Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads)

AS „SEB banka”, konta nr. LV53UNLA0050014892404 – ziedojumiem;

AS „SEB banka”, konta nr. LV77UNLA0028700130014 – norēķiniem;

AS „Swedbank, konts LV95HABA0551022109166 – norēķiniem.

 

Veicot bankas pārskaitījumu no 2021. gada 1. jūlija maksājumu rekvizītos kā saņēmēju turpmāk jānorāda:

Iepriekšējais nosaukums līdz 2021. gada 30. jūnijam

 

Jaunais nosaukums no 2021. gada 1. jūlija

Talsu novada pašvaldība

=

Talsu novada pašvaldība

Dundagas novada pašvaldība

=

Dundagas pagasta pārvalde

Rojas novada pašvaldība

=

Rojas pagasta pārvalde

Mērsraga novada pašvaldība

=

Mērsraga pagasta pārvalde

 

Piemēram, veicot bankas pārskaitījumu 15. jūlijā, pamatojoties uz Rojas novada pašvaldības piestādītu 30.06.2021. rēķinu nr. 1 par pirmsskolas izglītojamo Rojas PII „Zelta zivtiņa” 10,00 eiro, maksājuma uzdevumā, ja pārskaitījumu veiksiet AS „Swedbank”, jānorāda:

Saņēmējs:

Rojas pagasta pārvalde

Saņēmēja konts :

LV95HABA0551022109166

Summa :

10,00 EUR

Maksājuma mērķis :

Rojas novada pašvaldības 30.06.2021. rēķins nr.1

 

 

Banku konti „Norēķiniem” ir izmantojami norēķiniem par jebkuru pašvaldības sniegto pakalpojumu, piemēram, nekustamā īpašuma nodokli, vecāku maksu sporta skolā, telpu nomu un citiem.

Piemēram, ja 15. februārī Rojas novada pašvaldība ir piestādījusi maksājuma paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli, tad, veicot nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu pēc 1. jūlija, kā saņēmējs jānorāda „Rojas pagasta pārvalde”.

Ja no 1. jūlija bankas pārskaitījuma „Saņēmēja” laukā norādīsiet „Rojas novada pašvaldība”, tad nauda tiks atgriezta atpakaļ.

No 1. jūlija Talsu novada pašvaldības sniegtie pakalpojumi tiks nodrošināti līdzšinējā kārtībā

1. jūlijā darbu sāka jaunā, apvienotā Talsu novada pašvaldība, kurā turpmāk ietilps arī Rojas, Dundagas un Mērsraga novads. Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā no 119 pašvaldībām Latvijā būs 43. Jaunā Talsu novada iedzīvotājiem pašvaldības pakalpojumi tiks nodrošināti līdzšinējā kārtībā un esošajās teritorijās.

Jaunā Talsu novada iedzīvotāji pašvaldības pakalpojumus varēs saņemt līdzšinējā kārtībā, vēršoties Talsu novada pašvaldības administratīvajā centrā (Kareivju ielā 7 Talsos), pilsētu un pagastu pārvaldēs (Sabiles pilsētas un Abavas pagasta, Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta, Stendes pilsētas, Balgales pagasta, Laucienes pagasta, Ģibuļu pagasta, Īves pagasta, Lubes pagasta, Laidzes pagasta, Ķūļciema pagasta, Lībagu pagasta, Strazdes pagasta, Virbu pagasta, Vandzenes pagasta pārvaldēs), līdzšinējā Rojas  novada pašvaldībā un Rojas valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Zvejnieku ielā 3 Rojā), līdzšinējā Dundagas novada pašvaldībā un Dundagas valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Pils ielā 5-1 Dundagā), Kolkas pagasta pārvaldē, līdzšinējā Mērsraga novada pašvaldībā (Lielajā ielā 35 Mērsragā) un Mērsraga valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Zvejnieku ielā 2 Mērsragā).

Jaunā novada domes sasaukums, ko pārstāv 19 deputāti, uz pirmo domes sēdi sanāca 1. jūlijā 10.00.

Ziņas