Ziņas

Aicina pieteikties darbam vēlēšanu iecirkņos

Saistībā ar pašvaldību vēlēšanām, kas notiks 2021.gada 5.jūnijā, Talsu novada vēlēšanu komisija izsludina vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidātu pieteikšanos termiņu no šā gada 12.marta līdz 16.aprīlim, darbam kādā no Talsu novada vēlēšanu iecirkņiem.

Pieteikums katram kandidātam sagatavojams uz speciālas veidlapas un iesniedzams:

  • Talsu novada pašvaldībā (apmeklētāju pieņemšanas centrā), Kareivju ielā 7, Talsos;
  • Rojas novada domē, Zvejnieku ielā 3, Rojā;
  • Mērsraga novada domē, Lielā ielā 35, Mērsragā,
  • Dundagas novada pašvaldībā, Pils iela 5-1, Dundagā.

Pieteikuma veidlapa atrodama Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapas www.cvk.lv, sadaļā 2021. gada 5. jūnija vēlēšanas – Normatīvie dokumenti – Veidlapas – Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapa.

Un Talsu novada vēlēšanu iecirkņu saraksts atrodams Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapas www.cvk.lv, sadaļā 2021. gada 5. jūnija vēlēšanas – Vēlēšanu iecirkņi – Talsu novads.

Kontakttālruņi:

26128886 – komisijas priekšsēdētājs Agris Purkalns

26404322 – komisijas sekretāre Gunta Dambiņa

Būt kopā domās un sajūtās

6. martā pulksten 17.00 Raida Roja vietnē www.facebook.com interesenti varēja sekot līdzi tiešraidei no Rojas kultūras centra – veltījumu koncertam Starptautiskajā sieviešu dienā “Vienīgi jums”. Klausītāju iemīļotās dziesmas izpildīja grupas “Roja” solists Jānis Kalniņš, bet iesūtītos mīlestības pilnos apsveikuma vārdus lasīja Dace Broka. Vairāki no apsveikumiem bija veltīti kādai īpašai mammai, vecmāmiņai, krustmātei, māsai, bet tikpat daudz veltījuma dziesmu izskanēja arī visām novada sievietēm. Kā uzzinājām no Daces stāstītā, Rojas novadā pašlaik dzīvo 1007 sievietes. Vecākajai no viņām ir 97 gadi, un viņa dzīvo Rojā.

“Uz šīs pasaules nav labāka neviena”, “Tu mums esi viss – burvīga sieviete, lieliska mamma savām meitām, superome atraktīvajiem mazbērniem un labākais draugs, kas vienmēr ir līdzās” – šādi un līdzīgi mīļuma pilni vārdi izskanēja veltījumu koncertā. Pateicībā par allaž laipno apkalpošanu dziesmas izskanēja arī “Citro”, “Maxima” un “Ķipītis Roja” meitenēm, restorāna “Otra puse” un viesnīcas “Roja” darbiniecēm, frizierēm Aigai, Ingai, Aijai, Undai, Initai, Janai, Andai, kora “Kalva” meitenēm un daudzām citām daiļā dzimuma pārstāvēm. Sirdi sildošus apsveikumus video formātā sievietēm bija atsūtījuši arī Zandis Pakalnietis un Roberto Melone.

Sabiedrībā joprojām nebeidzas diskusijas par 8. marta svētku nozīmi. Viena sabiedrības daļa tos pilnībā noliedz, daļa uzskata, ka svētku nekad nav par daudz, bet vēl daļa sabiedrības 8. marta svētkus asociē ar pavasari un mīlestību. Un kādēļ gan neļauties svētku priekam? Vēl jo vairāk tādēļ, ka 8. marts atnāk pēc dažkārt stindzinoši aukstas, bet citreiz pelēkas un slapjas ziemas, un laukā sāk ziedēt sniegpulkstenītes un neprātīgi vīterot putni. Piekļausim seju mūsu vīriešu dāvātajiem vārajiem tulpju ziediem un mīlēsim. Sevi, dzīvi, cilvēkus.

Paldies Dacei un Jānim par lielisko ideju, kas ļāva tūkstošiem ļaužu vismaz domās un sajūtās būt kopā.

Daces Klaberes teksts

Piedalies aptaujā par jaunveidojamā Talsu novada attīstību!

Līdz 31. martam ikviens Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada iedzīvotājs ir aicināts piedalīties aptaujā par jaunveidojamā Talsu novada teritorijas (šobrīd Dundagas, Mērsraga, Rojas un Talsu novada) attīstību.

Talsu novada pašvaldība informē, ka ir uzsākts darbs pie jaunveidojamā Talsu novada attīstības plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2030. gadam un attīstības programmas 2021.-2027. gadam, izstrādes. Dokumentus plānots izstrādāt līdz 2021. gada 31. decembrim. Saskaņā ar iepirkumu procedūru dokumentu izstrāde notiek sadarbībā ar vienu no vadošajiem telpiskās plānošanas uzņēmumiem Latvijā – SIA “Reģionālie projekti”.

Izstrādes gaitā tiks nodrošinātas sabiedrības līdzdalības iespējas, kuras iedzīvotāji un citi novada attīstībā ieinteresētie tiek aicināti izmantot, paužot savu viedokli un ierosinājumus novada attīstībai un izaugsmei. Plānoto sabiedrības līdzdalības aktivitāšu plāns:

1. Iedzīvotāju aptauja (to iespējams aizpildīt līdz 31.03.2021. šeit: https://ej.uz/TalsuAptauja);

2. Uzņēmēju aptauja (to iespējams aizpildīt līdz 31.03.2021. šeit: https://ej.uz/TalsuUznemeji);

3. Tematiskās darba grupas.

4. Publiskā apspriešana.

Aptaujas rezultāti tiks izmantoti Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2030. gadam un Talsu novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādē. Anketa ir anonīma, paustais viedoklis tiks izmantots apkopotā veidā. Aizpildīšana aizņems no 10 līdz 15 minūtēm.

Anketas var aizpildīt, izmantojot arī QR kodus. Drukātā formātā aptaujas anketas būs pieejamas novadu informatīvajos izdevumos, lai tās varētu aizpildīt, izgriezt un atstāt novadu administrācijas vai pagastu pārvalžu pastkastēs.

Aizpildi un aicini arī citus novada iedzīvotājus to aizpildīt! Būsim pateicīgi par ieguldīto laiku un atsaucību!

Informācija par jaunveidojamo novadu un attīstības plānošanas dokumentu izstrādi pieejama sadaļā: Jaunveidojamais novads.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas daļas vadītāju Lauri Laicānu (tālrunis: 22018236, e-pasts: lauris.laicans@talsi.lv).

 

QR kods iedzīvotāju aptaujai

QR kods uzņēmēju aptaujai

Akreditācija Rojas Mūzikas un mākslas skolā

No 1. februāra nedēļas garumā Rojas Mūzikas un mākslas skolā notika skolas un tās izglītības programmu akreditācijas process, kā arī iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšana. Akreditācija ir process, kura ietvaros vērtē izglītības programmas īstenošanas kvalitāti. Izglītības programmu akreditācijas termiņš var būt divi vai seši gadi. Vadītāja profesionālās darbības novērtēšanā vērtē iestādes direktoru atbilstību amatam 13 darbības jomās.

Protams, ņemot vērā skolas darbības specifiku Covid -19 ierobežotajos apstākļos, šī akreditācija pavisam nebija viegls process. To veidoja gan individuālo, gan grupu nodarbību mācību stundu vērošana, pedagogu pārrunas ar ekspertiem, intervijas ar direktori, direktores vietnieci izglītības jomā un izglītības iestādes dibinātāju, skolas dokumentācijas, materiāli tehniskās bāzes izpēte. Katra izglītības programma veidoja pārskata prezentāciju, kurā apkopoja informāciju par nodaļas darbību, sasniegumiem, pedagoģisko personālu, koncertierakstiem. Tika veidota skolas kopējās darbības prezentācija, kas sastāvēja no ļoti komplicētām detaļām – sākot ar skolas vēsturi un, noslēdzot ar mūsu sasniegumiem, koncerta ierakstiem, uzskates materiāliem, metodiskā un audzināšanas darba izvērtējuma u.c. svarīgiem elementiem. Nenoliedzami papildus spriedzi un koncentrēšanos radīja fakts, ka viss šoreiz notiek tikai un vienīgi virtuālajā vidē, tāpēc mums šajos ierobežotajos apstākļos nācās parādīt to, ko ekspertu komisija citkārt vērotu uz vietas skolā nedēļas garumā.

Galarezultāts priecē visus! Esam ļoti gandarīti par paveikto darbu un iegūto IKVD vērtējumu: visas skolas izglītības programmas akreditētas uz maksimālo termiņu – 6 gadiem. Iestādes izglītības programmās 12 vērtējuma līmeņos esam ieguvuši novērtējumu “labi”, 5 komponentēs – augstāko novērtējumu “ļoti labi”. Izglītības iestādes vadītāja darbs 10 jomās vērtējams ar vērtēšanas līmeni “ļoti labi”, 3 jomās – “teicami”.

Izglītības iestādes un izglītības programmas akreditācija dod tiesības izglītības iestādei izsniegt valsts atzītu izglītības dokumentu par konkrētai izglītības programmai atbilstošas izglītības ieguvi.

Paldies par ieguldīto darbu skolas akreditācijā gan pedagoģiskajam, gan administratīvajam kolektīvam, vecākiem, audzēkņiem, Rojas novada domes priekšsēdētājai Evai Kārkliņai!

Baiba Beraģe,

Rojas Mūzikas un mākslas skolas direktore

 

Rojas Mūzikas un mākslas skolas akreditācijā piedalījās arī Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, tādēļ lūdzu viņu padalīties ar viedokli par skolas akreditācijas laikā redzēto.

Priekšsēdētāja atzīmēja, ka, uzsākot darbu Rojas Mūzikas un mākslas skolas direktores statusā, Baiba Beraģe daudz paveikusi gan, aktualizējot dokumentus un dokumentu apriti, gan radot labvēlīgu darba vidi pedagogiem un audzēkņiem, gan, pielietojot elektronisko saziņu starp pedagogiem, audzēkņiem un vecākiem, strauji ieviešot MMS ikdienā arī citus informācijas tehnoloģiju veidus. Direktore ar lielu atbildības sajūtu ķērusies pie ikvienas jomas, lai pedagogiem ikdienas darbs kļūtu vairāk atbilstošs šī laika garam, lai audzēkņiem būtu interesanti, un abas puses kopā būtu motivētas kopīgiem labiem panākumiem. Skolas akreditācijas laikā pedagogu, audzēkņu un skolas administrācijas uztraukumu vēl vairāk pastiprinājusi esošā ārkārtas situācija valstī un ar to saistītā sanitārā protokola ievērošana, nodarbību vadīšana tiešsaistē un nepieciešamība daudzkārt pielietot jaunās un vēl ne tik labi apgūtās tehnoloģijas. Neskatoties uz visām papildus grūtībām, direktore un kolektīvs veiksmīgi ticis ar visu galā. Viens no komisijas vērtēšanas kritērijiem bija iestādes sadarbība ar pašvaldību. Kā pirms intervijas jau bija novērojis komisijas priekšsēdētājs Jānis Ivanovs, visi MMS kolektīva veiktie priekšdarbi vēstījuši par to, ka šeit notiek regulārs, plānveidīgs un pārdomāts darbs, ko priekšsēdētāja arī apstiprinājusi sarunas laikā. Eva Kārkliņa: ”Intervijas laikā mēs aptvērām visu “spēles laukumu” un mūsu viedokļi saskanēja, ka var ar augstu vērtējumu novērtēt direktori, kura šajā amatā ir neilgi, bet “pārzin’ drēbi”, jo pati izgājusi visus posmus, sākot no audzēknes  līdz direktorei. Prieks par komisijas augsto novērtējumu un patiess lepnums par šādu izglītības iestādi. MMS kolektīvam novēlu uzturēt šo darba prieku un motivētās darbības garu, ko pārnest uz saviem audzēkņiem un lepoties ar kopīgiem panākumiem! Direktorei vēlu turpināt labi iesāktos darbus un sava darba prieku dāvāt gan kolektīvam, gan audzēkņiem un vecākiem!”

Dace Klabere

Ziņas