Ziņas

Slēgta tipa automazgātavas būvniecības sabiedriskās apspriešanas rezultāti

Rojas apvienotā Būvvalde (turpmāk – Būvvalde) apkopojusi publiskās apspriešanas rezultātus par slēgta tipa automazgātavas būvi Upes ielā 2, Rojā, un pieņēmusi lēmumu - atļaut būvniecību.

Uzņēmums SIA “AMBER WAY LTD” vērsās Būvvaldē ar būvniecības ieceres ierosinājumu - būvēt slēgta tipa automazgātavu Upes ielā 2, Rojā. Rojas apvienotā būvvalde, saņemot būvprojektu minimālā sastāvā, 2020. gada 10. decembra sēdē izvērtēja tā atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam - grafiskajai daļai un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Tika izvērtēta sabiedrības līdzdalības nepieciešamība atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, kā arī, ņemot vērā citos normatīvos aktos noteiktās prasības attiecībā uz dabas, vides, sabiedrības veselības, kultūrvēsturisko pieminekļu un nekustamā īpašuma aizsardzību. Būvvalde ņēma vērā arī 2020. gada 21. aprīļa Rojas novada domes deputātu pieņemto lēmumu, ka uzņēmējam jāorganizē publiskā apspriešana par tieši šī zemesgabala (Upes iela 2, Roja, kadastra Nr. 8882 008 1194) nodošanu ar apbūves tiesībām automazgātavas celtniecības mērķim.

Rojas novada teritorijas plānojums (apstiprināts ar Rojas novada domes 2011. gada 20. septembra sēdes lēmumu Nr. 17) pieļauj pakalpojuma objektu būvniecību publiskās apbūves zonā. Pēc Rojas novada teritorijas plānojuma un apbūves noteikumiem (6.10.2.2. apakšpunkts) būvniecības iecerē paredzētā slēgtā tipa automazgātava atbilst zonējumam kā pakalpojumu objekts.

Būvniecības ieceres publiskajā apspriešanā saņemtas 316 aptaujas anketas. No tām:

1. SIA “AMBER WAY LTD” izstrādās anketas iesniegušas 192 (viens simts deviņdesmit divas) privātpersonas un 1 (viena) juridiska persona, kuras iesūtītā anketa, parakstīta ar elektronisko parakstu, 50 (piecdesmit) būvniecības ieceres atbalstītāju vārdā.

160 (viens simts sešdesmit) privātpersonu un 1 (vienas) juridiskās personas, kurā parakstījušies 50 (piecdesmit) iesniegto anketu iesniedzēji, ir PAR automazgātavas būvniecības ieceri.

4 (četri) respondenti ir PRET.

2 (divas) anketas nav skaidri nolasāmas un saprotamas, vai respondents ir PAR vai PRET.

25 (divdesmit piecas) anketas saņemtas bez parakstiem, un visi respondenti ir PAR.

2. Ir saņemtas 22 (divdesmit divas) Rojas iedzīvotāju veidotas iesnieguma veidlapas, ko parakstījušas 65 privātpersonas, kur 65 ir PAR, 1 - PRET.

3. Ir saņemtas 23 (divdesmit trīs) Rojas iedzīvotāja izstrādātas aptaujas anketas, kuras parakstījušas 58 (piecdesmit astoņas) privātpersonas, un kurās respondenti sniedza konkrētas atbildes uz jautājumu - atbalsta vai neatbalsta būvniecības ieceri, vai ierosina automazgātavas būvniecību veikt citā vietā. PAR būvniecību ir 1 respondents, PRET 24 respondenti, par būvniecību citā vietā – 43 respondentu (parakstījušo privātpersonu skaits atšķiras no kopsavilkuma tabulā uzrādīto parakstu skaitu tāpēc, ka 10 (desmit) privātpersonas atzīmējušas 2 (divus) atbilžu variantus – “pret” un “citā vietā”).

No saņemtajām anketām būvniecības sabiedriskās apspriešanas rezultātā, lielākais vairums respondentu ir atbalstījuši būvniecības ieceri.

Vides un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece Ilze Oša 2021. gada 8. februāra vēstulē norādījusi uz jautājuma sakārtošanu saistībā ar satiksmes organizāciju, par ko tika informēta Rojas novada pašvaldība. 2021. gada 12. februārī tika iesniegts iesniegums A/S “Latvijas Valsts ceļi” ar aicinājumu iesaistīties teritorijas Plūdoņa iela – Jūras iela – Upes iela – Selgas iela automašīnu un gājēju kustības drošības un satiksmes organizēšanas uzlabošanas projektā, kas attiecas uz laukumiem, trotuāriem, braucamās daļas un tiltu 500 – 700 m attālumā no veikala “Maxima”. Pašvaldība jau saņēmusi telefonisku informāciju no A/S “Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes par atbalstu šajā projektā, un pēc oficiālas atbildes saņemšanas uz iesniegumu, tiks uzsākts darbs pie satiksmes organizēšanas projekta. Būvniecība ir vistiešāk saistīta gan ar privātpersonas īpašumtiesībām, gan ar sabiedrības interesēm un tiesībām uz labvēlīgu vidi, tādēļ Būvvaldei, izvērtējot konkrētos apstākļus, nav tiesiska pamata liegt akceptēt būvniecības ieceri un izdot būvatļauju.

Detalizēts pārskats par publiskās apspriešanas rezultātiem ir publicēts www.roja.lv mājaslapā, sadaļā “pakalpojumi”-“Būvvalde”.

Dace Klabere

Tiek atsāktas nodarbības ES fonda projektā

Ar 2021. gada februāri tiek atsāktas nodarbības ES fonda projektā “Esi vesels- ieguldījums tavai nākotnei!” saskaņā ar līgumu  Nr.9.2.4.2/16/I/044 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Rojas novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus”.

Nodarbības ir atsāktas veselības veicināšanas pasākumā Fizioterapijas nodarbības “Kusties brīvi”. Nodarbības notiek Rudē – Parkā pie brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centra “Varavīksne”, Rojā – Rojas stadionā Miera iela 13, Melnsilā – notiek pie brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centra.

Rude

12.02.2021. pl. 11:00 – 12:00

19.02.2021. pl. 11:00 – 12:00

26.02.2021. pl. 11:00 – 12:00

Roja

12.02.2021. pl. 12:30 – 13:30

19.02.2021. pl. 12:30 – 13:30

26.02.2021. pl. 12:30 – 13:30

Melnsils

12.02.2021. pl. 14:30 – 15:30

19.02.2021. pl. 14:30 – 15:30

26.02.2021. pl. 14:30 – 15:30

Ierobežojumi, kas saistīti ar COVID-19 izplatību-sporta treniņi (nodarbības) grupās līdz 10 cilvēkiem var notikt tikai ārpus telpām, neizmantojot kopīgās ģērbtuves. Telpās (sporta klubos, centros) treniņi nevar notikt.

Kad gaisā virmo mīlestība

Jau daudzu gadu garumā arī Latvijā 14. februārī jeb Valentīna dienā tiek svinēta visu mīlētāju diena. Tā ir diena, kas sniedz iespēju izrauties no ikdienas rutīnas, atcerēties savus mīļos un tuvos cilvēkus. Īpaši aizkustinoša šī diena ir mīlētājiem, jo tā ir diena, kad tiek piedotas visas muļķības, izbeigti strīdi, izteiktas svarīgas atzīšanās un saņemtas godīgas atbildes.

Diena nosaukta par godu Valentīnam, mīlētāju aizbildnim un vienam no trim svētajiem, kuri 14. februārī mira mocekļa nāvē. Patiesībā jau Valentīndienas rašanās vēsture, tāpat arī ziņas par Svēto Valentīnu, ir visai neskaidras un neprecīzas. Leģendas ir daudz un dažādas, taču viens ir zināms pavisam noteikti – šī diena apvieno Senās Romas un kristīgās pasaules tradīcijas. Viens no Valentīndienas simboliem ir sarkanas rozes, kuras pēc kādas senas leģendas parādījās, pateicoties grieķu mīlestības dievietei Afrodītei. Leģenda vēsta, ka viņa, steidzoties pie sava iemīļotā Adonīsa, uzkāpusi uz balta rožu krūma tieši ērkšķos. Afrodītes asinis pārvērtušas baltās rozes sarkanās.

Lai ko arī vēstītu daudzās leģendas, Valentīndiena ir ieņēmusi stabilu vietu mūsu, sevišķi jauniešu, sirsniņās. Un ne tikai. Zinu ģimenes, kurās bērni ar lielu rūpību gatavoja svētku pārsteigumu saviem vecākiem, un arī vecāki bija parūpējušies par mazām dāvaniņām savām atvasēm. Vai tad mīļuma vispār var būt par daudz?

Par to, lai mēs visi – liels vai mazs, jauns vai vecs, vientuļš vai ģimenes cilvēks, šajā dienā justos īpaši, 13. februārī bija parūpējušies Rojas kultūras centra darbinieki, aicinot visus uz brīnumjauku pasākumu laukumā pie kultūras centra ar nosaukumu “Kad gaisā virmo mīlestība”. Svaigajā gaisā un lielajā platībā ikviens, nebaidoties no inficēšanās draudiem, varēja mierīgi izbaudīt krāšņo lāzerpasaku par mīlestību, par ko bija gādājuši brīnumdari no SIA “Artistic”, romantisku mūziku, karstus dzērienus un našķus, ko piedāvāja “Cīrulīšu” saimniece un “Tamdārza” kulinārija. Ar savu muzicēšanu šajā vakarā klātesošos iepriecināja arī Rojas viesis Jalmars. Visi šajā vakarā uzrunātie bija tik patīkami pārsteigti par jauko pasākumu, ka vēl jaunajā darba nedēļā dalījās ar pozitīvo enerģiju, ko guvuši, par romantiskās vakara pastaigas galapunktu izvēloties laukumu pie Rojas kultūras centra. Paldies visiem pasākuma organizētājiem par brīnišķīgo vakaru, kad pēc pēc tik daudziem izolētībā pavadītiem mēnešiem ļaužu sirdis atkal bija piepildītas ar satikšanās prieku romantiskā atmosfērā.

Dace Klabere

Arņa Enzeļa foto

LIAA Talsu biznesa inkubatorā jaunu dalībnieku uzņemšana

No 1.-22. martam uzņēmumi, kas nav vecāki par 3 gadiem, var iesniegt pieteikumus dalībai LIAA inkubācijas programmā. Pieteikumu izvērtēšana un inkubācijas līgumu slēgšana notiks aprīlī. Šajā uzņemšanas kārtā LIAA Talsu biznesa inkubators uzņems ne vairāk kā 5 inkubācijas programmas dalībniekus.

Uzņēmumi, kas tiek apstiprināti inkubācijas programmai, var saņemt līdzfinansējumu dažādu uzņēmuma izmaksu segšanai. Dažādu pakalpojumu izmaksas, kā arī ražošanai nepieciešamo iekārtu vai aprīkojuma izmaksas programma sedz 50% apmērā. Ražošanā nepieciešamu izejmateriālu vai izejvielu izmaksas – 30% apmērā. Līdzfinansējums ir pieejams uzreiz pēc inkubācijas līguma parakstīšanas. Līdzfinansējuma saņemšana ir vienkārša un ātra. Līdzfinansējums ir grants jeb dāvinājums – tas nav jāatmaksā. Maksimālais termiņš, līdz kuram dalībnieks var būt inkubācijā un saņemt atbalstu, ir līdz 31.12.2023.

Šobrīd nav zināms, vai pēc šīs uzņemšanas kārtas notiks vēl kāda jaunu dalībnieku uzņemšana inkubācijā, tāpēc īpaši aicināti neatlikt pieteikšanos tie jaunie uzņēmēji, kas to apsver!!!

Programma neatbalsta uzņēmumus, kas darbojas lauksaimniecības, tirdzniecības, nomas un starpniecības, finanšu, nekustamā īpašuma biznesa nozarēs. Pārējās nozares ir atbalstāmas. Šajā uzņemšanas kārtā īpaši aicināti pieteikties tie uzņēmumi, kas savu produkciju vai pakalpojumu potenciāli var eksportēt vai jau eksportē.

Inkubācijas programmā papildus finanšu atbalstam uzņēmums gūst arī iespēju intensīvi mācīties par biznesa vadības un saistītām jomām. Aizvien vairāk mūsu apmācības ir fokusētas uz specifiskām mūsu inkubācijas dalībnieku vajadzībām. Esot inkubācijas dalībniekam, uzņēmumam ir pieejams plašs kontaktu tīkls ar jauniem uzņēmējiem citos Latvijas inkubatoros, kas ir atvērti sadarbībai, kas dalās pieredzē. Dalība inkubācijā uzņēmumam ļauj bez maksas ņemt dalību dažādos LIAA organizētos uzņēmumu popularizēšanas pasākumos.

Pieteikuma formu dalībai inkubācijas programmā var atrast https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/biznesa-inkubatori/dokumenti. Pieteikums un tā pielikumi jāaizpilda datorrakstā, jāparaksta ar elektronisko parakstu vai papīra veidā un jānosūta uz talsi@liaa.gov.lv vai jānogādā LIAA Talsu biznesa inkubatorā Talsos, Kalna ielā 4. Jautājumu un neskaidrību gadījumā esat laipni aicināti sazināties ar LIAA Talsu biznesa inkubatora komandu pa tel. 62400904 vai e-pastu talsi@liaa.gov.lv.

Sākot ar martu, Pirmsinkubācijas programmai vairs nevar pieteikties jebkurā laikā. Pieteikumus pirmsinkubācijas programmai pieņemam no 1.-22. martam! Tiks uzņemti tikai pirmie 10, kas pieteiksies. Pirmsinkubācijas programma ir veidota fiziskām personām, kuras vēlas izvērtēt savas biznesa idejas dzīvotspēju. Sešu mēnešu garumā pirmsinkubācijas programma dalībniekiem nodrošinām bezmaksas seminārus, apmācības un konsultācijas par sava uzņēmuma izveidošanu un attīstīšanu, aprīkotas darba telpas, kā arī vērtīgus kontaktus un dalību lielākajā jauno uzņēmēju kopienā Latvijā. Lai pieteiktos, nepieciešams vien aizpildīt pieteikumu, kas atrodams turpat https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/biznesa-inkubatori/dokumenti, un iesniegt to LIAA Talsu biznesa inkubatorā vai nosūtīt elektroniski parakstītu uz talsi@liaa.gov.lv .

  1. februārī LIAA Talsu Biznesa inkubators organizē Info stundas zoom platformā par dalībnieku uzņemšanu un pieejamo atbalstu. Pieteikšanās obligāta!

12:00 -13:00

informācija par pirmsinkubācijas programmu

13:00 -14:00

informācija par inkubācijas programmu

Pieteikšanās, lai apmeklētu info stundas: talsi@liaa.gov.lv vai tel. 62400904. Zoom saite 22. februārī tiks nosūtīta visiem, kas būs pieteikušies šīm info stundām.

LIAA Biznesa inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi un attīstību Latvijas reģionos. LIAA Biznesa inkubatori ir finansēti ERAF projekta "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" ietvaros.

Ziņas