Ziņas

Ziemassvētku un Jaunā gada brīvdienās gaidāmas izmaiņas gandrīz 600 reģionālo maršrutu

Sakarā ar Ziemassvētku un Jaunā gada svētku brīvdienām laika periodā no 2020. gada 23. decembra līdz 2021. gada 3. janvārim gaidāmas izmaiņas gandrīz 600 reģionālo autobusu maršrutu visā Latvijā. Daļā maršrutu tiks atklāti jauni reisi, bet daļā tie tiks atcelti. Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus pirms brauciena atkārtoti pārbaudīt aktuālo autobusu kustības sarakstu mājaslapā www.atd.lv sadaļā Kustības saraksti vai portālā 1188.

Izmaiņas gaidāmas maršrutos, kuros sabiedriskā transporta pakalpojumus nodrošina 25 pārvadātāji: AS “Nordeka”, SIA “Norma-A”, AS “CATA”, SIA “VTU Valmiera”, AS “Liepājas autobusu parks”, SIA “Sabiedriskais autobuss”, AS “Talsu autotransports”, SIA “Tukuma auto”, PSIA “Ventspils reiss”, AS “Rīgas Taksometru parks”, “Ekspress Ādaži”, “Galss Buss”, “Jelgavas autobusu parks”, “Dobeles autobusu parks”, “Migar”, “Aiva auto”, SIA “AIPS”, “Daugavpils autobusu parks”, “Balvu autotransports”, AS “Rēzeknes autobusu parks”, SIA “Ludzas autotransporta uzņēmums”, SIA “Jēkabpils autobusu parks”, “Gulbenes autobuss”, “Madonas ceļubūves SIA” un “Ceļavējš”.

 

Autotransporta direkcija aicina svētku laikā būt piesardzīgiem un ievērot valstī noteiktos ierobežojumus vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanai, kā arī izvērtēt sava brauciena nepieciešamību un, ja iespējams, izmantot citas pārvietošanās alternatīvas. Sabiedriskajā transportā, autoostās un dzelzceļa stacijās mutes un deguna aizsega lietošana ir obligāta. Tāpat pasažieri tiek aicināti maksimāli ieturēt distanci vienam no otra, sēdvietas ieņemt pamīšus un iegādāties biļeti internetā, autoostā vai autobusā, neizmantojot skaidras naudas norēķinus.

 

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.

 

Papildu informācijai:

Lilita Pelčere,

VSIA Autotransporta direkcija

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: + 371 67356129 ; + 371 26627578

E-pasts: lilita.pelcere@atd.lv 

twitter.com/ATD_LV ; facebook.com/AutotransportaDirekcija

Par “PIEJŪRA” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu piemērošanas kārtību

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2020. gada 24. novembrī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA””, 2020.gada 24.novembra iesniegumu Nr.20/1-7/338/1-5 ar pievienotu pamatojumu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu piemērošanas kārtībai un lūgumu, ņemot vērā likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu  regulatoriem” 20.panta otrajā daļā noteiktās Regulatora tiesības, apstiprināt tarifu piemērošanas kārtību Regulatora 2019.gada 8.maija lēmumā Nr.89 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem” (Latvijas Vēstnesis, 2019, 92.nr.; turpmāk – Lēmums Nr.89) apstiprinātajiem sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem.

Regulators konstatē un secina

1. SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma (sadzīves atkritumu poligonā “Janvāri”) tarifi apstiprināti ar Lēmumu Nr.89.

2. SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” Iesniegumā lūdz noteikt sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu, kas apstiprināti ar Lēmumu Nr.89, piemērošanas kārtību no 2021. gada 1. janvāra, jo saskaņā ar 2020. gada 23. novembrī pieņemto likumu “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā” no 2021.gada 1.janvāra tiks paaugstināta dabas resursu nodokļa likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu (turpmāk – DRN likme).

3. 2020. gada 23. novembrī pieņemts likums “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā” (Latvijas Vēstnesis, 2020, 240A.nr.), kurš stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī un atbilstoši kuram par tonnu apglabāto sadzīves atkritumu no 2021. gada 1. janvāra noteiktas šādas DRN likmes:

3.1. laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim 65 euro;

3.2. laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim 80 euro;

3.3. no 2023. gada 1. janvāra 95 euro.

4. Ar Lēmumu Nr.89 apstiprinātie sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifi noteikti atbilstoši Dabas resursu nodokļa likumā noteiktajām DRN likmēm Lēmuma Nr.89 pieņemšanas brīdī.

5. Likuma 1. pants nosaka Likuma mērķi – nodrošināt iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, un Likuma 9. panta pirmās daļas 1.punkts nosaka Regulatora funkciju aizstāvēt lietotāju intereses un veicināt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību.

6. Likuma 20. panta otrā daļa paredz, ka Regulators var apstiprināt kopējās sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās izmaksas vai kopējos sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja atļautos ieņēmumus saskaņā ar tarifu vai tarifu augšējās robežas aprēķināšanas un noteikšanas metodiku, kā arī tarifu vai tarifu augšējās robežas piemērošanas kārtību, ja nozares speciālie likumi neparedz citus tarifu noteikšanas principus.

7. Regulators ir izvērtējis Iesniegumu ar tajā norādīto pamatojumu un secina, ka Iesniegumā izteiktais lūgums ir pamatots, jo Lēmumā Nr.89 noteiktie sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifi no 2021. gada 1. janvāra ir jāpiemēro pie DRN likmēm, kas saskaņā ar likumu “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā” stāsies spēkā no 2021.gada 1.janvāra.

8. Izvērtējot Administratīvā procesa likuma 66. pantā noteiktos lietderības apsvērumus attiecībā uz administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu tiesisku (leģitīmu) mērķi, un administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai, Regulators secina, ka šīs lietas ietvaros konstatētie fakti norāda uz administratīvā akta izdošanas nepieciešamību un pamatotību, lai SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” varētu piemērot Lēmumā Nr.89 noteiktos sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus no 2021.gada 1.janvāra atbilstoši Dabas resursu nodokļa likumā no 2021.gada 1.janvāra noteiktajām DRN likmēm. Regulators secina, ka šis administratīvais akts ir nepieciešams, piemērots un vajadzīgs attiecīgā mērķa – nodrošināt iespēju saņemt sabiedriskos pakalpojumus par tarifiem, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, – sasniegšanai.

9. Izdarot Administratīvā procesa likuma 66. pantā noteiktos lietderības apsvērumus attiecībā uz administratīvā procesa dalībnieku tiesību un interešu ierobežojumu, Regulators secina, ka šajā lēmumā noteiktā SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu piemērošanas kārtība saistīta tikai ar DRN likmes paaugstināšanu atbilstoši likumam “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”, kas stāsies spēkā 2021.gada 1.janvārī. Ar Lēmumu Nr.89 apstiprināto tarifu aprēķinā iekļautā sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponente (EUR/t), kas nosaka izmaksas vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanai (bez DRN), paliek nemainīga.

10. SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” pilnvarotais pārstāvis tika uzaicināts attālināti piedalīties Regulatora padomes 2020. gada 17. decembra sēdē, bet padomes sēdē nepiedalījās.

    

Pamatojoties uz likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 1. pantu, 5. pantu, 6. panta otro daļu, 9. panta pirmās daļas 1.punktu, 20. panta pirmo un otro daļu, Dabas resursu nodokļa likuma 4. panta pirmās daļas 3.punktu un 3. pielikumu (redakcijā, kas stājas spēkā  2021. gada 1. janvārī), Administratīvā procesa likuma 8. pantu, 13. pantu, 56. panta pirmo daļu, 65. panta ceturto daļu un 66. pantu,

 

padome nolemj:

1. apstiprināt SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu (ar dabas resursu nodokli; bez pievienotās vērtības nodokļa) (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas gada 8. maija lēmums Nr.89 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem”; Latvijas Vēstnesis, 2019, 92.nr.) šādu piemērošanas kārtību:

 

 

DRN likme saskaņā ar

Dabas resursu nodokļa likumu,

EUR/t

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs,

EUR/t

1.1.

65,00

71,02

1.2.

80,00

78,04

1.3.

95,00

85,05

 

2. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā apstiprinātā sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu (ar dabas resursu nodokli; bez pievienotās vērtības nodokļa) piemērošanas kārtība ir spēkā šādos laikposmos:

tarifs 71,02 EUR/t – no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim;

tarifs 78,04 EUR/t – no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim;

tarifs 85,05 EUR/t – no 2023. gada 1. janvāra līdz jauna tarifa spēkā stāšanās dienai;

3. noteikt, ka no 2021. gada 1. janvāra SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas gada 8. maija lēmumu Nr.89 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem” (Latvijas Vēstnesis, 2019, 92.nr.) apstiprināto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu 64,01 EUR/t.

Ja mainās tarifu piemērošanu ietekmējošie faktori, Regulators var noteikt tarifu piemērošanai citu kārtību un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

INFORMĀCIJA NO ROJAS NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA

Rojas novada sociālais dienests, ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības un šī brīža situāciju Rojas novadā, lūdz sociālā dienesta klientus saziņai ar sociālajiem darbiniekiem izmantot attālinātās kontaktēšanas formas (telefoniski,  e-pastā un citus populāras un klientam pieejamas elektroniskās saziņas vietnes).

ROJAS NOVADA SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ KLIENTU PIEŅEMŠANA TIEK ORGANIZĒTA TIKAI PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA!

Darbinieku kontaktu informācija: ŠEIT

IESNIEGUMUS var iesniegt izmantojot elektronisko, telefonisko saziņu un pastkastīti, kura novietota pie Rojas novada Sociālā dienesta (sētas pusē) ar norādi Sociālajam dienestam, vai elektroniskā dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, e-pastā: socialaisdienests@roja.lv

* Iesniegumi tiek pieņemti arī brīvā formā

Iesniegumu veidlapas:

Pabalsta Covid-19 krīzes situācijā piešķiršana

Sociālo pakalpojumu nu sociālās palīdzības likuma (turpmāk – likums) 35.panta otrajā daļā noteikts, ka pašvaldība, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā.

Atbilstoši likuma pārejas noteikumu 37.pantā noteiktajam,  laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ĀS sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ĀS beigām (tātad šobrīd līdz 2021.gada 28.februārim) pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējas situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, pabalstu krīzes situācijā, kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Valstī ārkārtas situācija tika izsludināta 2020. gada 9. novembrī. Lai atbalstītu tos novada iedzīvotājus, kuri pēc 9. novembra ir nonākuši pēkšņā krīzes situācijā, un nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, Rojas novada pašvaldība piešķir pabalstu līdz 80 eiro mēnesī vienai personai. Pašvaldība krīzes pabalsta saņēmējam papildus izmaksās 50 eiro par katru aprūpējamo bērnu līdz 18 gadu vecumam.

Pabalsts tiks izmaksāts ģimenei (personai) pamatvajadzību nodrošināšanai laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Lai saņemtu pabalstu, personai jāiesniedz Rojas novada Sociālajā dienestā iesniegums (pieejams zemāk). Aizpildot iesnieguma veidlapu, persona apliecina sniegto ziņu patiesumu – to, ka ģimene atrodas krīzes situācijā, t.i. mājsaimniecības pilngadīgie ģimenes locekļi zaudējuši darbu, nesaņem bezdarbnieka pabalstu, atbalstu par dīkstāvi, kā arī to, ka personas mājsaimniecībā dod atļauju izmantot sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammā (SOPA) pieejamās valsts un pašvaldības datu bāzes situācijas izvērtējumam.

Sociālais dienests pēc iesnieguma un apliecinošo dokumentu saņemšanas veiks personas sociālās situācijas novērtēšanu un pieņems lēmumu par minētā pabalsta piešķiršanu vai atteikumu.

Iesniegumu var iesniegt izmantojot elektronisko, telefonisko saziņu un pastkastīti, kura novietota pie Rojas novada Sociālā dienesta (sētas pusē) ar norādi Sociālajam dienestam, vai elektroniskā dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, e-pastā: socialaisdienests@roja.lv

Klientu saziņai Sociālā dienesta kontaktinformācija: E-pasts: socialaisdienests@roja.lv

Darbinieku kontaktu informācija: ŠEIT

 

Informāciju sagatavoja Rojas novada Sociālais dienests

 

Ziņas