Ziņas

Tiek rīkota izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Rudes Kraujas”, Rojas novadā

Rojas novada dome rīko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Rudes Kraujas”, Rojas novadā, kadastra Nr.8882 005 0073, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0073 1,9300 ha platībā, kas uz Rojas novada pašvaldības vārda ierakstīts Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.585.

Sākumcena – 4700,00 EUR, solis – 100,00 EUR, drošības nauda – 470,00 EUR, reģistrācijas maksa – 30,00 EUR. Drošības nauda un reģistrācijas maksa ieskaitāma Rojas novada domes kontā LV95HABA0551022109166 AS “Swedbank” vai jāiemaksā Rojas novada domes kasē līdz 03.12.2020. plkst. 11.00.

Izsole notiks 2020.gada 03.decembrī, plkst. 12ºº. Izsoles norises vieta: Rojas novada domes sēžu zāle, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā. Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo nekustamo īpašumu, tās jāpiesaka Rojas novada domē viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Pretendenti izsolei var pieteikties un reģistrēties, līdz 2020.gada 03. decembra, plkst. 10ºº, darbdienās no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 14.30 līdz 16.30, piektdienās no plkst. 9.00 līdz 14.00.

Objekta apskate piesakāma pa tālruni 27052492.

Aicina pieteikties kandidātus apvienojamo novadu vēlēšanu komisijā

Aicinām pieteikties kandidātus, kuri vēlas darboties apvienojamo novadu vēlēšanu komisijā, kuras uzdevums ir organizēt 2021. gada pašvaldību vēlēšanas Talsu novadā.

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības domes deputātu, Mērsraga novada pašvaldības domes deputātu, Rojas novada pašvaldības domes deputātu un Talsu novada pašvaldības domes deputātu 21.10.2020. kopsapulces lēmumu Nr.1 “Par apvienojamo novadu vēlēšanu komisijas locekļu skaita noteikšanu, par vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu un vietu, kur vēlēšanu komisijas locekļa kandidāti iesniedz pieteikuma veidlapas” ir noteikts, ka:

  • apvienojamo novadu vēlēšanu komisija tiek izveidota 7 komisijas locekļu sastāvā;
  • kandidātu pieteikuma veidlapas jāiesniedz no 26.10.2020. – 08.11.2020. Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā noteiktajā kārtībā;
  • pieteikuma veidlapas jāiesniedz apvienojamo novadu pašvaldības klientu (apmeklētāju) pieņemšanas centros. Rojas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrs atrodas Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, tālrunis 63232050, 27234281, elektroniskā pasta adrese roja@roja.lv.

 

Pieteikuma anketa:

PII “Zelta zivtiņa” bērni iepazīst dažādas profesijas

No 19. līdz 23. oktobrim “PII Zelta zivtiņa” visu grupu bērni iepazinās ar dažādu profesiju pārstāvjiem savā iestādē. Profesiju pārstāvju lomās iejutās iestādes darbinieki, grupu skolotājas, kā arī vecāki, ievērojot drošības noteikumus un distanci. Kopā iestādē tika iepazītas un izspēlētas šādas profesijas – mūzikas skolotāja, pavārs, ugunsdzēsējs, ārsts, sētnieks, mākslinieks, cirka mākslinieks, frizieris, skolotājas palīdze, galdnieks.

Grupas “Burbulēni” bērniem vislabāk patika iepazīšanās ar friziera profesiju, “Stagarēniem” vislabāk patika būt galdniekiem, “Asarēniem” – pavāriem, bet grupas “Karūsiņa” bērniem – visas profesijas.  

19. oktobrī viesojāmies pie mūzikas skolotājas Baibas, iepazināmies ar mūzikas skolotājas profesiju. Bērniem tika stāstīts par darba pienākumiem, mūzikas instrumentiem, tika piedāvāti spēlēšanai dažādi instrumenti, attēlojot kādu dabas parādību, kā arī attēlot kādu no kustībām, kuras veic pasaku pelēns, izdzīvojot savus piedzīvojumus pasakā "Nerātnais pelēns". Bija interesanti gan darbojoties individuāli ar mūzikas instrumentiem, gan spēlēt orķestrī, gan dziedāt miega dziesmu. No mācību ekskursijas atgriezāmies priecīgi uzlādēti ar jaunām emocijām un zināšanām.

20. oktobrī bērni grupā tikās ar Jēkaba mammu – pavāri. Viņa izstāstīja, kā samīcīt smilšu cepumu mīklu. Tad darbā iesaistījās bērni - paši ar karotēm bēra miltus un cukuru, pievienoja vanilīna cukuru, pavāre samīcīja visu kopā ar sviestu. Grupas skolotāja uzstādīja gaļas maļamo mašīnu ar cepumu uzgali, parādīja, kā izmalt cepumus, bērni pēc kārtas mala, lika cepumus uz plāts, pavāre aiznesa uz virtuvi izcept. Pa to laiku bērni klausījās skolotājas Ivetas pasaku "Kukulītis". Kad cepumi izcepti, visi izbaudīja to smaržu un garšu, noņemot darba priekšautus, nomazgājot rokas un sēžoties pie pašu klātā svētku galda.

21. oktobrī notika tikšanās ar ugunsdzēsēju - Ralfa Hugo tēti ārā, grupas nojumē, lai iepazītos ar ugunsdzēsēja profesijas darba pienākumiem un darba piederumiem. Ugunsdzēsējs pastāstīja un izrādīja savus darbarīkus, demonstrēja, kā ar šļūteni un stobru dzēš degošu mājiņu, arī paši bērni "dzēsa" ugunsgrēku. Ar rotaļu telefoniem izspēlējām, kā pareizi izsaukt ugunsdzēsējus, kāda informācija jāpasaka 112, kā sagaidīt ugunsdzēsējus, savukārt pēc inventāra apskates un vērojuma, cik ilgā laikā jābūt gatavam izbraukumam. Atskanēja telefona zvans, ka dzīvnieks netiek lejā no jumta un vajadzīga palīdzība Talsu ielā 16. Tika veikts demonstrējums, kā ugunsdzēsējs pa trepēm nones dzīvnieciņu no jumta. Bērniem tika sniegta izsmeļoša informācija. Bērni uzdeva jautājumus par apģērbu, cirvīti, cimdiem, nazīti pie jostas, saņemot izskaidrojošas atbildes.

22. oktobrī audzinātāja Zane iepazīstināja ar ārsta profesiju, dažādiem medicīnas instrumentiem, apģērbu. Izspēlēja lomu spēles – ārsts - pacients. Katrs bērns izveidoja savu ārsta somu, somā ielīmēja izkrāsotus, izgrieztus ārsta ikdienas piederumus un medikamentus.

23. oktobrī ciemojāmies pie mūsu sētnieces Liesmiņas. Kopā grābām lapas, vācām spainīšos un bērām ķerrā, stiprākie stūma izbērt komposta kaudzē. Lai bērnudārza teritorija būtu skaista, katrs iedēstīja pa puķu sīpoliņam puķu dobē. Kad pavasarī plauks pirmie asni, vērosim, kādas puķes izaugušas no mūsu stādītajiem sīpoliņiem. Paldies Liesmiņai par jaukajām kompozīcijām, estētiski noformēto iestādes teritoriju, tīrību un kārtību visapkārt!

Paldies Elzas omītei, Jēkaba mammai, Ralfa Hugo tētim, Gata tētim, Liesmai par ieskatu profesijās un radošo darbību kopā ar bērniem!

 

Skolotāja Iveta Rozentāle

Rojas novadā esošo mācību iestāžu darbs laikā no 26. oktobra

Rojas vidusskolā

1.-6. klašu skolēniem mācības notiks klātienē (skolā).

7.-12. klašu skolēniem mācības notiks attālināti (mācības mājās). Skolotāji pēc noteikta grafika organizēs tiešsaistes stundas platformās www.zoom.us un www.virtualaskola.lv 

1.-6. klašu skolēniem ēdināšana tiks organizēta skolā. 

7.-12. klašu skolēniem no daudzbērnu ģimenēm pusdienas tiks nodrošinātas skolā vai nogādātas ar māsu/brāļu palīdzību, kuri mācās mazākajās klasēs.  

Rojas novada Sporta skolā

No 26. oktobra treniņi notiks ārā, nelabvēlīgos laika apstākļos individuāli un attālināti. Katras grupas treneri informēs savus audzēkņus par treniņu norisi skolvadības sistēmā e klase, tiešsaistes tīkla lietotnē WhatsApp vai telefoniski.

Rojas Mūzikas un mākslas skolā

Skola turpina darbu klātienē, nodrošinot individuālu apmācību procesu. Individuālo nodarbību saraksts paliek nemainīgs, bet grupu stundu darbs tiek pārkārtots pēc īpaša grafika. Skolas direktore aicina vecākus un audzēkņus sekot līdzi informācijai e klasē un neskaidrību gadījumos sazināties ar pedagogiem vai skolas administrāciju.

Rojas PII “Zelta zivtiņa” un PII “Saulespuķe”

Abas iestādes turpina strādāt ierastajā režīmā - darba dienās no pulksten 7.30 līdz 18.00, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Mācību darbu var ietekmēt epidemioloģiskā situācija valstī, tādēļ, lūdzu, sekojiet līdzi aktuālajai informācijai!

Apkopoja Dace Klabere

Ziņas