Ziņas

Rojas domē viesojas NATO pārstāvji

27. augustā Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa un pašvaldības policijas vecākais inspektors Alfrēds Liepnieks tikās ar Zemessardzes 46. kājnieku bataljona komandieri, pulkvežleitnantu Jāni Lakševicu, seržanti Annu Gromu, zemessardzi Līvu Vecvagari un diviem viņu kanādiešu kolēģiem.

Tikšanās laikā kanādiešus galvenokārt interesēja jautājumi par to, kā pašvaldība sniedz ugunsdzēsēju-glābēju pakalpojumus, pašvaldības policijas struktūra un tās sadarbība ar Valsts policiju. Tika runāts arī par Rojas ostas drošību un turpmākajām sadarbības iespējām. Kā pastāstīja domes priekšsēdētāja, kanādiešiem nebija īstas izpratnes par to, kāpēc ugunsdzēsēju pakalpojumi jāsniedz ne tikai valsts apmaksātiem glābējiem, bet arī pašvaldības formējumam. Nedaudz lielāka izpratne viesiem radās par policijas pakalpojumu sniegšanu novadā. Kopīgi ar pašvaldības policijas vecāko inspektoru tika modelētas dažādas situācijas, kurās būtu nepieciešama policistu iesaistīšanās, jo nereti arī novada ļaudīm nav izpratnes par to, kāpēc vienas struktūras pārstāvjiem ir tik strikti nodalīti veicamie pienākumi, un tad arī nākas nenogurstoši skaidrot, ka pašvaldības policistu galvenais pienākums ir kontrolēt, kā tiek ievēroti pašvaldības saistošie noteikumi, bet valsts policistu atbildība ir sabiedriskās kārtības nodrošināšana un izmeklēšanas darbību veikšana. Garāka saruna izvērsās par ostu. Tā kā pirms tikšanās viesi nebija pabijuši mūsu ostā, viņiem bija maldīgs priekšstats par mūsu ostu ar milzīgu teritoriju, un tāpēc likumsakarīgi radās jautājums, kā to visu iespējams nodrošināt ar tik maziem resursiem. Pēc visu jautājumu noskaidrošanas, kā arī iepazītās informācijas par likumiem un normatīviem aktiem, kas reglamentē ostu darbību, drošību un attīstību, viesiem radās izpratne arī par šiem jautājumiem.

Tikšanās bija interesanta abām pusēm, jo arī domes pārstāvji guva priekšstatu par to, kā iepriekš minētās jomas darbojas Kanādā. Sarunas noslēdzās ar abpusēju vienošanos par turpmākās sadarbības iespēju, īpaši Zemessardzes jomā.

Dace Klabere

Rojas novada izglītības iestādes jaunajam mācību gadam gatavas

Pirmais septembris – svētku diena visas Latvijas pedagogiem, bērniem un viņu vecākiem. Tam, lai jaunais mācību gads sāktos bez raizēm, nopietni gatavojušies arī Rojas novada izglītības iestāžu darbinieki.

pastāstīja Rojas vidusskolas direktore Santa Veide, skolas durvis 1. septembrī vērs 294 audzēkņi un 26 “Pūcīšu” grupiņas bērni. Mazos ķiparus audzināt šogad palīdzēs arī jaunā skolotāja Vita Gideka un audzinātāju palīgi Ilze Šteinfelde un Lauma Kuzmuka. Savukārt vidusskolas kolektīvā ienāks jaunā fizikas skolotāja Ilga Treimane.

Vasaras brīvlaikā informātikas kabinets ticis pie jauniem griestiem, ķīmijas kabinetā nomainīta grīda, visā skolā nomainītas ūdenscaurules, bet svešvalodu kabinetam iegādāta interaktīvā tāfele.

Gatavojoties jaunajam mācību gadam, materiāli tehniskā bāze papildināta arī Rojas Mūzikas un mākslas skolā. Iegādāti jauni mūzikas instrumenti sitaminstrumentu spēles apguvei, darba galdi mākslas skolas izglītojamajiem, ar jauniem datoriem nodrošināti pedagogi. Jūlijā veikta arī viena kabineta labiekārtošana, par ko skolas kolektīvs pateicas Gatim Grīnītim un viņa komandai.

2020./21. mācību gadā darbību turpinās 8 izglītības programmas profesionālajā ievirzē, papildus tiks piedāvātas interešu izglītības programmas bez vecuma ierobežojuma un sagatavošanas programmas “Mūzikas pamati mūzikā” un “Mūzikas pamati mākslā. Šajā mācību gadā skolā darbu uzsāks viens jauns pedagogs. Uz 31. augustu skolai ir 113 izglītojamo, bet skolas direktore Baiba Beraģe atgādina, ka vēl līdz pat 4. septembrim Rojas Mūzikas un māksla skolā turpinās audzēkņu papilduzņemšana.

Jaunajam mācību gadam gatava arī Rojas novada Sporta skola. Šajā mācību gadā skolā atvērta sporta interešu izglītības programma “Sporta spēļu pamatprasmes” 2012. un 2013. gadā dzimušiem bērniem. Skolas direktore Tatjana Kirilova informē, ka treniņi notiks vienu reizi nedēļā 2 stundas pie treneres Ligijas Vērpējas.

PII “Zelta zivtiņa” šajā sezonā apmeklēs 60 bērnu. Iestādes vadītāja Iveta Pastore ir gandarīta, ka skolā sāks strādāt jauni darbinieki – pirmskolas izglītības skolotājas Samira Jansone un Zane Grosbaha. Iestādes teritorijā ir nomainīts segums – uzlikts bruģis, kā arī papildināta materiālā bāze.

Arī PII “Saulespuķe” jau iepriekšējā mācību gadā sākusi dažādus iestāžu telpu uzlabošanas darbus. Kā stāsta PII “Saulespuķe” vadītāja Linda Kleinberga, jau pagājuša gada novembrī ar jaunu inventāru aprīkota jaunākā vecuma grupiņa, janvārī nomainīta ugunsdrošības trauksmes iekārta. Domājot par jauno apkures sezonu, aprīlī veikta katla un skursteņa nomaiņa, bet jūnijā izremontēta jaunākā grupiņas telpa un veikta grupas telpu ārdurvju maiņa. Pakāpeniski nomainīta arī elektroinstalācija ēkā, turklāt visā ēkā nodrošināta bezvadu interneta piekļuve.

Dace Klabere

Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centra ‘’Strops’’ darbības paplašināšana

Biedrība ’’Talsu rajona partnerība’’ un ‘’Lauku atbalsta dienests’’ 2019.gada 15.novembrī apstiprināja Rojas novada domes projektu Nr.19-08-AL35-A019.2203-000002 ‘’Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centra ‘’Strops’’ darbības paplašināšana’’. Projekta kopējās un attiecināmās izmaksas EUR 6682.59 (seši tūkstoši seši simti astoņdesmit divi euro, piecdesmit deviņi centi), no kurām publiskais finansējums EUR 6014.33 (seši tūkstoši četrpadsmit euro, trīsdesmit trīs centi) . Lai dažādotu, paplašinātu un attīstītu brīvā laika pavadīšanas jauniešu centra ‘’Strops’’ darbību tika iegādāta elektriskā plīts ar tvaika nosūcēju,  2 virtuves galdi, 20 ķeblīši, izlietnes skapītis, televizors, portatīvais dators, printeris, izšūšanas mašīna un galda spēles- teniss, futbols un galda hokejs. Paplašinot un dažādojot centra darbību tiek dota iespēja Rojas novada iedzīvotājiem saturīgi pavadīt brīvo laiku, realizēt savas ieceres, bērniem un jauniešiem veicināt veselīgu un radošu dzīvesveidu.

Projekta vadītāja Inga Lēmane

Ziņas