Ziņas

ĢBAC “Brīnumiņš” īstenos projektu ilgtspējīgai Dienas aprūpes centra darbībai

Šī gada augustā ģimeņu un bērnu attīstības centrs “Brīnumiņš” uzsāk Eiropas sociālā fonda atbalstītā projekta “Tu vari tāpat, kā es” īstenošanu, projekta Nr. 9.2.2.3/20/A/005, kura mērķis ir veicināt ilgtspējīgu ĢBAC “Brīnumiņš” Dienas aprūpes centra darbību, nodrošinot un paplašinot sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un to pieejamību tuvu dzīvesvietai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem piešķirta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs no Talsu novada un Ziemeļkurzemes reģiona. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 206 750 EUR.

Projekts paredz nodrošināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību 50 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, veicinot šo bērnu dzīves kvalitātes uzlabošanos, ikdienai nepieciešamo spēju un prasmju attīstību, funkcionālo traucējumu mazināšanos un iekļaušanos sabiedrībā, kā arī 24 šo bērnu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuvecākiem.

Plānots, ka 18 mēnešus projekta dalībnieki – gan bērni, gan viņu vecāki – saņems kopumā 15 sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pie dažādiem speciālistiem. Bērniem tiks nodrošināta iespēja saņemt individuālās mūzikas terapijas, fizioterapijas, ergoterapijas, Montessori, vizuāli plastiskās mākslas terapijas, kanisterapijas, psihologa, logopēda, audiologopēda, silto smilšu nodarbības, kā arī piedalīties mūzikas un dabas vides estētikas grupu nodarbībās, kuru mērķis ir veicināt bērnu socializēšanos, kā arī esošo sociālo prasmju nostiprināšanu un jaunu ikdienai nepieciešamo prasmju apgūšanu.

Savukārt projekta dalībnieku likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuvecākiem tiks nodrošinātas individuālās fizioterapijas nodarbības un psihologa konsultācijas, kā arī tiks nodrošināta iespēja piedalīties vecāku grupu nodarbībās, kuru mērķis ir veicināt vecāku socializēšanos, sniegt atbalstu un veikt grupas dalībnieku izglītošanu un apmācību, ar mērķi nodrošināt psihoemocionālā līdzsvara saglabāšanu, kā arī sekmēt ģimeņu saliedētību un palielināt grupas dalībnieku kapacitāti pašaprūpē un bērnu aprūpē, gūstot atelpu no ikdienas pienākumiem un grūtībām.

Projekta rezultātā būs iespējams palielināt ĢBAC “Brīnumiņš” sniegto pakalpojumu apjomu, tādējādi mazinot esošās rindas uz pakalpojumu saņemšanu, turklāt projekts dos iespēju paplašināt Centra sniegto pakalpojumu klāstu, piesaistot jaunus speciālistus.

Līdz šim sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Centrā bez maksas varēja saņemt tikai bērni ar funkcionāliem traucējumiem no Talsu novada, bet projekta īstenošanas laikā tiks nodrošināta iespēja bezmaksas sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus saņemt arī bērniem ar funkcionāliem traucējumiem no Ziemeļkurzemes reģiona – Dundagas, Mērsraga un Rojas novadiem.

Projekta sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Projekta īstenošanas laiks: 03.08.2020. – 31.01.2022.

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.3. pasākuma “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana” 2. uzsaukums, projekta Nr. 9.2.2.3/20/A/005 “Tu vari tāpat, kā es”

Sacensībās Spārē Rojas invalīdu biedrībai 1. vieta

5. augustā Rojas invalīdu biedrības sportiskākie ļaudis devās uz Spāri, lai mērotos spēkiem ar Talsu, Mērsraga un Kuldīgas invalīdu biedrību sportistiem.

No rojeniekiem veiksmīgākie šoreiz izrādījās Inta Lorence (1. vieta bumbiņu mešanā spaiņos), Mārīte Strādere (3. vieta zivju vēršanā), Skaidrīte Freimane (2. vieta zābaka mešanā un 2. vieta veiklo roku braucienā)), Sarmīte Ceplēviča (3. vieta šautriņu mešanā), Aija Bērziņa (1. vieta veiklo roku braucienā). Veiklo roku braucienā piedalījās arī Ēriks Jugbārdis, izcīnot 1. vietu vīriešu konkurencē. Arī stafetē, kurā piedalījās Mārīte Strādere, Skaidrīte Freimane, Sarmīte Ceplēviča un Māra Sļepcova, mūsu dāmām 1. vieta. Arī komandu kopvērtējumā Rojas invalīdu biedrības komanda ieguva pārliecinošu 1. vietu.

Kā pastāstīja biedrības sporta organizētāja Māŗīte Strādere, pēc sacensībām visi sportotāji atpūtas kompleksā “Murds” - baudīja zivju zupu, pārrunāja notikušās sacensības un kala nākotnes plānus.

Dace Klabere

D. Lagzdiņas foto

Kopā sanākšanas diena Kaltenē

8. augustā Kaltenē atkal bija viena no jaukajām ikgadējām kopā sanākšanas dienām, kas pulcēja tuvus un tālus, esošos, bijušos ciema iedzīvotājus un gājputnus, kā Kaltenē tiek dēvēti vasarnieki, un visus tos, kurus ar Kalteni saista skaistas atmiņas.

Rīta pusē izsportojušies Čībiņkalnā, vakarpusē visi atkal pulcējās pie kluba. Tur Ugāles drāmas teātris izspēlēja izrādi bērniem “Notikumi mežā”, bet pēc tam pieaugušos pulcēja Līvbērzes amatierteātris “Radi” ar izrādi “Laimīgā zeme” pēc A. Brigaderes un U. Siliņa darbiem. Pēc skeču noskatīšanās, secinājums vecum vecais – nekur nav tik labi kā mājās.

Un tad jau klāt laiks vakara saviesīgajai daļai. To atklājot, pasākuma vadītāja Gundega Balode klātesošos aicināja vienoties kopīgā Kaltenei veltītajai dziesmai ar Litas Krūmiņas vārdiem un mūziku. Gundegas aicinājumam atsaucās vien dažas kaltenieces, taču tas nemazināja Gundegas un Litas cerību, ka tumšajos rudens un ziemas vakaros dziedošās kaltenieces atkal savāksies, lai kopīgi uzdziedātu un nākamajos Kaltenes svētkos atkal mūs iepriecinātu ar skanīgu dziedāšanu kā pagājušajā vasarā.

Atskatoties uz notikumiem laikā no pagājušā gada Kaltenes svētkiem līdz šiem, Gundega Balode ar prieku pieminēja, ka šajā laikā Kaltenē piereģistrēti trīs jaundzimušie. Sveicam jaundzimušos Matiasu Undeli, Sofiju Gerucku un Noru Jansoni, un ceram, ka viņu sirdīs pirmajā vietā vienmēr būs viņu dzimtā Kaltene.

Priecē arī Kaltenē jau 1997. gadā dibinātais zivju pārstrādes uzņēmums “Kaltenes zivis”, kurš ne tikai ražo garšīgu zivju kulināriju, bet nodrošina ar darbavietu desmitiem kaltenieku, kas šodienas apstākļos nudien nav mazsvarīgi. Tuvi un tāli ļaudis iecienījuši arī Guntas Rožkalnes “Cīrulīšu” mājas labumus. Ar saviem mājražojumiem Gunta aktīvi piedalās dažādos pasākumos, tā reklamējot savu produkciju un iegūstot arvien lielāku tās cienītāju skaitu. Un tad, kad Kaltenes zināmākās vietas un redzamākie cilvēki uzteikti, laiks vietējo ļaužu zināšanu pārbaudei par savu dzimto ciemu. Desmit drosminiekiem tika uzdots katram savs jautājums par Kaltenes vēsturi, māju nosaukumiem u.c. Neviens jautājums nepalika bez atbildes, tā apliecinot kaltenieku erudīciju.

Kamēr svētku viesi izklaidējās, saimniece Dina Čuba bija sagatavojusi lielo zupas katlu un ikvienam pasākuma dalībniekam bija iespēja iestiprināties, pirms ļauties dejas solim Indras un Modra vadībā.

Dace Klabere

D. Klaberes foto

Rojas novada bāriņtiesas paziņojums!

Rojas novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas Intas Zaķes atvaļinājuma laikā no 10. augusta līdz 2. septembrim, visos bāriņtiesas kompetences jautājumos, apmeklētājus Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, 16. kabinetā pieņem bāriņtiesas locekle Linda Frīdenberga (tālr. 663269173).

Pieņemšanas laiki: no pirmdienas  līdz piektdienai no plkst. 9.00-13.00.

Informācija par gadījumiem, ja ir pamatotas aizdomas, ka bērns cieš no vecāku vai citu personu vardarbības, bērns atrodas viņa veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos vai bērns palicis bez vecāku aprūpes un gādības, tiek pieņemta jebkurā laikā. Bērni tiek pieņemti un uzklausīti arī ārpus  pieņemšanas laikiem.

Ziņas