Ziņas

Biedrības „Talsu rajona partnerība” sludinājums

Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības  (EJZF) fonda Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātēs: 43.02.1. „Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas akvakultūras produktu piegādes posmos” un 43.02.2. „Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas veicināšana, kā arī  zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs – darbību dažādošana”.

 

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

2020.gada 21.marts  – 2020. gada 21.aprīlis

Sludinājuma kopsumma

151 992,93   EUR

Projektu  īstenošanas termiņš

1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana  - projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2.  Pārējiem  projektiem projektu  īstenošanas  termiņš  ir 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Mērķis

Veicināt ekonomisko izaugsmi, sniedzot atbalstu piekrastes uzņēmumu attīstībai un inovāciju ieviešanai.

Rīcība -  EJZF 1

„Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darbību dažādošana un sezonalitātes ietekmes mazināšana piekrastes teritorijā”

Atbalsta apmērs 

 

151 992,93 EUR

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.605 6.punktā minētā darbība

6.1) Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes posmos.

6.2) Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas veicināšana, kā arī  zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs – darbību dažādošana.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts atbalsts jaunu uzņēmumu veidošanai un esošo uzņēmumu darbības uzlabošanai, attīstībai vai paplašināšanai Rojas un Mērsraga novados. Ja projektu iesniedz esoši uzņēmēji/uzņēmumi, tā darbība reģistrēta un reāli tiek veikta biedrības teritorijā ne mazāk kā 12 mēnešus (vienu gadu) pirms projekta iesniegšanas.

Ekonomiskās izaugsmes veicināšanai - ražošanas procesa uzlabošanai, tirdzniecības veicināšanai, uzņēmumu darbības uzsākšanai, esošo uzņēmumu darbības uzlabošanai, uzņēmuma teritorijas labiekārtošanai. Atbalsts iespējams speciālā transporta iegādei (saldētava, autoveikals), pamatlīdzekļu iegāde, uzglabāšanas telpu un/vai remonta telpu nodrošināšana.

Saimniecisko darbību dažādošanai zivsaimniecības un jūras ekonomikas nozarēs (jūras transports, piekrastes tūrisma attīstīšana un pakalpojumu dažādošana, zivju produkcijas tirdzniecība).

Piekrastes tūrisma attīstīšanai un pakalpojumu dažādošanai atbalsts tiks sniegts:

1. Jaunu uzņēmumu darbības uzsākšanas gadījumā tikai kvalitatīvu un eksportspējīgu risinājumu, kam piemīt augsta pievienotā vērtība, un, kas skar visas tūristu mītnes darbību  (tūristu mītnes ar labiekārtotiem numuriņiem, gultasvietu skaits vienā mītnē 10-40). ).  Tūrisma mītne ir ēka, ēku grupa vai labiekārtota vieta (teritorija), kurā uzņēmums nodrošina tūristu diennakts izmitināšanu un apkalpošanu.

2. Jauniem uzņēmumiem būvniecība (sk. 3.punkta nosacījumus) tiks atbalstīta TIKAI tajā gadījumā, ja projekta iesniegumam būs pievienota pamatota tirgus situācijas izpēte un Biznesa plāna kopsavilkums ar uzņēmējdarbības attīstības redzējumu turpmāko 5 gadu laikā.

3. Esošo uzņēmumu darbības uzlabošanai, attīstībai vai paplašināšanai - tūrisma mītņu un tūrisma pakalpojumiem izmantojamo ēku kvalitātes uzlabošanai, pakalpojumu dažādošanai, aktivitātēm, kas vērstas uz sezonalitātes mazināšanu.

4. Esošie uzņēmumi (punkts attiecas uz visu nozaru iesniedzējiem), kas darbojas vismaz divus gadus pirms projekta iesniegšanas, pievieno dokumentu, kas apliecina pēdējā noslēgtā gada apgrozījumu ne mazāku 3000,00 eiro. Apliecinoša dokumenta neiesniegšanas gadījumā, projekts tiks noraidīts kā neatbilstošs

5. Atbalstu iespējams saņemt investīcijām infrastruktūras vai servisa ēku būvniecībai, kas nepieciešamas lai nodrošinātu tūrisma pakalpojumus, kas saistīti ar aktīvo atpūtu, veselīgu dzīvesveidu, vietējo tradīciju (t.sk. amatu, kultūras un dabas) saglabāšanu un attīstību, vides izglītību (piemēram, sniega, velosipēdu utml. trases, pacēlāji, ēdināšanas pakalpojumi).

Īpašs atbalsts ir projektiem inovatīvu produktu un pakalpojumu radīšanai.  Inovatīvs projekts ir projekts, kuru īstenojot tiek radīti jauni vai uzlaboti produkti, procesi vai metodes un kurš atbilst vietējā attīstības stratēģijā noteiktajam par inovatīvo risinājumu identificēšanu un atbilstības kritērijiem to noteikšanai (sk. Stratēģijas 2.3. nodaļu „Inovatīvo risinājumu identificēšana un attīstības kritēriji to noteikšanai”).

Vietējās rīcības grupas Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda darbības teritorijā tūrisma nozarē iesniegtie projekti netiek atzīti par inovāciju un tiem  netiek piešķirta papildus % atbalsta intensitāte. 

Iespējams veidot kopprojektus – projektus, kurā investīcijas paredzēts izmantot kopīgi un kuru iesniedz:

    1. Biedrība, kas vismaz gadu pirms projekta iesniegšanas reģistrēta un kuras biedriem (vismaz trīs) komercdarbības joma pārsvarā ir zvejniecība un akvakultūra.

    2. Vietējā pašvaldība, lai nodrošinātu zivsaimniecības uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidi vismaz divām juridiskām personām, kas veic saimniecisko darbību zvejniecībā vai akvakultūrā.

Rīcības ietvaros atbalsts paredzēts jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegādei, būvniecībai un ar to saistītām aktivitātēm, jaunu būvmateriālu iegāde, teritorijas labiekārtošana. Ja kopprojektu plāno sniegt biedrība, tad atbalsts tiks sniegts arī vietējās produkcijas mārketinga izmaksām:

Reklāmas izdevumi vietējās rīcības grupas teritorijā;

Internetveikala izveides izdevumi.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro)

70 000 euro - būvniecības projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas.

50 000 euro pārējiem projektiem.

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)

70 % - inovatīviem projektiem

80 % - kopprojektam

80% - ja projekts ir saistīts ar piekrastes zvejniecību

50 % - MVU, sīkie (mikro)

30 % - lielie uzņēmumi

Darbības teritorija

Rojas novads,

Mērsraga novads.

Kontaktinformācija

Ar biedrības „Talsu rajona partnerība” SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam un  Vērtēšanas kritēriju METODIKU klātienē var iepazīties biedrības birojā Kr.Valdemāra iela 21a, Talsi, Talsu novads, LV – 3201 vai elektroniski biedrības mājas lapā: www.talsupartneriba.lv, Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājas lapā: www.lad.gov.lv

Kontaktpersona: administratīvā  vadītāja Lolita Muceniece  – tel. 22328884, talsu.partneriba@inbox.lv.

 

 

 

EJZF VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

11.tabula

 

I

EJZF 1 „ Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darbību dažādošana un sezonalitātes ietekmes mazināšana piekrastes teritorijā

1.

Atbilstības kritēriji

1.1.

Projekts ir izstrādāts pamatojoties uz biedrības „Talsu rajona partnerība” sabiedrības virzītu attīstības stratēģiju, tas atbilst Rīcībai.

Ja iesniegtais projekta pieteikums nav atbilstošs Rīcībai, tas tālāk netiek vērtēts.

1.2.

Projekta īstenošanas vieta ir biedrības „Talsu rajona partnerība” teritorija (Rojas un Mērsraga novadi).

Ja iesniegtā projekta pieteikuma īstenošanas vieta nav biedrības „Talsu rajona partnerība” teritorija, projekta pieteikums tālāk netiek vērtēts.

1.3.

Esošie uzņēmumi pievieno dokumentu, kas apliecina pirms projekta iesniegšanas   noslēgtā gada apgrozījumu ne mazāku kā 3000,00 eiro.

Ja netiek pievienots dokuments, kas apliecina pirms projekta iesniegšanas noslēgtā gada apgrozījumu 3000,00 eiro apmērā, projekts tālāk netiek vērtēts

II.

Administratīvie kritēriji

Max punktu skaits

Atsauce uz veidlapu[4]

Izvērsts skaidrojums par katru kritēriju pieejams Vērtēšanas kritēriju Metodikā.

2.1.

Projekta iesnieguma iesniegšana. Projekta iesniegumam pievienoti visi pavaddokumenti, 1.pielikums “Biznesa plāna kopsavilkums”, Tirgus izpētes dokumenti.

0,5

Projekta iesniegums kopumā. D.daļa

2.2.

Atbalsta pretendenta iesniegto projektu skaits 2014.-2020.gada periodā.

0,5

Projekta iesniegumu saraksts

 

Kopā

1

 

III.

Kvalitatīvie kritēriji

 

 

3.1.

Projektā plānotā rīcība,  mērķis, darbības, īstenošanas vieta un nepieciešamība ir skaidri saprotama un pamatota.

2

B1; B2; B4.1.; B5

3.2.

Projekta iesniedzēja pamatdarbība ir zivsaimniecība

Atbilst - 2

A1;A2; C1

Neatbilst - 0

3.3.

Plānotais projekts  ir inovatīvs Rojas un Mērsraga novados. (sk.28.lpp 7.tabula).

Atbilst - 2

B3

Neatbilst - 0

3.4.

Veikta tirgus izpēte, aprakstīta produkta/pakalpojuma pārdošanas stratēģija, skaidri pamatota mērķauditorija.

Obligāta prasība -

 pievienota dokumentācija, kas apliecina:

1.   par tirgus izpētes veikšanu.

2.    Pievienots “Biznesa plāna kopsavilkums, pielikums nr. 1

2

B4; B4.1.

3.5.

Aprakstīta projekta rezultāta uzturēšana pēc projekta ieviešanas (projekta dzīvotspēja).

2

B14, C.sadaļa

3.6.

Aprakstīti riski, to novēršanas iespējas.

2

B4.1; B14

3.7.

Projekts ir vērsts uz sezonalitātes mazināšanu

1

B4.1.

Projekts nav vērsts uz sezonalitātes mazināšanu

0

3.8.

Projekts ir vērsts uz darbību dažādošanu

1

B4.1.

Projekts nav vērsts uz darbību dažādošanu

0

3.9.

Projekta rezultāts nodarbinātības veicināšanā – radītas jaunas darba vietas (par vienu jaunradītu darba vietu – 1, par divām un vairāk  jaunradītām darba vietām - 2).

2

B6

Radīta darba vieta ir noslēgts darba līgums ar darbinieku, nosakot normālu darba laiku, vai pašnodarbinātas personas saimnieciskās darbības uzsākšana, vai vairākas darbavietas sezonas rakstura darbu veikšanai,  ja tajās kopā nostrādāto stundu skaits kalendārā gadā atbilst normālam darba laikam un ja par šādu darbinieku tiek samaksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Tas nozīmē, ka pilna laika darbiniekam ir jānodrošina vismaz minimālās algas likme, ko nosaka LR likumdošana. Projekta C.sadaļā ir jābūt informācijai par atalgojuma un VSAOI samaksu darbiniekiem.

3.10.

Norādīta projekta izmaksu atbilstība projekta rezultātiem.

2

B4.3.; B7; B8; B9

3.11.

Pretendenta projektā plānotais darbības virziens

Vērtējums kritērijā nesummējas – tiek ņemts vēŗā prioritārais darbības virziens.

 

B4.1.

Ražošana

2

Papildus tiek piešķirts vērtējums, ja plānota zivju produkcijas pārstrāde, mājražošana

0,5

Pakalpojums, t.sk. piekrastes tūrisms

1

Papildus tiek piešķirts vērtējums, ja paredzēts tūrisma pakalpojums ar pievienoto vērtību - Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības (saskaņā ar NACE 2.redakciju NACE 90) un aktīvās atpūtas, sporta, izklaides darbības (saskaņā ar NACE 2.redakciju NACE 93)

1,5

Ražošana un pakalpojums

0

3.12.

Atbalsta pretendenta pieprasītā publiskā finansējuma apmērs.

 

Projekta iesniegums

0,00 – 19 999,99 eiro

2

20 000,00 – 39 999,99 eiro

1

40 000,00 un vairāk

0

3.13.

Tiek īstenots kā kopprojekts.

Atbilst - 2

B3

Neatbilst - 0

 

Maksimālais iegūstamais punktu skaits

25

 

 

Minimālais iegūstamais punktu skaits

10

 

IV.

Specifiskie kritēriji

4.1.

Pie vienāda punktu skaita, priekšroka projektam, kas ieguvis augstāku punktu skaitu  3.9. kritērijā.  Ja kritērijs 4.1. nenosaka vērtējumu, tiek piemērots kritērijs 4.2.

Papildus tiek piešķirti 0,01 punkti

Vērtēšanas kopsavilkums

4.2.

Ja vairākiem projektiem vienāds vērtējums, lielāko punktu skaitu saņem projekts ar mazāko pieprasīto publisko finansējumu, pārējie projekti saņem punktus atbilstoši samazinošā secībā.

Papildus tiek piešķirti 0,01 punkti

Vērtēšanas kopsavilkums

 

INFORMĒ SIA “ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS SABIEDRĪBA “PIEJŪRA”

Bez maksas un par maksu nododamie atkritumi. 

No 01.01.2020., palielinoties Dabas resursu nodokļa likmei, mainās maksa par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” sniegtajiem pakalpojumiem.

Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra” piedāvā BEZ MAKSAS visās pārkraušanas-šķirošanas stacijās un poligonā “Janvāri” gan fiziskām, gan juridiskām personām nodot:

  • papīru, kartonu, makulatūru;
  • stikla iepakojumu (pudeles, burkas);
  • plastmasas iepakojumu (PET pudeles, maisiņi, plēve (LDPE), sadzīves ķīmijas pudeles un kannas);
  • metāla iepakojumu (metāla kārbas, bundžas, vāciņi);
  • sadzīves elektrotehniku (ledusskapji, plītis, televizori, datori, veļas mazgājamās mašīnas u.c.);
  • metāllūžņus. 

 

Rojas pārkraušanas-šķirošanas stacijā  no 1. janvāra

 

Rojas PŠS

 

Cena bez PVN

Cena ar PVN

EUR/t

EUR/t

nolietotas riepas

80,00

96,80

azbestu saturoši būvmateriāli

92,64

112,09

stikls (logu) (bez piemaisījumiem)

28,93

35,01

nešķiroti sadzīves atkritumi (juridiskajām personām)

64,01

77,45

liela izmēra atkritumi

82,64

99,99

būvniecības atkritumi

82,64

99,99

luminiscentās spuldzes

0,21 EUR/gab.

0,25 EUR/gab.


* Nepieņem bīstamos atkritumus 
– (ķimikālijas, medicīnas atkritumus, naftas produktus un tml.).

* No 2019. gada 1. maija Rojas pārkraušanas-šķirošanas stacijā netiek pieņemti iedzīvotāju ievestie sadzīves atkritumi.

Izmaiņas neattiecas uz juridiskajām personām, kurām ir noslēgts līgums par atkritumu ievešanu.

Mīļdieniņa PII “Zelta zivtiņa”

14. februāris PII “Zelta zivtiņa” sākās ar mīļu draugu sagaidīšanu un visapkārt daudz, daudz siržu kā draudzības un mīlestības simbolu. Kopīgi klājām svētku galdu no vecāku sarūpētajiem kārumiem un ar nepacietību gaidījām Mīļdieniņu.

Visi bija sirsnīgi gaidīti ciemos pie vecmāmiņas, kur notika mīļi draudzības svētki. Skolotājas Maija (vecmāmiņa), Iveta (vilks) un studente Inga (Sarkangalvīte) priecēja bērnus ar jautru uzvedumu, kura laikā vilks kļuva par labu draugu gan Sarkangalvītei un vecmāmiņai, gan pārējiem meža zvēriņiem, kuri ciemojās svētkos pie vecmāmiņas. Tika minētas mīklas, pildīti ļaunās pamātes atstātie darbiņi – šķirotas pogas atsevišķi no kastaņiem, līmētas sirdis, zīmēti zīmējumi uz sirdīm, krāsotas mīļbildītes, iets rotaļās ar sirdīm. Pēc kārtīgi pastrādātiem darbiņiem visi cienājās pie draudzības galda un dejoja diskotēkā disko gaismas un jautras mūzikas pavadībā. Bērnu vēlēšanās: “Kaut biežāk būtu ballītes kopā ar draugiem mīlestības un prieka gaisotnē!”

Skolotājas M. Grīnfelde un I. Rozentāle

ATVĒRSIM SAVAS MĀJAS VIRTUVES UN SIRDIS!

Domājot par tuvojošos jauno tūrisma sezonu, vēlos uzrunāt radošos un aktīvos Rojas novada iedzīvotājus iesaistīties nelielā “avantūrā”, kopā padarot krāsaināku un pieredzes bagātāku savu nākamo vasaru.

Kā jau tas ir zināms, latviešiem patīk labi un gardi paēst, un, ja vēl var nobaudīt kaut ko īpašu, ar sen aizmirstu bērnības garšu, tad diena ir izdevusies lieliska!   

Mūsu novadā ir daudzas radošas saimnieces, kuru gatavotie ēdieni un gardumi ir pazīstami ne tikai Rojā, bet atzinību ieguvuši arī ārpus novada robežām. Gandrīz katrā ģimenē ir iedibinātas savas ēst gatavošanas tradīcijas, kuras noteikti ir īpašas! Un tieši tāpēc būtu vērts ar saviem “meistarstiķiem” un tradīcijām iepazīstināt arī mūsu novada ciemiņus!

Rojas novada mājas virtuve!

Šovasar vēlamies uzsākt jaunu pasākumu, kas varētu kļūt par ikgadēju tradīciju, iesaistot vietējos novada cilvēkus un popularizējot mūsu piekrastes kulināro mantojumu un tradīcijas.

Tā būtu viena diena vasarā, kad mūsu novada viesiem būtu iespējams iegriezties dažādās mājās, sētās, objektos vai uzņēmumos, kuros tie varētu nobaudīt uz vietas gatavotus ēdienus, dzērienus, uzkodas vai citus našķus.

Šī būtu lieliska iespēja vietējiem iedzīvotājiem veidot tādus kā dārza svētkus sev, ģimenei, draugiem, kaimiņiem un ciemiņiem, izmēģinot, kā ir būt mājražotājam. Pasākuma dalībnieki aicināti padomāt par to, kādus savus īpašos ēdienus, dzērienus, našķus piedāvāt apmeklētājiem, kādas amata prasmes demonstrēt vai izklaidēt viesus ar kādiem muzikāliem priekšnesumiem. Katru vietu īpašu padara tās stāsts! Un jums noteikti ir daudz stāstu savā ģimenē gan par savu dzimtu, ģimenes tradīcijām un īpašajiem ēdieniem, ko ceļat galdā ciemiņiem!

Lai šis pasākums varētu notikt, aicinu atsaukties Rojas novada cilvēkus (privātmāju saimniekus, ģimenes, saimnieces, mājražotājus, uzņēmējus vai vienkārši aktīvus un darboties gribošus cilvēkus), kas būtu gatavi iesaistīties šajā pasākumā!

Tiks plānotas arī apmācības un semināri, kas palīdzēs dalībniekiem labāk plānot un sagatavot savas mājas virtuves piedāvājumu pasākumam.

Galvenais ir vēlme līdzdarboties, un tad jau pārējais izdosies pats par sevi!

Sīkāka informācija un pieteikšanās līdz 21. februārim pa e-pastu: tic@roja.lv vai tel.: +371 2830590.

Rojas TIC vadītāja

Kristīne Voldemāre

Ziņas