Ziņas

Domē viesojas trešklasnieki

Pirmdienas, 27. janvāra rīts, Rojas novada domē iesākās ar jauku pārsteigumu – ciemos bija ieradušies Rojas vidusskolas 3. klašu audzēkņi un viņu audzinātājas Ilga Mazkalniņa un Jolanta Švarcbaha. Kā pastāstīja klašu audzinātājas, šajā dienā bērniem sociālo zinību stundā ieplānota tēma par pašvaldībām.

Lai bērni labāk izprastu mācāmo vielu, skolotājas klašu stundās atvedušas bērnus uz mūsu pašvaldību, lai viņiem būtu iespēja iepazīties ar tās darbiniekiem, izstaigāt kabinetus un rast atbildes uz viņus interesējošiem jautājumiem. Vairums no bērniem pašvaldības ēkā bija pirmo reizi, tādēļ ar lielu interesi ielūkojās katrā no kabinetiem un uzklausīja darbinieku stāstus par pašvaldības ēkā notiekošo. Jācer, ka nelielā vizīte domē palīdzēja bērniem labāk izprast vielu par pašvaldībām.

Dace Klabere,

D. Klaberes foto

Rekreāciju teritorijas labiekārtojuma izveide

Biedrība „Talsu rajona partnerība’’ un Lauku atbalsta dienests atbalstījis Rojas novada domes projektu par Eiropas savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Lauku attīstības programmas (LAP) 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta iesniegumu Nr. 19-08-FL06-F043.0202-000002 “Rekreāciju teritorijas labiekārtojuma izveide”. Projekta kopējās un attiecināmās izmaksas 196707.15 EUR, no kurām publiskais finansējums ir 177036.43 EUR.

Projekta mērķis ir uzbūvēt rekreācijas ēku un labiekārtot tās uzturēšanai nepieciešamo infrastruktūru, aizsargājot piekrastes teritoriju un kāpu zonu. Projekta ietvaros Rojas brīvdabas estrādes teritorijā tiek būvēta un labiekārtota sabiedriskās tualetes ēka. Projekta īstenošana uzlabos piekrastes infrastruktūru, saglabās kāpu zonu un paaugstinās jau esošās piekrastes teritorijas kvalitāti, jo tiks nodrošināta un sakopta ikvienam apmeklētājam pieejama vide. Projekta īstenošanas rezultātā tiks sekmēta mērķu sasniegšana saistībā ar klimatu pārmaiņām.

Pēc iepirkuma procedūras konkursa rezultātiem, būvniecības darbus veic SIA “A CELTNE”, būvuzraudzību veic SIA “Akordaa”

Madara Aizgrāve,

Rojas brīvdabas estrādes vadītāja

20. janvāris – barikāžu aizstāvju atceres diena

Barikāžu laiks ir apliecinājums tam, ka esam lieli un stipri, un varam sasniegt jebko, ja vien esam vienoti un neatlaidīgi. Šajā dienā daudzviet Latvijā tika iedegti barikāžu atceres ugunskuri, tai skaitā arī Rojas vidusskolā.

Pirms 29 gadiem norisinājās svarīgi notikumi mūsu Latvijas neatkarības atgūšanai. Barikāžu laiks. Par to runā skolā, ģimenē, jo mūsu skolēnu vecvecāki ir piedalījušies šajos notikumos. Vislabāk par to var pastāstīt tie skolotāji, kuri paši bija uz barikādēm. Viņi 20. janvārī varēja lepoties ar piemiņas nozīmi pie krūtīm, kura apliecina – jā, es tur biju, es redzēju, es piedalījos. Pirmdienas rītā pie skolas liesmoja atmiņu ugunskurs, smaržoja piparmētru tēja, un kāras mutes notiesāja sasmērētās zaptsmaizes. Bet pie Gvido Zvaigznes piemiņas akmens dega svecītes, nu jau arī par viņa mammu. Jā, tā ir mūsu skolas tradīcija šajā dienā. Laba tradīcija, kura, cerams, tiks saglabāta gadu no gada. Tā ir vēsture, kurā daudzi no mums ņēmuši dalību. Ir izdots neskaitāms daudzums gan patiesu, gan ne tik patiesu atmiņu un varoņstāstu par barikāžu laika notikumiem, bet atmiņā saglabāts tas īstākais un svētākais. Lai tā arī paliek…

 

Antra Ozollapa

Par Rojas novada administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabala nomas tiesību izsoli

Rojas novada pašvaldība rīko izsoli par zemes iznomāšanu mobilā pakalpojuma un tirdzniecības objekta darbībai Rojas pludmalē. Rakstiskā izsole notiks 2020.gada 27.februārī pulksten 12:00, Rojas novada domē, Zvejnieku ielā 3, Rojā. Pieteikšanās rakstiskai izsolei ir līdz 2020.gada 27.februāra pulksten 12:00 Rojas novada domē, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas nov. un sludinājumā noteiktajā termiņā, jāiesniedz Izsoles pieteikums, kas pievienots izsoles noteikumiem.

Neapbūvētā zemes gabala nosaukums: Jūras piekrastes josla, kadastra Nr. 8882 008 1065, platība 140 m2.

Iznomāšanas mērķis: atpūtas iespēju nodrošināšana mobilā sezonas tirdzniecības un pakalpojumu (ēdināšanas) objektā.

Izsoles nosacītā cena: EUR 800 (astoņi simti) eiro un PVN apmērā par katru nomas sezonas gadu.

Iznomāšanas termiņš: nomas tiesības tiek izsolītas uz 10 (desmit gadiem) no līguma noslēgšanas brīža.

 Izsoles pretendentu pieteikšanās noteikumi: Par pieteikuma Pludmales nogabala nomas tiesību izsolei, maksājama reģistrācijas maksa par Pludmales nogabalu ir 50.00 EUR. Reģistrācijas maksu izsoles pretendentiem neatmaksā. Dome rēķinu par iemaksāto izsoles reģistrācijas maksu neizraksta. Izsoles solis ir noteikts 10% apmērā no Sākumcenas (bez PVN).

Ar izsoles noteikumiem iespējams iepazīties zemāk vai klātienē Rojas novada domē.

Ziņas