Ziņas

Aicinām piedalīties aptaujā

Biedrība "Talsu rajona partnerība" piedāvā iespēju iesniegt projekta pieteikumus uzņēmējdarbības rīcībās. Lai projektu pieteikumi būtu kvalitatīvāki, biedrība aicina izteikt viedokli par nepieciešamo zināšanu/ konsultāciju/apmācību nepieciešamību konkrētās tēmās ar mērķi organizēt semināru šo zināšanu papildināšanai.

Aptauja pieejama šeit: https://forms.gle/updDkGZiy2BBDV2z7

Koris “Kalva” – sudraba gaviļnieks

Pagājušā gada nogalē savu 25 gadu jubileju izdziedāja Rojas kultūras centra sieviešu koris “Kalva”. Tā kā gaisā jau virmoja Ziemassvētku tuvums, koristes savus viesus Rojas kultūras centra foajē sagaidīja ar priecīgām Ziemassvētku dziesmām un cienāja ar pašceptām piparkūkām.

Koncertu atklāja piecas kora dziedātājas, kuras bija pie kora dibināšanas šūpuļa pirms 25 gadiem – Ilze Lazdiņa, Baiba Muskare, Jolanta Rauga, Mairita Balode un Ilze Rūsa. Viņu priekšnesumā skanēja Bēthovena “Svēta nakts”, ko koris izpildīja savā pirmajā Ziemassvētku koncertā pirms ceturtdaļgadsimta.

 Pasākumu prasmīgi vadīja Elīna Memrikova, un no viņas stāstītā uzzinājām, ka koris dibināts tālajā 1994. gadā. Savā pastāvēšanas laikā tas 6 reizes piedalījies Dziesmu un deju svētkos Rīgā, dziedājis arī latviešu dziesmusvētkos Kanādā. Koris pieņēmis uzaicinājumu un 3 gadus pēc kārtas dziedājis arī Latvijas radio akcijas tiešraidē “Garākā Līgo dziesma”. “Kalvas” meitenes paguvušas piedalīties arī divās dokumentālās filmās. Bez neskaitāmām uzstāšanās reizēm Latvijā, koris dziedājis arī Austrijā, Ungārijā, Šveicē, Zviedrijā, Maltā, divreiz arī Vācijā.

Neskaitāmie mēģinājumi, pašmāju koncerti, konkursi, skates un uzstāšanās ārzemēs nebūtu iespējami bez mājinieku atbalsta. Kā pastāstīja pasākuma vadītāja Elīna, kuras mamma arī dzied korī no paša tā dibināšanas brīža, cik daudz reižu šo gadu laikā bijušas situācijas, kad mājās vajadzīga mamma, bet viņas nav, jo ir kora mēģinājums. Kādreiz pat esot uznākusi cemme, bet katru reizi, esot kora koncertos un baudot koristu ieguldītā darba augļus, rūgtuma sajūta izzudusi, un tās vietā pārņēmis lepnums. Šajā, jubilejas koncertā, īpaši emocionāls bija brīdis, kurā mammas uzstājās kopā ar saviem bērniem un, jā, korim aug spēcīga maiņa.

Visus 25 gadus kora diriģentes ir Jolanta Rauga un Baiba Muskare. Jolantai “Kalva” ir pirmais un vienīgais koris, un darbošanos tajā viņa uztver kā patīkamu hobiju. Šo daudzo gadu laikā Jolanta ir iemīļojusi Roju un rojeniekus, un uzteic viņu optimismu un labās sirdis. Koris un rojenieki ir kļuvuši par viņas dzīves neatņemamu sastāvdaļu. Jolanta priecājas par ilggadējām koristēm – kora kodolu un nemainīgo pamatsastāvu. Kā vislielāko savu palīgu viņa uzteic Baibu Muskari, bet kuras palīdzības iztikt nevarētu. Jolanta uzskata, ka koristes ir gudrākas par viņu pašu, arī dziesmas viņas zina labāk, un tādēļ viņa var uz savām meitenēm paļauties, un tas rada prieku un lepnumu.

 Laiki un paaudzes mainās, un jaunajai paaudzei ir citas lietas, ko darīt, bet tikmēr koris noveco, un Jolanta uzskata, ka balsis vairs neskan tik labi un smej, ka vēl pēc pāris gadiem viņas būšot jau senioru koris. Viņa pateicas ikvienai koristei, kura ziedo savu laiku korim un aicina ikvienu, kuram patīk dziedāt, viņām pievienoties, jo plāni, kā vienmēr, “Kalvai” atkal ir lieli.

Jubilejas reizē, “Kalvu” sveica Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, sieviešu kora “Dīva” pārstāves, Rojas kultūras centra direktore Ārija Veide, Rojas novada kultūras pasākumu organizatore Dace Broka un visi pārējie, kam tuva kora dziesma un tās izpildītāji, sieviešu koris “Kalva”. Parādā nepalika arī pašas gaviļnieces, pateicībā sveicot gan savas diriģentes, gan visus tos cilvēkus, kuri palīdzējuši un atbalstījuši kori ceturtdaļgadsimta garumā.

D. Klaberes teksts un foto

Biedrības „Talsu rajona partnerība” sludinājums

Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē: 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

 

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

2020.gada 6.februāris  – 6.marts.

Sludinājuma kopsumma

 

141 853,12 EUR

Projektu  īstenošanas termiņš

1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana  - projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2. Ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas nepārsniedz 15 % no kopējās attiecināmo izmaksu summas – projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

3. Pārējiem  projektiem projektu  īstenošanas  termiņš  ir 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

 

Mērķis

Veicināt  ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vides attīstīšanu un inovāciju ieviešanu partnerības teritorijā.

Rīcība -  ELFLA 1

„Sīko (mikro), mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība un produkcijas tirdzniecības vides radīšana vai labiekārtošana”

Atbalsta apmērs 

 

90 853,12 EUR

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

5.1.1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

5.1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

5.1.3.) Vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešana.

5.1.4. Darbinieku produktivitātes kāpināšanai

Rīcības apraksts

 

 

Rīcības ietvaros paredzēts atbalsts jaunu uzņēmumu veidošanai un esošo uzņēmumu darbības uzlabošanai, attīstībai vai paplašināšanai (izņemot tūrisma nozari).

Piekrastes novados reģistrētie uzņēmumi/uzņēmēji projektus var iesniegt un atbalstu saņemt tikai Eiropas un jūrlietu zivsaimniecības fonda (EJZF) 1 rīcībā. Izņemot gadījumus, ja plānotās darbības EJZF 1 rīcība neparedz.

Atbalstu iespējams saņemt:

1. Jaunu produktu radīšanai un esošo produktu/pakalpojumu paplašināšanai, attīstībai un realizēšanai tirgū.

2. Lauksaimniecības produktu pārstrādei, tirdzniecības vides radīšana vai labiekārtošana savas produkcijas realizēšanai.

3. Aprīkojuma, iekārtu iegādei, būvniecības izmaksām, būvmateriālu iegādes izmaksām, ar sabiedriskām attiecībām saistītām izmaksām, patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju saņemšanas vai izmantošanas izmaksām, darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas mācību izmaksām.

4. Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt vietējās produkcijas tirdzniecības vides izveidošanu vai labiekārtošanu (piemēram, autoveikals, interneta veikals, tirgus vieta vietējās produkcijas realizēšanai).

5. Esošie uzņēmumi pievieno dokumentu, kas apliecina pirms projekta iesniegšanas noslēgtā gada apgrozījumu ne mazāku kā 3000,00 eiro.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro).

50 000 euro vienam projektam

 

 

Maksimālā atbalsta intensitāte ( %)

50 % - viena iesniedzēja projektam.

Papildus summējot pamata likmi 50%:

+ 5%, ja uzņēmuma darbība reģistrēta un reāli tiek veikta biedrības teritorijā ne mazāk kā 12 mēnešus (vienu gadu) pirms projekta iesniegšanas un noslēgtā gada apgrozījums ir ne mazāks kā 3000 eiro.

80% - kopprojektam

Darbības teritorija

Biedrības „Talsu rajona partnerība” darbības teritorija

 

Rīcība – ELFLA 2

„Atbalsts tūrisma uzņēmējdarbībai”

Atbalsta apmērs 

51 000,00 EUR

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

5.1.1.) Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.

5.1.4.) Darbinieku produktivitātes kāpināšana.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts atbalsts ar tūrisma nozari saistītiem uzņēmumiem. Stratēģijas izpratnē Rīcības ietvaros atbalstu iespējams saņemt:

1. Ekonomiski pamatotiem, plašam saņēmēju lokam paredzētiem, ar augstu pievienoto vērtību veidotiem tūrisma pakalpojumu piedāvājumiem.

2. Jaunu uzņēmumu darbības uzsākšanas gadījumā atbalsts tiks sniegts tikai kvalitatīvu un eksportspējīgu risinājumu, kam piemīt augsta pievienotā vērtība, un, kas skar visas tūristu mītnes darbību  (tūristu mītnes ar labiekārtotiem numuriņiem, gultasvietu skaits vienā mītnē 10-40).  Tūrisma mītne ir ēka, ēku grupa vai labiekārtota vieta (teritorija), kurā uzņēmums nodrošina tūristu diennakts izmitināšanu un apkalpošanu.

3. Jauniem uzņēmumiem būvniecība (sk. 1.punkta nosacījumus) tiks atbalstīta TIKAI tajā gadījumā, ja projekta iesniegumam būs pievienota pamatota tirgus situācijas izpēte un Biznesa plāna kopsavilkums ar uzņēmējdarbības attīstības redzējumu turpmāko 5 gadu laikā.

4. Esošo uzņēmumu darbības uzlabošanai, attīstībai vai paplašināšanai - tūrisma mītņu un tūrisma pakalpojumiem izmantojamo ēku kvalitātes uzlabošanai, pakalpojumu dažādošanai, aktivitātēm, kas vērstas uz sezonalitātes mazināšanu.

5. Esošie uzņēmumi, kas darbojas vismaz divus gadus pirms projekta iesniegšanas, pievieno dokumentu, kas apliecina pēdējā noslēgtā gada apgrozījumu ne mazāku 3000,00 eiro. Apliecinoša dokumenta neiesniegšanas gadījumā, projekts tiks noraidīts kā neatbilstošs.

6. Atbalstu iespējams saņemt investīcijām infrastruktūras vai servisa ēku būvniecībai, kas nepieciešamas lai nodrošinātu tūrisma pakalpojumus, kas saistīti ar aktīvo atpūtu, veselīgu dzīvesveidu, vietējo tradīciju (t.sk. amatu, kultūras un dabas) saglabāšanu un attīstību, vides izglītību (piemēram, sniega, velosipēdu utml. trases, pacēlāji, vēsturiski nozīmīgu eksponātu apskates vietas, ēdināšanas pakalpojumi).

7. Aprīkojuma, iekārtu iegādei, būvniecības izmaksām, būvmateriālu iegādes izmaksām, ar sabiedriskām attiecībām saistītām izmaksām, patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju saņemšanas vai izmantošanas izmaksām, darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas mācību izmaksām.

Rīcības ietvaros netiek atbalstīta tādu tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu attīstība, kuri atbalstu var saņemt EJZF 1.rīcības ietvaros.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro).

50 000 euro vienam projektam

 

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)

50 % - viena iesniedzēja projektam.

Papildus summējot pamata likmi 50 %:

 +5%,  ja uzņēmuma darbība reģistrēta tūrisma nozarē un reāli tiek veikta biedrības teritorijā ne mazāk kā 12 mēnešus (vienu gadu) pirms projekta iesniegšanas un noslēgtā gada apgrozījums ir ne mazāks kā 3000 eiro.

80 % - kopprojektam

Darbību teritorija

Biedrības „Talsu rajona partnerība” darbības teritorija.

Kontaktinformācija

Ar biedrības „Talsu rajona partnerība” SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam, Vērtēšanas kritēriju METODIKU un nepieciešamo dokumentāciju var iepazīties klātienē biedrības birojā Kr.Valdemāra iela 21a, Talsi, Talsu novads, LV – 3201 vai  elektroniski biedrības mājas lapā: www.talsupartneriba.lv, Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājas lapā: www.lad.gov.lv.

Projekta iesniegumus var iesniegt TIKAI elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).

Kontaktpersona: Administratīvā  vadītāja Lolita Muceniece  – tel. 22328884, talsu.partneriba@inbox.lv

Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētajiem likumiem

No 2020. gada 16. janvāra līdz 14. februārim notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā "Par pašvaldībām”

Parakstīties par apturēto likumu nodošanu tautas nobalsošanai varēs klātienē, parakstu vākšanas vietās Latvijā un ārvalstīs. Parakstīšanās vietas jānosaka pilsētu un novadu domēm, un katrā pašvaldībā tās iekārtojamas ar tādu aprēķinu, lai uz 10 000 vēlētāju būtu vismaz viena parakstu vākšanas vieta. Ārvalstīs parakstu vākšanas vietas iekārtojamas Latvijas Republikas vēstniecībās, ģenerālkonsulātos un konsulātos.

Iespēju piedalīties parakstu vākšanā tiks nodrošināta arī karavīriem un zemessargiem starptautisko operāciju rajonos, kā arī vēlētājiem ieslodzījuma vietās.

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt parakstu vākšanas vietā, tiks nodrošināta iespēja parakstīties savā atrašanās vietā.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī būs sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Lai piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam nepieciešams derīgs personas apliecinošais dokuments  (Latvijas pilsoņa pase vai personu apliecība)

Parakstu vākšana jārīko, jo pēc 41 Saeimas deputātu ierosinājuma Valsts prezidents E. Levits apturēja likumu  “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā "Par pašvaldībām” publicēšanu uz diviem mēnešiem. 

Grozījumi paredz mainīt domes pilnvaru termiņu ārkārtas vēlēšanu sarīkošanas gadījumā, proti, noteikt, ja līdz kārtējām vēlēšanām ir vairāk nekā 24 mēneši, ārkārtas vēlēšanās jauno domi ievēl uz atlaistās domes pilnvaru termiņu. Savukārt, ja līdz kārtējām vēlēšanām palikuši no deviņiem līdz 24 mēnešiem, jauno domi ievēl uz atlaistās domes atlikušo pilnvaru termiņu un vēl uz četru gadu pilnvaru termiņu. Tāpat izmaiņas paredz, ja līdz kārtējām domes vēlēšanām ir palikuši mazāk nekā deviņi mēneši, jaunas domes vēlēšanas nenotiek un līdz kārtējām domes vēlēšanām darbojas pagaidu administrācija. 

Saskaņā ar likumu "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" šajā laikā jānotiek trīsdesmit dienu parakstu vākšanai, kurā noskaidro, vai tautas nobalsošanas sarīkošanu par apturēto likumu atcelšanu atbalsta ne mazāk kā viena desmitā daļā no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo pilsoņu skaita jeb vismaz 154 868 vēlētāji.

! Parakstoties par apturētajiem likumprojektiem, vēlētājs nevēlas šādu grozījumu pieņemšanu.

Informācijas avots: Centrālā vēlēšanu komisija

 

Parakstu vākšanas vieta Rojas novadā: Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads (4. kabinets).

Darba laiki:

pirmdienās, trešdienās, piektdienās, svētdienās – no pl. 9:00 – 13:00,

otrdienās, ceturtdienās, sestdienās – no pl. 15:00 – 19:00.

Ziņas