Ziņas

Par nekustamā īpašuma nodokli

2020. gadā izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinā nav paredzētas. Tomēr jārēķinās, ka izmaiņas 2021. gadā būs, jo pašlaik valdībā tiek strādāts pie jaunas kadastrālās sistēmas aprēķina ieviešanas. Attiecīgi 2020.gada kadastrālo vērtību aprēķinam tiks piemērota līdzšinējā kadastrālo vērtību bāze, kas noteikta 2014.gadā. Savukārt no 2021.gada 1.janvāra ieviešamā kadastrālo vērtību bāze tiks izstrādāta atbilstoši situācijai nekustamā īpašuma tirgū un izmantota tirgus darījumu informācija par diviem gadiem – no 2017.gada 1.jūlija līdz 2019.gada 1.jūlijam.

Kā līdz šim, arī 2020. gadā Rojas novada dome paredzējusi neaplikt ar NĪN palīgēkas, kuru platība ir līdz 25 m2 , bet nodoklis tiks aprēķināts garāžām un dzīvojamām mājām, kā arī palīgēkām, kurās notiek saimnieciskā darbība. NĪN atvieglojumi tiks saglabāti tiem, kuriem Sociālais dienests ir piešķīris: trūcīgās vai maznodrošinātās personas vai ģimenes statusu, daudzbērnu ģimenēm un politiski represētām personām, atbilstoši likumam „Par nekustamā īpašuma nodokli” un Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 495.
Atvieglojumus varēs pieprasīt personas, kas ir 1. un 2. grupas invalīdi un personas, kurām pieder nekustamais īpašums un kurā ir deklarēts 1. vai 2. grupas invalīds, kas ir šīs personas pirmās pakāpes radinieks un ir deklarēts īpašumā, par kuru tiek pieprasīts atvieglojums. Atvieglojumi tiks piešķirti tikai par nekustamo īpašumu, kas ir īpašnieka deklarētā dzīvesvieta un zemi zem mājas, ja īpašumā nenotiek saimnieciskā darbība, kā arī atvieglojums tiks piešķirts tikai gadījumos, ja nav NĪN nodokļa parādu un nav kavēts neviens maksāšanas ceturksnis.
Iesniegums, lai saņemtu atvieglojumu par 2020. gadu, jāiesniedz Rojas novada domē, klāt pievienojot invaliditātes apliecības kopiju. Ja invaliditātes statuss noteikts bez pārbaudes, tad klāt iesniegumam nepieciešams pievienot attiecīgo lēmumu. To lūdzam izdarīt līdz 2020. gada 1. martam.
Aicinām izmantot arī portāla www.epakalpojumi.lv sniegtās iespējas un pieteikties atgādinājumu saņemšanai par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS).


Nekustamā īpašuma speciāliste / NĪN administratore
A. Lakšmane

Ritma festivāls Rojas Mūzikas un mākslas skolā

21. novembra pēcpusdienā visi mūzikas skolas audzēkņi pulcējās izstāžu zālē uz solfedžo stundu. Šajā reizē grūtais priekšmets ,,Solfedžo” bērnu acīs kļuva par spēli. Jau festivāla nosaukums ,,Ri-ri ritms” liek domāt par to, ka galvenais elements ir ritms un dažādi uzdevumi, kas ar to saistīti.

Stundā nepieciešams arī novērtējums, tāpēc festivālu vērtēja nopietna žūrija. Žūrijā darbojās skolas direktore Baiba Beraģe, ilggadējā solfedžo un mūzikas literatūras skolotāja Skaidrīte Brūšniece un Kristas mamma Signe Budzilko Kiršteine, kura pati mūsu skolas interešu izglītības ietvaros apgūst ģitāras spēli un sitaminstrumentu spēli. Sekretāres pienākumus pildīja direktora vietniece mācību darbā Aija Kaļiņičenko. Vēlos pastāstīt, ka žūrijas komisija savu darbu uztvēra ļoti nopietni un taisnīgi izvērtēja katru izpildīto uzdevumu.

Runājot par uzdevumiem, kuri bija jāizpilda katrai grupai, viens no grūtākajiem izrādījās grupas nosaukuma izdomāšana, taču rezultāti neizpalika. Savas prasmes, piemēram, rādīja ,,Klikšķīši”, ,,Jautrie spainīši”, ,,Mandarīni” u.c. Lai pasākums būtu baudāms arī vecākiem un skolotājiem, katra grupa rādīja savu sagatavoto mājasdarbu. Tas bija priekšnesums, kurā tika izmantoti dažādi ritma elementi. Kā atzīmē paši bērni, esot bijis interesanti skatīties citu priekšnesumus. Varējām vērot gan klikšķināšanu ar pildspalvām, gan iepirkšanos veikalā, uzvedumu ar mandarīniem, spaiņiem, ķermeņa bungas, kā arī ritma partitūras dažādu zilbju skaņās un itāļu valodā.

Neizpalika arī uzdevumi, kas bija jādomā un jāprezentē uz vietas. Katra grupa ieguva kādu nomināciju, taču galveno balvu saņēma 6. klases grupa ar nosaukumu ,,Virtuozie šampinjoni”, kuras sastāvā darbojās Megija Mitenberga, Gundega Gitendorfa, Anna Marieta Timma un komandas kapteinis Miķelis Gitendorfs. Apsveicam! Uzvarētāji, starp citu, nopelnīja garšīgu kliņģeri un padalījās ar visiem klātesošajiem. Līdzās nominācijām audzēkņi saņēma dāvanas.

Skolotājas Inese Ozoliņa un Lita Krūmiņa, kuras sagatavoja bērnus, lai šis festivāls varētu notikt, cer, ka visi ieguva pozitīvas emocijas un iedvesmu turpmākajam darbam. Ir aizsākta jauna tradīcija. Nākamajā mācību gadā noteikti visiem kopā būs atkal jauna solfedžo stunda!

Lita Krūmiņa

Aicinājums palīdzēt

Informācija par Rojas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases noteikšanu ziemas sezonā

Rojas novada dome nosaka visiem Rojas novada pašvaldības autoceļiem ziemas sezonā (no 01. novembra līdz 31. martam) autoceļu ikdienas uzturēšanas D klasi (vidējā transportlīdzekļu satiksmes intensitāte – automašīnu skaits diennaktī mazāks par 100), saskaņā ar 2. pielikumu Ministra kabineta 2010. gada 9. marta noteikumiem Nr. 224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”.

Ziņas