Pārvalde

Rojas novada pašvaldības auto ceļu uzturēšana

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 2. apakšpunktu, kas nosaka, ka pašvaldībām ir autonomā funkcija gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu; ielu laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu) un Ministru kabineta 09.03.2010. noteikumu Nr. 224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 2. sadaļā “Autoceļu ikdienas uzturēšanas prasības” noteiktajam, informējam, ka visiem Rojas novada pašvaldības auto ceļiem vasaras sezonā (no 01.aprīļa līdz 31.oktobrim) noteikta autoceļu ikdienas uzturēšanas D klase (vidējā transportlīdzekļu satiksmes intensitāte – automašīnu skaits diennaktī no 0 – 100 automašīnām), saskaņā ar 2. pielikumu Ministra kabineta 2010. gada 9. marta noteikumiem Nr. 224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”.

Pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējamā daļa

Pamatojoties uz 2020. gada 10. novembra Ministra kabineta pieņemtajiem noteikumiem Nr. 671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” 23.punktu, 2021.gada 16.februārī Rojas novada dome ar lēmumu Nr.21 (protokols Nr. 3, 4. punkts) apstiprināja Rojas novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējošo/lemjošo daļu un sekojošu pielikumus:

 Pašvaldības Institūcijas;

  • Rojas novada pašvaldības manta, kuru skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana;
  • Aizņēmumi;
  • Galvojumi;
  • Nepabeigtā būvniecība;
  • Citas ilgtermiņa saistības;
  • Eiropas Savienības fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības projekti;
  • Operatīvā bilance;
  • Peļņas vai zaudējumu aprēķins.