Pārvalde

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Melnsila stāvlaukums”, Melnsils, Rojas novads, kadastra Nr. 88820020127, zemes vienības daļā ar kadastra apzīmējumu 888200201278001 0,0142 ha platībā apbūves tiesību pirmo rakstisko izsoli

Izsole notiek pamatojoties uz Rojas novada domes 18.08.2020.lēmumu Nr. 109 “Par apbūves tiesību rakstisku izsoli  zemes vienības daļā ar kadastra apzīmējumu 888200201278001 0,0142 ha platībā”.

Apbūves tiesību izsoles organizētājs: Rojas novada domes Izsoļu komisija.

Adrese: Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, LV-3264.

Apbūves tiesību izsoles veids: pirmā rakstiskā izsole.

Apbūves tiesību objekts: Rojas novada pašvaldībai piederoša  nekustamā īpašuma “Melnsila stāvlaukums”, Melnsils, Rojas novads, kadastra Nr. 88820020127, zemes vienības daļā ar kadastra apzīmējumu 888200201278001 0,0142 ha platībā apbūves tiesība (turpmāk- OBJEKTS)

Apbūves tiesību objektu raksturojošā informācija un galvenie nosacījumi: Apbūves tiesības nodibināšanas mērķis ir, atbilstoši Rojas novada teritorijas plānojumam, izbūvēt tūrisma būvi, kas nav pastāvīgs īpašuma objekts,.

Apbūves tiesību ieguvējam nav tiesību nodot piešķirtās tiesības citām personām bez saskaņojuma ar Rojas novada pašvaldību.

Apbūves tiesība stājas spēkā pēc tās nostiprināšanas zemesgrāmatā.

Apbūves tiesību ieguvējs kompensē Rojas novada domei neatkarīga vērtētāja atlīdzības summu 125,00 EUR (viens simts divdesmit piecu  eiro, 00 centi) apmērā.

OBJEKTĀ jāizbūvē tūrisma būve un jāsniedz tūrisma pakalpojumi.

Apbūves laukums nosakāms atbilstoši ar Rojas novada pašvaldības 2011.gada 20.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.22/2011 „Rojas novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam”, apstiprinātajiem Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Apbūves tiesīgajam jānodrošina netraucēta piekļuve apakšzemes komunikācijām būves ekspluatācijas laikā. Pēc apbūves tiesību izbeigšanās Rojas novada pašvaldība nekompensē atlīdzību apbūves tiesīgajam par būves iegūšanu īpašumā.

Rojas novada pašvaldība ir tiesīga vienpusēji lauzt līgumu pirms termiņa, ja apbūves tiesīgais neizbūvē tūrisma būvi 1 (viena) gada laikā pēc apbūves tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā. Apbūves tiesību termiņš:  līdz 2053.gada 31.decembrim.

Apbūves tiesību objekta apbūves tiesību maksas apmērs, citi veicamie maksājumi un izsoles solis:

-apbūves tiesību nosacītā maksa – EUR 430 (četri simti trīsdesmit eiro) gadā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli;

-papildus apbūves tiesību maksai apbūves tiesību ieguvējs maksā arī pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

-izsoles solis netiek noteikts.

Izsoles norises vieta un laiks: 2020.gada 09.septembrī, plkst. 12:00, Rojas novada domes 2.stāvā sēžu zālē, adrese – Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novads.

Objekta apskates vieta un laiks:  nekustamā īpašuma “Melnsila stāvlaukums”, Melnsils, Rojas novads, kadastra Nr. 88820020127, zemes vienības daļā ar kadastra apzīmējumu 888200201278001 0,0142 ha platībā,  – objekts ir brīvi pieejams jebkurā laikā.

Apbūves tiesību pretendentu pieteikšanās:

  • piedāvājums, noformēts atbilstoši izsoles noteikumu Pielikumam Nr.2 un izsoles noteikumiem, jāiesniedz slēgtā aploksnē, nosūtot pa pastu vai personīgi iesniedzot Rojas novada domē, Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, LV-3264, ne vēlāk kā līdz 2020.gada 09.septembrim, plkst. 11.45 (dalībnieks nodrošina, ka piedāvājums tiek saņemts šajā punktā norādītajā adresē un līdz šajā punktā norādītajam laikam). Pēc šajā punktā minētā datuma un laika saņemtie piedāvājumi netiek atvērti;
  • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā drošības nauda 43,00 EUR (četrdesmit trīs eiro 00 centi), kuras iemaksu veic bezskaidras naudas norēķinu veidā: Rojas novada dome, reģistrācijas numurs 90002644930, kredītiestāde: a/s „SWEDBANK”, kods: HABALV22, konts: LV95HABA0551022109166. Maksājuma mērķī jānorāda: „ Par apbūves tiesību īpašuma “Melnsila stāvlaukums”, Melnsils, Rojas novads, kadastra Nr.88820020127, zemes vienības daļā ar kadastra apzīmējumu 888200201278001 0,0142 ha platībā drošības nauda”.

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Melnsila stāvlaukums”, Melnsils, Rojas novads, kadastra Nr. 88820020127, zemes vienības daļā ar kadastra apzīmējumu 888200201278002 0,0312 ha platībā apbūves tiesību pirmo rakstisko izsoli

Izsole notiek pamatojoties uz Rojas novada domes 18.08.2020.lēmumu Nr. 110 “Par apbūves tiesību rakstisku izsoli  zemes vienības daļā ar kadastra apzīmējumu 888200201278002 0,0312 ha platībā”.

Apbūves tiesību izsoles organizētājs: Rojas novada domes Izsoļu komisija.

Adrese: Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, LV-3264.

Apbūves tiesību izsoles veids: pirmā rakstiskā izsole.

Apbūves tiesību objekts: Rojas novada pašvaldībai piederoša  nekustamā īpašuma “Melnsila stāvlaukums”, Melnsils, Rojas novads, kadastra Nr. 88820020127, zemes vienības daļā ar kadastra apzīmējumu 888200201278002 0,0312 ha platībā apbūves tiesība (turpmāk- OBJEKTS)

Apbūves tiesību objektu raksturojošā informācija un galvenie nosacījumi: Apbūves tiesības nodibināšanas mērķis ir, atbilstoši Rojas novada teritorijas plānojumam, izbūvēt tūrisma būvi, kas nav pastāvīgs īpašuma objekts,.

Apbūves tiesību ieguvējam nav tiesību nodot piešķirtās tiesības citām personām bez saskaņojuma ar Rojas novada pašvaldību.

Apbūves tiesība stājas spēkā pēc tās nostiprināšanas zemesgrāmatā.

Apbūves tiesību ieguvējs kompensē Rojas novada domei neatkarīga vērtētāja atlīdzības summu 125,00 EUR (viens simts divdesmit piecu  eiro, 00 centi) apmērā.

OBJEKTĀ atbilstoši Rojas novada teritorijas plānojumam jāizbūvē tūrisma būve un jāsniedz tūrisma pakalpojumi.

Apbūves laukums nosakāms atbilstoši ar Rojas novada pašvaldības 2011.gada 20.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.22/2011 „Rojas novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam”, apstiprinātajiem Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Apbūves tiesīgajam jānodrošina netraucēta piekļuve apakšzemes komunikācijām būves ekspluatācijas laikā. Pēc apbūves tiesību izbeigšanās Rojas novada pašvaldība nekompensē atlīdzību apbūves tiesīgajam par būves iegūšanu īpašumā.

Rojas novada pašvaldība ir tiesīga vienpusēji lauzt līgumu pirms termiņa, ja apbūves tiesīgais neizbūvē tūrisma būvi 3 (trīs) gadu laikā pēc apbūves tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā. Apbūves tiesību termiņš:  līdz 2053.gada 31.decembrim.

Apbūves tiesību objekta apbūves tiesību maksas apmērs, citi veicamie maksājumi un izsoles solis:

-apbūves tiesību nosacītā maksa – EUR 500 (pieci simti eiro) gadā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli;

-papildus apbūves tiesību maksai apbūves tiesību ieguvējs maksā arī pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

-izsoles solis netiek noteikts.

Izsoles norises vieta un laiks: 2020.gada 09.septembrī, plkst. 12:30, Rojas novada domes 2.stāvā sēžu zālē, adrese – Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novads.

Objekta apskates vieta un laiks:  nekustamā īpašuma “Melnsila stāvlaukums”, Melnsils, Rojas novads, kadastra Nr. 88820020127, zemes vienības daļā ar kadastra apzīmējumu 888200201278002 0,0312 ha platībā,  – objekts ir brīvi pieejams jebkurā laikā.

Apbūves tiesību pretendentu pieteikšanās:

  • piedāvājums, noformēts atbilstoši izsoles noteikumu Pielikumam Nr.2 un izsoles noteikumiem, jāiesniedz slēgtā aploksnē, nosūtot pa pastu vai personīgi iesniedzot Rojas novada domē, Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, LV-3264, ne vēlāk kā līdz 2020.gada 09.septembrim, plkst. 12.00 (dalībnieks nodrošina, ka piedāvājums tiek saņemts šajā punktā norādītajā adresē un līdz šajā punktā norādītajam laikam). Pēc šajā punktā minētā datuma un laika saņemtie piedāvājumi netiek atvērti;
  • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā drošības nauda 50,00 EUR (piecdesmit eiro 00 centi), kuras iemaksu veic bezskaidras naudas norēķinu veidā: Rojas novada dome, reģistrācijas numurs 90002644930, kredītiestāde: a/s „SWEDBANK”, kods: HABALV22, konts: LV95HABA0551022109166. Maksājuma mērķī jānorāda: „ Par apbūves tiesību īpašuma “Melnsila stāvlaukums”, Melnsils, Rojas novads, kadastra Nr.88820020127, zemes vienības daļā ar kadastra apzīmējumu 888200201278002 0,0312 ha platībā drošības nauda”.

Paziņojums par pirmās rakstiskās izsoles „Par apbūves tiesību īpašumā Upes iela 2, Roja, Rojas nov., ar kadastra Nr.88820081194, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 88820081192 0,0300 ha platībā” nekustamā īpašuma Upes iela 2, Rojā, Rojas novadā apbūves

Ar Rojas novada domes Izsoļu komisijas 07.05.2020. lēmumu (pirmās rakstiskās izsoles „Par apbūves tiesību īpašumā Upes iela 2, Roja, Rojas nov., ar kadastra Nr.88820081194, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 88820081192 0,0300 ha platībā” nekustamā īpašuma Upes iela 2, Rojā, Rojas novadā apbūves tiesību izsoli” protokols) par izsoles uzvarētāju uz apbūves tiesībām uz īpašumā Upes iela 2, Roja, Rojas nov., ar kadastra Nr.88820081194, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 88820081192 0,0300 ha platībā, ar piedāvāto apbūves tiesību maksu EUR 620 (seši simti divdesmit eiro) apmērā gadā, ir apstiprināts SIA “AMBER WAY LTD”, reģistrācijas numurs 41203068100, adrese: Upes iela 13, Roja, Rojas novads, LV-3264.

Informācija par Rojas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases noteikšanu vasaras sezonā

Rojas novada dome nosaka visiem Rojas novada pašvaldības autoceļiem vasaras sezonā (no 01.aprīļa līdz 31.oktobrim) autoceļu ikdienas uzturēšanas D klasi (vidējā transportlīdzekļu satiksmes intensitāte – automašīnu skaits diennaktī no 0 – 100 automašīnām), saskaņā ar 2. pielikumu Ministra kabineta 2010. gada 9. marta noteikumiem Nr. 224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”.