Izglītība

Pieaugušo izglītība

Rojas novada pašvaldība piedalās ESF projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

 

 

Projekta īstenotājs

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

Projekta mērķis

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta īstenošanas laiks

2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

Projekta finansējuma avots

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Nodarbinātajiem pieejamie izglītošanās veidi

Profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve

Pašvaldības aktivitātes projektā

 • mācību piedāvājuma un mācību vajadzību apkopošana pašvaldības teritorijā
 • nodarbināto iedzīvotāju informēšana par karjeras konsultanta pakalpojumiem
 • nodarbināto iedzīvotāju, vecumā no 25 gadiem, informēšana un iesaiste projektā

Projekta mērķa grupa

strādājošie:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
 • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

 1. pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki,
 2. kvalificēti strādnieki un amatnieki,
 3. iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri,
 4. vienkāršajās profesijās strādājošie.
 • vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam",
 • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Mācību izmaksas

 • mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums;
 • nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

Nodarbinātajiem pieejamais atbalsts projekta laikā

 • pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās
 • karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē
 • asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti
 • atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu

Kontaktinformācija pašvaldībā

 • Projekta koordinators: Kristīne Voldemāre, tel.: 28630590, tic@roja.lv
 • Pieaugušo izglītības koordinators: Kristīne Voldemāre, tel.: 28630590, tic@roja.lv

Sīkāka informācija

Mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv un www.viaa.gov.lv

Projekta īstenošanas pamats

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

 

Izglītība