Izglītība

Rudes pirmsskolas izglītības iestāde "Zelta zivtiņa"

Adrese:

Rudes PII “Zelta zivtiņa”, Rude, Rojas pagasts, Talsu novads, LV-3264

 

Darba laiks:

darbadienās no 7.30 līdz 18.00

 

Kontaktinformācija:

e-pasts: rojaspiizeltazivtina@talsi.lv

tālr./fakss 63269046

 

Vadītāja: Aigita Sprince

tālr. 25689926

 

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās 10.00 - 12.00

Otrdienās 15.00 - 17.00 vai citā laikā, iepriekš vienojoties

 

Metodiķe: Sanita Maure-Burkova

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās 8.00 - 9.00

Trešdienās  14.00 - 15.00 vai citā laikā, iepriekš vienojoties

 

 

Katrai dienai ir savs brīnums. Tāpēc pieņem svētību, strādā un radi savus mazos mākslas darbus jau šodien. (Paulu Koelju)

 

Iestāde atvērta 1987.gada 1.septembrī, sākotnēji kā bērnudārzs ar 3 grupiņām un skola 1.-4.klasēm. 2008. gadā Rojupes sākumskola reorganizēta par pirmsskolas izglītības iestādi “Zelta zivtiņa”.

 

Iestāde īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, kods – 01011111.

 

2020./2021. mācību gadā iestādē 3 grupiņas:

 • “Saulītes” - 1,5-3 gadu vecuma bērni
 • “Mārītes” - 4 gadu vecuma bērni
 • “Zaķēni” - 5-7 gadu vecuma bērni

 

Mūsu mērķis.

Pilnveidot pieejamu, mūsdienīgu izglītojamo izziņas, radošumu, domāšanu, tikumības un patstāvīgumu veicinošu mācību vidi, lai sekmētu izglītojamā psiholoģisko, fizisko, sociālo labklājību un intelektuālo izaugsmi.

 

Mūsu vīzija.

Mūsdienīga, droša un uz vispārcilvēciskām vērtībām balstīta pirmsskolas izglītības iestāde.

 

Uzdevumi:

 • nodrošināt izglītojamo drošības sajūtu ikdienā,
 • radīt vidi, kas veicina garīgi, fiziski un emocionāli vesela, zinātkāra, radoša, pētnieciska, ieinteresēta un motivēta izglītojamā attīstību,
 • izkopt izglītojamo sociālās, tikumiskās vērtībās balstītas saskarsmes un sadarbības spējas,
 • nodrošināt iestādes pedagoģisko darbinieku profesionālās kompetences pilnveidi,
 • ieinteresēt izglītojamo likumīgos pārstāvjus sadarboties un līdzdarboties izglītojamo izglītošanā un attīstībā,
 • veicināt telpu un āra vides papildināšanu ar izglītojošiem un attīstošiem materiāliem, materiāltehniskiem līdzekļiem,
 • nodrošināt tehniskos palīglīdzekļus daudzpusīgai rotaļnodarbību plānošanai, nodrošināšanai un izglītojamo digitālo prasmju attīstībai.

 

 

Mūsu tradīcijas:

 • Zinību diena 1.septembrī;
 • Miķeļdiena-tirgus un Mārtiņdiena;
 • Latvijas dzimšanas dienas svinības un svecīšu iedegšana pie bērnudārza;
 • Ziemassvētki un labdarības akcija dzīvnieku patversmei/pansionātiem;
 • Draudziņdiena;
 • Lieldienas;
 • Māmiņas diena, Tēvu diena, ģimenes diena;
 • Vecmāmiņu un vectētiņu balle;
 • “Saulespuķes dziedāšanas svētki” 5-7 g.v.bērniem ;
 • Daiļrunātāju konkurss;
 • Joku dienas jampadrači;
 • Izlaidums ;
 • Bērnu dzimšanas un vārda dienu svinības;
 • Regulāras tematiskas izstādes;
 • Sporta svētki un izpriecas;
 • Pikniki, pārgājieni, ekskursijas.

Labprāt uzņemam ciemos leļļu teātra un cirka izrādes, koncertus.

 

                     Mīļi gaidīsim mūsu pulciņā!

Izglītība