Pārvalde

Rojas evaņģēliski luteriskā draudze

Rojas luterāņu baznīca celta 17. gs. (1644.-1646. g.) no koka. Tā atradās uz bijušās Lubezeres muižas zemes, Lubezeres muižas īpašnieks bija arī draudzes priekšnieks.

 • 1854. gadā tai piebūvēja augstu, slaidu akmens mūra torni. 1878. gadā pēc ugunsgrēka ar Lubezeres muižas īpašnieka barona Artura fon Hāna un viņa sievas Eiženijas gādību baznīcu pārbūvēja par akmens mūra ēku. Saglabājušās baznīcas iekšdurvis, kas nedaudz paplašinātas. Vēsturiskajam notikumam par godu  pie galvenās ieejas ( kreisajā pusē augšā ) sienā iemūrēja granīta plāksni ar tekstu un gadskaitli. Jauno baznīcas ēku iesvētīja 1878. gada 29. oktobrī.

  Altārgleznu "Kristus un Pēteris uz ezera" gleznojusi barona Artura fon Hāna meita 1890. gadā pēc R. Rihtera gleznas orģināla.

  Pirmā Pasaules kara laikā 1916. gadā krievu karakuģis "SLAVA" baznīcu sapostīja, artilērijas lādiņa šķemba trāpīja arī altārgleznai, to cauršāva un iestrēga. 2004. gadā altārgleznu restaurēja, šķembu izņēma - tā glabājas Rojas muzejā. Atjaunošanas darbi ar Baznīcas Virsvaldes finansiālu atbalstu notika no 1923. gada oktobra līdz 1924. gada decembrim. Atjaunoto baznīcu iesvētīja Piltenes prāvests E. Šillings 1924. gada 4. decembrī.

  Acīmredzot arī ērģeles bija gājušas bojā, jo 1925. gada 28. jūlijā Rojas ev. lut. draudzes padome griezās "ar pazemīgu lūgumu " pie Iekšlietu Ministrijas ( pēc Baznīcas Virsvaldes norādījuma) piešķirt Rojas ev. lut. draudzei pabalstu ērģeļu iegādei 1000 latu apmērā ( lūgumu noraidīja).

  Ap 1925. gadu Rojas baznīca iegūst Jēkabpils ērģeļmeistara Mārtiņa Krēsliņa 1883. gadā būvētās ērģeles ( Op. 21.) no kādas skolas pie Ventspils. Iespējams, ka tā bijusi Sarkanmuižas skola, jo uz dažām ērģeļu stabulēm ir uzraksts Rothaus. Šīs ērģeles  uz Rojas baznīcu nogādā ērģeļu un harmoniju būvētājs Jānis Grosbarts( 1866.-1947.), kurš dzimis Ģipkas "Spēlmaņos". Viņš arī pārbūvējis instrumentu no 4 uz 7 reģistriem.

  20. gs. 30- to gadu sākumā baznīcā notiek vērienīgi remontdarbi.  Par draudzes saziedotiem līdzekļiem tiek iegādāts sveču kroņlukturis (pēc dažām pazīmēm 18. gs.).

  Otrā Pasaules kara laikā 1944. gada rudenī vācu karavīri torni nojauca, lai tas nekļūst par orientieri Padomju Armijas flotes karakuģiem. 1945. gada pavasarī tie devušies ceļā ar uzdevumu iznīcināt Rojas ciemu, kur atradies daudz munīcijas, bet, uzsākot apšaudi, nav atraduši baznīcas torni, tāpēc devušies tālāk uz Kolkas pusi. Tā Roja palikusi neskarta.

  Padomju laikā komunisti neļāva torni atjaunot, draudze tikai uzlika jumtiņu. Torņa  atjaunošanu uzsāka 1991. gada decembrī. Ar z/k "Banga", Rojas ZKR, kopsaimniecības "Rojupe" un Rojas Izpildu Komitejas atbalstu tas tika paveikts, atjaunoto 12,7 m augsto torni (sākotnēji gan tornis bijis daudz augstāks) un visu izremontēto Rojas baznīcu iesvētīja 1992. gada  9. augustā arhibīskaps Jānis Gailītis.

  Pēdējā ērģeļu restaurācija veikta Ugāles ērģeļbūves darbnīcā ērģeļmeistara un mācītāja Jāņa Kalniņa vadībā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu 2006.- 2007. gadā.

     20. gs. 90-tajos gados sveču kroņlukturis tika pārveidots par elektrisko. 2011. gadā par Hipotēku bankas projektu konkursa "Mēs paši" iegūtajiem līdzekļiem kroņluktura restaurāciju un kapitālo remontu veica Egils Mūrnieks.
  2011. gadā un 2013. gadā ar Rojas novada domes finansiālu atbalstu nomainīta dēļu grīda, atjaunotas sienas.
  2011. gadā ar VKKF atbalstu realizēts "Lietusūdens novadīšanas projekts Rojas baznīcai pieguļošā teritorijā". Nomainīta elektroinstalācija visā baznīcā.
  2015. gadā restaurēts retabls.
  2016. gada pavasarī izgatavots jauns altārgalds. To darināja Latvijas Amatniecības kameras I. Baņķa meistardarbnīcas "Zeļļi" absolvents Raimonds Blāze kā diplomdarbu. Jauno altārgaldu iesvētīja LELB Liepājas diecēzes bīskaps P. Brūvers 2016. gada 5. jūnijā.
  Rojas baznīcas darbība nekad nav bijusi pārtraukta, dievkalpojumi notikuši visos laikos.

  Rojas baznīcā kalpojuši mācītāji:
  1906.–1939. Jūlijs Kārlis Ferdinands Jēnihs
  1939.–1945. Alberts Arvīds Bērziņš
  1945.–1985. Voldemārs Frišenfelds
  1986.-1990. Valdis Baltruks, Dace Rubļevska, Vaira Bitēna, Valdis Amols, Arvīds Brālis, Ēvalds Bērziņš, Aida Prēdele, Gunārs Vaniņš, Arnis Asis u.c.
  1991.-1997. Vilnis Jansons
  1997. maijs - 2002. jūlijs Raitis Šēners
  2002. gada 4. augusts – 2005. gada augusts Māris Sarma
  2005. gada 4. septembrī līdz šim Juris Veidenieks

  Kontakti
  Mācītājs Juris Veidenieks,
  tālr. +371 28696529;
  e-pasts: veidenieks@inbox.lv
  Mācītāja pieņemšana: mēneša pirmajā sestdienā no plkst. 17:00 līdz 18:00 Draudzes namā – Saules ielā 4, Rojā, vai iepriekš vienojoties pa tālr. +371 28696529;

  Draudzes priekšniece Dina Petroviča; kontakttālrunis: +371 26066457;

  Draudzes dzīve
  Rojas ev. lut. draudzes vadība uzticēta mācītājam Jurim Veideniekam. J. Veidenieks kalpo Rojas draudzē kopš 2005. gada 4. septembra.
  Rojas ev. lut. draudzē katru svētdienu plkst. 13:00 notiek dievkalpojumi. Pēc dievkalpojuma draudzes locekļiem iespējams baudīt sadraudzību tējas pēcpusdienās Draudzes namā. Katru mēnesi draudzes locekļi var apmeklēt Bībeles studijas un padziļināti kopā ar mācītāju izprast Svētos Rakstus. Draudzē darbojas arī Diakonija – kalpotāji apzina un palīdz draudzes locekļiem viņu laicīgajās un garīgajās vajadzībās. Draudzē katru gadu tiek organizēta kāda tuvāka vai tālāka ekskursija, kopīgi svinēti svētki. Rojas ev. lut. draudzei ir arī māsu draudzes Vācijā – Heikendorfā un Markersbahā, ar kurām saista sirsnīga un ilggadīga draudzība.

  Dievkalpojumi
  Dievkalpojumi Rojas ev. lut. baznīcā notiek katru svētdienu plkst. 13:00
  Svētku dievkalpojumi tiek izziņoti atsevišķi.
  Bībeles studijas
  Notiek Draudzes namā katra mēneša pēdējā sestdienā plkst. 17:00

  Svētdarbības
 • Kristības
 • Iesvētības
 • Laulības
 • Mirušo izvadīšana
 • Svētais vakarēdiens mājas apmeklējumā
 • Aizlūgumi


Draudzes nodoklis
Draudzes nodokli var samaksāt baznīcā pirms un pēc dievkalpojuma pie draudzes kasieres Guntas Jurševskas vai ar pārskaitījumu.

Draudzes rekvizīti:
Rojas evaņģēliski luteriskā draudze
Adrese: Enkuru iela 2, Roja, Rojas novads, LV 3264
Reģistrācijas Nr. 90000322300
Banka A/S "Swedbank", Konta Nr.LV65HABA0551036061119

Maksājot draudzes nodokli ar pārskaitījumu, lūgums norādīt maksājuma mērķi. Maksājot par vairākiem ģimenes locekļiem, jānorāda katra ģimenes locekļa vārds, uzvārds.

Pateicamies par Jūsu ziedojumiem!

Kaltenes Svētās Katrīnas evaņģēliski luteriskā baznīca

Kaltenes Svētās Katrīnas evaņģēliski luteriskā baznīca ir LELB Kaltenes evaņģēliski luteriskās draudzes dievnams.
Kaltenes luterāņu draudzes un baznīcas vēsture aizsākusies 1567. gadā, kad Kurzemes hercogs Gothards Ketlers izdevis pavēli būvēt Kurzemē jaunas baznīcas. Kā viena no tām tapusi arī baznīca Kaltenē. Tā saukusies par Svētās Katrīnas baznīcu.


17. gs beigās baznīcas ēka jau bijusi kritiskā stāvoklī, un pēc Nurmuižas muižas īpašnieka barona Karla Firksa rīkojuma 1704. gadā tapusi jauna koka baznīca. 1848. gadā tā nojaukta un vietā uzcelta baznīca no māla kleķa. Baznīca saukusies par Jūrmalas baznīcu. 1880. gadā tai piebūvēta sakristeja, bet pati baznīcas ēka tikusi pārbūvēta un paplašināta 1896. gadā.

1. Pasaules kara laikā, 1916. gadā, dievnamam nopietnus bojājumus nodarījis krievu mīnu kuģa „Slava” raidīts šāviņš. Baznīca atjaunota 20.gs. divdesmito gadu pirmajā pusē.

Kaltenes baznīcas altārgleznu "Kristus un sv. Pēteris uz jūras" gleznojis M. Pols 1898. gadā (pēc R. Rihtera darba motīviem).

18. gs. darināto kanceli rotā augstcilnī grieztas evaņģēlistu Marka, Lūkas, Jāņa un Mateja koka figūras. (Evaņģēlista Marka figūras oriģināls tika nozagts 1982. g., tāpēc kanceli rotā figūras kopija.)

Ērģeles būvējis ērģeļu speciālists Augusts Martins 1843. gadā, un tās sākotnēji uzstādītas Gulbenes baznīcā. 1943.gadā Gulbenes baznīcas draudze tās pārdevusi Kaltenes draudzei, un ērģeles pārvestas uz Kaltenes baznīcu. Šīs ērģeles ir vecākais līdz mūsdienām saglabājies A.Martina būvētais instruments.

Baznīcas zvans izgatavots 2006. gadā "Liepājas Metalurgā".
2012.-2013. gadā pie baznīcas uzcelta draudzes māja.

Draudzes mācītājs Juris Veidenieks
tālr. 28696529, epasts: veidenieks@inbox.lv
Par pieņemšanu pie mācītāja lūdzu zvanīt viņam personīgi, lai vienotos par laiku un vietu.

Draudzes priekšniece Inga Kalniņa
tālr. 26201528
Dievkalpojumi Kaltenes baznīcā notiek katra mēneša 1., 3. un 5. svētdienā plkst. 10.00

Kaltenes ev. lut. draudzes lapas internetā:
http://kaltene.wordpress.com/
http://www.draugiem.lv/kaltenesdraudze/

Ģipkas Evanģēliski Luteriskā baznīca

Draudzes mācītājs - Armands Klāvs
e-pasts -gedan@sveiks.lv
mob .tel.29489101.

Draudzes priekšnieks - Valdis Rande
e-pasts rande.valdis@inbox.lv
mob tel. 29212933

Reģ Nr.90000313416.Swedbank,
kods BIC/S.W.I.F.T. HABALV22,konts-LV66HABA0551035894552,
e-pasts-gipkas.draudze@inbox.lv