Izglītība

Rojas Mūzikas un Mākslas skola

Adrese:
Strauta 2, Roja, Rojas pagasts, Talsu novads, LV-3264

Kontaktinformācija:
Baiba Beraģe /direktore/
Mob.t.28321318
E-pasts: rojasmms@talsi.lv

Facebook: https://www.facebook.com/Rojas-M%C5%ABzikas-un-m%C4%81kslas-skola-1043911419146046

Direktores vietniece izglītības jomā Aija Kaļiņičenko, tālr. 29349337, 25689889

Sekretāre Mudīte Beraģe, tālrunis 29506229

Dežurants, tālrunis 63291808, 29506229

 

Rojas Mūzikas un mākslas skola ir Talsu novada pašvaldības dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde.
Skola savu darbību īsteno no 1967.gada mūzikas ievirzē un kopš 2004.gada arī mākslā.
2021.gadā skola akreditēta uz sešiem gadiem programmās Akordeona spēle, Klavierspēle, Vijoles spēle, Vokālā mūzika-Kora klase, Flautas spēle, Sitaminstrumentu spēle, Ģitāras spēle un Vizuāli plastiskās mākslas programmās.
Skolā iespējams apgūt arī Interešu izglītības programmas gan bērniem, gan pieaugušajiem programmās Akordeona spēle, Klavierspēle, Vijoles spēle, Vokālā mūzika-Kora klase, Flautas spēle, Sitaminstrumentu spēle, Ģitāras spēle un Vizuāli plastiskās mākslas programmās, kā arī sagatavošanas grupas bērniem “Mākslas pamati” un “Mūzikas pamati”
Skolā, vairāk kā 50 tās pastāvēšanas gados ir izkoptas daudzas tradīcijas: latviešu komponistu autorkoncerti, ikgadējie Valsts svētku un atceres pasākumi, nodaļas atskaites koncerti, Ziemassvētku koncerti vecākiem, izstādes, plēnēri. Nu jau par skolas tradīciju kļuvis arī tās organizētais un rīkotais Vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkurss “Rojas ritmi”.
2021./2022.mācību gadu skola uzsāk ar 32 audzēkņiem gan profesionālās ievirzes, gan interešu izglītības programmās. Skolā 13 pedagogi.

 

Baiba Beraģe

Direktore

Taustiņinstrumentu spēle - Akordeona spēles pedagogs

Aija Kaļiņičenko

Direktores vietniece izglītības jomā

Vokālā mūzika – Kora klase pedagogs

Lita Krūmiņa

Vokālā mūzika – Kora klase pedagogs

Mūzikas teorētisko priekšmetu pedagogs

Inese Ozoliņa

Vokālā mūzika – Kora klase pedagogs

Mūzikas teorētisko priekšmetu pedagogs

Maruta Zemture

Stīgu instrumentu spēle – Ģitāras spēle pedagogs

Indra Sproģe

Stīgu instrumentu spēle – Vijoles spēles pedagogs

Brigita Dravniece

Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle pedagogs

Elvis Lintiņš

Sitaminstrumentu spēles pedagogs

Brigita Kvālberga

Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle pedagogs

Ilona Stepanova

Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēles pedagogs

Baiba Petkeviča

Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēles pedagogs

Līga Reine - Smilgaine

Vizuāli plastiskās mākslas pedagogs

Ilze Šelkova

Vizuāli plastiskās mākslas pedagogs

Sana Lukševica

Koncertmeistars, vispārējās klavieres pedagogs

 

Izglītība