Izglītība

Nodarbību grafiks

ROJAS SPORTA SKOLAS NODARBĪBU SARAKSTS

2022./2023.m.g. 1.semestrī no 01.09.-31.12.

Treneris

Grupa

Vieta

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sestdiena

A.Raspopova,

vieglatlētika

SSG

Sporta zāle, Trenažieru zāle, stad.

13:35-14:55

13:35-14:55

 

 

13:35-14:55

 

V.Dombrovskis,

basketbols

MT-1

Sporta zāle, Trenažieru zāle, stad.

13:35-15:15

 

 

13:35-15:15

13:35-15:35

 

A.Raspopova

vieglatlētika

MT-3

Sporta zāle

Trenažieru zāle,stad.

15:00-16:20

15:00-16:20

13:50-15:10

13:50-15:10

 

Sacensības

R.Kreicbergs

Basketbols meit.

MT-5

Sporta zāle

Trenažieru zāle,stad.

15:15-16:35

 

15:15-17:15

15:15-16:35

 

Sacensības

T.Kirilova,

Basketbols meit.

MT-5

Trenažieru zāle,stad.

 

14:25-16:25

 

 

 

 

R.Kreicbergs

Basketbols zēni

MT-5

Sporta zāle

Trenažieru zāle,stad.

 

14:25-15:45

17:15-19:15

 

 

Sacensības

V.Dombrovskis,

Basketbols zēni

MT-5

Sporta zāle

Trenažieru zāle,stad.

16:35-17:55

 

 

 

15:35-17:35

 

A.Raspopova,

vieglatlētika

MT-7

Sporta zāle

Trenažieru zāle,stad.

16:20-18:20

16:20-17:40

15:10-17:10

15:10-16:50

15:10-16:50

Sacensības 

R.Kreicbergs

basketbols

SMP-2

Sporta zāle

Trenažieru zāle,stad.

16:40-18:00

16:50-18:50

19:15-21:15

16:35-17:55

19:00-21:00

Sacensības

V.Dombrovskis

basketbols

SMP-2

Sporta zāle

Trenažieru zāle,stad.

18:00-19:20

16:50:-18:50

19:15-21:15

16:35-17:55

19:00-21:00

Sacensības

G.Reinholds,

burāšana

MT-3

Rojas akvatorijs

 

14:00-15:40

 

 

14:00-15:40

Sacensības

11:20-13:20

 

G.Reinholds,

burāšana

MT-6

Klase nr.17,teorija

 

 

 

 

 

 

Trenažieru zāle VFS

 

 

 

 

 

 

Rojas akvatorijs

 

15:40-18:00

 

 

15:40-18:00

Sacensības

13:20-16:00

Ligija Vērpēja,

koriģ. vingroš.

Interešu

1.-4.kl.

Koriģ. vingrošanas telpa

12:45-14:05

11:55-13:15

12:45-14:05

12:45-14:05

 

 

Ligija Vērpēja,

koriģ. vingroš.

Interešu

5.-12.kl.-2

Koriģ. vingrošanas telpa

 

9:55-11:15

 

 

 

 

Ligija Vērpēja,

VFS

Interešu

6-gadīgie

Sporta zāle, stadions

 

15:50-16:50

 

 

 

 

Sporta programmas

Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas:

 1. Basketbols
 2. Vieglatlētika
 3. Burāšana

Interešu izglītības sporta programmas:

 1. Vispārējā fiziskā sagatavotība PII
 2. Koriģējošā vingrošana

Rojas sporta skola

Sporta skolas direktore T.Kirilova
Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas pagasts, Talsu novads, LV-3264
tālr. 29617771
e-pasts:   sportaskola@roja.lv

Facebook: https://www.facebook.com/rojassports

Rojas sporta skola ir profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kas savā darbībā īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības un interešu sporta izglītības programmas, organizē un veicina sporta darbu Rojas novadā. Skola nodibināta 2012. gada 8. martā.

Skolā strādā 7 treneri un medmāsa. Pieciem treneriem ir augstākā pedagoģiskā izglītība un B kategorijas sporta speciālista sertifikāts, bet 2 treneriem C kategorijas sporta speciālista sertifikāts.

 

ROJAS SPORTA SKOLA

2022./2023.m.g. turpina uzņemt izglītojamos šādās nodaļās:

Sporta veids

Dzimšanas gads

Treneris

Tālr.nr.

Basketbols (meitenes, zēni)

2012.-2014.

V.Dombrovskis

27080543

Basketbols (meitenes)

2008.-2010.

R.Kreicbergs

22409683

Basketbols (zēni)

2008.-2011.

R.Kreicbergs

22409683

Basketbols (zēni)

2004.-2005.

V.Dombrovskis

27080543

Basketbols (zēni)

2006.-2007.

R.Kreicbergs

22409683

Vieglatlētika

2006.-2009.

A.Raspopova

20151466

Vieglatlētika

2010.-2013.

A.Raspopova

20151466

Vieglatlētika

2014.-2016.

A.Raspopova

20151466

Burāšana

2006.-2009.

G.Reinholds

26434813

Burāšana

2010.-2013.

G.Reinholds

26434813

Burāšana

2014.-2015.

G.Reinholds

26434813

Koriģējošā vingrošana

2005.-2015.

L.Vērpēja

29176461

Vispārējā fiziskā sagatavotība sešgadīgiem audzēkņiem

2016.

L.Vērpēja

29176461

 

Nepieciešamie dokumenti, iestājoties Rojas sporta skolā

(pamatojoties uz Prof.izgl.lik.7.panta 9.p.)

 1. Izglītojamā un vecāku vai aizbildņu iesniegums (pēc noteiktas formas);
 2. Uzrādīt dzimšanas apliecību vai pasi;
 3. Ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli, ka izglītojamais drīkst nodarboties izvēlētajā sporta veidā.

Tālr. nr. informācijai 29617771, direktore T.Kirilova

E-pasts: rojassportaskola@talsi.lv

Audzēkņu uzņemšana

Noteikumi par audzēkņu uzņemšanu, par pārcelšanu nākamajā grupā, par pāriešanu uz cita sporta veida programmu, par atskaitīšanu no sporta skolas.

Izdots saskaņā ar IZM 04.08.2010. rīkojumu nr.394 1.3. punktu un Rojas sporta skolas nolikuma 4.punktu, kas apstiprināts ar Rojas novada Domes  21.02.2012. sēdes lēmumu Nr.7.2.

 

1.Audzēkņu uzņemšana Sporta skolā

1.1. Audzēkņu uzņemšana skolā notiek atbilstoši akreditētajām un licencētajām mācību programmām.

1.2. Audzēknim un viņa vecākiem vai aizbildnņiem ir tiesības iepazīties ar izglītības iestādes dokumentiem.

1.3. Sporta skolas audzēkņu apmācība notiek no 7 līdz 25 gadu vecumam. Skola uzņem audzēkņus neatkarīgi no viņu dzīves vietas.

1.4. Mācību gads sākas katra kalendārā gada 1.septembrī un beidzas nākamā gada 31.augustā.

1.5. Jaunu treniņu grupu komplektēšana notiek no 1.-30 septembrim, audzēkņus uzņemam visu mācību gadu.

1.6. Nepieciešamie dokumenti stājoties Sporta skolā:

 1. audzēkņa un vecāku vai aizbilņu iesniegums (pēc noteiktas formas),
 2. dzimšanas apliecības vai pases kopija,
 3. ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli.

1.7. Bērnus un jauniešus, kuri sasnieguši augstus sporta rezultātus un izpilda savai apmācību grupai atbilstošus kontrolnormatīvus, atļauts uzņemt mācību-treniņu grupās ārpus kārtas, neveicot iepriekšējo apmācības etapu.

1.8. Dokumentus uzņemšanai Sporta skolā pieņem direktore vai attiecīgā sporta veida treneris.

1.9. Pamatojoties uz audzēkņa iesniegtajiem dokumentiem, direktors izdod rīkojumu par audzēkņa uzņemšanu Sporta skolā.

2. Audzēkņu pārcelšana mācību- treniņu nākamā apmācību gada grupā

2.1. Audzēkņus pārceļ mācību- treniņu nākamā apmācību gada grupā, pamatojoties uz IZM rīkojumā noteiktajiem mācību treniņu grupas komplektēšanas pamatnosacījumiem:

2.1.1. pārcelšanas vai uzņemšanas normatīvu izpilde,

2.1.2. piedalīšanās sacensībās,

2.1.3. sasniegtie rezultāti sportā  /izcīnītās vietas/,

2.1.4. izpildītā sporta klase / individuālie sporta veidi/.

2.2. Jautājumu par audzēkņa pārcelšanu mācību- treniņu nākamajā apmācību gadā izskata sporta skolas pedagoģiskā padome. Lēmumu par audzēkņa pārcelšanu noformē ar skolas direktora rīkojumu.

3. Audzēkņu pāriešana uz cita sporta veida programmu

3.1. Uz vecāku un audzēkņa iesnieguma pamata atļauts pāriet uz cita sporta veida apmācības programmu, ja audzēknim nav pietiekami labi sasniegumi izvēlētā sporta veidā vai arī audzēknis vēlas nodarboties ar citu sporta veidu.

3.2. Lai varētu mainīt sporta veidu, ir jāizpilda izvēlētā sporta veida uzņemšanas normatīvu prasības.

3.3. Audzēkņa pāreja uz attiecīgo sporta programmu tiek izskatīta Sporta skolas pedagoģiskajā padomē un noformēta ar direktora rīkojumu.

4. Audzēkņu atskaitīšana no sporta skolas

4.1. audzēkni atskaita no sporta skolas, pamatojoties uz audzēkņa iesniegumu, /audzēknim, kas nav sasniedzis 18 gadu vecumu, pamatojoties uz vecāku iesniegumu/ vai trenera iesniegumu šādu apstākļu dēļ:

4.1.1. nevēlēšanās nodarboties ar sportu,

4.1.2. ja audzēknis nepamatoti kavējis vairāk kā 50% no treniņu nodarbību apmeklējuma,

4.1.2. veselības stāvokļa dēļ, pamatojoties uz ārsta slēdzienu,

4.1.3. pārcelšanas normatīvu prasību atkārtota neizpildīšana,

4.1.4. audzēkņa dzīves vietas maiņa,

4.1.5. audzēkņa mācību iestādes maiņa uz citu novadu,

4.1.6. pāriet uz citu sporta skolu, sporta klubu, sporta organizāciju,

4.1.7. ja audzēknis atkārtoti pārkāpis  iekšējās kārtības noteikumus un nepilda savus pienākumus,

4.1.8. citu iemeslu dēļ, pamatojoties uz oficiāliem dokumentiem.

4.2. Lēmumu par audzēkņa atskaitīšanu no Sporta skolas pieņem pedagoģiskā padome un Sporta skolas direktors to noformē ar  rīkojumu.

Sporta skolas pašnovērtējuma ziņojums

Izglītība