Dokumenti

Saistošie noteikumi

2016. gads

docx 1. Par grozījumiem Rojas novada pašvaldības 21.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.6/2012 “Par materiāliem pabalstiem Rojas novadā”docx 2. Grozījumi 20.01.2015. saistošajos noteikumos Nr.3/2015„Par Rojas novada domes 2015.gada budžeta plānu”docx 3. „Par Rojas novada domes 2016.gada budžeta plānu”docx 4. „Par mācību maksu Rojas Mūzikas un mākslas skolā”docx 6. Rojas novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājāsdocx 7. Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības (precizēti)docx 8. Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Rojas novadā (precizēti)docx 9. Par ražošanas un saimniecisko notekūdeņu novadīšanu pašvaldības centralizētā kanalizācijas sistēmā Rojas novada (precizēti)docx 10. Grozījumi 19.01.2016. saistošajos noteikumos Nr.3/2016„Par Rojas novada domes 2016.gada budžeta plānu”docx 11. Par Rojas novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās docx 12. Par grozījumiem Rojas novada pašvaldības 2015. gada 20. septembra saistošajos noteikumos Nr. 14/2015 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Rojas novadā”docx 13. Par grozījumiem Rojas novada pašvaldības 21.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.6/2012 “Par materiāliem pabalstiem Rojas novadā”docx 14. Grozījumi 19.01.2016. saistošajos noteikumos Nr.3/2016„Par Rojas novada domes 2016.gada budžeta plānu”docx 15. Par grozījumiem Rojas novada pašvaldības 21.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.6/2012 “Par materiāliem pabalstiem Rojas novadā”docx 17. Grozījumi 19.01.2016. saistošajos noteikumos Nr.3/2016„Par Rojas novada domes 2016.gada budžeta plānu”

2015. gads

docx 1. Par grozījumiem Rojas novada pašvaldības 21.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.6/2012 “Par materiāliem pabalstiem Rojas novadā”doc 2. Grozījumi 21.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.2/2014„Par Rojas novada domes 2014.gada budžeta plānu”doc 3. „Par Rojas novada domes 2015.gada budžeta plānu”docx 4. Par grozījumiem Rojas novada pašvaldības 16.08.2011. saistošajos noteikumos Nr. 19/2011 „Sabiedriskās kārtības noteikumi Rojas novadā”docx 5. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.8/2009 „Nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopijas saņemšanu” (precizēti)docx 6. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.2/2009 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu” (precizēti)docx 7. Par grozījumiem Rojas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.30/2013 „Par pašvaldības nodevām tirdzniecībai un tirdzniecības kārtību publiskās vietās Rojas novadā” (precizēti)docx 8. Par grozījumiem Rojas novada pašvaldības 2013.gada 15.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2013 „Noteikumi par ražošanas un saimniecisko notekūdeņu novadīšanu pašvaldības kanalizācijas tīklā”docx 9. Grozījumi 20.01.2015. saistošajos noteikumos Nr.3/2015„Par Rojas novada domes 2015.gada budžeta plānu”docx 10. Par grozījumiem Rojas novada pašvaldības 16.09.2014. saistošajos noteikumos Nr. 12/2014 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Rojas novadā”docx 11. Grozījumi 20.01.2015. saistošajos noteikumos Nr.3/2015„Par Rojas novada domes 2015.gada budžeta plānu”docx 12. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Rojas novadādocx 13. Grozījumi 20.01.2015. saistošajos noteikumos Nr.3/2015 „Par Rojas novada domes 2015.gada budžeta plānu”docx 14. Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Rojas novadādoc 15. Par Rojas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanu

2013. gads

2017. gads

docx 1. „Par Rojas novada domes 2017.gada budžeta plānu”docx 2. Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Rojas novadādocx 3. Par grozījumiem Rojas novada pašvaldības 19.02.2013. saistošajos noteikumos Nr.7/2013 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rojas novadā”docx 4. „Par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtību Rojas novadā.”docx 5. Par grozījumiem Rojas novada pašvaldības 21.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.6/2012 “Par materiāliem pabalstiem Rojas novadā”docx 7. Grozījumi 17.01.2017. saistošajos noteikumos Nr.1/2017„Par Rojas novada domes 2017.gada budžeta plānu”docx 8. Rojas novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumidocx 9. Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Rojas novadādocx 10. Grozījumi 17.01.2017. saistošajos noteikumos Nr.1/2017„Par Rojas novada domes 2017.gada budžeta plānu”docx 11. Par pabalsta piešķiršanu krīzes situācijā Rojas novadā (precizēti)docx 12. Par grozījumiem Rojas novada pašvaldības 19.02.2013. saistošajos noteikumos Nr.7/2013 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rojas novadā”docx 13. Par grozījumiem Rojas novada pašvaldības 20.05.2014. saistošajos noteikumos Nr.6/2014 “Rojas novada pašvaldības nolikums”docx 14. Grozījumi 17.01.2017. saistošajos noteikumos Nr.1/2017„Par Rojas novada domes 2017.gada budžeta plānu”docx 15. „Par materiāliem pabalstiem Rojas novadā”

2011. gads

doc 1. Rojas novada pašvaldības nolikumsdoc 2. „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Rojas novadā”doc 3. Par Rojas novada pašvaldības 2010. gada budžeta plāna grozījumiemdoc 4. Par Rojas novada pašvaldības 2011.gada budžeta plānudoc 5. Par grozījumiem Rojas novada pašvaldības 11.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.13/2009 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Rojas novadā” (precizēti)doc 6. Par dzīvokļa pabalstudoc 7. Par grozījumiem Rojas novada pašvaldības 15.06.2010. saistošajos noteikumos Nr.11/2010 „Par sociālās palīdzības pabalstu – bērnu izglītības procesa nodrošināšanai Rojas novadā”doc 8. Par papildus sociālo palīdzību Rojas novada pašvaldībādoc 9. Par grozījumiem Rojas novada pašvaldības 11.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.14/2009 „Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība Rojas novadā” doc 10. Par tehnisko palīglīdzekļu nomu Rojas novadādoc 11. „Par grozījumiem Rojas novada domes saistošos noteikumos Nr.9/2010 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Rojas novadā”doc 13. Par grozījumiem Rojas novada Domes 20.07.2010. saistošajos noteikumos „Par pašvaldības nodevām tirdzniecībai publiskās vietās Rojas novadā”doc 14. Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Rojas novadādoc 15. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rojas novadādoc 16. Grozījumi 15.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.4/2011 „Par Rojas novada domes 2011.gada budžeta plānu”doc 17. Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Rojas novada teritorijā un pašvaldības nodevas aprēķināšanas kārtībudoc 18. Rojas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumidoc 19. Sabiedriskās kārtības noteikumi Rojas novadādoc 20. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rojas novadādoc 21. Par grozījumiem Rojas novada Domes Saistošajos noteikumos Nr. 19/2010 „Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Rojas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”doc 23. Grozījumi 19.07.2011. saistošajos noteikumos Nr.16/2011 „Par Rojas novada domes 2011.gada budžeta plānu”doc 24. Par grozījumiem Rojas novada Domes Saistošajos noteikumos Nr. 19/2010 „Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Rojas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”

2010. gads

doc 3. Par izmaiņām 08.12.2009.saistošajos noteikumos Nr.22/2009 Rojas novada pašvaldības nolikumsdoc 5. PAR GROZĪJUMIEM ROJAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 11.08.2009. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.13/2009 „PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM ROJAS NOVADĀ” doc 8. KĀRTĪBA, KĀDĀ ROJAS NOVADA PAŠVALDĪBA SNIEDZ PALĪDZĪBU DZĪVOKĻA JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀdoc 9. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Rojas novadādoc 10. Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Rojas novadādoc 11. PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTU – BĒRNU IZGLĪTĪBAS PROCESA NODROŠINĀŠANAI ROJAS NOVADĀ doc 12. PAR VIENREIZĒJIEM PABALSTIEM PERSONĀM, KURAS ATBRĪVOTAS NO BRĪVĪBAS ATŅEMŠANAS VIETĀM doc 13. KĀRTĪBA, KĀDĀ ĢIMENE VAI ATSEVIŠĶI DZĪVOJOŠA PERSONA ATZĪSTAMA PAR MAZNODROŠINĀTU ROJAS NOVADĀ doc 14. Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Rojas novadādoc 16. NODEVA PAR DOMESIZSTRĀDĀTO OFICIĀLO DOKUMENTU UN APLIECINĀTU TO KOPIJU SAŅEMŠANUdoc 17. Par pašvaldības nodevām tirdzniecībai publiskās vietās Rojas novadādoc 18. Rojas novada teritorijas dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas ēku un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumidoc 19. Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Rojas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēsdoc 21. Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Rojas novadādoc 23. PAR ROJAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2010.GADA BUDŽETA ATLIKUMA SADALI