JAUNĀKĀS ZIŅAS Kalendārs Informatīvais izdevums "Banga"

MĀJAS KAFEJNĪCU DIENAS 2023

Aicinām Rojas un Mērsraga piekrastes ļaudis, kam patīk gatavot un uzņemt ciemiņus, iesaistīties brīnišķīgā akcijā “Mājas kafejnīcu dienas 2023”. Noslēgsim vasaru un nosvinēsim skolas gaitu atsākšanos,  2. – 3. septembrī”, pie mums Rojas un  Mērsraga pagastā piedaloties “Garšu piedzīvojumā piekrastē”!

Lasīt vairāk
INFORMĒJAM PAR DARBA LAIKA IZMAIŅĀM!

Sākot no  2023. gada 3. aprīļa Rojas pagasta pārvaldes un Rojas VPVKAC būs jauns darba laiks:

Diena

Darba laika sākums

Pārtraukums

Darba laika beigas

Pirmdiena

8.00

12.00-13.00

17.00

Otrdiena

8.00

12.00-13.00

18.00

Trešdiena

8.00

12.00-13.00

17.00

Ceturtdiena

8.00

12.00-13.00

17.00

Piektdiena

8.00

12.00-13.00

16.00

 

Lasīt vairāk
Par piekrastes zvejas laivu dzinēju reģistrāciju

VSIA „Latvijas Jūras administrācija” informē, ka atbilstoši Zemkopības ministrijas lēmumam „Par rūpnieciskās zvejas kuģu saraksta apstiprināšanu Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes ūdeņos 2023. gadam” tām piekrastes laivām, kurām Zemkopības ministrijas sarakstā nav norādīta dzinēja jauda, nav atļauts komerczvejā izmantot jebkāda veida (stacionāros vai uzkarināmus) dzinējus. Lai veiktu izmaiņas un reģistrētu dzinēju jaudu, zvejas laivu īpašniekiem līdz 30. jūnijam jāsazinās ar VSIA „Latvjas jūras administrācija” un jāveic noteiktas darbības.

Lasīt vairāk
Esi ieinteresēts ēku energoefektivitātes projektu finansējuma piesaistē? Uzzini, kas darāms!

Palielinoties publiskā finansējuma piesaistes iespējām ēku energoefektivitātes pasākumiem, Talsu novada pašvaldība organizē informatīvu tikšanos ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vecākajiem. Tikšanās paredzēta 13. aprīlī 17.30 Talsu novada administratīvā centra Lielajā zālē (Kareivju iela 7).

Lasīt vairāk
Atjaunos pastaigu laipu uz Valgalciema jūrmalu

Rojas tūrisma biedrība, pagājušajā gadā startēja biedrības “Talsu partnerība” pārraudzītajā  LEADER projektu konkursā ar projektu pieteikumu “Valgalciema atpūtas vietas labiekārtojuma atjaunošana”. Iesniegtais projektu pieteikums ir apstiprināts un projekta īstenošanai tiks piesaistīts ES finansējums no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda rīcības “Zivsaimniecību teritoriju dabas un vides resursu saglabāšana un atjaunošana, klimata pārmaiņu mazināšana”. Projekta mērķis ir uzlabot vides pieejamību Valgalciema jūrmalā, saaudzējot krasta kāpu aizsargjoslu, nodrošinot visiem apmeklētājiem pieejamu un drošu vidi.

Lasīt vairāk
Lielā Talka izsludina konkursu “Zaļais, kur esi!?”

“Lielā Talka” izsludina sociālo tīklu konkursu, kurā aicināts piedalīties ikviens interesents. Gan zaļā dzīvesveida un zaļo ideju piekritējs, gan tie, kuri līdz šim ir tikai vērojuši videi draudzīgos vai nedraudzīgus procesus.

Konkurss “Zaļais, kur esi!?” startēs 15. februārī un noslēgsies 31. maijā. Interesantākā un vislielāko atzinību guvušā darba autors saņems balvu 300 eiro vērtībā.

Lasīt vairāk
Pareizais virziens piekrastes tūristiem

Rojas pagasta  tūrisma uzņēmēju biedrība “Rojas Tūrisma biedrība” ir īstenojusi projektu “Pareizais virziens piekrastes tūristiem”.

Projekta ideja tika iesniegta Talsu novada Kultūras un tūrisma finansēšanas projektu konkursā, kur saņēma arī finansiālu atbalstu, projekta aktivitāšu īstenošanai.

Lasīt vairāk
Talsu novada pašvaldība iznomā lauksaimniecības zemi

1. Nomas objekts – Talsu novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0513 daļa, 2,4 ha platībā, Rudē, Rojas pagastā, Talsu novadā. Saskaņā ar Rojas novada teritorijas plānojumu (Rojas novada domes 20.09.2011. saistošie noteikumi Nr.22/2011 „Rojas novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam”), zemes vienības funkcionālais zonējums ir Lauksaimniecības teritorija (L).

2. Saskaņā ar Talsu novada domes 24.11.2022. lēmumu Nr.584 “Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas maksu Talsu novada Rojas pagasta teritorijā” nomas maksa ir  64,00 EUR par 1 ha gadā, neieskaitot PVN. Zemes nomas līguma termiņš ir pieci gadi.

3. Pretendenti uz nomas tiesībām var pieteikties līdz 2023.gada 1.februārim plkst. 17:00 elektroniski uz e-pasta adresi – pasts@talsi.lv

4. Kontaktpersona par nomas objektu – Ieva Krontāle - Pēda, tālr. 28310622, e-pasts: krontale@talsi.lv

Lasīt vairāk
“Stropam” jau 5 gadi!

Ļoti kuplā skaitā mēs Brīvā laika pavadīšanas bērnu un jauniešu centrs “Strops” kolektīvs kopā ar bērniem, jauniešiem un sev nozīmīgiem cilvēkiem atzīmējām savu 5. jubileju.

Lasīt vairāk