Pārvalde

Teritorijas plānojums

Teritorijas plānojums ir pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi, kurus izstrādā administratīvajai teritorijai vai tās daļai.

Rojas novada teritorijas plānojums

Saskaņā ar Rojas novada domes 17.07.2018 lēmumu (Protokols Nr. 7, 3.punkts) «Par Rojas novada Teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu» ir uzsākta jauna Rojas novada Teritorijas plānojuma izstrāde un apstiprināts darba uzdevums.

Rojas novadā spēkā ir Rojas novada teritorijas plānojums (Rojas novada pašvaldības 2011.gada 20.septembra saistošie noteikumi Nr. 22/2011, kas stājās stājas spēkā ar 04.10.2011.)

Lejupielādējamie faili