JAUNĀKĀS ZIŅAS Kalendārs Informatīvais izdevums "Banga"

Akreditācija Rojas Mūzikas un mākslas skolā

No 1. februāra nedēļas garumā Rojas Mūzikas un mākslas skolā notika skolas un tās izglītības programmu akreditācijas process, kā arī iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšana. Akreditācija ir process, kura ietvaros vērtē izglītības programmas īstenošanas kvalitāti. Izglītības programmu akreditācijas termiņš var būt divi vai seši gadi. Vadītāja profesionālās darbības novērtēšanā vērtē iestādes direktoru atbilstību amatam 13 darbības jomās.

Lasīt vairāk

Afiša

Izsole

Rojas novada dome rīko pirmo elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Upes ielā 4A, Rojā, Rojas novads, kadastra numurs 8882 008 0933, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0933 -  0,14 ha platībā un uz tā esošās inženierbūves - torņa ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0933 001.

Sākumcena - 8200 euro, solis – 300 euro, nodrošinājuma maksa – 820 euro.

Samaksa par pirkumu – 1 (viena) mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas.

Lasīt vairāk
Lasīt vairāk
Deputātu kandidātu sarakstu pieņemšana 2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanām

Talsu novada vēlēšanu komisija informē, ka saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2021. gada 14. janvārī apstiprināto instrukciju “2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukcija”, Talsu novada vēlēšanu komisija nosaka, ka deputātu kandidātu sarakstu pieņemšana, laika periodā no 2021.gada 17.marta līdz 2021.gada 05.aprīlīm, notiks pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni 26128886 un vienojoties par konkrētu laiku.

Ievērojot pašvaldību vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukcijas 2.2. punktu, pēdējā deputātu kandidātu sarakstu pieņemšanas dienā 2021.gada 06.aprīlī Vēlēšanu komisija sarakstus pieņems klātienē, iesniedzēju ierašanās secībā, no plkst.13.00 līdz 18.00 – Talsu novada pašvaldības ēkā, Kareivju ielā 7, Talsos.

Lasīt vairāk
Biedrība “Talsu rajona partnerība” aicina uz 2021.gada informatīviem semināriem un konsultācijām Zoom platformā projektu iesniedzējiem

Apskatāmās tēmas:

Projektu iesniegumu sagatavošana un iesniegšanas prasības Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) konkursā.

  • Aktualitātes Eiropas finanējuma piesaistei.
  • ādas projektu idejas iesniegt.
  • Vērtēšanas kritēriji. Metodika.
  • Iepirkumu piemērošana.
  • Projektu iesniegumu veidlapas elektroniskā pieteikšanās sistēmā (EPS).
  • Nepieciešamie pavaddokumenti.
  • Citi ar projekta iesniegumu sagatavošanu saistīti jautājumi.

 

Lasīt vairāk
Slēgta tipa automazgātavas būvniecības sabiedriskās apspriešanas rezultāti

Rojas apvienotā Būvvalde (turpmāk – Būvvalde) apkopojusi publiskās apspriešanas rezultātus par slēgta tipa automazgātavas būvi Upes ielā 2, Rojā, un pieņēmusi lēmumu - atļaut būvniecību.

Uzņēmums SIA “AMBER WAY LTD” vērsās Būvvaldē ar būvniecības ieceres ierosinājumu - būvēt slēgta tipa automazgātavu Upes ielā 2, Rojā. Rojas apvienotā būvvalde, saņemot būvprojektu minimālā sastāvā, 2020. gada 10. decembra sēdē izvērtēja tā atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam - grafiskajai daļai un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Tika izvērtēta sabiedrības līdzdalības nepieciešamība atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, kā arī, ņemot vērā citos normatīvos aktos noteiktās prasības attiecībā uz dabas, vides, sabiedrības veselības, kultūrvēsturisko pieminekļu un nekustamā īpašuma aizsardzību. Būvvalde ņēma vērā arī 2020. gada 21. aprīļa Rojas novada domes deputātu pieņemto lēmumu, ka uzņēmējam jāorganizē publiskā apspriešana par tieši šī zemesgabala (Upes iela 2, Roja, kadastra Nr. 8882 008 1194) nodošanu ar apbūves tiesībām automazgātavas celtniecības mērķim.

Lasīt vairāk
Tiek atsāktas nodarbības ES fonda projektā

Ar 2021. gada februāri tiek atsāktas nodarbības ES fonda projektā “Esi vesels- ieguldījums tavai nākotnei!” saskaņā ar līgumu  Nr.9.2.4.2/16/I/044 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Rojas novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus”.

Nodarbības ir atsāktas veselības veicināšanas pasākumā Fizioterapijas nodarbības “Kusties brīvi”. Nodarbības notiek Rudē – Parkā pie brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centra “Varavīksne”, Rojā – Rojas stadionā Miera iela 13, Melnsilā – notiek pie brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centra.

Lasīt vairāk
Kad gaisā virmo mīlestība

Jau daudzu gadu garumā arī Latvijā 14. februārī jeb Valentīna dienā tiek svinēta visu mīlētāju diena. Tā ir diena, kas sniedz iespēju izrauties no ikdienas rutīnas, atcerēties savus mīļos un tuvos cilvēkus. Īpaši aizkustinoša šī diena ir mīlētājiem, jo tā ir diena, kad tiek piedotas visas muļķības, izbeigti strīdi, izteiktas svarīgas atzīšanās un saņemtas godīgas atbildes.

Lasīt vairāk
LIAA Talsu biznesa inkubatorā jaunu dalībnieku uzņemšana

No 1.-22. martam uzņēmumi, kas nav vecāki par 3 gadiem, var iesniegt pieteikumus dalībai LIAA inkubācijas programmā. Pieteikumu izvērtēšana un inkubācijas līgumu slēgšana notiks aprīlī. Šajā uzņemšanas kārtā LIAA Talsu biznesa inkubators uzņems ne vairāk kā 5 inkubācijas programmas dalībniekus.

Uzņēmumi, kas tiek apstiprināti inkubācijas programmai, var saņemt līdzfinansējumu dažādu uzņēmuma izmaksu segšanai. Dažādu pakalpojumu izmaksas, kā arī ražošanai nepieciešamo iekārtu vai aprīkojuma izmaksas programma sedz 50% apmērā. Ražošanā nepieciešamu izejmateriālu vai izejvielu izmaksas – 30% apmērā. Līdzfinansējums ir pieejams uzreiz pēc inkubācijas līguma parakstīšanas. Līdzfinansējuma saņemšana ir vienkārša un ātra. Līdzfinansējums ir grants jeb dāvinājums – tas nav jāatmaksā. Maksimālais termiņš, līdz kuram dalībnieks var būt inkubācijā un saņemt atbalstu, ir līdz 31.12.2023.

Lasīt vairāk